SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2020 m. liepos 7 d.
Nr. 26 (1157) NaujienosEuropos Parlamento ir prezidento rinkimu...         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Europos Parlamento ir prezidento rinkimuose dalyvausiančių kandidatų bei partijoms aukosiančių asmenų turto ir pajamų deklaravimas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, atsižvelgdama į artėjančius Lietuvos Respublikos Prezidento ir Europos Parlamento narių nuo Lietuvos Respublikos rinkimus, teikia paaiškinimą dėl rinkimuose dalyvauti ketinančių gyventojų ir jų šeimų narių, taip pat gyventojų, ketinančių suteikti auką savarankiškiems politinės kampanijos dalyviams, turto ir pajamų deklaravimo tvarkos.

 

Kas privalo deklaruoti turtą?

1. LR gyventojų turto deklaravimo įstatyme (GTDĮ) nustatyta, kad kandidatai į valstybės politikus, jų šeimų nariai, kandidatai į Europos Parlamento narius, renkamus nuo Lietuvos Respublikos, ir jų šeimų nariai privalo deklaruoti turtą GTDĮ nustatyta tvarka. Pareiga deklaruoti turtą šiems asmenims (įskaitant šeimų narius) atsiranda tuo atveju, jeigu jie yra laikomi nuolatiniais Lietuvos gyventojais. Be to, šie gyventojai turi deklaruoti ir pajamas, tačiau ne pagal GTDĮ, o pagal LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymą (GPMĮ).

2. Savarankiškiems politinės kampanijos dalyviams aukojančius gyventojus GTDĮ įpareigoja deklaruoti turtą (įskaitant ir gautas pajamas) neatsižvelgiant į tai, ar jie laikomi nuolatiniais ar nenuolatiniais Lietuvos gyventojais, o jų šeimų narius tuo atveju, jeigu jie yra laikomi nuolatiniais Lietuvos gyventojais.

Išimtis nustatyta tiems gyventojams, kurių auka (aukų suma) vienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui per politinę kampaniją neviršija 40 Lt. Pareiga deklaruoti turtą ir pajamas tokiu atveju neatsiranda.

 

Kurio laikotarpio turtas deklaruojamas?

Į valstybės politikus ar į Europos Parlamento narius 2014 m. kandidatuojantys gyventojai ar savarankišką politinės kampanijos dalyvį 2014 m. įvyksiančiuose rinkimuose paremti ketinantys gyventojai (šeimų nariai) turi deklaruoti 2013 m. gruodžio 31 d. turėtą turtą ir 2013 m. gautas pajamas.

Deklaruojamas kalendorinių metų, einančių prieš metus, kuriais gyventojas kandidatuoja į valstybės politikus ar Europos Parlamentą, arba aukoja savarankiškam politinės kampanijos dalyviui, gruodžio 31 d. turėtas turtas ir tų metų pajamos.

Kokį turtą privaloma deklaruoti?

Deklaruojamas šis turtas:

  • nekilnojamasis turtas, įskaitant nebaigtą statyti statinį,
  • kilnojamasis turtas, jeigu šios rūšies turtui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija,
  • piniginės lėšos, turimos kredito įstaigose ir ne jose, jeigu jų bendra suma didesnė kaip 5 tūkst. litų,
  • pasiskolintos ir nesugrąžintos lėšos, jeigu jų bendra suma didesnė kaip 5 tūkst. litų,
  • paskolintos ir nesusigrąžintos lėšos, jeigu jų bendra suma didesnė kaip 5 tūkst. litų,
  • meno kūriniai, brangakmeniai, juvelyriniai dirbiniai, taurieji metalai, kurių vieneto vertė didesnė kaip 5 tūkst. litų,
  • vertybiniai popieriai, jeigu jų bendra vertė didesnė kaip 5 tūkst. litų.

 

Iki kada privalu deklaruoti?

1. Pretendentai būti kandidatu Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose ar Europos Parlamento rinkimuose bei jų šeimų nariai turtą ir pajamas deklaruoti privalo nelaukdami rinkimų tvarką reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyto pareiškinių dokumentų pateikimo termino pabaigos, nes jiems dar turi būti parengiami turto deklaracijos ir pajamų deklaracijos pagrindinių duomenų išrašai. Pareiškinių dokumentų pateikimo Vyriausiajai rinkimų komisijai terminai baigiasi: Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose – š. m. kovo 27 d., o Europos Parlamento rinkimuose – š. m. balandžio 10 d.

2. Auką politinės kampanijos dalyviui suteikti ketinantys gyventojai bei jų šeimų nariai turtą ir pajamas turi deklaruoti likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki aukos suteikimo. 

 

Kokioje deklaracijos formoje deklaruojamas turtas?

Gyventojų turtui deklaruoti yra skirta Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 forma, nauja redakcija išdėstyta VMI prie LR FM viršininko 2014 01 23 įsakymu Nr. VA–3.

1. Gyventojai, kandidatuojantys į Europos Parlamentą, kaip priežastį, dėl kurios teikiama FR0001 forma, turi nurodyti 601 kodą, jų šeimų nariai688 kodą, pretendentai į kandidatus Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose602 kodą, o jų šeimų nariai688 kodą.

Kaip tai nustatyta GTDĮ 6 str. 1 dalyje, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų į valstybės politikus ar į Europos Parlamentą kandidatuojantiems gyventojams ir jų šeimų nariams turi būti išduodami Vyriausiosios rinkimų komisijos 2012 04 17 sprendimu Nr. Sp–40 patvirtintos formos Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos pagrindinių duomenų išrašai.

2. Gyventojai, aukojantys savarankiškam politinės kampanijos dalyviui, ir jų šeimų nariai kaip priežastį, dėl kurios teikiama FR0001 forma, turi nurodyti 803 kodą.

 

Kaip deklaruoti pajamas kandidatuojant į Europos Parlamentą ar Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose?

Nuolatiniais Lietuvos gyventojais laikomi asmenys, kandidatuojantys į Europos Parlamentą ar Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose 2014 m., ir jų šeimų nariai 2013 m. gautas pajamas deklaruoti privalo GPMĮ nustatyta tvarka mokesčių administratoriui pateikdami 2013 m. mokestinio laikotarpio Metinę pajamų deklaraciją (GPM308 formos 02 versiją, patvirtintą VMI prie LR FM viršininko 2013 11 08 įsakymu Nr. VA–77).

Š. m. kovo mėn. viduryje Valstybinė mokesčių inspekcija planuoja Elektroninėje deklaravimo sistemoje pateikti gyventojams pagal trečiųjų asmenų duomenis suformuotas pažymas apie gyventojų pajamas ir išlaidas bei preliminarias pajamų deklaracijas. Tačiau gyventojai jau dabar gali kreiptis į bet kurią apskrities VMI ir gauti duomenis apie pajamas, mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuotą, savo ar kito asmens savo lėšomis už nuolatinį Lietuvos gyventoją sumokėtą pajamų mokestį, jeigu tokius duomenis išmokas išmokėjęs asmuo yra pateikęs. Arba duomenys apie 2013 m. gautas pajamas, mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuotą, savo ar kito asmens savo lėšomis už nuolatinį Lietuvos gyventoją sumokėtą pajamų mokestį gali būti įrašomi remiantis išmokas išmokėjusių asmenų gyventojams išduotomis pažymomis apie gyventojams išmokėtas išmokas, išskaičiuotą pajamų mokestį, gyventojo turimomis sutartimis ar kitais dokumentais bei jam žinoma informacija.

Pajamas deklaravusiems gyventojams ne vėliau kaip per 15 darbo dienų turi būti išduodami Vyriausiosios rinkimų komisijos 2012 04 17 sprendimu Nr. Sp–40 patvirtintos formos Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos pagrindinių duomenų išrašai (toliau – GPM308 formos pagrindinių duomenų išrašai). Dėl šio išrašo, taip pat turto deklaracijos išrašo gavimo gyventojas gali kreiptis į bet kurią apskrities valstybinę mokesčių inspekciją.

Gyventojui, patikslinusiam mokesčių administratoriui pateiktą 2013 m. mokestinio laikotarpio pajamų deklaraciją po GPM308 formos pagrindinių duomenų išrašo išdavimo, turi būti išduodamas patikslintas GPM308 formos pagrindinių duomenų išrašas, pateiktinas Vyriausiajai rinkimų komisijai.

 

Kodėl savarankišką politinės kampanijos dalyvį paremti ketinančiam gyventojui svarbu deklaruoti pajamas ir kaip jos susijusios su teikiama auka?

Aukų dydžiai, jų suteikimo tvarka aptarta Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatyme.

Šiame įstatyme nustatyta, kad bendra vieno fizinio asmens aukų savarankiškiems politinės kampanijos dalyviams suma per kalendorinius metus negali viršyti 10 proc. fizinio asmens už praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų.

Į šiuos dydžius neįskaičiuojamos mažos aukos (40 Lt neviršijanti piniginių fizinio asmens aukų suma, per politinę kampaniją suteikta vienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui).

Įstatymo reikalavimų neatitinkančios aukos nepriimamos.

Taigi, deklaruoti visas metines pajamas yra svarbu, nes pagal gautų pajamų lygį yra sprendžiama, ar gyventojo teikiama auka yra priimtina.

 

Kaip deklaruoti pajamas auką savarankiškam politinės kampanijos dalyviui ketinantiems suteikti nuolatiniams Lietuvos gyventojams?

Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formoje pajamoms įrašyti yra skirtas FR0001P priedasGautos pajamos“. Jame turi būti deklaruojamos kalendorinių metų, einančių prieš metus, kuriais ketinama suteikti auką, visos metinės pajamos.

Tačiau nuolatiniams Lietuvos gyventojams, kurie privalo deklaruoti turtą pagal GTDĮ, yra nustatyta pareiga deklaruoti praėjusių kalendorinių metų metines pajamas ir pajamų mokestį sumokėti iki kitų metų gegužės 1 d. pagal GPMĮ. Vadinasi, nuolatiniams Lietuvos gyventojams, aukojantiems savarankiškam politinės kampanijos dalyviui, ir jų šeimų nariams nustatyta pareiga tų pačių kalendorinių metų pajamas deklaruoti du kartus:

        1) Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formoje ir

        2) Metinės pajamų deklaracijos GPM308 (02 versijos) formoje.

Siekdama supaprastinti pajamų deklaravimą, VMI prie FM nustatė, kad:

       1) auką teikiančiam nuolatiniam Lietuvos gyventojui (šeimos nariui) nereikės papildomai teikti Metinės pajamų deklaracijos (GPM308 formos), jeigu jis tų metų pajamas bus deklaravęs Metinėje gyventojo (šeimos) turto deklaracijoje (FR0001P priede), tačiau tik tuo atveju, jeigu pareiga deklaruoti pajamas neatsiranda ir dėl kitų priežasčių. Jeigu nuolatiniam Lietuvos gyventojui pajamas privalu deklaruoti ir dėl kitų priežasčių (pvz., dėl savo ar sutuoktinio eitų pareigų, būtinumo sumokėti pajamų mokestį, vykdytos individualios veiklos ir pan.), tai Metinės pajamų deklaracijos GPM308 forma turi būti pateikta, nesvarbu, kad pajamas jis jau bus nurodęs FR0001 formoje;

       2) jeigu savarankiškam politinės kampanijos dalyviui aukojantys nuolatiniai Lietuvos gyventojai ir jų šeimų nariai dėl eitų pareigų ar kitų priežasčių pajamas ir pajamų mokestį bus deklaravę 2013 m. mokestinio laikotarpio Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formoje anksčiau kaip prieš 10 darbo dienų iki aukos suteikimo, tai jiems pajamų deklaruoti dar kartą (šį kartą – Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001P priede) nereikės.

Atkreipiame dėmesį, kad Metinė pajamų deklaracijos GPM308 forma, visų pirma, yra skirta deklaruoti bei apskaičiuoti pajamų mokestį, kurio dydžiui neturi įtakos neapmokestinamosios pajamos, todėl mokesčių administratorius yra nustatęs, kad tam tikrų rūšių ir (ar) dydžių neapmokestinamosios pajamos GPM308 formoje gali būti nenurodomos. Tačiau teikiamos aukos priėmimo ar nepriėmimo klausimas yra nustatomas pagal gyventojo deklaruotų pajamų lygį, todėl auką ketinantiems suteikti gyventojams, pildantiems GPM308 formą (02 versiją), rekomenduojama įrašyti ir neapmokestinamąsias nedeklaruojamas pajamas (pvz., pensijas, stipendijas ir pan.).

 

Kaip deklaruoti pajamas auką savarankiškam politinės kampanijos dalyviui ketinantiems suteikti nenuolatiniams Lietuvos gyventojams?

Auką suteikti ketinantys nenuolatiniai Lietuvos gyventojai turtą ir pajamas deklaruoti privalo Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formoje. Duomenys apie praėjusį mokestinį laikotarpį gautas metines pajamas ir sumokėtą (išskaičiuotą) pajamų mokestį (įskaitant nuo užsienio valstybėje gautų pajamų toje valstybėje sumokėtą pajamų mokestį ar jam tapatų mokestį) yra įrašomi šios deklaracijos FR0001P priede.

2014-02-20
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Liepa     2020  
PrATKPŠS
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Naujienos
2020-07-09
VMI tikrins vežėjus – stabdys specialiai pažymėtais automobiliais
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS
2018-12-19
Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus atneš nebe paštininkai
2018-12-18
„Sodra“ pranešimus apie pensijų kaupimą siųs 650 tūkstančių gyventojų
2018-12-14
Priimant sprendimus dėl įmonių finansavimo, bankai remsis ir VMI duomenimis

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama