SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 7 mėn. prenumeratos kaina – 63 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 7 mėn. prenumeratos kaina – 63 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2018 m. gegužės 22 d.
Nr. 19 (1056) StraipsniaiDarbo teisėValstybinė darbo inspekcija įvertino D...         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Valstybinė darbo inspekcija įvertino Darbo kodekso poveikį visuomenei

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) informavo apie Valstybinės darbo inspekcijos, kuriai buvo pavesta atlikti naujojo Darbo kodekso įtaką darbuotojams ir darbdaviams, rezultatus. Per pirmą Darbo kodekso galiojimo pusmetį pastebėta, kad ėmė augti darbuotojų atlyginimai ir sumažėjo gaunančiųjų minimalią algą, kuri pagal Darbo kodekso 141 str. mokama tik už nekvalifikuotą darbą, tikina SADM. Tačiau, nors ir sumažėjo atleidimų iš darbo skaičius, tačiau vis dar dauguma darbuotojų darbą palieka savo noru, darbo sutartį nutraukiant jų pačių prašymu.

 

Sumažėjo gaunančių MMA

SADM pranešė, kad per pirmą Darbo kodekso galiojimo pusmetį pastebėta, kad dėl nuostatos, jog minimalusis darbo užmokestis gali būti mokamas tik už nekvalifikuotą darbą, sumažėjo darbuotojų, kuriems mokamas minimalus atlyginimas: 2016 m. rugpjūtį MMA ir mažiau gavo 22 proc. darbuotojų, 2017 m. rugpjūtį – 16,2 proc., 2017 m. gruodį – 15,2 proc.

Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministro Lino Kukuraičio, „nuostata „minimalus atlyginimas – tik už nekvalifikuotą darbą“ padėjo susiaurinti minimalias pajamas už darbą gaunančių žmonių ratą. Tikėtina, kad kartu su MMA dydžio augimu tai turi teigiamos įtakos darbo užmokesčio didėjimui šalyje apskritai. Tai prisideda ir prie skurdo mažėjimo“.

SADM teigimu, darbo užmokestis Lietuvoje apskritai auga gana nuosekliai: 2017 m. pirmą ketvirtį vidutinis mėnesio darbo užmokestis „ant popieriaus“ siekė 817,6 eurų, o ketvirtą ketvirtį – 884,8 eurų. „Sodros“ duomenimis, didžiausią įtaką darbo užmokesčio augimui turėjo profesijos arba darbo vietos pakeitimas.

 

Atsiranda daugiau naujų darbo sutarčių

Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) duomenys rodo, kad per 2017 m. antrą pusmetį iš viso buvo sudaryta daugiau nei 309 tūkst. sutarčių, iš kurių: 74 proc. buvo neterminuotos darbo sutartys, 21 proc. terminuotos, 3 proc. laikinosios, 1 proc. sezoninio darbo ir 1 proc. projektinio darbo, pameistrystės, darbo keliems darbdaviams, darbo vietos dalijimosi darbo sutartys.

Pastebima, kad darbdaviai ir darbuotojai naudojosi galimybe sudaryti naujų rūšių sutartis, įtvirtintas naujame Darbo kodekse. Sudarytos 133 darbo keliems darbdaviams sutartys, 11 darbo vietos dalijimosi sutarčių, 154 pameistrystės darbo sutartys, 887 projektinio darbo sutartys.

 

Sumažėjo atleidimų iš darbo

Per tą patį laiką nutraukta daugiau nei 319 tūkst. darbo sutarčių. Atleidimų skaičius, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2016 m., sumažėjo (2016 m. antrą pusmetį buvo daugiau nei 321 tūkst.).

Didžioji dalis darbuotojų atleidžiami jų pačių prašymu, kai išeitinės kompensacijos nepriklauso, bet darbdavys sumoka už nepanaudotas atostogas. Palyginus 2017 m. ir 2016 m. antruosius pusmečius matyti, kad pagal pačių prašymą atleistų darbuotojų kiekis išaugo nuo 70 proc. iki 74 proc.

Nuo 1 iki 5 proc. padaugėjo atleidžiamų darbuotojų, kai jiems išmokama kompensacija. Šie atleidimai vadinami atleidimu darbdavio iniciatyva ir atleidimu darbdavio valia.

Kai asmuo atleidžiamas darbdavio iniciatyva, jis yra įspėjamas:

  • prieš 2 savaites, jei dirba trumpiau nei 1 metai, ir
  • prieš 1 mėnesį – jei dirba ilgiau nei metai.

Įspėjimo terminai:

  • dvigubinami priešpensinio amžiaus žmonėms ir
  • trigubinami darbuotojams, kurie turi vaikų iki 14 metų arba neįgalių vaikų iki 18 metų.

Be to, atleidžiamam žmogui išmokama:

  • pusės mėnesio išeitinė kompensacija, jei dirba trumpiau nei metus, ir
  • 2 mėnesių išeitinė kompensacija – jei dirba ilgiau nei metus.

Kai žmogus atleidžiamas darbdavio valia, darbuotojas įspėjamas prieš 3 darbo dienas, išmokant 6 mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio kompensaciją.

Šalių susitarimu atleidžiamų darbuotojų padaugėjo nuo 4,5 proc. iki 5 proc., pasibaigus terminui sumažėjo nuo 19 proc. iki 13 proc., kitais pagrindais – nuo 5,5 proc. iki 3 proc.

 

Darbuotojai dažniau gina teises

Pernai liepos pradžioje įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui, didesnėse nei 20 žmonių įmonėse ar įstaigose atsirado pareiga steigti darbo tarybas, kurios atstovauja darbuotojų interesams.

2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis, VDI gavo 1094 pranešimus apie darbo tarybos sudarymą, iki šių metų gegužės mėnesio užregistruota 40 kolektyvinių sutarčių.

Įvertinus Darbo ginčų komisijų veiklą, matyti, kad darbuotojai vis dažniau gina pažeistas teises. Per 2017 m. antrą pusmetį Darbo ginčų komisijos gavo net 20 proc. daugiau asmenų prašymų dėl darbo ginčų nagrinėjimo nei tuo pačiu laikotarpiu 2016 m. (atitinkamai 3358 ir 2781).

Taip pat galima daryti išvadą, kad darbo ginčų sprendimas tapo efektyvesnis. Tai rodo padidėjęs patenkintų bei iš dalies patenkintų prašymų skaičius bei sprendimais patvirtintų taikos sutarčių skaičius.

Naujasis Darbo kodeksas prisideda ir prie anksčiau buvusių civilinių ginčų (ginčų dėl nekonkuravimo bei konfidencialumo susitarimo, neturtinės žalos atlyginimo) sprendimo ikiteisminiu būdu, o tai ypač aktualu socialiai silpnesnės darbo santykių šalies – darbuotojo – teisių gynimui.

 

Yra problemų

Atliekant Darbo kodekso įgyvendinimo stebėseną, pastebėta ir tam tikrų teisinio reglamentavimo trūkumų ir/ar spragų. Pavyzdžiui, paaiškėjo, kad naujasis Darbo kodeksas (DK) nenumato galimybės atleisti darbuotoją, auginantį vaiką (įvaikį) iki 3 metų, jei įmonė likviduojama. Taip pat nenumatytas padidėjusių išlaidų kompensavimas už darbą lauko sąlygomis. Itin painiai bei sunkiai suprantama DK 61 str. 2 dalies nuostata, nes neaišku, kada nėščios moterys gali būti įspėjamos apie numatytą atleidimą iš darbo ir atleidžiamos.

Pasak VDI, daug neaiškumo darbo santykiams įneša DK 138 str. 1 dalis. Darbuotojams iki 18 metų, darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų, ir neįgaliems darbuotojams priklausančios ilgesnės trukmės kasmetinės atostogos įtvirtinamos prie pailgintų atostogų, todėl daugumai darbo santykių dalyvių išlieka neaišku, ar tokie darbuotojai turi teisę į papildomas atostogas (kadangi kai darbuotojams priklauso ir pailgintos, ir papildomos atostogos, darbuotojai gali pasirinkti tik vienas iš jų).

Teisinio reglamentavimo neatitinka ir DK 110 str. 4 punktas, kuris numato, kad „Darbdaviams, kurių vidutinis darbuotojų skaičius yra mažiau kaip dešimt darbuotojų, netaikomos šio kodekso nuostatos dėl: <...> 4) pareigos pranešti apie darbo pamainų grafikus ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas“. VDI pastebėjo, kad DK numato pareigą darbdaviui sudaryti darbo (pamainų) grafikus tik suminės darbo laiko apskaitos atveju, tuomet darbuotojams apie darbo pamainų grafikus turi būti pranešama ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki jų įsigaliojimo (DK 115 str. 2 dalis). Taigi, DK 110 str. 4 punkte minimos pareigos pranešti apie darbo pamainų grafikus ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas DK nenumato.

Siūloma patikslinti DK 104 str. 2 dalį, kadangi iš dabartinės formuluotės darytina išvada, kad juridinio asmens vadovui išeitinė išmoka mokama tik tuo atveju, jeigu jis atšaukiamas prieš darbo sutarties termino pabaigą (t. y. jeigu išrinktas kadencijai ar sudaryta terminuota darbo sutartis). VDI specialistų nuomone, išeitinė išmoka turėtų būti mokama visais atvejais, kai darbo santykiai su juridinio asmens vadovu truko ilgiau kaip 2 metus ir jis atšaukiamas iš pareigų, išskyrus atvejus, kai jo atšaukimą lėmė jo kalti veiksmai.

Taip pat neaiškios nuostatos dėl kandidatų į darbo tarybos narius, dėl profesinės sąjungos teisės siūlyti kandidatus į darbo tarybos narius, dėl kolektyvinių sutarčių taikymo.

 

VDI teigimu, kadangi dalis svarbių įpareigojimų, nustatytų Darbo kodekse (darbo tarybų įkūrimas, įvairių tvarkų – darbo užmokesčio, lygių galimybių užtikrinimo ir kt.), dar tik bus įgyvendinta, kol kas sunku tiksliai ir visapusiškai įvardinti naujojo kodekso reikšmę darbuotojų ir darbdavių santykiams. Teigiamus arba neigiamus Darbo kodekso poveikio socialinėje ir ekonominėje erdvėse rezultatus labiau išryškins tolesnis jo taikymo praktikos formavimasis. Taigi, naujojo Darbo kodekso įtaką darbo santykiams Lietuvoje turėtų labiau atskleisti 2018-ieji metai.

 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Gegužė     2018  
PrATKPŠS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama