SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 6 mėn. prenumeratos kaina – 54 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 6 mėn. prenumeratos kaina – 54 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2019 m. balandžio 2 d.
Nr. 13 (1097) StraipsniaiVerta žinotiPriimamos paraiškos asbestiniams stogam...         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Priimamos paraiškos asbestiniams stogams keisti

Kaimo gyventojai, norintys pakeisti asbestinius namų stogus, nuo balandžio 1 d. iki gegužės 31 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) gali teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" veiklos sritį „Asbestinių stogų dangos keitimas".

Žemės ūkio ministras 2019 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 3D-153 patvirtino Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas“ įgyvendinimo 2019 metais taisykles,

Šiam paraiškų surinkimo etapui skirta bendra paramos suma – 3 mln. 325 tūkst. 819 Eur.

Paraiškos gauti paramą pakeisti visą gyvenamojo namo asbestinę stogo dangą kita renkamos NMA teritoriniuose padaliniuose, taip pat paraiškas bus galima teikti elektroniniu būdu, naudojantis Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) informacine sistema ŽŪMIS (www.zumis.lt).

 

Reikalavimai pareiškėjams

Paraiškas gauti paramą gali teikti Lietuvos gyventojai (ne jaunesni kaip 18 metų), savo gyvenamąją vietą deklaravę kaimo vietovėje (savivaldybės centras nėra kaimo vietovė), kurios gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst. gyventojų (sodo bendrija nėra tinkama teritorija). Paraiška gali būti teikiama tik to namo stogo dangai keisti, kuriame deklaruota pareiškėjo gyvenamoji vieta.

Pareiškėjas įsipareigoja nuo paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos nekeisti gyvenamojo namo, kurio stogo dangą keičia, ir/arba jo dalies nuosavybės teisių. Taip pat namo savininkas privalo projektą įgyvendinti per 12 mėnesių nuo NMA sprendimo skirti paramą priėmimo dienos.

Drausti turto projekto įgyvendinimo ir jo kontrolės laikotarpiui pareiškėjas neprivalo, tačiau pareiškėjas turi įsipareigoti – jeigu stogo danga bus sugadinta ar sunaikinta, ją atstatyti savo lėšomis.

Paramos gavėjui nereikia teikti užbaigto projekto ataskaitų bei metinių ataskaitų projekto kontrolės laikotarpiu, tačiau teikiant paraišką stogo dangai keisti, NMA reikia pristatyti asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitos kopiją pagal Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos tvarkos aprašą.

Dar vienas svarbus reikalavimas paramos gavėjams – pakeitus asbestinę stogo dangą, likviduoti asbesto turinčių gaminių atliekas, susidariusias keičiant stogą, ir su mokėjimo prašymu pateikti pažymą iš įmonės, tvarkančios asbesto atliekas, apie asbesto turinčių gaminių atliekų pašalinimą (informacija apie įmones, tvarkančias asbesto atliekas, asbesto atliekų surinkimo aikšteles ir sąvartynus pateikiama Aplinkos ministerijos interneto svetainėje www.am.lt).

Asbestinių atliekų šalinimo paslaugos finansuojamos, jei:

  • nuo 1 m2 stogo ploto bus pašalinta 11 kg asbestinio šiferio ir 1,04 kg kitų asbesto elementų (jei jų yra), o
  • NMA bus pateikta asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaita arba kitas savivaldybės administracijos išduotas ir patvirtintas dokumentas, kuriame pagrindžiamas stogo su asbestine danga plotas.

 

Remiama veikla

Paramos gali kreiptis kaimo vietovėje esančio vienbučio, dvibučio ar daugiabučio namo gyventojai, ketinantys pakeisti viso gyvenamojo namo asbestinę stogo dangą (ūkiniai ir visuomeninės paskirties pastatai neremiami).

Parama neteikiama sodo bendrijose ar savivaldybių centruose, kuriuose yra daugiau negu 6 tūkst. gyventojų, esančių namų gyventojams.

 

Paramos suma ir įkainiai

Vienas paramos gavėjas gali pretenduoti į ne didesnę kaip 2 tūkst. Eur su PVM paramą, jam bus kompensuojama iki 50 proc. visų patirtų išlaidų.

Paramos lėšomis kompensuojamos išlaidos stogo dangai ir statybinėms medžiagoms, būtinoms stogo dangai pakeisti.

Tinkamoms finansuoti išlaidoms priskiriamos stogo keitimo medžiagų (stogo dangos), statybinių medžiagų, būtinų stogo dangai pakeisti, įsigijimo, asbestinių atliekų transportavimo (kuro sąnaudos) iki šalinimo vietos ir jų šalinimo paslaugų pirkimo išlaidos.

Viešinimo išlaidos, statybos darbai, taip pat stogą laikančiosios konstrukcijos, stogo šiltinimo medžiagos arba medžiagos termoizoliaciniam sluoksniui įrengti kompensuojamos nebus.

Siekiant sumažinti paramos gavėjams administracinę naštą, šių metų priemonės įgyvendinimo taisyklėse numatyta taikyti supaprastintų išlaidų apmokėjimo būdą – tinkamų finansuoti išlaidų fiksuotuosius įkainius.

Pareiškėjas, įsigydamas prekes, turi galimybę pasirinkti vieną iš 3, jo manymu, paprasčiausią ir lengviausią būdą, kaip tas prekes, t. y. stogo dangą ir/arba stogo dangą ir statybines medžiagas, įsigyti.

6 rūšių stogo dangoms ir/ar stogo dangoms ir statybinėms medžiagoms įkainiai negali viršyti NMA nustatytos 1 m2 stogo ploto su persidengimu kainos. Kainos nurodytos NMA svetainėje, priemonės „Parama asbestinių stogų dangos keitimas" (2019 m.)" kainų lentelėje.

Svarbi šių metų naujovė – dėl fiksuotų įkainių nebereikės pateikti išlaidų apmokėjimo dokumentų.

Pvz., įsigyjant vieną iš trijų populiariausių stogo dangų tipų – beasbestinį šiferį, plieninės čerpių imitacijos arba plieninės profiliuotų lakštų dangą, pareiškėjui nereikės NMA pateikti išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentus. Visus šiuos dokumentus paramos gavėjas privalės saugoti ir pateikti NMA patikros vietoje atlikimo momentu, kuri turės įsitikinti, ar buvo uždengtas visas paramos gavėjo paramos paraiškoje nurodytas gyvenamojo stogo plotas.

Taip pat transportuojant asbestines atliekas iki šalinimo vietos, pareiškėjui bus kompensuojamos kuro sąnaudos – už 1 km nustatytas fiksuotasis įkainis yra 0,08 Eur. Apskaičiuodamas kuro sąnaudų išlaidoms reikalingą sumą, pareiškėjas 1 km nustatytą fiksuotąjį įkainį daugina iš atstumo, reikalingo transportuoti asbesto atliekas iki įmonės, tvarkančios asbesto atliekas, asbesto atliekų surinkimo aikštelės ar sąvartyno.

Kitą stogo dangą ir statybines medžiagas, kuriems nenustatyti fiksuotieji įkainiai, pareiškėjas gali įsigyti pagal NMA nustatytas kainas arba atlikdamas supaprastintus pirkimus.

Jei paramos gavėjas numatė stogą dengti danga, kurios priemonės įgyvendinimo taisyklėse ir NMA nustatytuose įkainiuose nėra, jis, teikdamas paraišką, turi pateikti 3 komercinius pasiūlymus dėl kitos stogo dangos.

 

Atrankos kriterijai

Pareiškėjų projektai pagal KPP veiklos sritį „Parama asbestinių stogų dangos keitimui" vertinami pagal taisykl 40 punkte nustatytus atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai, ir sudaroma paraiškų pirmumo eilė.

Atrankos kriterijai, kuriais vadovaujantis vertinami projektai:

  • pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo kaimo vietovėje nepertraukiamai vykdo profesinę ir/ar ekonominę veiklą:

nuo 0,5 iki 1 metų – suteikiama 10 balų;

nuo 1 iki 2 metų – suteikiama 20 balų;

ilgiau kaip 2 metus – suteikiama 30 balų;

  • investuojama į gyvenamąjį namą, kuriame gyvenamąją vietą paraiškos pateikimo dieną deklaruoja bent vienas asmuo, kuris:

turi negalią (pripažintas vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis) – suteikiama 10 balų;

yra nedarbingas (pripažintas 0–55 proc. darbingumas) – suteikiama 10 balų;

yra sulaukęs pensinio amžiaus ir/arba gauna senatvės pensiją – suteikiama 10 balų;

  • pareiškėjas turi daugiavaikę šeimą (vaikai gyvena su pareiškėju) – suteikiama 20 balų;
  • pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo dienos nepertraukiamai deklaravo gyvenamąją vietą kaimo vietovėje:

– nuo 1 iki 2 metų – suteikiama 10 balų;

– nuo 2 iki 3 metų – suteikiama 20 balų;

ilgiau kaip 3 metus – suteikiama 30 balų;

  • pareiškėjas turi mažametį vaiką (-ų) iki 12 metų (gyvenantį (-čių) kartu su pareiškėju) – suteikiama 10 balų.

Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 30. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos atmetamos.

Platesnė informacija – NMA tinklapyje:

Parengta pagal ŽŪM ir NMA informaciją.

 
Kiti temos „Verta žinoti“ straipsniai

Duomenis apie statybą leidžiančius dokumentus galima matyti prisijungus prie „Infostatybos“

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija informacinėje sistemoje „Infostatyba“ viešai skelbia savivaldybių administracijų išduotų statybą leidžiančių dokumentų duomenis, prie prašymų išduoti statybos leidimus statytojų pridėtus dokumentus ir statinių projektus tikrinusių institucijų išvadas.

Naujovė: galima užsisakyti priminimą apie asmens dokumento galiojimą

Turimo asmens dokumento galiojimo terminą galima pasitikrinti naudojantis elektroninėmis paslaugomis – priminimą apie baigiantį galioti asmens dokumentą galima gauti ir nemokama trumpąja SMS žinute arba elektroniniu paštu • Užsisakyti šią paslaugą galima prisijungus prie EPIS paslaugų portalo per Elektroninės valdžios vartus. 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Balandis     2019  
PrATKPŠS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama