SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2019 m. sausio 8 d.
Nr. 1 (1085) StraipsniaiVMI informuojaVMI apie daugiašalės konvencijos įgyv...         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

VMI apie daugiašalės konvencijos įgyvendinimą ir taikymą 2019 m.

Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad 2017 06 07 Lietuvos atstovai Paryžiuje pasirašė Daugiašalę konvenciją, kuria įgyvendinamos su mokesčių sutartimis susijusios priemonės, skirtos užkirsti kelią mokesčių bazės erozijai ir pelno perkėlimui (toliau – Daugiašalė konvencija). Tokiu būdu įsipareigota taip pakeisti dvišales dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis (DAIS), kad jos atitiktų Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ir G20 Mokesčių bazės erozijos ir pelno perkėlimo (angl. Base Erosion and Profit Sghifting) (toliau – BEPS) projekto rekomendacijas dėl priemonių, skirtų kovai su agresyviu mokesčių planavimu, susijusių su Hibridiniais neatitikimais (BEPS 2 Veiksmas), Piktnaudžiavimu sutartimis (BEPS 6 Veiksmas), Nuolatinių buveinių vengimu (BEPS 7 Veiksmas) ir Ginčų sprendimo gerinimu (BEPS 14 Veiksmas).

Kadangi Daugiašalės konvencijos ratifikavimo dokumentai Lietuvos įgaliotų atstovų EBPO deponuoti 2018 09 11, Lietuvoje ji įsigaliojo ir taikoma nuo 2019 m. sausio 1 d.

 

Nors Lietuva savo pozicijoje yra išreiškusi norą Daugiašalę konvenciją taikyti su visomis 54 taikomomis DAIS sutartimis (DAIS su Japonija, kuri įsigaliojo nuo 2019 m. sausio 1 d., Daugiašalės konvencijos nebus keičiama, kadangi pačiame DAIS tekste įtvirtinami Daugiašalės konvencijos minimalaus standarto reikalavimai), tačiau nuo 2019 m. sausio 1 d. Daugiašalės konvencijos nuostatos (priklausomai nuo atitinkamų valstybių dokumentų deponavimo EBPO) modifikuos 9 Lietuvos DAIS, t. y. sutartis su Austrija, Izraeliu, Jungtine Karalyste, Lenkija, Prancūzija, Serbija, Slovakija, Slovėnija ir Švedija.

VMI atkreipia dėmesį, kad šių DAIS atskirų straipsnių nuostatos, priklausomai nuo Susitariančių valstybių pozicijų, keičiasi nuo 2019 m., todėl konsultuojant mokesčių mokėtojus ar vykdant mokesčių aiškinimo ir taikymo funkcijas būtina atsižvelgti į DAIS nuostatų pakeitimus. Priklausomai nuo kitų DAIS valstybių pasirengimo ir dokumentacijos EBPO deponavimo proceso, atitinkamai bus keičiamos ir kitos Lietuvos DAIS.

VMI prie FM vykdys EBPO skelbiamos informacijos nuolatinį monitoringą dėl Daugiašalės konvencijos įsigaliojimo valstybėms, su kuriomis Lietuva yra sudariusi DAIS, kad galėtų įgyvendinti tinkamą ir savalaikę informacijos sklaidą apie konkrečių Lietuvos su užsienio valstybėmis taikomų mokestinių sutarčių modifikacijas.

Šiuo metu Lietuvos finansų ministerijos kompetentingi asmenys rengia ir derina su VMI prie LR FM minėtų 9 valstybių DAIS ir Daugiašalės konvencijos sintezuotus tekstus (anglų k.), kurie bus skelbiami VMI interneto svetainėje:

       

Susipažinti su Daugiašalės konvencijos tekstu galima čia.

Su Lietuvos Daugiašalės konvencijos išlygomis ir pranešimais galima susipažinti čia.

 

Daugiašalės konvencijos nuostatos susideda:

 • iš privalomosios dalies – minimalaus standarto, kurį prie šios konvencijos prisijungusios valstybės bendru sutarimu įsipareigojo įgyvendinti, ir
 • iš papildomos dalies, kurios nuostatas galima pasirinkti taikyti visa apimtimi, tik dalį arba visai atsisakyti taikyti, priklausomai nuo valstybių pateiktų rezervacijų ir abipusio susitarimo.

Kadangi Daugiašalė konvencija ne pakeis, bet bus taikoma šalia Lietuvos DAIS nuostatų, siekiant šių teisės aktų nuostatų taikymo aiškumo, rengiami Daugiašalės konvencijos ir Lietuvos atskirų DAIS sintezuoti tekstai, įtvirtinantys dviejų teisės aktų sintezavimo rezultatus (pvz., į DAIS tekstą bus įterpiamos Daugiašalės konvencijos nuostatos, kurios taikomos vietoje ar kartu su esamomis nuostatomis). Kiek bus modifikuojamos DAIS rengiant sintezuotus tekstus, priklausys ne tik nuo Lietuvos, bet ir nuo kitų Susitariančių valstybių pasirinkimų/rezervacijų įgyvendinant Daugiašalės konvencijos nuostatas, tačiau Daugiašalės konvencijos minimalus standartas privalo būti įgyvendintas visų įsipareigojusių valstybių. Kadangi valstybės turi teisę atšaukti pateiktas Daugiašalės konvencijos atskirų straipsnių rezervacijas, sintezuoti tekstai gali kisti.

Pagal Lietuvos pasirašytos Daugiašalės konvencijos turinį, siekiama įgyvendinti 6, 7 ir 12-17 straipsnių nuostatas, taip pat taikomos preambulės, I dalies Apimtis ir terminai aiškinimas" ir VII dalies „Baigiamosios nuostatos“ nuostatos. Daugiašalės konvencijos minimalus standartas, kurį, kaip minėta, privaloma įtvirtinti (išskyrus atvejus, kai DAIS nuostatose jau įtvirtintos analogiškos nuostatos) ir taikyti, apima:

 • 6 straipsnįSutarties, kuriai taikoma Konvencija, tikslas" – be iki šiol DAIS įtvirtinto dvigubo apmokestinimo išvengimo tikslo, įtvirtinami ir kiti tikslai, t. y. nurodoma, kad sutartimis nesiekiama sudaryti dvigubo neapmokestinimo galimybių ar mažesnio apmokestinimo galimybių slepiant ar vengiant mokėti mokesčius, įskaitant ir susitarimus dėl sutarties lengvatų, kurios netiesiogiai būtų naudingos ir trečiųjų (ne susitariančių) valstybių rezidentams;
 • 7 straipsnįPiktnaudžiavimo Sutartimi prevencija" – nustato piktnaudžiavimo DAIS atvejus, kada sutartyje įtvirtintos lengvatos netaikomos, t. y. jei, atsižvelgus į visus reikšmingus faktus ir aplinkybes, būtų pagrįsta daryti išvadą, kad gauti tokią lengvatą buvo pagrindinis ar vienas pagrindinių bet kurio susitarimo ar sandorio arba bet kurio su susitarimu ar sandoriu susijusio asmens tikslų, išskyrus atvejus, kada lengvatos suteikimas atitinka DAIS tikslus.

Tokiu būdu įtvirtinama bendra visoms DAIS lengvatoms taikoma prieš mokesčių piktnaudžiavimą nukreipta priemonė, paremta susitarimų ir transakcijų pagrindinio tikslo vertinimu (angl. PPT-Principal purpose test), kuria remdamasis mokesčių administratorius galėtų atsisakyti DAIS įtvirtintų lengvatų taikymo konkrečiam mokesčių mokėtojui;

 • 16 straipsnįAbipusio susitarimo procedūra" – DAIS modifikacijų tikslas – tarpvalstybinių ginčų sprendimų gerinimas:

– mokesčių mokėtojui, manančiam, kad jis yra apmokestinamas nesilaikant DAIS nuostatų, sudaroma galimybė kreiptis ne tik į rezidavimo, bet ir į kitos susitariančios valstybės asmenis, atsakingus už tokių ginčų sprendimą;

– užtikrinamas ne trumpesnis, nei 3 metų (nuo pranešimo apie DAIS nuostatų neatitinkantį apmokestinimą) mokesčių mokėtojo kreipimosi terminas;

– užtikrinama, kad pasiektas susitarimo rezultatas būtų vykdomas nepaisant vidaus įstatymais nustatytų laiko apribojimų.

Naujos ginčų sprendimo taisyklės mokesčių mokėtojams sudarys geresnes ginčų sprendimo tarp valstybių sąlygas ir užtikrins vieningą ir tinkamą sutarčių nuostatų įgyvendinimo užtikrinimą.

 

Kitų Lietuvos pasirinktų Daugiašalės konvencijos straipsnių (kurie nėra minimalaus standarto dalis, todėl nėra privalomi) nuostatos bus taikomos tik tuo atveju, jei kita Susitariančioji valstybė taip pat pasirinks taikyti atitinkamas nuostatas:

 • 12-15 straipsniai, papildantys DAIS straipsnį „Nuolatinė buveinė";

Pateikiami nuolatinės buveinės apibrėžimo ir identifikavimo pakeitimai atitinka BEPS 7 Veiksmo (Dėl nuolatinių buveinių vengimo) rekomendacijas. DAIS 5 str. (Nuolatinė buveinė) nuostatos papildomos kontraktų skaidymo prevencijos priemonėmis.

Pavyzdžiui, daugelyje DAIS numatyta, kad statybų aikštelė arba statybos ar instaliavimo projektas nuolatine buveine laikomi tik tuo atveju, jeigu jo trukmė ilgesnė negu dvylika 12 mėnesių (kai kuriose DAIS 6 ar 9 mėn.), paslaugų teikimo atveju – ilgiau kaip 183 dienos.

Daugiašale konvencija siekiama nustatyti, kad veikla bus laikoma nuolatine ir tais atvejais, kai dėl kontraktų išskaidymo kiekvienos vykdomos veiklos trukmė atskirai įvertinus nors ir nesiekia DAIS nustatyto laikotarpio, kada atsiranda nuolatinė buveinė, tačiau aišku, kad visa kontraktų grandinė sudaro pakankamą vieningą nuolatinės veiklos periodą.

Įtraukiami ir veiklų skaidymo atvejų apribojimai, kai siekdamos išvengti nuolatinės buveinės statuso įmonės veiklas tikslingai išskaido taip, kad kiekviena iš jų tampa tik pagalbinio ar paruošiamojo pobūdžio. Kadangi veiklos, kurios DAIS apibrėžiamos kaip pagalbinio ar paruošiamojo pobūdžio, dabar gali būti traktuojamos kaip atitinkančios esminę verslo veiklą, griežtinant apibrėžimus, siekiama užtikrinti, kad nesusidarytų sąlygos dirbtinam veiklų skaidymui, siekiant jas padaryti tik pagalbinio ar paruošiamojo pobūdžio veiklomis, taip išvengiant nuolatinės buveinės statuso identifikavimo.

Tuo atveju, jei užsienio įmonė savo veiklas išskaido, t. y. veiklos ir organizacinę struktūrą sudėlioja taip, kad išvengtų nuolatinės buveinės statuso, kiekvienam iš veiklos padalinių priskirdama atskirą pagalbinio ar paruošiamojo pobūdžio funkciją, būtina užtikrinti, kad tokiu būdu nebūtų išvengiama nuolatinės buveinės.

Vykdoma veikla laikoma nuolatine, jei:

 • glaudžiai susijusios įmonės vienoje iš susitariančių valstybių (toje pačioje ar skirtingose valstybės vietose) vykdo veiklas, kurios nors atskirai ir yra pagalbinio ar paruošiamojo pobūdžio, tačiau kartu yra nuoseklios ūkinės veiklos dalis arba
 • viena iš glaudžiai susijusių įmonių toje valstybėje veikia per nuolatinę buveinė, o kita vykdo paruošiamojo ar parengiamojo pobūdžio veiklą, kurios kartu yra nuoseklios ūkinės veiklos dalis.

Daugiašale konvencija taip pat patikslinamos (ne)priklausomo agento sąvokos.

Pakeitimai įtvirtina nuostatą, kad įmonė vykdys veiklą per nuolatinę buveinę, jei asmuo (priklausomas agentas):

 • veikia jos naudai ir
 • nuolat sudarinėja sutartis ar lemia jų sudarymą, ir
 • sutartys sudaromos arba įmonės vardu, arba dėl įmonės disponuojamų prekių pardavimo ar paslaugų suteikimo.

Nurodytų priklausomo agento požymių visuma užtikrina, kad įmonė veikia per nuolatinę buveinę. Toks požymių testas, pvz., padės nustatyti, ar užsienio įmonės veikla per komisionierių nesukuria nuolatinės buveinės komisionieriaus veiklos vietos valstybėje.

Daugiašalės konvencijos 12-15 straipsnių taikymo tikslais asmuo arba įmonė bus laikomi glaudžiai susiję su įmone, jei vienas kontroliuoja kitą arba abu yra kontroliuojami tų pačių asmenų ar įmonių.

Asmuo ar vienetas laikomas kontroliuojančiu, jei tiesiogiai ar netiesiogiai turi daugiau nei 50 proc. turtinių interesų (įmonės atveju – daugiau kaip 50 proc. akcijų ar nuosavybės), gaunamos iš sutartinių santykių, kitame asmeniškai ir įmonėje arba dviejose įmonėse.

 • 17 str. Atitinkami patikslinimai".

Dėl tikslinamos sandorių kainodaros skirtingose valstybėse gali susidaryti dvigubas apmokestinimas, kada viena valstybė, koreguodama įmonės pelną, jį apmokestina, tačiau kita valstybė susijusios įmonės jau sumokėto pelno mokesčio sumos atitinkamai nepatikslina (t. y. nepadidina/nesumažina).

Pakeitimu užtikrinamas privalomas vienodas pelno koregavimas, kada vienai valstybei apskaičiavus ir apmokestinus įmonės pelną, kuris kitoje valstybėje buvo apmokestintas kaip kitos susitariančios valstybės įmonės pelnas, pastaroji valstybė atitinkamai privalo koreguoti mokėtiną pelno mokestį.

VMI atkreipia dėmesį, kad dėl Daugiašalės konvencijos specifiškumo, t. y. galimybės nuolat ją modifikuoti atšaukiant rezervacijas ir pan., esama dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių komentarų sistema, parengta pagal atskirus DAIS straipsnius, nėra tinkama aiškiam sintezuoto teksto detalizavimui pagal atskiras valstybes, todėl mato būtinybę keisti DAIS komentarų formą, t. y. rengti ne atskirų straipsnių, o konkrečių DAIS komentarus.

     

Daugiau informacijos apie Daugiašalę konvenciją (jos turinio paaiškinimus, sintezuotų tekstų paaiškinimus ir kt.) galima rasti EBPO puslapyje:

 
Kiti temos „VMI informuoja“ straipsniai

Gyventojų pajamų mokesčio tarifai, taikomi 2019 m. ir vėlesniais metais

2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai, nustatantys naują gyventojų pajamų apmokestinimo tvarką ir naujus gyventojų pajamų mokesčio tarifus, kurie priklauso nuo pajamų rūšies ir pajamų dydžio (VDU) • VMI parengė lentelę, kurioje pateikiami gyventojų pajamų mokesčio tarifai, taikomi 2019 m. ir vėlesniais metais.

Nuo kovo 1-osios etilo alkoholiui didės akcizų tarifas

Nuo 2019 m. kovo 1 d. didės akcizų tarifas, taikomas etilo alkoholiui – nuo 1 665,04 iki 1 832 eurų už gryno etilo alkoholio hektolitrą • Tai nustatyta Akcizų įstatymo Nr. IX-569 26 straipsnio pakeitimo įstatyme.

Nuolatinių Lietuvos gyventojų pozityviųjų pajamų apmokestinimo tvarka

2019 01 01 įsigaliojo Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 8, 13, 27 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymas, kuriuo nuo 2019 metų iš esmės pakeistas pozityviųjų pajamų, įtraukiamų į nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamas, apmokestinimo modelis.

Pakeisti paramos gavėjams ir politinėms partijoms 2020 m. VMI pervestini pajamų mokesčio dalių dydžiai

Valstybinė mokesčių inspekcija pristatė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1325 pakeitimo įstatymo (GPMĮ), kuriuo pakeisti paramos gavėjams ir politinėms partijoms 2020 metais VMI pervestini pajamų mokesčio dalių dydžiai, bei Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 4 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1326 pakeitimo įstatymo, kurio nuostatos suderintos su GPMĮ pakeitimo įstatymo nuostatomis.

Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai

VMI pristatė Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) pakeitimus, kuriais įtvirtintos naujos PMĮ teisinio reguliavimo nuostatos, kurių įsigaliojimo terminas yra skirtingas.

Tantjemų, autorinių atlyginimų ir mažųjų bendrijų vadovų pajamų apmokestinimas pajamų mokesčiu

Valstybinė mokesčių inspekcija pristatė 2018 m. gruodžio 11 d. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1335 2, 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymu Nr. XIII-1704 pakeisto Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1335, kuris buvo priimtas 2018 m. birželio 28 d., nuostatas.

VMI apie Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimus

VMI paaiškinimas apie Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 2, 13, 15, 24, 62, 64, 78-1, 115-1 straipsnių, 2 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 9-1 ir 26-1 straipsniais įstatymo nuostatų taikymą.
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Sausis     2019  
PrATKPŠS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Naujienos
2020-07-09
VMI tikrins vežėjus – stabdys specialiai pažymėtais automobiliais
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS
2018-12-19
Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus atneš nebe paštininkai
2018-12-18
„Sodra“ pranešimus apie pensijų kaupimą siųs 650 tūkstančių gyventojų
2018-12-14
Priimant sprendimus dėl įmonių finansavimo, bankai remsis ir VMI duomenimis

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama