SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2019 m. sausio 8 d.
Nr. 1 (1085) StraipsniaiVMIPakeista VMI skiriamų baudų ir delspin...         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Pakeista VMI skiriamų baudų ir delspinigių skaičiavimo metodika

VMI prie LR FM viršininkė 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. VA-108 pakeitė Baudų skyrimo ir delspinigių skaičiavimo metodiką, patvirtintą 2007 03 28 įsakymu Nr. VA-25.

Šioje metodikoje pateikiami paaiškinimai, kokia tvarka mokesčių mokėtojams, pažeidusiems mokesčių įstatymus, turi būti skiriamos Mokesčių administravimo įstatyme (MAĮ) ar atitinkamų mokesčių įstatymuose numatytos baudos ir skaičiuojami delspinigiai.

2019 m. sausio 1 d. įsigalioję pakeitimai metodikoje atlikti, atsižvelgiant į Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 2, 38, 68, 87, 100, 132, 139, 140 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 40-1 straipsniu įstatymu nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusius MAĮ 139 str. (Baudos už mokesčių įstatymų pažeidimus) ir 140 str. (Baudų skyrimas) pakeitimus, kuriais MAĮ įtvirtinamos mokesčių administratoriaus skiriamų konkrečių baudos dydžių apskaičiavimo taisyklės, nes baudų skyrimo taisyklės pagal savo svarbą priskirtinos įstatymo reguliavimo sričiai.

 

Pakeistame metodikos 17 punkte nurodyta, kad VMI konkretų asmeniui skirtos baudos dydį apskaičiuoja ir motyvuotai nustato, vadovaudamasis MAĮ 140 str. 5 dalyje nustatytomis taisyklėmis:

 • mokesčių administratorius pasirenka skiriamos konkrečios baudos dydį, skaičiuodamas nuo jos vidurkio, kuris apskaičiuojamas MAĮ 139 str. 1 ar 2 dalyje (ar specialiajame mokesčio įstatyme) nurodytos trūkstamos mokesčio sumos dydžio baudos minimalų ir maksimalų dydžius sudedant ir gautą rezultatą padalijant pusiau, t. y. 10 + 50 = 60 : 2 = 30 proc. (MAĮ 139 str. 1 d.) ar 50 + 100 = 150 : 2 = 75 proc. (MAĮ 139 str. 2 d.);
 • mokesčių administratorius, skirdamas konkrečią baudą, vertina MAĮ 140 str. nurodytas aplinkybes ir baudos dydį skaičiuoja nuo baudos vidurkio:

nustačius, kad yra kelios asmens atsakomybę lengvinančios aplinkybės ir nėra sunkinančių aplinkybių, asmeniui skiriama bauda, nesiekianti skirtinos baudos vidurkio, t. y. nuo 10 iki 30 proc. (MAĮ 139 str. 1 d.) ar nuo 50 iki 75 proc. (MAĮ 139 str. 2 d.) priskaičiuotos trūkstamos mokesčio sumos dydžio bauda;

nenustačius jokių baudą didinančių ar mažinančių aplinkybių, skiriama 30 proc. (MAĮ 139 str. 1 d.) ar 75 proc. (MAĮ 139 str. 2 d.) priskaičiuotos trūkstamos mokesčio sumos dydžio bauda;

nustačius, kad yra kelios asmens atsakomybę sunkinančios aplinkybės ir nėra lengvinančių aplinkybių, asmeniui skiriama bauda, viršijanti skirtinos baudos vidurkį, t. y. nuo 30 iki 50 proc. (MAĮ 139 str. 1 d.) ar nuo 75 iki 100 proc. (MAĮ 139 str. 2 d.) priskaičiuotos trūkstamos mokesčio sumos dydžio bauda.

Metodikos 18 punkte nustatyta, jog VMI už mokesčių įstatymų pažeidimus skiria asmenims baudas, vadovaudamasis protingumo ir teisingumo kriterijais, neviršijant MAĮ 139 str. 1 ir 2 dalyse nustatytų skirtinų baudos dydžių, o jeigu skirtinos baudos dydžiai nustatyti specialiajame mokesčio įstatyme, tai neviršinat jame nustatytų skirtinos baudos dydžių, atsižvelgiant į tokias MAĮ 140 str. 2 dalyje nustatytas aplinkybes:

 • pažeidimo pavojingumo pobūdis ir mastas;

VMI, vertindama pažeidimo pavojingumo pobūdį, atsižvelgia į kėsinimosi dalyko svarbą, vertingumą, pažeidimo padarymo būdą, padarytos žalos dydį ir mastą, pažeidimo tikslus ir motyvus.

Pažeidimo pavojingumo mastą VMI vertina atsižvelgdama į padaryto pažeidimo pasekmes, t. y. pažeidimu padarytą žalą valstybei, pažeidimui padaryti naudojamas priemones, įtrauktų pažeidimui padaryti kitų mokesčių mokėtojų kiekį ir pan.;  

 • kaltė (kaltės forma ir rūšis);

VMI vertindama mokesčių mokėtojo kaltę, individualiai vertina, ar mokesčių mokėtojo padarytas mokesčių įstatymų pažeidimas buvo susijęs su jo tyčiniais/netyčiniais veiksmais ar neveikimu;

 • dėl padaryto pažeidimo atsiradusi žala;
 • atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės.

 

Metodika papildyta naujais 181 ir 182 punktais, kuriuose perkeltos iš MAĮ 140 str. įtvirtintos mokesčių mokėtojų atsakomybę lengvinančios bei sunkinančios aplinkybės.

Atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis pagal MAĮ 140 str. 3 dalį yra laikomos:  

 • asmuo pripažino mokesčio įstatymo pažeidimą ir bendradarbiavo su VMI šio pažeidimo tyrimo metu (tiriant pažeidimą, sudarė sąlygas tinkamai VMI veiklai, pateikė VMI prašomą informaciją, padėjo VMI išaiškinti šį pažeidimą ir jame dalyvavusius asmenis);
 • asmuo savo noru atlygino arba pašalino dėl pažeidimo padarymo atsiradusią žalą;
 • pažeidimas padarytas dėl sunkios fizinio asmens ekonominės ir/ar socialinės padėties;
 • pažeidimas padarytas dėl psichinės ir/ar fizinės prievartos;
 • pažeidimas padarytas kitomis svarbiomis aplinkybėmis, kurias VMI pripažįsta lengvinančiomis aplinkybėmis.

Atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis pagal MAĮ 140 str. 4 dalį yra laikomos:

 • pažeidimas padarytas, asmeniui siekiant gauti mokestinę naudą, kaip ji suprantama pagal MAĮ 69 str. 1 dalį, ir mokesčiai apskaičiuoti, VMI taikant turinio viršenybės prieš formą principą;
 • mokesčių mokėtojas nevykdo ar netinkamai vykdo savo pareigas apskaičiuoti mokestį, bendradarbiauti su VMI, tvarkyti apskaitą, saugoti apskaitos ar kitus dokumentus, todėl VMI neturi galimybių apskaičiuoti mokėtinų mokesčių įprastine, t. y. specialiojo mokesčio įstatymo nustatyta, tvarka;
 • kai mokesčių mokėtojas VMI nurodytu laiku nepateikia jai tinkamų dokumentų apie sandorių ar ūkinių operacijų vertę arba pateikia netinkamus dokumentus ir VMI koreguoja sandorių ar ūkinių operacijų vertę, taikydamas Pelno mokesčio įstatymo 40 straipsnį arba Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 15 straipsnį;
 • mokesčių mokėtojas, vykdydamas mokestines prievoles, vengia bendradarbiauti su VMI ir teikti jai aktualią informaciją ar paaiškinimus;
 • dėl mokesčių mokėtojo tyčinių veiksmų ar neveikimo padaryta didelė žala valstybės biudžetui, kai nesumokėtų mokesčių dydis viršija 500 bazinių socialinių išmokų (19 tūkst. Eur);
 • į buhalterinę apskaitą įtraukti juridinės galios neturintys apskaitos dokumentai, kuriuose nurodytomis sąlygomis užfiksuotos ūkinės operacijos realiai neįvyko.
 
Kiti temos „VMI“ straipsniai

Iki birželio 1 d. atidėti atleidimo nuo mokesčių deklaracijų pateikimo taisyklių pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkė 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. VA-102 iki 2019 m. birželio 1 d. atidėjo 2018 10 04 įsakymu Nr. VA-77 pakeistų Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklių nuostatų įsigaliojimo terminą.

Mano VMI naudojimo taisyklių pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkė 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. VA-100 pakeitė Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių 10 ir 12 punktų įsigaliojimo datą, nukeliant ją į dar trims mėnesiams ir nustatant ne 2019 m. sausio 1 d., o balandžio 1 d.

Mokestinių patikrinimų atlikimo taisyklių pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkė 2018 m. gruodžio 31 d. priėmė du įsakymus, kuriais pakeitė Mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir patvirtinimo taisykles bei papildė jas naujomis nuostatomis, reglamentuojančiomis VMI veiksmus mokestinio patikrinimo metu nustačius pažeidimų, turinčių nusikalstamos veikos požymių, taip pat pakeitė Patikrinimo pažymos FR0681 formos ir Sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo FR0682 formos užpildymo taisykles ir papildė jas naujomis nuostatomis dėl VMI pareigūno veiksmų priimant Sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo.

Nauji tabako ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolių rūšių kodai

VMI prie LR FM viršininkė 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. VA-101 pakeitė Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolių rūšių kodus, kurie išdėstyti nauja redakcija, įsigaliojusia nuo 2018 m. gruodžio 28 d.

Pakeistos PVM deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų užpildymo taisyklės

VMI prie LR FM viršininkė 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. VA-103 pakeitė ir nauja redakcija išdėstė PVM deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų užpildymo taisykles • Pakeitimais naujai išdėstytas šių taisyklių reguliavimo srities apibūdinimas, atsisakant nebeaktualios FR0617 formos bei jos pildymo aprašymo, taip pat pakeista PVM deklaracijos (FR0600 forma) ir PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitos (FR0608 forma) pildymo tvarka, paaiškinant kuriuose šių formų laukeliuose deklaruojami sandoriai susiję su vienatipių kuponų perleidimu.
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Sausis     2019  
PrATKPŠS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Naujienos
2020-07-09
VMI tikrins vežėjus – stabdys specialiai pažymėtais automobiliais
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS
2018-12-19
Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus atneš nebe paštininkai
2018-12-18
„Sodra“ pranešimus apie pensijų kaupimą siųs 650 tūkstančių gyventojų
2018-12-14
Priimant sprendimus dėl įmonių finansavimo, bankai remsis ir VMI duomenimis

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama