SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2017 m. gruodžio 12 d.
Nr. 46 (1036) StraipsniaiRašome „Mokesčių žinioms“Europos Sąjungos Teisingumo Teismas pat...         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas pateikė pastato pertvarkymo sąvokos išaiškinimą PVM apmokestinimo tikslais

 

Advokatas dr. Povilas GRUODIS

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedra

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) 2017 11 16 sprendimu byloje Kozuba Nr. C-308/16 pirmą kartą pateikė 2006 11 28 Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (toliau – PVM Direktyva) 12 str. 2 dalyje įtvirtintos sąvokos pastato „pertvarkymas“ išaiškinimą PVM apmokestinimo tikslais, kuris neabejotinai privers iš esmės peržiūrėti ir Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (PVMĮ) 2 str. 20 dalyje pateiktą pastato (statinio) esminio pagerinimo sąvoką bei kriterijus, kuriais iki šiol buvo vadovaujamasi, vertinant ar statinys (pastatas) gali būti laikomas iš esmės pagerintu PVM apmokestinimo tikslais.

 

ESTT analizuojamoje byloje nagrinėjo Lenkijos Respublikos prekių ir paslaugų įstatymo 2 str. 14 punkto nuostatos, kuria vadovaujantis statinio esminiu pagerinimu buvo laikomas toks pagerinimas, kurio metu statybos darbų kaina viršijo 30 proc. pastato pradinės vertės, atitiktį PVM Direktyvos 12 str. 2 dalies nuostatoms. Pažymėtina, kad panaši formuluotė buvo įtvirtinta PVMĮ 2 str. 21 dalyje iki 2005 06 21 PVMĮ pakeitimo (Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 32, 33(1), 44, 66, 67, 68, 95, 117 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. X-261 1 str. 1 dalis), kuri numatė, kad pastato esminiu pagerinimu yra laikomi tokie statybos darbai, kurių vertė viršija 50 proc. pastato ar statinio vertės iki šių darbų atlikimo. Po 2005 06 21 PVMĮ 2 str. 21 dalies pakeitimo pastato esminio pagerinimo" sąvoka PVMĮ buvo patikslinta jos nebesiejant su statybos darbų verte – pastato esminis pagerinimas buvo apibrėžtas kaip statybos darbai, kurie pailgina pastato ar statinio naudingo tarnavimo laiką arba pagerina jo naudingąsias savybes.

ESTT 2017 11 16 sprendimu byloje Kozuba Nr. C-308/16 pažymėjo, kad PVM direktyvos 12 str. 2 dalis, skirtingai nei buvo manoma iki šiol, negali būti suprantama ir aiškinama taip, kaip suteikianti valstybėms narėms diskrecijos teisę laisvai apibrėžti pastatų esminio pagerinimo sąvoką tokiu būdu, kad būtų keičiama PVM direktyvoje naudojama pastato pirmo panaudojimo sąvoka, kadangi priešingu atveju gali būti neleistinai išplėstas PVM apmokestinimo taikymas seniems pastatams, tiekiamiems jau po jų pirmo panaudojimo ir tokiu būdu gali būti pakenkta PVM direktyva nustatytam tokių sandorių neapmokestinimo veiksmingumui (žr. ESTT 2017 11 16 sprendimu byloje Kozuba Nr. C-308/16, 45 p.).

ESTT konstatavo, kad valstybės narės nėra įgaliotos nustatyti papildomų sąlygų ar keisti PVM direktyvoje nustatytas PVM neapmokestinimo sąlygas, taip pat jas kokiu nors būdu apriboti. Valstybių narių neribota diskrecijos teisė nustatyti pastato (statinio) „pertvarkymo" sąvokos reikšmę gali susiaurinti pastatų neapmokestinimo PVM taikymo sąlygas, kas būtų nesuderinama su PVM direktyvos 12 str. 2 dalies tikslu (žr. ESTT 2017 11 16 sprendimą byloje Kozuba Nr. C-308/16, 46 p.).

Atsižvelgdamas į aukščiau pateiktą išaiškinimą dėl valstybių narių diskrecijos teisės nustatyti ar keisti PVM direktyvoje įtvirtintas PVM neapmokestinimo sąlygas nebuvimo, ESTT pabrėžė, kad valstybės narės neturi įgaliojimų pastatų tiekimo po jų pirmo panaudojimo neapmokestinimui PVM nustatyti PVM direktyvoje nenumatytos sąlygos, kad šis pirmas panaudojimas būtų apmokestinamas PVM (žr. ESTT 2017 11 16 sprendimą byloje Kozuba Nr. C-308/16, 47 p.).

Vertindamas valstybių narių teisę apibrėžti pastatų esminio pagerinimo sąvoką, ESTT pabrėžė, kad valstybės narės negali PVM direktyvos 12 str. 2 dalyje naudojamos „pertvarkymo" sąvokos apibrėžti tokiu būdu, kad būtų pakeista arba išplėsta PVMdirektyvos 12str. 1dalies apunkte numatyto „pirmo panaudojimo" kriterijaus reikšmė.

ESTT 2017 11 16 sprendimu byloje Kozuba Nr. C-308/16 patikslino PVM direktyvos 12 str. 2 dalyje vartojamos „pertvarkymo" sąvokos turinį kokybiniu požiūriu ir pateikė jos išaiškinimą. ESTT nurodė, kad sąvoka „pertvarkymas“ rodo, kad turi būti padarytaesminių atitinkamo pastato pakeitimų, susijusių su jo naudojimo būdu ar gerokai keičiančių pastato panaudojimo sąlygas" (ESTT 2017 11 16 sprendimo byloje Kozuba Nr. C-308/16 52 p.). ESTT pateikdamas tokį sąvokos „pertvarkymas“ išaiškinimą papildomai rėmėsi ESTT 2012 07 12 sprendimo byloje Komen Nr. C-326/11 39 punkte pateiktu išaiškinimu, kuriuo vadovaujantis PVM neapmokestinamas iš dalies nugriauto seno pastato tiekimas, kai likusi nenugriauta seno pastato dalis bent iš dalies toliau yra naudojama.

Tikslindamas „pertvarkymo" sąvokos išaiškinimą, ESTT taip pat pažymėjo, kad sąvoka „pertvarkymas", be kita ko, apima atvejį, kai buvo atlikti visapusiški ar pakankamai toli pasistūmėję darbai, kuriuos baigus atitinkamas pastatas bus skirtas naudoti kitiems tikslams" (ESTT 2017 11 16 sprendimo byloje Kozuba Nr. C-308/16 54 p.). Kaip pabrėžė ESTT, PVM direktyvos 12 str. 2 dalyje pateiktos sąvokos „pertvarkymas" tikslas yra apmokestinti sandorius, kuriais siekiama padidinti atitinkamo turto vertę. Naujų pastatų tiekimo atveju pridėtinę vertę sukuria statybos darbai, kadangi jais yra iš esmės pakeičiama materiali realybė pereinant nuo nepastatyto nekilnojamojo turto arba tuščio sklypo prie baigto pastato. Senų pastatų pertvarkymo atveju pridėtinė vertė, kuri galėtų būti apmokestinta PVM, sukuriama, kai atliekamas „esminis pertvarkymas", t. y. toks seno pastato pertvarkymas, dėl kurio atitinkamą seną pastatą galima prilyginti naujam pastatui (ESTT 2017 11 16 sprendimo byloje Kozuba Nr. C-308/16 55 p.). Šis ESTT išaiškinimas turėtų būti suprantamas taip, kad „pertvarkymo" sąvoka turėtų būti apibrėžta taip, kad apimtų tik tokius atvejus, kuriais, analogiškai kaip ir naujos statybos atveju, atliekami statybos darbai iš esmės pakeičia arba sukuria naują materialinę realybę, seną pastatą pertvarkant taip, kad jis galėtų būti prilygintas naujam pastatui.

Atsižvelgdamas į aukščiau pateiktą PVM direktyvos 12 str. 2 dalies „pertvarkymo" sąvokos išaiškinimą, ESTT pažymėjo, kad statybos darbų vertė ir jos procentinė išraiška (nagrinėjamoje byloje pastato pagerinimo statybos darbų vertė sudarė 55 proc. pradinės pastato vertės) gali a priori rodyti, kad dėl savo masto pastato pakeitimai galėjo gerokai pakeisti jo panaudojimo sąlygas, vis dėlto, kaip pažymėjo ESTT, kiekvienu atveju privaloma atskirai įvertinti, kokiu mastu pastato pagerinimo darbai lėmė esminį šio pastato pakeitimą, kaip tai suprantama pagal ESTT pateiktą „pertvarkymo" sąvokos išaiškinimą.

 

Analizuojamas ESTT sprendimas neabejotinai yra aktualus vertinant PVMĮ 2 str. 20 dalyje įtvirtintos sąvokos „pastato esminis pagerinimas" suderinamumą su PVM direktyvos 12 str. 2 dalies nuostatomis. PVMĮ 2 str. 20 dalyje pastato esminis pagerinimas apibrėžiamas kaip statybos darbai, kurie pailgina pastato ar statinio naudingo tarnavimo laiką arba pagerina jo naudingąsias savybes.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM pateiktame PVMĮ 2 str. 20 dalies komentare nurodoma, kad esminiu pagerinimu laikomi ne bet kokie nekilnojamojo turto statybos darbai, o tik tie, kurie pailgina pastato ar statinio naudingo tarnavimo laiką arba pagerina jo naudingąsias savybes. Ar statybos darbai pailgina pastato ar statinio naudingo tarnavimo laiką (pagerina jo naudingąsias savybes) turi nuspręsti pats PVM mokėtojas, vykdantis nekilnojamojo turto statybos darbus. Vertinant statybos darbus, neturi būti atsižvelgiama į tokių darbų vertę, o į jų rezultatus, t. y., turi būti sprendžiama, ar tie darbai faktiškai pailgino pastato ar statinio naudingo tarnavimo laiką (pagerino jo naudingąsias savybes).

 

Iš ESTT pateikto „pertvarkymo" sąvokos išaiškinimo matyti, kad šiuo metu galiojančios PVMĮ redakcijos 2 str. 20 dalyje pateikiama pastato „esminio pertvarkymo" sąvoka yra platesnė negu ši sąvoka turėtų būti suprantama pagal PVM direktyvos 12 str. 2 dalį.

Atsižvelgiant į ESTT pateiktą „pertvarkymo" sąvokos apibrėžimą, manytina, kad statybos darbai, kurie pailgina pastato ar statinio naudingo tarnavimo laiką arba pagerina jo naudingąsias savybes, nėra pakankami, kad tokie darbai būtų pripažįstami pastato esminiu pagerinimu – yra būtina, kad statybos darbai iš esmės pakeistų pastatą, taip, kad pastatą galima būtų prilyginti naujos statybos pastatui, t. y. statybos darbais turi būti padaryta esminių atitinkamo pastato pakeitimų, susijusių su pastato naudojimo būdu ar gerokai keičiančių pastato panaudojimo sąlygas, dėl kurių pastatas gali būti prilygintas naujam pastatui. Tokių darbų pavyzdys galėtų būti buvusios gamyklos perstatymas (rekonstravimas) į gyvenamosios paskirties pastatą (pvz., loftų įrengimas). Paprastas patalpų skaidymas į atskirus nekilnojamojo turto vienetus, patalpų kapitalinis remontas, paskirties pakeitimas neatliekant esminio pastato perstatymo, šiuo atveju negali būti laikoma esminiu pastato pagerinimu.

 

Vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) praktika, esminis pastato pagerinimas iki šiol buvo siejamas su Statybos įstatyme pateikiama statybos darbų kvalifikacija – pastato esminiu pagerinimu buvo pripažįstama pastato rekonstrukcija (žr. LVAT 2012 04 16 nutartį administracinėje byloje Nr. A-438-1367/12). Vis dėlto, atsižvelgiant į ESTT pateiktą „pertvarkymo“ sąvokos išaiškinimą, darytina išvada, kad esminio pagerinimo sąvoka negali būti siejama su Statybos įstatymu ar statybas reglamentuojančių teisės aktų sąvokomis, kadangi, kaip nurodo ESTT, sprendžiant, ar buvo atliktas pastato „pertvarkymas“ PVM direktyvos 12 str. 2 dalies prasme, kiekvienu atveju yra būtina atlikti individualų kiekvieno atvejo vertinimą (tokios pačios pozicijos laikėsi ir LVAT 2012 04 16 nutartyje administracinėje byloje Nr. A-438-1367/12). Statybos darbų kvalifikacija pagal Statybos įstatymo ar statybas reglamentuojančių teisės aktų nustatytas statybos darbų kategorijas ar apibrėžimus nėra pakankamas ar saugus kriterijus siekiant įvertinti, ar dėl atliktų tam tikrų statybos darbų pastatas gali būti laikomas „pertvarkytu“ PVM direktyvos 12 str. 2 dalies prasme. Pvz., vadovaujantis Aplinkos ministro 2002 12 05 įsakymu Nr. 622 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statybos rūšys" patvirtinimo" 9 punkto nuostatomis, pastato rekonstrukcijos darbams yra priskiriamas naujo rūsio įrengimas arba esamo praplėtimas, dalies esamų aukštų nugriovimas, priestato pristatymas, pastato laikančiųjų konstrukcijų pakeitimas kitomis, naujų laikančiųjų konstrukcijų įrengimas arba dalies pašalinimas, tačiau atsižvelgiant į ESTT pateiktą „pertvarkymo“ sąvokos išaiškinimą, nurodyti statybos darbai greičiausiai nebus laikomi statybos darbais, dėl kurių pastatas buvo iš esmės pakeistas, t. y. „pertvarkytas“ PVM direktyvos 12 str. 2 dalies prasme. Tokią išvadą patvirtina ir ESTT 2012 07 12 sprendimas byloje Komen Nr. C-326/11, kuriuo vadovaujantis pastato esminiu pagerinimu nebuvo pripažinti darbai, susiję su dalies seno pastato nugriovimu, kai likusi pastato dalis yra ir toliau liko naudojama.

 

Atsižvelgiant į ESTT 2017 11 16 sprendimo byloje Kozuba Nr. C-308/16 pateiktą pertvarkymo" sąvokos išaiškinimą, įstatymų leidėjas neabejotinai privalės pakeisti PVMĮ 2 str. 20 dalyje pateiktą „pastato esminio pagerinimo" sąvokos apibrėžimą, jį performuluojant pagal pateiktą ESTT išaiškinimą, taip pat turės būti keičiamas ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM pateiktas PVMĮ 2 str. 20 dalies komentaras, kadangi, kaip matyti iš ESTT pateikto „pertvarkymo" sąvokos apibrėžimo, vien pastato naudingo tarnavimo laiko pailginimas ar pastato naudingųjų savybių pagerinimas negali būti pripažįstami pastato pertvarkymu, kaip tai turi būti suprantama PVM direktyvos 12 str. 2 dalies prasme.

 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Gruodis     2017  
PrATKPŠS
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Naujienos
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS
2018-12-19
Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus atneš nebe paštininkai
2018-12-18
„Sodra“ pranešimus apie pensijų kaupimą siųs 650 tūkstančių gyventojų
2018-12-14
Priimant sprendimus dėl įmonių finansavimo, bankai remsis ir VMI duomenimis
2018-12-11
Smulkieji verslininkai jau gali pamatyti, ką gebės VMI sukurtas virtualus buhalteris i.APS

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama