SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2019 m. vasario 26 d.
Nr. 8 (1092) StraipsniaiVMI konsultuojaPajamų mokesčio dalies paskyrimas para...         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Pajamų mokesčio dalies paskyrimas paramos gavėjams ir politinėms partijoms 2019 metais

Valstybinė mokesčių inspekcija paaiškina nuolatinių Lietuvos gyventojų pajamų mokesčio dalies (2+1+1 procentų) paramos gavėjams ir/ar politinėms partijoms skyrimo 2019 metais tvarką.

Kaip ir ankstesniais metais, 2019 m. nuolatiniai Lietuvos gyventojai tam tikra pajamų mokesčio dalimi gali paremti pasirinktą asmenį, pagal Labdaros ir paramos įstatymą (LPĮ) turintį teisę gauti paramą, ir/ar politinę partiją. Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis iš gyventojo papildomų materialinių išlaidų.

Gyventojas turi teisę mokesčių administratoriui nurodyti, kam pervesti pajamų mokesčio dalį ir tokiu būdu paremti, jo manymu, labiausiai remtiną visuomenei naudingą sritį, konkretų meno kūrėją ar pasirinktą politinę partiją.

 

 • • •  

Ar yra naujovių?

Nauja yra tai, kad šiais metais gyventojai gali paskirti iki 1 proc. pajamų mokesčio profesinėms sąjungoms ar profesinių sąjungų susivienijimams, pagal LPĮ turintiems teisę gauti paramą.

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 34 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1325 pakeitimo įstatymu numatyta papildoma galimybė gyventojams prisidėti prie profesinių sąjungų bei profesinių sąjungų susivienijimų stiprinimo, skiriant jiems finansinę paramą – 1 proc. gyventojų pajamų mokesčio.

2 proc. (ar 2 proc. dalis) pajamų mokesčio gali būti skiriami kitiems paramos gavėjams (ne profesinėms sąjungoms ar profesinių sąjungų susivienijimams).

  • • •

Kam ir kokias pajamų mokesčio dalis galima paskirti?

Šiais metais gyventojai nuo 2018 m. gautų apmokestinamų pajamų gali paskirti tokias mokėtino pajamų mokesčio dalis:

 • iki 2 proc. šiems paramos gavėjams:

Lietuvos Respublikoje įregistruotiems labdaros ir paramos fondams, biudžetinėms įstaigoms, asociacijoms, visuomeninėms organizacijos, viešosios įstaigoms, religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriams (padaliniams), kitiems juridiniams asmenims (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus), kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų steigėjams, dalininkams ar nariams, ir/ar

meno kūrėjams, paramos gavėjais įregistruotiems Kultūros ministerijos tvarkomoje Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų informacinėje sistemoje;

 • iki 1 proc. politinėms partijoms, įstatymų nustatyta tvarka įregistruotoms Juridinių asmenų registre ir atitinkančioms įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo ar likvidavimo procedūra;
 • iki 1 proc. profesinėms sąjungoms ir/ar profesinių sąjungų susivienijimams.

  • • •

Kaip paskirti pajamų mokesčio dalį?

Šiuo tikslu reikia užpildyti Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos 4 versiją (patvirtinta VMI prie LR FM viršininko 2018 12 21 įsakymu Nr. VA-99). Tinkamai užpildyta prašymo FR0512 forma (4 versija) turi būti pateikta ne vėliau kaip iki 2019 m. gegužės 2 d.

Skiriant pajamų mokesčio dalį, užpildomi prašymo (FR0512 formos 4 versija) E1-E5 laukeliai, 6S ir/ar 7S, ir/ar 9S laukelis (laukeliai) užpildomi, atsižvelgiant į tai, kam yra skiriama pajamų mokesčio dalis, o E1 laukelyje turi būti įrašomas pajamų mokesčio dalies gavėjo tipas:

 • skaitmuo 1 kai pajamų mokesčio dalis (iki 1 proc.) skiriama politinei partijai (politinėms partijoms);
 • skaitmuo 2 kai pajamų mokesčio dalis (iki 2 proc.) skiriama paramos gavėjams (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus);
 • skaitmuo 3 kai pajamų mokesčio dalis (iki 1 proc.) skiriama profesinėms sąjungoms ir/ar profesinių sąjungų susivienijimams.

Svarbu: Metines pajamas deklaruoti privalantys gyventojai iki 2019 m. gegužės 2 d. turi pateikti 2018 m. mokestinio laikotarpio Metinę pajamų deklaraciją (GPM308 formos 3 versija, kuri patvirtinta VMI prie LR FM viršininko 2009 12 15 įsakymu Nr. VA-96).

Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos nepateikus arba pateikus pavėluotai, paskirta pajamų mokesčio dalis nepervedama.

Asmenys, nuolatiniais Lietuvos gyventojais tapę dėl per dvejus vienas paskui kitus einančius kalendorinius metus Lietuvoje išbūtų 280 dienų skaičiaus, tų kalendorinių metų, kuriais jie atvyko į Lietuvą, Metinę pajamų deklaraciją privalo pateikti iki kitų po atvykimo metų gruodžio 31 d.

 • • •  

Ar reikia patikslinti pateiktą prašymą (FR0512 forma), kuriuo profesinei sąjungai jau buvo paskirta pajamų mokesčio dalis (2 proc. ar mažesnė dalis)?

Siekiant šiemet paremti profesinę sąjungą ar profesinių sąjungų susivienijimą, būtina patikslinti 2018 m. ar anksčiau pateiktą prašymą (FR0512 forma), kuriame buvo įrašyti profesinei sąjungai ir/ar profesinių sąjungų susivienijimui skiriami 2 proc. (ar mažesnė dalis) pajamų mokesčio, apskaičiuoto nuo 2019 m. ir vėlesniais metais gautų pajamų.

Paremti profesines sąjungas ir/ar profesinių sąjungų susivienijimus pageidaujantys gyventojai turi patikslinti, t. y. pateikti naują prašymą (FR0512 formos 4 versiją) ir nurodyti jame, kad profesinei sąjungai ar profesinių sąjungų susivienijimui skiriama 1 proc. (ar mažesnė) pajamų mokesčio dalis.

 

Pavyzdžiai

1. 2018 m. ar ankstesniais metais pateiktame prašyme (FR0512 forma) gyventojas nurodė, kad pajamų mokesčio dalį (2 proc. ar kitokią dalį) iki 2020 m. skiria tik profesinei sąjungai ar profesinių sąjungų susivienijimui. Gyventojas pageidauja paremti profesinę sąjungą ar profesinių sąjungų susivienijimą, todėl jis turi pateikti naują prašymą (FR0512 formos 4 versiją), nurodęs jame, kad profesinei sąjungai ar profesinių sąjungų susivienijimui skiriama 1 proc. (ar mažesnė) pajamų mokesčio dalis.

 

2. 2018 m. ar ankstesniais metais pateiktame prašyme (FR0512 forma) gyventojas nurodė, kad iki 2019 m. (įskaitytinai) 2 proc. pajamų mokesčio skiria taip:

 • 1 proc. profesinei sąjungai ir
 • 1 proc. ikimokyklinio ugdymo įstaigai.

Gyventojas pageidauja, kad profesinei sąjungai būtų pervestas 1 proc. pajamų mokesčio, o ikimokyklinę įstaigą ketina paremti visa galima apimtimi (2 proc. pajamų mokesčio).

Todėl toks gyventojas turi pateikti naują prašymą (FR0512 formos 4 versiją), nurodant jame, kad profesinei sąjungai ar profesinių sąjungų susivienijimui skiriamas 1 proc. pajamų mokesčio, o ikimokyklinei įstaigai – 2 proc. pajamų mokesčio. 

 

VMI pabrėžia, kad pagal 2018 m. ar anksčiau pateiktus ir šiemet nepatikslintus prašymus (FR0512 formos 4 versija), kuriais iki 2 proc. pajamų mokesčio nuo 2018 m. mokestinio laikotarpio pajamų skiriama ir profesinėms sąjungoms (profesinių sąjungų susivienijimams), ir kitiems paramos gavėjams, prašyme nurodyta pajamų mokesčio dalis 2019 m. bus pervedama tik kitiems nei profesinės sąjungos (profesinių sąjungų susivienijimai) paramos gavėjams.

 • • •  

Ar šiais metais galima paskirti pajamų mokesčio dalį keleriems ateinantiems metams?

Teikiamais prašymais (FR0512 formos 4 versija) galima paskirti pajamų mokesčio dalį ne tik nuo 2018 m. gautų pajamų, bet ir nuo 2019 m., 2020, 2021, 2022 m. gautinų pajamų, apmokestinamų pajamų mokesčiu, prašymo (4 versijos FR0512 formoje) E5 laukelyje įrašant paskutinius metus, už kuriuos skiriama pajamų mokesčio dalis. Įrašomi metai negali būti vėlesni nei 2022 metai. Nurodžius 2022 m., paskirtos pajamų mokesčio dalys, neviršijančios GPMĮ 34 straipsnyje nustatytų dydžių, būtų pervesta ne tik nuo 2018 m., bet ir nuo 2019-2022 m. gautų pajamų.

 • • •  

Ar vėlesniais metais pervedami pajamų mokesčio dydžiai išliks tokie patys?

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 34 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1325 pakeitimo įstatymu Nr. XIII-1705 pervestini pajamų mokesčio dalių dydžiai jau buvo pakeisti. Pagal gyventojų pateiktus prašymus (FR0512 forma) 2020 m. ir vėlesniais metais gali būti pervedama:

 • iki 1,2 proc. pajamų mokesčio paramos gavėjams (išskyrus profesines sąjungas arba profesinių sąjungų susivienijimus), pagal LPĮ turintiems teisę gauti paramą;

 • iki 0,6 proc. – politinėms partijoms, kurios yra įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos Juridinių asmenų registre, atitinka įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo arba likvidavimo procedūra;

 • iki 0,6 proc. – profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams, pagal LPĮ turintiems teisę gauti paramą.

   • • •  

Ar vėliau gyventojams nereikės tikslinti prašymų (FR0512 forma) vien dėl sumažėjusios pervedamos pajamų mokesčio dalies, jeigu 2019 m. pateiktame prašyme (FR0512 forma, 4 versija) bus įrašyti 2 procentai pajamų mokesčio, paramos gavėjams pervestini ne tik šiais metais, bet ir 2020 metais?

Vien dėl sumažėjusių 2020 m. ir vėlesniais metais pervestinų pajamų mokesčio dalių prašymų (FR0512 forma) tikslinti nereikės.

2020 m. ir vėlesniais metais bus pervedama:

 • 1,2 proc. pajamų mokesčio paramos gavėjams (išskyrus profesines sąjungas arba profesinių sąjungų susivienijimus), pagal LPĮ turintiems teisę gauti paramą, kai prašymu buvo paskirti 2 proc. pajamų mokesčio;

 • 0,6 proc. pajamų mokesčio politinėms partijoms, atitinkančioms nustatytus minėtus kriterijus, kai prašymu buvo paskirtas 1 proc. pajamų mokesčio;

 • 0,6 proc. pajamų mokesčio profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams, pagal LPĮ turintiems teisę gauti paramą, kai prašymu buvo paskirtas 1 proc. pajamų mokesčio.

Jeigu prašyme (FR0512 forma) nurodytos pajamų mokesčio dalys buvo paskirtos daugiau kaip vienam pajamų mokesčio dalies gavėjui, tai kiekvienam gavėjui pajamų mokesčio dalis, atsižvelgiant į skiriamos mokesčio dalies sumažėjimą, bus apskaičiuojama ir pervedama pagal kiekvienam gavėjui tenkančias prašyme nurodytas proporcijas.

 

Pavyzdys

2018 m. pateiktu prašymu (FR0512 forma) 2 procentus pajamų mokesčio, mokėtino nuo 2017, 2018, 2019 m. gautų pajamų, gyventojas paskyrė:

 • 1 proc. – mokymo įstaigai ir
 • 1 proc. – ikimokyklinio ugdymo įstaigai.

Kiekvienai nurodytai įstaigai 2020 m. bus pervesta po 0,6 procento pajamų mokesčio, mokėtino nuo šio gyventojo 2019 m. gautų pajamų. 

 

 • • •  

Ar galima paremti kelis paramos gavėjus?

Prašyme (4 versijos FR0512 formoje) galima nurodyti:

 • skiriant iki 2 proc. pajamų mokesčio paramos gavėjų statusą turinčiam juridiniam asmeniui (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus) ir/arba meno kūrėjuidaugiau nei vieną paramos gavėju esantį juridinį asmenį (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus), ir/ar meno kūrėją (meno kūrėjus). Jiems skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė nei 2 procentai;

 • skiriant iki 1 proc. politinei partijai – daugiau kaip vieną politinę partiją, tačiau bendra politinėms partijoms skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė nei 1 procentas;

 • skiriant iki 1 proc. profesinei sąjungai (profesinių sąjungų susivienijimui)daugiau kaip vieną profesinę sąjungą ir/ar profesinių sąjungų susivienijimą, tačiau bendra jiems skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė nei 1 procentas.

  • • •

Kur skelbiami paramos gavėjų ir politinių partijų duomenys?

Paramos gavėjų (t. y. paramos gavėjų statusą turinčių juridinių asmenų, įskaitant profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus, ir meno kūrėjų), taip pat ir politinių partijų duomenys skelbiami VMI prie LR FM interneto svetainėje adresu: https://www.vmi.lt/cms/paramos-gaveju-duomenys1.

  • • •

Kaip pateikti prašymą (FR0512 forma)?

Prašymai (4 versijos FR0512 forma) gali būti teikiami:

 • įteikti tiesiogiai VMI darbuotojui,

 • atsiųsti paštu (išskyrus siuntimą elektroniniu paštu). Prašymai paštu siunčiami VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyriui adresu: Neravų g. 8, LT-66257 Druskininkai.

Taikomos priemonės, padedančios identifikuoti prašymą (FR0512 forma) teikiantį asmenį, t. y.:

 • gyventojas, pageidaujantis skirti pajamų mokesčio dalį, prašymą teikiantis tiesiogiai VMI darbuotojui, turi pateikti savo asmens tapatybės dokumentą;

 • kai prašymą tiesiogiai VMI darbuotojui teikia gyventojo atstovas, jis turi pateikti savo asmens tapatybės dokumentą ir notaro išduotą įgaliojimą, patvirtinantį atstovavimą gyventojui (visiems atstovaujamiems gyventojams), pageidaujančiam skirti pajamų mokesčio dalį;

 • kai prašymus gyventojų atstovas siunčia paštu, prie jų turi būti pridėti notaro išduoti įgaliojimai, patvirtinantys atstovavimą gyventojams.

Prašymus (FR0512 forma) gyventojai gali pateikti tik asmeniškai (įskaitant siunčiamus paštu) arba įstatymų nustatyta tvarka per atstovą. Todėl pluoštais atsiųsti paštu ar teikiami tiesiogiai VMI darbuotojui prašymai nenagrinėjami, jeigu kartu nepridėti atstovavimą kiekvienam gyventojui, kurio prašymas teikiamas, patvirtinantys dokumentai (įstatymų nustatyta tvarka patvirtinti įgaliojimai).

Atstovavimą patvirtinantys dokumentai, teikiant FR0512 formos prašymus, yra būtini, siekiant identifikuoti prašymus teikiančius asmenis, nes yra pasitaikę neteisėtų duomenų tvarkymo atvejų, kai gyventojų prašymai (FR0512 forma) buvo pateikti pastariesiems to nežinant. Už dokumentų suklastojimą ir disponavimą suklastotais dokumentais Baudžiamajame kodekse nustatyta baudžiamoji atsakomybė.

VMI rekomenduoja prašymus (FR0512 formos 4 versija) pateikti elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (adresu: https://deklaravimas.vmi.lt/), nes šis pateikimo būdas yra ne tik paprasčiausias, bet ir saugiausias. Taip pat VMI siūlo pasinaudoti galimybe ir skirti ilgalaikę (iki 5 metų) paramą. Pakeitus sprendimą remti pasirinktą pajamų mokesčio dalies gavėją, teikiamas patikslintas prašymas (FR0512 forma). 

 
Kiti temos „VMI konsultuoja“ straipsniai

Papildytas Pelno mokesčio įstatymo 41 str. 3 dalies komentaras

Valstybinė mokesčių inspekcija pakeitė Pelno mokesčio įstatymo 41 str. (Reorganizavimo ir perleidimo dalyviai ir atvejai) 3 dalies 2 punkto komentarą (apibendrintą paaiškinimą), papildydama jį naujomis nuostatomis ir praktiniu pavyzdžiu.
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Vasaris     2019  
PrATKPŠS
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
Naujienos
2020-07-09
VMI tikrins vežėjus – stabdys specialiai pažymėtais automobiliais
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS
2018-12-19
Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus atneš nebe paštininkai
2018-12-18
„Sodra“ pranešimus apie pensijų kaupimą siųs 650 tūkstančių gyventojų
2018-12-14
Priimant sprendimus dėl įmonių finansavimo, bankai remsis ir VMI duomenimis

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama