SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2018 m. vasario 27 d.
Nr. 8 (1045) StraipsniaiDeklaravimasPernai nepasinaudoję visu metiniu NPD a...         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Pernai nepasinaudoję visu metiniu NPD ar papildomu NPD už auginamus vaikus, šiemet gali susigrąžinti permokėtą pajamų mokestį

Nuolatiniai Lietuvos gyventojai, 2017 m. nepasinaudoję visu metiniu NPD ar papildomu NPD už auginamus vaikus (įvaikius), gali pasinaudoti pajamų mokesčio lengvatomis ir susigrąžinti dalį pajamų mokesčio, tačiau tik deklaravę metines pajamas ir Valstybinei mokesčių inspekcijai iki š. m. gegužės 2 d. pateikę tinkamai užpildytą Metinę pajamų deklaraciją (GPM308 formos 03 versiją). Nenuolatiniai Lietuvos gyventojai gali pasinaudoti tik metiniu NPD, todėl nepritaikytą metinį NPD jie gali prisitaikyti VMI pateikdami Metinę nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaraciją (GPM309 forma).

 

Kada ir kam taikomas metinis NPD?

Metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį (NPD) sudaro atitinkamų kalendorinių metų 12–kos mėnesių NPD, kuris taikomas tik su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms. Vadinasi, ir metinis NPD taikomas tik su darbo santykiais susijusių pajamų gavusiam gyventojui.

Tačiau ar gyventojui gali būti taikomas metinis NPD ir kokia yra jo suma, priklauso ne tik nuo metinių su darbo santykiais susijusių pajamų, bet ir nuo visų kitų apmokestinamųjų pajamų. Kitaip sakant, apskaičiuojant metinėms iš darbo santykių gaunamoms pajamoms taikomą NPD, vertinama ir tai, ar žmogus gavo ir kiek gavo kitokių apmokestinamųjų pajamų.

Gyventojai, kurie praėjusiais kalendoriniais metais gavo su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų, nuo kurių buvo išskaičiuotas (sumokėtas) pajamų mokestis, tačiau nepasinaudojo metiniu NPD arba pasinaudojo ne visu šiuo dydžiu, gali susigrąžinti dalį pajamų mokesčio.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, pageidaujantis prisitaikyti metinį NPD, turi VMI pateikti Metinę pajamų mokesčio deklaraciją (GPM308 formos 03 versija), kuri skirta deklaruoti gautas pajamas ir nuo jų apskaičiuotą pajamų mokestį. Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų formos bei jų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklės patvirtintos VMI prie LR FM viršininko 2009 12 15 d. įsakymu Nr. VA-96.

Metinėje pajamų deklaracijoje (GPM308 formos 03 versija) turi būti nurodomos visos per 2017 m. mokestinį laikotarpį gyventojo gautos pajamos (išskyrus neapmokestinamas pajamų mokesčiu, nurodytas Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų pajamų sąraše, kurį galima rasti čia), nuo jų išskaičiuotas (sumokėtas) pajamų mokestis.

Kaip jau minėta, metinis NPD taikomas tik tam su darbo santykiais susijusių pajamų gavusiam gyventojui, tačiau tik tam, kurio 2017 m. metinės pajamos buvo ne didesnės kaip 12 000 Eur.

Pavyzdžiui, pasinaudoti metiniu NPD gali gyventojai, dirbę ne visus 2017 metus, arba tie, kuriems NPD nebuvo taikytas, išmokant kiekvieno mėnesio darbo užmokestį, arba kurie darbdaviams buvo pateikę prašymus taikyti tik dalį mėnesio NPD, kai jis galėjo būti taikomas visas.

 

Pavyzdys

Gyventojo visos 2017 m. pajamos yra 4 500 Eur, t. y. 10 mėnesių darbo užmokestis (po 450 Eur per mėnesį). Išmokėdamas darbo užmokestį, darbdavys pritaikė 10 mėnesių NPD (po 275 Eur į mėnesį), visa pritaikyta NPD suma – 2 750 Eur (275 Eur x 10 mėn.).

Gyventojas turi teisę pasinaudoti visu maksimaliu metiniu NPD (3 720 Eur), nes jo metinės pajamos yra ne didesnės už minimalios algos, galiojusios 2017 01 01, dvylikos dydžių sumą (t. y. 4 560 Eur (380 Eur x 12 mėn.).

Norėdamas pasinaudoti visu metiniu NPD ir susigrąžinti pajamų mokesčio permoką nuo 970 Eur (3 720 – 2 750), jis turi pateikti metinę pajamų deklaraciją (GPM308 formos 03 versija). Deklaracijoje apskaičiuojama grąžintina 146 Eur (970 Eur x 15 : 100) pajamų mokesčio suma. 

 

Susigrąžinti nuo darbo užmokesčio išskaičiuoto pajamų mokesčio dalį gali riboto darbingumo asmenys, kuriems nebuvo pritaikyti individualūs (380 Eur ar 320 Eur) mėnesio NPD.

Asmenims, kuriems nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis 2017 m. metinis NPD negali būti didesnis nei 4 560 Eur, o kuriems nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis3 840 Eur.

Nustatant taikytino metinio NPD sumą, yra atsižvelgiama ne vien į per metus gauto darbo užmokesčio (su priedais bei priemokomis) sumą, bet į bendrą per metus gautų apmokestinamųjų pajamų sumą, išskyrus atvejus, kai metinis NPD apskaičiuojamas riboto darbingumo asmenims.

Į 2017 m. metinių pajamų sumą, kaip išimtis, neįskaičiuojamos:

 • išmokos, gyventojui išmokėtos pagal pasibaigusią arba nutrauktą gyvybės draudimo ar pensijų kaupimo sutartį, neviršijančios sumokėtų įmokų sumos,

 • pajamos, kurioms taikomas 5 proc. pajamų mokesčio tarifas (t. y. individualios veiklos pajamos, išskyrus gautas iš laisvųjų profesijų veiklos, ir ne individualios veiklos turto pardavimo pajamos, gautos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn netauriųjų metalų laužą), taip pat

 • pajamos, gautos iš veiklos pagal verslo liudijimą.

Jeigu gyventojo 2017 m. gautų metinių apmokestinamųjų pajamų suma yra 12 000 Eur ar didesnė, tai metinis NPD netaikomas, nes, apskaičiavus NPD pagal metinio NPD formulę, jis yra lygus 0, taigi ir pajamų mokesčio permoka dėl metinio NPD nesusidarys.

 

Kaip metinį NPD gali prisitaikyti nenuolatinis Lietuvos gyventojas?

Nenuolatinis Lietuvos gyventojas gali pasinaudoti tik metiniu NPD ir tik VMI pateikęs Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaracijos GPM309 formą, kuri užpildoma vadovaujantis Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaracijos GPM309 formos užpildymo ir pateikimo taisyklėmis, patvirtintomis VMI prie LR FM viršininko 2009 11 19 įsakymu Nr. VA-82.

Metinis NPD taikomas tik tokiam nenuolatiniam gyventojui, kuris gavo su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvoje (t. y. pajamų už darbą Lietuvoje). GPM309 formoje turi būti deklaruojamos ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio valstybėse gautos visos apmokestinamosios pajamos (prie deklaracijos GPM309 pridedant užsienio mokesčių administratoriaus dokumentus apie gautas ir toje valstybėje apmokestintas pajamas).

Nenuolatiniam Lietuvos gyventojui, kuriam yra taikytinas didesnis metinis NPD, šis dydis pritaikomas pagal jo pateiktą metinę pajamų mokesčio deklaraciją (GPM309), kurioje deklaruojamos tik iš šaltinio Lietuvoje gautos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos. Teisę į didesnį metinį NPD turintis gyventojas kartu su GPM309 formos deklaracija VMI turi pateikti teisę į didesnio NPD taikymą (ribotą darbingumą, neįgalumą ar specialius poreikius) įrodančius dokumentus.

Papildomas NPD nenuolatiniams Lietuvos gyventojams netaikomas.

 

Metinis papildomas NPD už vaikus (įvaikius)

Galimybę pasinaudoti pajamų mokesčio lengvata turi ir tėvai (įtėviai), gavę pajamų, apmokestinamų pajamų mokesčiu, tačiau 2017 m. nepasinaudoję arba pasinaudoję ne visu metiniu papildomu NPD už auginamus vaikus (įvaikius) iki 18 metų, taip pat vyresnius, besimokančius pagal bendrojo ugdymo programas. Papildomas metinis NPD taikomas tik nuolatiniams Lietuvos gyventojams ir netaikomas vaikų globėjams, rūpintojams bei nenuolatiniams Lietuvos gyventojams.

Papildomas metinis NPD tėvams (įtėviams) taikomas už besimokančius pagal bendrojo ugdymo programas vaikus (įvaikius), kai jie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje arba profesinio mokymo įstaigoje šiais būdais ir formomis:

 • grupinio mokymosi forma kasdieniniu mokymo proceso organizavimo būdu arba

 • grupinio mokymosi forma nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, arba

 • pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, arba

 • pavienio mokymosi forma nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.

Bendrojo ugdymo mokyklų sąrašą ir profesinio mokymo įstaigų sąrašą galima susirasti adresu www.aikos.smm.lt.

Papildomas NPD gali būti taikomas tik tuo atveju, jeigu gyventojai vaikus (įvaikius) augina. Taigi, kad papildomas NPD būtų taikomas, vien vaikų (įvaikių) turėjimo aplinkybės nepakanka.

Pavyzdžiui, deklaruoti metines pajamas turėtų visu metiniu (12 mėnesių) papildomu NPD pasinaudoti pageidaujantys vaikus (įvaikius) auginantys gyventojai, dirbę ne visus metus.

Jeigu vienas iš tėvų (įtėvių) kalendoriniais metais negalėjo pasinaudoti papildomu NPD (pvz., gavo tik individualios veiklos pajamas, dividendus, autorinius atlyginimus), tai šia teise, kalendoriniams metams pasibaigus, gali pasinaudoti jis pats ar kitas iš tėvų. Tokia teisė įgyvendinama, kai vienas iš tėvų/įtėvių (pageidaujantis prisitaikyti visą papildomą metinį NPD) arba abu tėvai/įtėviai (kai jie abu pageidauja prisitaikyti po tam tikrą papildomo metinio NPD dalį) pateikia VMI Metines pajamų deklaracijas (GPM308 formos 03 versija).

Svarbu yra tai, kad, pasibaigus 2017 m., metiniu papildomu NPD gali būti mažinamos bet kokios rūšies gyventojo gautos pajamos, kurios yra apmokestinamos pajamų mokesčiu (taikant 15 arba 5 proc. pajamų mokesčio tarifą). Todėl pasinaudoti papildomu NPD gali ir tie gyventojai, kurie per 2017 m. negavo su darbo santykiais susijusių pajamų, tačiau yra gavę kitokių pajamų, nuo kurių buvo išskaičiuotas pajamų mokestis. Į bendrą gautų metinių pajamų sumą, apskaičiuojant metinį papildomą NPD, kitaip nei apskaičiuojant metinį NPD, neatsižvelgiama.

Visas abiem tėvams (įtėviams) taikytinas metinis papildomas NPD (2 400 Eur už kiekvieną vaiką/įvaikį), 2017 m. pasibaigus, gali būti pritaikytas:

 • tėvų/įtėvių pasirinktomis proporcijomis arba

 • jį visą gali prisitaikyti tik vienas iš tėvų (įtėvių).

Pavyzdžiui, visą papildomą metinį NPD prisitaikyti gali vienas iš tėvų/įtėvių, kai kitas (motina/tėvas/ įtėvis, įmotė) 2017 m. iš viso nėra gavęs kokių nors apmokestinamųjų pajamų arba yra gavęs pajamų tik iš veiklos pagal verslo liudijimą.

Už kiekvieną auginamą vaiką (įvaikį) papildomas metinis NPD negali būti didesnis kaip 2 400 eurų (bendrai abiem tėvams/įtėviams). Įrašant į Metinę pajamų deklaraciją pageidaujamo prisitaikyti papildomo NPD sumą, reikia atsižvelgti į tai, kokią jo sumą 2017 m. jau buvo pritaikęs kiekvieno iš tėvų/įtėvių darbdavys, išmokėdamas darbo užmokestį, kad deklaruojamos metinio papildomo NPD sumos neviršytų Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme nustatytų dydžių.

 

Pavyzdys

Sutuoktiniai augina vieną vaiką iki 18 metų. Motina 2017 m. dirbo tik 2 mėnesius, todėl jai papildomas NPD buvo pritaikytas 2 kartus (po 100 Eur į mėnesį), iš viso – 200 Eur.

Pajamas deklaruojantis jos sutuoktinis pageidauja pasinaudoti jam priklausančia papildomo NPD dalimi – 1 200 Eur (100 Eur x 12 mėn.) ir sutuoktinės nepasinaudota papildomo NPD dalimi – 1 000 Eur (100 Eur x 10 mėn.). Kaip taikytiną metinį papildomą NPD metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje jis nurodo 2 200 Eur sumą.

Deklaracijoje bus apskaičiuota gyventojui grąžintina 330 Eur (2 200 x 15 : 100) pajamų mokesčio suma (jeigu papildomas NPD nebuvo pritaikytas jo gautam darbo užmokesčiui) arba 150 Eur (1 000 x 15 : 100) mokesčio suma (apskaičiuota nuo jo sutuoktinei nepritaikytos papildomo NPD sumos). 

 

VMI internetinėje svetainėje yra patalpinta Metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio ir metinio papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiuoklė, skirta gyventojams, gavusiems tik su darbo santykiais susijusių pajamų. Pvz., jeigu gyventojas dirbo ne visus metus ir mano, kad gali susigrąžinti dalį pajamų mokesčio dėl pritaikyto per didelio NPD, į šią skaičiuoklę, kurią galima rasti spustelėjus šią nuorodą, įvedęs gautas pajamas, jis gali pažiūrėti, kokia suma jam bus grąžinta.

 

Kaip apskaičiuojama metinio papildomo NPD dalis galutinai iš Lietuvos išvykstančiam nuolatiniam Lietuvos gyventojui?

Iš Lietuvos mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) galutinai išvykstančio nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamoms taikoma tik metinio papildomo NPD dalis, kuri apskaičiuojama pagal finansų ministro 2002 09 25 įsakymu Nr. 298 patvirtintą Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 29 straipsnio 2 dalį deklaruojamoms pajamoms taikomos metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio ir metinio papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio dalies apskaičiavimo tvarką.

Taikytino papildomo NPD suma apskaičiuojama taip: metinio papildomo NPD suma dauginama iš dienų skaičiaus nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki galutinio išvykimo dienos ir dalijama iš kalendorinių metų dienų skaičiaus (365 dienų).

 

 Pavyzdys

Galutinai iš Lietuvos išvykstanti nuolatinė Lietuvos gyventoja, viena auginanti 2 vaikus, 2017 m. turi teisę į 400 Eur papildomą NPD. Visas metinis papildomas NPD 2017 m. sudarytų 4 800 Eur.

Galutinio išvykimo iš Lietuvos diena yra 2017 m. rugpjūčio 29 d., t. y. 241 mokestinio laikotarpio diena.

Taikytino metinio papildomo NPD suma 2017 m. yra 3 169,32 Eur (4 800 x 241 : 365).

 

 

Pajamų mokesčio permokos grąžinimo terminai

Iki 2018 m. gegužės 2 d. pateikus teisingai užpildytą Metinę pajamų deklaraciją (GPM308 formą) pajamų mokesčio permoką VMI grąžina iki liepos 31 d., o jei deklaraciją GPM308 reikia tikslinti arba ji pateikta pavėluotai, mokesčio permoka turi būti grąžinama ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo deklaracijos pateikimo ar patikslinimo dienos.

Permoka gali būti grąžinama už praėjusius 5 metus.

Pasitikslinti dėl galimybės susigrąžinti pajamų mokesčio permoką galima:

 • užbaigus VMI elektroninio deklaravimo sistemoje (EDS) (http://deklaravimas.vmi.lt) pildyti preliminarią deklaraciją, kurią VMI parengia pagal darbdavių ir kitų juridinių asmenų pateiktus duomenis apie gyventojams išmokėtas išmokas, nuo jų išskaičiuotą pajamų mokestį bei patirtas išlaidas,

 • paskambinus į VMI Mokesčių informacijos centrą telefonu 1882 arba

 • atvykus į atitinkamą apskrities VMI gyventojus aptarnaujantį padalinį.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Kovas     2018  
PrATKPŠS
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Naujienos
2020-07-21
Nauja VMI interneto svetainė
2020-07-09
VMI tikrins vežėjus – stabdys specialiai pažymėtais automobiliais
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS
2018-12-19
Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus atneš nebe paštininkai
2018-12-18
„Sodra“ pranešimus apie pensijų kaupimą siųs 650 tūkstančių gyventojų

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama