SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ prenumerata 2023 metams NEBEPRIIMAMA • • • • • Dėkojame savo skaitytojams už daugiau nei 25 metus trūkusį bendravimą ir linkime visiems sėkmingos dabarties ir daug žadančios ateities.
2017 m. gruodžio 12 d.
Nr. 46 (1036) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Darbovietėse, kuriose dirba 20 ir daugiau darbuotojų, privaloma patvirtinti darbo užmokesčio mokėjimo sistemą

Valstybinės darbo inspekcijos paaiškinimas dėl darbo užmokesčio mokėjimo sistemos, kurią privalo patvirtinti darbdavys, kai darbovietėse vidutinis darbuotojų skaičius yra 20 ir daugiau.
 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas pateikė pastato pertvarkymo sąvokos išaiškinimą PVM apmokestinimo tikslais

Advokatas dr. Povilas GRUODIS straipsnyje supažindina su nauju ir aktualiu 2017 11 16 Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) sprendimu dėl galimybės PVM apmokestinti senus pastatus po jų rekonstrukcijos, kurio nuomone, po ESTT sprendimo neišvengiamai turės būti keičiamas PVM įstatymas Lietuvoje ir visa iki šiol buvusi senų pastatų apmokestinimo praktika.
 

Gruodžio 15-oji – paskutinė diena brangaus turto savininkams laiku deklaruoti ir sumokėti nekilnojamojo turto mokestį

Iki gruodžio 15 d. gyventojai, turintys prabangų nekilnojamąjį turtą, turi pateiki nekilnojamojo turto mokesčio (NTM) deklaraciją ir susimokėti mokestį • VMI prie LR FM primena, kad gyventojas turi pateikti ne šeimos, o individualią NTM deklaraciją (forma KIT715), nes neapmokestinamoji vertė (220 tūkst. eurų) taikoma kiekvienam individualiai • Tas pat pasakytina ir apie sutuoktinius, valdančius NT bendrąja jungtine nuosavybės teise.  
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki gruodžio 20 d., kalendorius.
 

Naujos Pranešimo apie užsienio asmenų finansines sąskaitas RRC910 formos užpildymo, tikslinimo ir teikimo VMI taisyklės

VMI prie LR FM viršininkė 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. VA-100 pakeitė ir nauja redakcija išdėstė gruodžio 1 d. įsigaliojusias Pranešimo apie užsienio asmenų finansines sąskaitas RRC910 formos užpildymo, tikslinimo ir teikimo taisykles, kurios nustato informacijos apie finansines sąskaitas, būtinos tarptautinių sutarčių ar susitarimų nuostatoms dėl keitimosi mokestine informacija įgyvendinti, pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM tvarką • Pranešimo apie užsienio asmenų finansines sąskaitas RRC910 formą, jos priedo RRC910P bei RRC910S formas ir duomenų rinkmeną XML formatu VMI prie LR FM turi pateikti visos Lietuvos finansų įstaigos, tvarkančios JAV praneštinas sąskaitas, išskyrus bet kurią finansų įstaigą, Lietuvos rezidentę (išskyrus ne Lietuvoje veikiantį tokios finansų įstaigos filialą), ir finansų įstaigas, kurios yra ne Lietuvos rezidentės, filialą, jei toks filialas yra Lietuvoje • Nustatyta, kad duomenis teikiančios Lietuvos finansų įstaigos už 2017 m. ir vėlesnių metų duomenis turės teikti, pateikdamos XML duomenų rinkmenas elektroniniu būdu, o duomenis už 2016 m. ir ankstesnius metus teikia bei tikslina, pateikdamos RRC910 formą ir jos priedus elektroniniu būdu per VMI prie LR FM Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą • RRC910 formos ir jos priedų RRC910P bei RRC910S duomenys už kalendorinius metus VMI prie LR FM turi būti pateikti iki kitų kalendorinių metų liepos 1 d.
 

Naujos tiesioginių išmokų administravimo ir kontrolės taisyklės

Žemės ūkio ministras 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 3D-763 pakeitė ir nauja redakcija išdėstė Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016-2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles • Atnaujinus šias taisykles, pagrindiniai pokyčiai kitais metais bus susiję su reikalavimais žalinimo išmokai gauti ir būtinų dokumentų pateikimu.
 

Nuo 2019-ųjų pranešusius apie korupciją ir kitus pažeidimus saugos įstatymas

2019 m. sausio 1 d. įsigalios naujas teisės aktas – Pranešėjų apsaugos įstatymas, kuriuo apie galimą korupciją ar kitokius pažeidimus įstaigose pranešusiems žmonėms bus garantuojama apsauga, įtvirtinant ir draudimus imtis neigiamo poveikio priemonių prieš informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį (pvz., atleisti jį iš darbo, pažeminti pareigose, perkelti į kitą darbo vietą, sumažinti atlyginimą) • Pranešėjais pripažinti asmenys, pateikusieji informaciją apie pažeidimus, galės būti finansiškai skatinami: gauti atlyginimą už vertingą informaciją, Generalinė prokuratūra jiems galės skirti iki 50 bazinių socialinių išmokų dydžio kompensaciją (šiuo metu tai siektų 1 900 Eur) • Be to, pranešėjams bus užtikrinama nemokama antrinė teisinė pagalba, o pranešėjai, patys dalyvavę darant pažeidimus, bet apie juos pranešę Generalinei prokuratūrai, bus atleidžiami nuo atsakomybės už dalyvavimą darant šiuos pažeidimus • Šio įstatymo nuostatos bus taikomos tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuose.
 

Nustatytas naujas rodiklis – minimalių vartojimo poreikių dydis

Kitų metų sausio 1 d. įsigalios naujas Socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymas, kuriame įtvirtintas naujas socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklis – minimalių vartojimo poreikių dydis (MVPD), reglamentuota jo apskaičiavimo tvarka, su šiuo dydžiu susiejant socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklius • MVPD nurodys asmens išlaidų sumą eurais, reikalingą minimaliems asmens maisto ir ne maisto (prekių ir paslaugų) poreikiams patenkinti per mėnesį, ir bus taikomas bazinės socialinės išmokos, šalpos pensijų bazės, tikslinių kompensacijų bazės ir valstybės remiamų pajamų dydžiams nustatyti.
 

Pakeista pavyzdinė darbo sutarties su jūrininku forma

Vyriausybė 2017 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 982 pakeitė Pavyzdinę darbo sutarties su jūrininku formą • Ši pavyzdinė forma, kurios naudoti neprivaloma, tačiau svarbu, kad darbo sutartis su jūrininku, kuriems prilyginami ir žvejai, dirbantys jūrų laivuose, atitiktų jos turiniui keliamus reikalavimus, patikslinta, siekiant tinkamai įgyvendinti 2016 12 19 Tarybos direktyvoje (ES) 2017/159 (įsigaliojo 2017 11 16) ir 2007 06 14 Ženevoje priimtoje Konvencijoje dėl darbo žvejybos sektoriuje Nr. 188, kuri ratifikuota 2016 10 11 Lietuvos Respublikos įstatymu Nr. XII-2664, nustatytus reikalavimus žvejo darbo sutarčiai, t. y. būtinuosius rekvizitus, kuriuos reikia įtraukti į žvejo darbo sutartį • Pavyzdinėje darbo sutarties su jūrininku formoje taip pat atlikti ir kiti pakeitimai, susiję su jūrininko atleidimo momento įrašymu, poilsio laiko nurodymu, kitais jūrininko ir darbdavio (laivo savininko (valdytojo)) tarpusavio įsipareigojimais • Pakeitimai įsigaliojo nuo gruodžio 9 d.
 

Pakeistos duomenų apie nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas palūkanas už suteiktus kreditus gyvenamajam būstui statyti arba įsigyti (FR0612 forma) pildymo taisyklės

VMI prie LR FM viršininkė 2017 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. VA-102 pakeitė Juridinių asmenų duomenų apie nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas palūkanas už suteiktus kreditus gyvenamajam būstui statyti arba įsigyti FR0612 formos ir jos papildomo lapo FR0612P formos pildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisykles • Pakeitimu patikslintas FR0612P formos P12 laukelio pildymas, aktualus nuo kitų metų sausio 1 d.
 

Panaikinti „saugikliai“, įsigyjant žemės ūkio paskirties žemę

2018 m. sausio 1 d. įsigalios naujos redakcijos Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymas, kuriame nebeliko vadinamų žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo „saugiklių“, t. y. kvalifikacinių reikalavimų fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems įsigyti žemės ūkio paskirties žemę, dėl kurių Europos Komisija yra pradėjusi Europos Sąjungos teisės pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą ir kurios sudaro kliūtis Lietuvai įstoti į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją, patikslinta pirmumo teisė įsigyti privačią žemės ūkio paskirties žemę turinčių asmenų eilė bei atlikti kiti pakeitimai, siekiant, kad pirmiausia į žemės ūkio paskirties žemės rinką patektų asmenys, suinteresuoti užsiimti žemės ūkio veikla.
 

Patvirtinti nauji Ūkininkų ūkių registro nuostatai

Vyriausybė 2017 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 989 pakeitė savo ankstesnį 2003 06 25 nutarimą Nr. 817 ir, jį išdėsčiusi nauja redakcija, patvirtino naujus Ūkininkų ūkių registro nuostatus, kurie įsigalios 2018 m. sausio 1 d. • Šie nuostatai nauja redakcija išdėstyti, atsižvelgiant į nuo kitų metų sausio 1 d. įsigaliosiančio Ūkininko ūkio įstatymo pakeitimus, kuriais įtvirtinta prievolė ūkininkams kiekvienais kalendoriniais metais iki gruodžio 31 d. atnaujinti ūkio duomenis Ūkininkų ūkių registre • Jeigu ūkio duomenys nepasikeis, ūkininkas privalės šį faktą patvirtinti • Neatnaujinę savo duomenų, ūkininkai turės 1 metų terminą nustatytiems trūkumams pašalinti, o jei per šį terminą duomenys visgi nebus atnaujinti, ūkis bus išregistruojamas • Tai numatyta ir naujuose Ūkininkų ūkių registro nuostatuose.
 

Valstybinė darbo inspekcija primena aktualias teises ir pareigas darbe šventiniu metu

Atsižvelgdama į šventinio laikotarpio ypatumus (suintensyvėjusius prekybos, aptarnavimo, kitus su šventiniu periodu susijusius darbus), taip pat atsirandančius specifinio pobūdžio laikinus darbus (prekiaujama eglutėmis, fejerverkais, kitais kalėdiniais bei naujamečiais atributais), Valstybinė darbo inspekcija primena tiek darbuotojui, tiek darbdaviui aktualias teises bei pareigas pagal naująjį Darbo kodeksą.
 

VMI apie bendros visiško etilo alkoholio denatūravimo formulės taikymą Bulgarijai ir Rumunijai

VMI prie LR FM informuoja, kad 2017 m. gruodžio 5 d. priimtas Komisijos įgyvendinimo reglamentas Nr. (ES) 2017/2236, kuriuo kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 3199/93 dėl visiško etilo alkoholio denatūravimo procedūrų tarpusavio pripažinimo atleidimo nuo akcizų tikslais ir nustatoma, kad Bulgarijoje ir Rumunijoje nuo šiol galioja bendra visiško etilo alkoholio denatūravimo formulė, t. y. vienam hektolitrui absoliutaus etanolio turi būti naudojama ne mažiau kaip 1,0 litras izopropilo alkoholio, 1,0 litras metiletilketono ir 1,0 gramas denatonio benzoate.
 

VMI apie dokumentų teikimą elektroniniu būdu nuo kitų metų sausio 1 d.

VMI pateikė sąrašą dokumentų/deklaracijų, kuriuos nuo 2018 m. sausio 1 d. asmenys privalės VMI teikti tik elektroniniu būdu.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Gruodis     2017  
PrATKPŠS
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama