SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2019 m. lapkričio 5 d.
Nr. 41 (1125) StraipsniaiĮstatymaiNuo lapkričio 1 d. – azartinių loši...         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Nuo lapkričio 1 d. – azartinių lošimų reglamentavimo pokyčiai

Nuo lapkričio 1 d. pasikei kai kurios Azartinių lošimų įstatymo nuostatos, įtvirtintos Azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 10 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatyme.

Azartinių lošimų įstatymo 10 str. 10 dalis, įtvirtinusi draudimą į lošimo automatų ir bingo salonus, lažybų ir totalizatorių punktus įleisti jaunesnius kaip 18 metų asmenis, ir 20 str. 1 dalis, nustačiusi prievolę azartinius lošimus organizuojančios bendrovėms patikrinti klientų, įeinančių į lošimo automatų ir bingo salonus, lažybų bei totalizatoriaus punktus, tapatybę, įsigaliojo šių metų liepos 1 d.

Tačiau naujiems esminiams pakeitimams, susijusiems su įgyvendinamųjų teisės aktų parengimu ir lošimų organizatorių veiklos pertvarkymu, buvo numatyta vėlesnė įsigaliojimo data, t. y. 2019 m. lapkričio 1 d.

Lošimų priežiūros tarnyba pristatė azartinių lošimų reglamentavimo pokyčius, kurie įsigaliojo nuo šių metų lapkričio 1-osios.

 

Reklamos draudimai

Siekiant riboti neigiamą lošimų poveikį visuomenei ir ypač nepilnamečiams asmenims, vadovaujantis Azartinių lošimų įstatymo 10 str. 9 dalimi, Lietuvoje draudžiama reklamuoti azartinius lošimus ir lošimų organizatoriai gali reklamuoti tik azartinius lošimus organizuojančių bendrovių pavadinimus, prekių ženklus ir organizuojamų lošimų rūšis. Nurodyti bet kokią papildomą rašytinę, vaizdinę ar garsinę informaciją draudžiama (Azartinių lošimų įstatymo 10 str. 91 dalis).

Be to, draudžiama bet kokią su azartiniais lošimais susijusią informaciją skelbti jaunesniems kaip 18 metų asmenims skirtose interneto svetainėse (Azartinių lošimų įstatymo 10 str. 9 dalis).

Jaunesniems kaip 18 metų asmenims skirta interneto svetaine laikytina interneto svetainė, kurioje ne mažiau kaip 4/5 turinio yra skirta vaikams ir paaugliams skirtų renginių bei reiškinių aprašymui, profesionaliam jų vertinimui, informavimui apie juos, vaikų ir paauglių meninės ir techninės kūrybos sklaidai.

 

Papildyta konsultacija dėl reikalavimų azartinių lošimų reklamai

Lošimų priežiūros tarnybos specialistai papildė Konsultaciją dėl azartinių lošimų reklamos skelbimo nuo 2019 m. lapkričio 1 d. Ši konsultacija skirta suteikti informacijos reklaminės veiklos subjektams ir visuomenei, pateikiant išaiškinimą, kas yra leidžiama azartinių lošimų reklama ir ką reikia žinoti prieš skelbiant azartinių lošimų reklamą išorinės reklamos pateikimo priemonėmis. Konsultacijoje apibendrinti dažniausiai užduodami klausimai dėl azartinių lošimų reklamos, pateikti nauji leidžiamos ir draudžiamos azartinių lošimų reklamos pavyzdžiai.

 

Azartinių lošimo vietų patalpų filmavimas

Nuo 2019 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo dar 2017 m. lapkričio 21 d. priimto Azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15-1, 16-1 straipsniais įstatymo 15 str. (Reikalavimai lošimų organizavo vietų patalpoms) pakeitimai, iš esmės susiję su azartinių lošimų organizavimo vietų filmavimui keliamų reikalavimų sugriežtinimu.

Azartinių lošimų įstatymo pataisomis siekta nustatyti, kad privalomas filmavimas būtų atliekamas ne tik lošimo namuose (kazino), tačiau ir automatų salonuose bei lažybų punktuose. Anksčiau Azartinių lošimų įstatymas numatė, kad filmuojamos turi būti tik lošimo namų (kazino) patalpos.

Būtinybę, kad vaizdo filmavimas taptų privalomas ne tik lošimo namuose (kazino), bet ir automatų salonų bei lažybų punktų patalpose, lėmė sunkumai, su kuriais susidurdavo Lošimų priežiūros tarnyba, aiškindamasi įvairiausius, galimų pažeidimų atvejus (įleidimai parašius prašymą neleisti, lošti, leidimas lošti nepilnamečiams, lošimo automatų sutrikimai, pranešimai apie lažybų laimėjimų neišmokėjimą ir pan.). Todėl siekiant dar efektyviau užtikrinti azartinių lošimų organizavimo vietų kontrolę, su lošimo vietų filmavimu susijusi papildyta Azartinių lošimų įstatymo nuostata išplėtė lošimų vietų, kuriose nuo 2019 m. lapkričio 1 d. filmavimas tampa privalomas, sąrašą, į jį įtraukiant ir automatų salonus bei lažybų punktus.

Iki šių Azartinių lošimų įstatymo pataisų, susijusių su lošimo vietų filmavimu, įsigaliojimo automatų salonuose bei lažybų punktuose, lošimų organizatoriai, nors ir vykdydavo minėtų lošimo vietų filmavimą, tačiau vaizdo įrašų neprivalėjo pateikti Lošimų priežiūros tarnybai. Tai apsunkindavo šios tarnybos atliekamus lošimus organizuojančių bendrovių patikrinimus, ypatingai susijusius su asmenų, pateikusių prašymus neleisti lošti, galimu įleidimu į lošimų vietas. Nuo 2017 m. gegužės 1 d. įsigalioję Azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 10, 20-6 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymu įtvirtinti pakeitimai (10 str. 20 dalis) suteikė galimybę asmenims pateikti prašymą jų neįleisti į lošimų vietas. Tačiau Lošimų priežiūros tarnyba iš tokių asmenų ir toliau sulaukdavo pranešimų, kad nepaisant jų prašymo, jie vis tiek yra įleidžiami į lošimų vietas. Nesant vaizdo įrašams, būdavo labai sudėtinga atkurti situaciją bei nustatyti, ar asmuo, pateikęs prašymą neleisti lošti, tikrai buvo įleistas, kaip tai įvyko bei dėl kokių priežasčių (aplaidus darbuotojos pareigų atlikimas, pačio asmens sukčiavimas).

Nuo 2019 m. lapkričio 1 d. įsigalio Azartinių lošimų įstatymo pakeitimai detaliai išvardija kokiose lošimų vietose ir kas konkrečiai privalo būti fiksuojama vaizdo įrašais.

Anksčiau galiojusios Azartinių lošimų įstatymo nuostatos numatė privalomą filmavimą tik lošimo namų (kazino) atveju virš kiekvieno lošimo stalo įrengiant vaizdo kamerą, kuri nepertraukiamai filmuotų prie lošimo stalų vykstančius lošimus.

Nuo 2019 m. lapkričio 1 d. lošimo namuose, automatų salonuose bei lažybų punktuose privalo būti įrengta vaizdo įrašymo sistema, kuri nepertraukiamai filmuotų: įėjimą į lošimų vietas, kasą arba vietą, kurioje priimami pinigai ir išmokami laimėjimai.

Lošimo namuose (kazino) vaizdo įrašais papildomai privalo būti fiksuojamas ir prie lošimo stalų įmokėtų sumų bei žetonų inventorizacija.

Be to, atsirado dar vienas svarbus su filmavimu lošimo vietose susijęs reikalavimas – pareiga lošimų organizatoriams užtikrinti, kad vaizdo įrašuose aiškiai matytųsi į aukščiau minėtas lošimo vietas įeinantys asmenys, lošėjų ir lošėjus aptarnaujančių darbuotojų, atliekančių operacijas su pinigais kasoje, veiksmai, t. y. fiksuojama, kokie asmenys, kokias pinigų sumas keičiasi, ar tokių asmenų veiksmai, susiję su pinigų keitimu ar laimėjimu jiems išmokėjimu, buvo užregistruoti atitinkamuose žurnaluose, nes tokią pareigą nustato Azartinių lošimų įstatymas ar kiti teisės aktai.

Atitinkamai lošimo namų (kazino) vaizdo įrašuose papildomai privalo matytis žetonų inventorizacijos metu atliekami veiksmai (nuo įmokėtų sumų ir žetonų paėmimo nuo lošimo stalų momento iki jų suskaičiavimo). Minėtas reikalavimas, kas konkrečiai privalo matytis, aktualus siekiant užtikrinti ir Pinigų plovimo bei teroristų finansavimo įstatymo keliamus tikslus – su kuriais susijęs ir Lošimų priežiūros tarnybos siekis kontroliuoti, jog lošiant azartinius lošimus nebūtų legalizuojamos neteisėtu ar nusikalstamu būdu įgytos piniginės lėšos, o nustačius tokius atvejus apie tai informuojama Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba.

Be to, atsirado pareiga minėtus vaizdo įrašus konkrečiais atvejais (iki lošėjo pretenzijos išnagrinėjimo ar lošimus organizuojančios bendrovės patikrinimo pabaigos) saugoti ilgiau nei iki šiol galiojęs 180 dienų vaizdo įrašų saugojimo terminas.

Galiausiai vaizdo įrašams, fiksuojantiems lošimo vietas, Lošimų priežiūros tarnyba nustatė ir vaizdo kokybės reikalavimus, siekiant išvengti atvejų, kuomet iš prastos vaizdo įrašo kokybės sudėtinga identifikuoti asmenis ar nustatyti kitas patikrinimui svarbias aplinkybes.

Dėl Azartinių lošimų įstatymo pakeitimų, susijusių su lošimų vietų, kuriose privalomas filmavimas, skaičiaus išplėtimu, taip pat įtvirtinus papildomus privalomus reikalavimus vaizdo įrašų turiniui bei kokybei, t. y. iš vaizdo įrašo aiškiai matosi lošimo vietų įėjimas, kasa bei į lošimo vietas įeinantys asmenys, po 2019 m. lapkričio 1 d. bus lengviau išaiškinti draudimo įleisti į lošimo vietas asmenis pateikusius prašymus nelošti pažeidimo atvejus, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo tvarkos pažeidimus, taip pat tiriant visus kitus tiek asmenų pranešimų pagrindu, tiek Lošimų priežiūros tarnybos iniciatyva pradėtus patikrinimus bei tyrimus. Minėti Azartinių lošimų įstatymo pakeitimai ne tik padės dar geriau apginti lošėjų teises, tačiau taip pat bus naudingi ir Lošimų priežiūros tarnybai, atliekant savo funkcijas.

 

Lošimo automatų sujungimas į elektroninę sistemą

Lošimų organizatoriams suteikiama teisė (Azartinių lošimų įstatymo 16 str. 8 dalis) eksploatuojamus lošimo automatus sujungti į elektroninę lošimo automatų duomenų valdymo sistemą. Į sistemą sujungtų lošimo automatų duomenų apskaita ir veikimo kontrolė bus vykdoma nuotoliniu būdu elektroninėmis priemonėmis. Visi lošimo automatai į bendrą sistemą privalo būti sujungti 2021 m. lapkričio 1 d.

 
Kiti temos „Įstatymai“ straipsniai

Motinystės ir ligos išmokas gaus daugiau žmonių

Vadovaujantis Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 2, 5, 9, 10, 11 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymu, nuo spalio 30 d. motinystės išmokos mokamos ir toms moterims, kurios turi reikiamą motinystės socialinio draudimo stažą, bet nėštumo laikotarpiu tapo neapdraustomis • Nuo 2020 m. sausio 1 d. ligos išmokas galės gauti ir budintys globotojai už sergančio globojamo vaiko slaugymą • Ligos išmokos nuo kitų metų taip pat bus mokamos ir nuo patologinio potraukio azartiniams lošimams bei psichoaktyviųjų medžiagų naudojimo savanoriškai priklausomybės ligų gydymo įstaigose besigydantiems žmonėms.
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Lapkritis     2019  
PrATKPŠS
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Naujienos
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS
2018-12-19
Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus atneš nebe paštininkai
2018-12-18
„Sodra“ pranešimus apie pensijų kaupimą siųs 650 tūkstančių gyventojų
2018-12-14
Priimant sprendimus dėl įmonių finansavimo, bankai remsis ir VMI duomenimis
2018-12-11
Smulkieji verslininkai jau gali pamatyti, ką gebės VMI sukurtas virtualus buhalteris i.APS

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama