SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 6 mėn. prenumeratos kaina – 54 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 6 mėn. prenumeratos kaina – 54 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2019 m. gruodžio 17 d.
Nr. 47 (1131) StraipsniaiĮstatymaiKeisis politinių partijų ir kampanijų...         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Keisis politinių partijų ir kampanijų finansavimo tvarka

2020 m. sausio 1 d. įsigalios Politinių partijų ir Politinių partijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymų pakeitimai, reglamentuojantys naują politinių partijų ir kampanijų finansavimo tvarką, kuri leis atidžiau kontroliuoti, iš kokių šaltinių lėšas gauna partijos ir kaip tie pinigai išleidžiami. Už neteisėtą politinių partijų ir politinių kampanijų dalyvių finansavimą numatyta atsakomybė, sankcijas įtvirtinant Baudžiamojo ir Administracinių nusižengimų kodeksų pataisose.

 

Pristatome svarbiausius pokyčius.

 

Neteisėtu būdu gautos lėšos – į valstybės biudžetą

Kitų metų sausio 1 d. įsigalios Politinių partijų įstatymo Nr. I-606 2, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 30 straipsnių ir penktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymas (toliau – PPĮ), kuriuo pakeisto 19 str. (Politinių partijų finansavimo šaltiniai) 12 punkte nustatyta, kad jeigu politinė partija priima ir panaudoja lėšas iš neleistinų politinės partijos finansavimo šaltinių, Vyriausioji rinkimų komisija priims sprendimą, kuriuo įpareigos politinę partiją tokio pat dydžio sumą, kurią politinė partija priėmė ar panaudojo iš neleistinų politinės partijos finansavimo šaltinių, per 20 darbo dienų pervesti į valstybės biudžetą, išskyrus atvejus, kai dėl šiurkštaus šio įstatymo pažeidimo politinei partijai nebuvo skirti valstybės biudžeto asignavimai.

Pagal PPĮ 30 str. 1 dalies naują 4 punktą, šiurkščiu šio įstatymo pažeidimu, be kita ko, bus laikomas politinės partijos finansavimas lėšomis iš neleistinų politinės partijos finansavimo šaltinių.

Papildyto PPĮ 26 str. (Finansavimo viešumas) nauja 3 dalis nustato, kad politinės partijos, kurios yra perkančiosios organizacijos pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sutarties sudarymo dienos turės savo interneto svetainėse paskelbti visas pagal Viešųjų pirkimų įstatymą sudarytas sutartis, neatsižvelgdamos į jame nustatytas išimtis perkančiosioms organizacijoms. Pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams, ne vėliau kaip per 30 darbo dienų politinės partijos savo interneto svetainėse privalės paskelbti Viešųjų pirkimų tarnybai teikiamas ataskaitas.

Pakeitus PPĮ 20 str. (Valstybės biudžeto asignavimai politinėms partijoms) 4 dalį, nauja nuostata įtvirtinta, kad jeigu nustatoma, kad politinė partija pažeidė PPĮ 26 str. 3 dalyje nustatytus reikalavimus, Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu politinei partijai nebus skiriama valstybės biudžeto asignavimų suma, atitinkanti nepaviešintų sutarčių, sudarytų pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, vertę.

 

Mokėjimai – tik banko pavedimu

Siekiant apriboti grynųjų pinigų, įskaitant nario mokestį, naudojimą partijų veikloje, pakeistas PPĮ 19 str. 7 punktas nustato, kad politinės partijos gautas lėšas, išskyrus naudojamas politinės partijos politinei kampanijai finansuoti, privalės laikyti ir mokėjimus atlikti tik iš politinės partijos einamosios banko sąskaitos.

Tik banko pavedimu turės būti mokamas ir nario mokestis, viršijantis 0,3 vidutinio minimalaus darbo užmokesčio dydį, t. y. 265 eurus. Ne banko pavedimu gautą nario mokestį už politinės partijos apskaitą atsakingas asmuo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo nario mokesčio gavimo privalės pervesti į politinės partijos einamąją banko sąskaitą. Tai nustato PPĮ 19 str. 5 dalis.

PPĮ 26 str. 1 dalis įpareigoja politines partijas viešinti ir 10 metų skelbti savo narių, per metus sumokančių daugiau kaip 360 Eur nario mokesčio, sąrašus, nurodant jų vardus, pavardes bei sumokėtą sumą.

 

Keisis partijų finansinė atskaitomybė

PPĮ 23 str. (Buhalterinė apskaita ir atskaitomybė) 2 dalis nustato, kad kartu su metiniu finansinių ataskaitų rinkiniu (finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, finansinių ataskaitų aiškinamuoju raštu) Vyriausiajai rinkimų komisijai turės būti teikiama ne tik valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaita, bet ir politinės partijos veiklos finansavimo ataskaita, kurioje reikės nurodyti:

  • politinės partijos veiklos finansavimo šaltinius ir išlaidas, taip pat
  • informaciją apie paskleistą politinę reklamą ir jos finansavimo šaltinius.

Vadovaujantis PPĮ 23 str. nauja 6 dalimi, politinės partijos ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kiekvieno kalendorinių metų ketvirčio pabaigos Vyriausiajai rinkimų komisijai jos nustatyta tvarka turės pateikti praėjusio kalendorinių metų ketvirčio politinės partijos banko sąskaitų išrašus.

 

Griežtinama politinių kampanijų išlaidų kontrolė

Taip pat 2020 m. sausio 1 d. įsigalios Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo Nr. IX-2428 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 straipsnių ir ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymas (toliau – PKFFKĮ).

Jeigu politinės kampanijos dalyvis panaudotų lėšas iš neleistinų, neteisėtų finansavimo šaltinių, Vyriausioji rinkimų komisija galės priimti sprendimą, kad tos lėšos būtų pervestos į valstybės biudžetą.

PKFFKĮ 12 str. (Nepriimtinos aukos) nauja 2 dalis nurodo, jog nustačius, kad politinės kampanijos dalyvis priėmė ir panaudojo lėšas ar nepiniginę auką iš kitų, šiame įstatyme nenurodytų, finansavimo šaltinių ar šio įstatymo reikalavimų neatitinkančias aukas, kurių suma viršija mažos aukos sumą, Vyriausioji rinkimų komisija priims sprendimą įpareigojantį politinės kampanijos dalyvį panaudotų lėšų ar nepiniginės aukos dydžio sumą per 20 darbo dienų pervesti į valstybės biudžetą, išskyrus atvejus, kai dėl šiurkščių šio įstatymo pažeidimų politinei partijai nebuvo skirti valstybės biudžeto asignavimai.

Analogiškos nuostatos įtvirtintos ir PKFFKĮ 14 str. (Politinės kampanijos išlaidos ir išlaidų limitai) naujoje 8 dalyje, nustatant, kad jeigu politinės kampanijos dalyvis nedeklaruos politinės kampanijos išlaidų dydžio, dėl kurio būtų viršytas jo išlaidų limitas, Vyriausioji rinkimų komisijos sprendimu jis sumą, lygią nedeklaruotų politinės kampanijos išlaidų dydžio sumai, per 20 darbo dienų turės pervesti į valstybės biudžetą, išskyrus atvejus, kai dėl šiurkščių šio įstatymo pažeidimų politinei partijai nebuvo skirti valstybės biudžeto asignavimai.

Vadovaujantis PKFFKĮ 17 str. (Politinių kampanijų finansų apskaita) 4 dalies 3 punktu, politinės kampanijos dalyviai ne tik pajamas (gautas aukas), bet ir išlaidas turės registruoti per 10 darbo dienų, kas reiškia, kad iki rinkimų bus galima efektyviau vykdyti stebėseną, kontroliuoti, kaip laikomasi išlaidų limito (dabar išlaidas galima registruoti ir po rinkimų).

 

Finansavimo apskaitos dokumentų viešinimas

Pagal PKFFKĮ 19 str. (Politinių kampanijų finansavimo kontrolė) 2 dalies 8 punktą, Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje bus skelbiamos ne tik politinės kampanijos finansavimo ataskaitos, kuriose informacija pateikiama pagal pajamų ir išlaidų grupes, bet politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščiai, kuriuose registruojamos visos operacijos.

Užtikrinant politinių kampanijų skaidrumą, politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščiai bei politinės kampanijos finansavimo sutartys ir politinių kampanijų finansavimo ataskaitos bus skelbiamos Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų gavimo. Tai įtvirtina PKFFKĮ 21 str. (Finansavimo viešumas) 1 dalis.

 

Skolų padengimas

Politinių kampanijų dalyvių politinės kampanijos laikotarpiu atsiradę įsiskolinimai, vadovaujantis PKFFKĮ 18 str. 2 dalimi, turės būti įvykdyti iki kitos atitinkamų rinkimų politinės kampanijos pradžios. Tais atvejais, kai buvęs savarankiškas politinės kampanijos dalyvis nepadengs įsiskolinimų iki nustatyto termino, užregistravus jį kitos politinės kampanijos savarankišku dalyviu, jo didžiausias leistinas politinės kampanijos išlaidų dydis Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu bus mažinamas 25 procentais.

 

Politinės reklamos reglamentavimo pokyčiai

Nuo kitų metų keisis ir politinės reklamos reguliavimas.

Politinė reklama turės būti žymima nuolat, t. y. ne tik politinės kampanijos laikotarpiu, bet ir nevykstant politinei kampanijai (PKFFKĮ 15 str. 1 dalis), taip pat viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai Vyriausiajai rinkimų komisijai turės teikti duomenis apie paskleistą politinę reklamą ir ne politinių kampanijų metu (PKFFKĮ 16 str. 7 dalis).

 

VRK komisijai – daugiau galių

Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo Nr. IX-985 3 ir 16straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 12-1 ir 12-2 straipsniais įstatymu, įsigaliosiančiu 2020 m. sausio 1 d., padidintos Vyriausiosios rinkimų komisijos galios ir suteikta teisė, nagrinėjant asmenų pranešimus, skundus ir prašymus dėl galimų rinkimų pažeidimų bei politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų, reikalauti iš juridinių ir fizinių asmenų informacijos, kuri būtina tyrimams atlikti, taip pat suteikta teisė atlikti tokius tyrimus.

 

Atsakomybė už neteisėtą politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimą

2020 m. sausio 1 d. įsigalios Baudžiamojo kodekso XXVI skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Kodekso papildymo 175-1 straipsniu įstatymas (toliau – BK), kuriame nustatyta baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą politinių partijų ir kampanijų finansavimą.

Naujame BK 1751 straipsnyje (Neteisėtas politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimas) įtvirtinta, kad bus baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki 4 metų tas, kas:

  • neteisėtai teikė lėšas ar kitokią paramą, kurių vertė viršija 500 minimalių gyvenimo lygių (MGL) dydžio sumą, politinei partijai ar politinei kampanijai tiesiogiai ar netiesiogiai finansuoti arba
  • šias lėšas ar paramą neteisėtai priėmė ar panaudojo politinės partijos ar politinės kampanijos veikloje.

Už šias veikas atsakys ir juridinis asmuo.

 

Administracinių nusižengimų kodekso 93, 544 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatyme (toliau – ANK), įsigaliosiančiame kitų metų sausio 1-ąją, numatyta administracinė atsakomybė už politinės partijos ar kampanijos finansavimą, neturint tam teisės, ir neteisėtai auką suteikusiam asmeniui, ir auką suteikusio juridinio asmens vadovui bei kitam asmeniui, priėmusiam tokį sprendimą.

ANK 93 str. 4 dalis nustato, kad politinės kampanijos dalyvio finansavimas ar rėmimas neturint tam teisės, užtrauks baudas:

  • auką suteikusiam asmeniuinuo 150 iki 860 eurų ir
  • auką suteikusio juridinio asmens vadovui ar kitam už sprendimo priėmimą atsakingam asmeniui – nuo 480 iki 3 tūkst. eurų.

Pagal ANK 544 str. 3 dalį, už politinės partijos finansavimą neturint tam teisės, grės baudos:

  • asmenimsnuo 150 iki 860 eurų ir
  • juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 480 iki 3 tūkst. eurų.
 
Kiti temos „Įstatymai“ straipsniai

Keičiasi NPD ir atsiranda naujas 32 proc. pajamų mokesčio tarifas

Seimas priėmė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisas, kuriame pakeisti neapmokestinamieji pajamų dydžiai (NPD), 2020-2021 metais mėnesio NPD didinant po 50 eurų, todėl NPD didės lėčiau, nei buvo įtvirtinta 2018 06 28 priimtame Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme Nr. XIII-1335 • Taigi, 2020 m. bus taikomas ne 400 Eur, o 350 Eur mėnesio NPD, 2021 m. – ne 500 Eur, bet 400 Eur mėnesio NPD, tačiau ribotą darbingumą ir neįgalumą (nustatytus specialiuosius poreikius) turintiems asmenims NDP pakeltas • Taip pat pakeistos mėnesio ir metinio NPD taikymo formulės, pagal kurias apskaičiuojami gyventojo gautoms su darbo santykiais susijusioms pajamoms taikytini mėnesio NPD ir metiniai NPD 2020 ir 2021 bei vėlesniais metais • Be to, didesnes darbines (ir ne tik) pajamas gaunantiems asmenims 5 procentiniais punktais iki 32 proc. (vietoje 27 proc.) padidintas pajamų mokesčio tarifas.

Kitų metų liepos 1-ąją įsigalios naujos redakcijos Žemės gelmių įstatymas

Dar 1995 m. priimtą ir nauja redakcija dėstytą 2001 m. Žemės gelmių įstatymą nuo 2020 m. liepos 1 d. pakeis naujas Žemės gelmių įstatymas, kuriame, be kitų pakeitimų, išvardinti ir atvejai, kada žemės gelmių išteklius ar ertmes bus galima naudoti be leidimo • Pvz., asmenims, vykdantiems žemės ūkio veiklą, išskyrus žemės ūkio produktų perdirbimą ir iš jų pagamintų maisto ar ne maisto produktų realizavimą, leidimo nereikės, jei iš vandenvietės bus išgaunama mažiau kaip 100 kub. metrų gėlo požeminio vandens per parą (skaičiuojant metinį vidurkį) ir tik išgaunant 100 ir daugiau kub. metrų vandens leidimas ūkininkams bus privalomas • Taip pat nuo kitų metų liepos 1-osios įsigalios ir Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo pakeitimai, nustatantys mokesčio už požeminį vandenį tarifą, kuris bus taikomas fiziniams ir juridiniams asmenims už žemės ūkio veiklai naudojamą požeminį vandenį, išskyrus naudojamą žemės ūkio produktams perdirbti ir iš jų pagamintiems maisto ar ne maisto produktams realizuoti (3 centai už kub. metrą).

Nuo kitų metų vidurio – automobilių registracijos mokestis

Seimas priėmė 2020 m. liepos 1 d. įsigaliosiantį Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatymą, kuriame reglamentuota motorinių transporto priemonių apmokestinimo transporto priemonių registracijos mokesčiu nuo kitų metų vidurio tvarka • Mokestis, priklausomai nuo automobilio išmetamo CO2 kiekio, sieks nuo 13,50 Eur iki 540 Eur, o jį mokėti teks registruojant M1 klasei ar N1 klasei priskirtą (lengvojo arba lengvojo krovininio automobilio) motorinę transporto priemonę, kai pasikeičia jos savininkas • Šio mokesčio nemokės istorinių automobilių valdytojai, taip pat mokesčio nereikės mokėti ir keičiant įmonės pavadinimą ar gyventojo pavardę/vardą, o po duomenų pakeitimo nesikeičia faktinis motorinės transporto priemonės valdytojas.

Priimtas galutinis „vaiko pinigų“ scenarijus

Seimas pagaliau priėmė galutinį sprendimą dėl vadinamųjų vaiko pinigų, pakeisdamas Išmokų vaikams įstatymą • Nuo sausio 1-osios universali išmoka vaikui sieks 60,06 Eur ir bus mokama visiems vaikams, tarp jų ir neįgaliems vaikams, o papildomai skiriama išmoka gausių ir nepasiturinčių šeimų vaikams bei neįgaliesiems vaikams – 40,17 Eur per mėnesį • Tai reiškia, kad neįgalus, gausių ir nepasiturinčių šeimų vaikas kas mėnesį iš viso gaus 100,23 Eur • Nuo 2021 m. sausio 1 d. universalios išmokos vaikui dydis bus padidintas dar kartą – nuo 60,06 Eur iki 70,20 Eur per mėnesį.

Sumažintas gyventojų nekomercinės paskirties nekilnojamojo turto neapmokestinamasis dydis

Seimas priėmė Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimus, pagal kuriuos nuo 2020 m. nekilnojamojo turto mokesčiu bus apmokestintas fizinių asmenų brangesnis nei 150 tūkst. (šiuo metu – 220 tūkst. eurų) nekomercinės paskirties (gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinių (patalpų), žuvininkystės statinių ir inžinerinių statinių) nekilnojamasis turtas • Šeimoms, auginančioms 3 ir daugiau vaikų arba neįgalų vaiką nustatytas didesnis neapmokestinimo (iki 200 tūkst. eurų) dydis (šiuo metu – 286 tūkst. eurų) • Taip pat nuo 0,3 proc. iki 0,5 proc. padidintas minimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas. 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Gruodis     2019  
PrATKPŠS
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama