SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
Vyksta „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos 2020 m. prenumeratos akcija • • • • • Elektroninio leidinio prenumeratos visiems 2020-iems metams kaina – 89 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • Vyksta „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos 2020 m. prenumeratos akcija • • • • • Elektroninio leidinio prenumeratos visiems 2020-iems metams kaina – 89 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2017 m. gruodžio 5 d.
Nr. 45 (1035) StraipsniaiRašome „Mokesčių žinioms“Europos Sąjungos Teisingumo Teismas rei...         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas reikšmingai papildė draudimo piktnaudžiauti teise doktriną PVM taikymo srityje

 

Advokatas dr. Povilas GRUODIS

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedra

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) 2017 m. lapkričio 22 d. sprendimu byloje Nr. C-251/16 reikšmingai patikslino ir papildė ESTT nuosekliai formuojamą draudimo piktnaudžiauti teise principo taikymo doktriną PVM srityje, atsakydamas į iki šiol gana aktualų ir dažnai nacionalinėje mokestinių ginčų praktikoje pasitaikantį diskusinį klausimą, ar draudimo piktnaudžiauti teise principo taikymui yra būtina įrodyti, kad mokestinės naudos siekimas yra vienintelis tikslas ir ginčijamas sandoris neturi jokių kitų ekonominių tikslų, ar vis dėlto užtenka įrodyti, kad mokestinės naudos siekimas yra pagrindinis tikslas, neatsižvelgiant į tai, kad ginčijamas sandoris gali turėti ir kitų, ekonomiškai pagrįstų tikslų.

Draudimo piktnaudžiauti teise doktrina į PVM apmokestinimo sritį buvo perkelta ir pagrindiniai jos taikymo principai PVM apmokestinimo srityje buvo apibrėžti garsiajame plačiai cituojamame ESTT 2006 02 21 sprendime Halifax ir kt. Nr. C-255/02, kuriuo ESTT į PVM apmokestinimo sritį perkėlė bendrąjį draudimo piktnaudžiauti teise principą, įtvirtinantį taisyklę, kuria vadovaujantis asmenims yra draudžiama remtis Europos Sąjungos teisės normomis sukčiaujant arba piktnaudžiaujant, taip pat Europos Sąjungos teisės normų taikymo negalima išplėsti tokiu būdu, kad jos apimtų ūkio subjektų piktnaudžiavimą (ESTT 2006 02 21 sprendimo Nr. C-255/02, 68-69 p.). ESTT pažymėjo, kad PVM apmokestinimo sistemą reglamentuojančių Europos Sąjungos teisės aktų taikymas negali būti išplėstas tiek, kad apimtų ūkio subjektų piktnaudžiavimą, t. y. sandorius, kurie sudaromi ne įprastinėje komercinėje veikloje, bet dėl vienintelio tikslo – įgyti Bendrijos teisės numatytą naudą piktnaudžiaujant (ESTT 2006 02 21 sprendimo Nr. C-255/02, 69 p.). Šiuo atveju ypatingai atkreiptinas dėmesys į ESTT naudojamą vienintelio tikslo (angl. „solely for the pupose") sąvoką, kuri mokestinių ginčų praktikoje dažnai yra suprantama kaip reikalavimas pateikti įrodymus, kad ginčijamas sandoris neturėjo jokių kitų tikslų, išskyrus tikslą gauti mokestinę naudą. Vis dėlto, atkreiptinas dėmesys į tai, kad tame pačiame sprendime ESTT aiškindamas draudimo piktnaudžiauti teise doktrinos taikymo sąlygas PVM apmokestinimo aspektu vartojo ir kitą – pagrindinio tikslo (angl. „essential aim") sąvoką, nurodydamas, kad piktnaudžiavimo konstatavimui yra būtina įrodyti, kad ginčijamų sandorų pagrindinis tikslas yra mokestinio pranašumo įgijimas (žr. ESTT 2006 02 21 sprendimo Nr. C-255/02, 86 p.).

Skirtingos ESTT vartojamos „vienintelio tikslo" ir „pagrindinio tikslo" formuluotės mokestinių ginčų praktikoje leido dvejopai interpretuoti būtinas piktnaudžiavimo doktrinos taikymo sąlygas PVM apmokestinimo srityje ir kėlė diskusijų dėl to, ar siekiant konstatuoti piktnaudžiavimą, yra būtina įrodyti, kad sandorio vienintelis tikslas yra mokestinio pranašumo įgijimas ir sandoris neturi jokių kitų tikslų, ar vis dėlto užtenka įrodyti, kad mokestinio pranašumo įgijimas yra pagrindinis sandorio tikslas, neneigiant, kad be šio tikslo sandoris gali turėti ir kitų, ekonomiškai pagrindžiamų tikslų. Nors, šiuo aspektu ESTT draudimo piktnaudžiauti teises principo doktrina buvo papildyta ESTT 2007 07 05 sprendimu Part Service C-425/06, kuriame ESTT pažymėjo, kad piktnaudžiavimo doktrinos taikymui nebūtina nustatyti, kad ginčijamu sandoriu buvo siekiama tik mokestinės naudos, užtenka konstatuoti, kad ginčijamu sandoriu iš esmės buvo siekiama mokestinės naudos (ESTT 2007 07 05 sprendimu Part Service C-425/06, 44 p.), tačiau ESTT aiškaus atsakymo dėl „vienintelio tikslo" kriterijaus netaikymo taip ir nepateikė.

Analizuojamu ESTT 2017 11 22 sprendimu Cussens ir kt. Nr. C-251/16 teismas patikslino ir sukonkretino savo poziciją, suformuotą Halifax ir Part Service bylose, pažymėdamas, kad piktnaudžiavimo doktrinos taikymui nėra būtina įrodyti, kad piktnaudžiavimas yra vienintelis tikslas – užtenka įrodyti, kad piktnaudžiavimas yra esminis arba pagrindinis sandorio tikslas. Taigi sandoris gali turėti ir kitų su piktnaudžiavimu nesusijusių, ekonomiškai pagrįstų tikslų, tačiau jei nustatoma, kad pagrindinis sandorio tikslas yra piktnaudžiavimas, t. y. sandorio esmę sudaro siekis įgyti mokestinį pranašumą, į kitus sandorio tikslus gali būti neatsižvelgiama taikant piktnaudžiavimo draudimo doktriną (žr. ESTT 2017 11 22 sprendimo Cussens ir kt. Nr. C-251/16, 53 p., 60 p.).

Iš ESTT pateikto išaiškinimo matyti, kad ESTT, papildydamas piktnaudžiavimo draudimo doktriną, iš esmės palengvino mokesčių administratoriui tenkančią įrodinėjimo našta – mokesčių administratoriui nėra privaloma įrodyti, kad sandoris neturėjo jokių kitų tikslų, išskyrus tik tikslą įgyti mokestinį pranašumą. Šiuo atveju mokesčių administratoriui pakanka tik konstatuoti, kad sandorio pagrindinis tikslas buvo mokestinio pranašumo įgijimas ir iš mokesčių administratoriaus nėra reikalaujama paneigti kitus, šalutinius arba išvestinius sandorio tikslus, net jeigu jie ir turi ekonominį pobūdį ar pagrindimą.

ESTT analizuojamoje byloje taip pat padarė labai svarbią išvadą, kuria remiantis tinkamu sandorio ekonominiu pagrindimu negali būti laikomas toks sandorio ekonominis poveikis, kuris pasireiškia tik per mokestinės naštos sumažinimą (žr. ESTT 2017 11 22 sprendimo Cussens ir kt. Nr. C-251/16, 53 p., 61 p.). Tokia ESTT pozicija reiškia, kad sandorio ekonominis tikslingumas negali būti grindžiamas tik per mokestinių sąnaudų sumažinimą. Mokestinių sąnaudų sumažinimas, nors ir sukuriantis teigiamą ekonominį efektą mokesčių mokėtojui, ESTT nuomone, nėra ekonominis pagrindas, kuris atitinka PVM direktyvos keliamus tikslus.

Vis dėlto, atsižvelgiant į aukščiau nurodytą ESTT poziciją, suformuotą analizuojamu 2017 11 22 sprendimu Cussens ir kt. Nr. C-251/16, kyla klausimas, kaip šiuo atveju turėtų būti suprantama ir aiškinama ESTT pozicija, kad piktnaudžiavimo draudimo doktrina nereikalauja mokesčių mokėtojo, turinčio galimybę pasirinkti iš dviejų sandorių, pasirinkti didžiausią mokesčių sumą lemiančio sandorio – priešingai, apmokestinamasis asmuo turi teisę pasirinkti tokį savo veiklos planą, kad sumažintų savo mokestinę skolą (žr. ESTT 2006 02 21 sprendimo Halifax ir kt. Nr. C-255/02, 73 p.).

Iš ESTT praktikos matyti, kad ESTT pripažįsta mokesčių mokėtojo teisę pasirinkti mažiausią apmokestinimą lemiantį sandorį (alternatyvą) ir tokios pozicijos ESTT laikosi ne tik bylose, susijusiose su PVM (pvz., žr. ESTT Sprendimo RBS Deutschland Holdings C277/09, 53 p.). Pagrindinis pasirinkimo iš dviejų sandorių motyvas neabejotinai yra susijęs tik su mokestinės naštos arba mokestinių sąnaudų sumažinimu – mokesčių mokėtojas pasirinks tokią alternatyvą, kuri lems mažiausias mokestinis sąnaudas. Taigi, pagrindinis mokesčių mokėtojo konkretaus sandorio pasirinkimo tikslas šiuo atveju bus pagrįstas tik mokestinių sąnaudų sumažinimo tikslu, t. y. tikslu, kurį ESTT 2017 11 22 sprendimu Cussens ir kt. Nr. C-251/16 pripažįsta kaip PVM direktyvos keliamam tikslui prieštaraujančiu sandorio pagrindu, nors tuo pačiu ir pripažįsta mokesčių mokėtojo teisę pasirinkti tokį veiklos modelį, kuris lems mažiausią mokestinę naštą. Tokia prieštaringa ESTT pozicija ateityje gali sukelti ginčų dėl asmens teisės iš dviejų sandorių pasirinkti mažiausią apmokestinimą sukuriančią alternatyvą, todėl neišvengiamai ateityje turės būti pildoma ir tikslinama.

ESTT išaiškinimai pateikti 2017 11 22 sprendime Cussens ir kt. Nr. C-251/16 neabejotinai yra aktualūs ir nacionalinei mokesčių administravimo ir mokestinių ginčų praktikai, ypač kalbant apie Mokesčių administravimo įstatymo 69 str. 1 dalies nuostatų taikymą ir plėtojant nacionalinę turinio prieš formą" principo taikymo praktiką, kuria remiantis iki šiol buvo reikalaujama mokesčių administratoriaus įrodyti, kad ginčijamo sandorio vienintelis tikslas yra mokestinės naudos siekimas (pvz., žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 10 09 nutartį administracinėje byloje Nr. eA-786-442/2017). ESTT pozicija, suformuota analizuojamame ESTT 2017 11 22 sprendime Cussens ir kt. Nr. C-251/16, suteikia galimybę mokesčių administratoriui sumažinti įrodinėjimo naštą ir pateikti įrodymus, kad mokestinės naudos siekimas yra ne vienintelis, bet pagrindinis ginčijamo sandorio sudarymo tikslas ir neatsižvelgti į šalutinius tikslus, net jeigu jie ir turi ekonominį pobūdį ar pagrindimą. Dėl šios priežasties mokesčių mokėtojai turėtų dar daugiau dėmesio ir pastangų skirti sudaromų sandorių ekonominio tikslingumo pagrindimui, siekiant apsisaugoti nuo galimo klaidingo mokesčių administratoriaus tiriamų sandorių tikslo įvertinimo ir galimo perkvalifikavimo.

 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Gruodis     2017  
PrATKPŠS
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Naujienos
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS
2018-12-19
Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus atneš nebe paštininkai
2018-12-18
„Sodra“ pranešimus apie pensijų kaupimą siųs 650 tūkstančių gyventojų
2018-12-14
Priimant sprendimus dėl įmonių finansavimo, bankai remsis ir VMI duomenimis
2018-12-11
Smulkieji verslininkai jau gali pamatyti, ką gebės VMI sukurtas virtualus buhalteris i.APS
2018-12-03
Nuo gruodžio 3-osios kai kuriuose VMI poskyriuose pasikeitė darbo laikas
2018-12-03
VMI primena: artėja nekilnojamojo turto fiziniams asmenims deklaravimo terminas
2018-11-29
VMI teikia naujas konsultavimo telefonu paslaugas
2018-11-26
Viešosios įstaigos raginamos Registrų centrui pateikti duomenis apie savo dalininkus
2018-11-12
Kvitų žaidimas pratęstas dar vieniems metams

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama