SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata 2018 m. • • • • • El. versijos 3 mėn. kaina 21,60 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata 2018 m. • • • • • El. versijos 3 mėn. kaina 21,60 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2017 m. gruodžio 5 d.
Nr. 45 (1035) StraipsniaiRašome „Mokesčių žinioms“Europos Sąjungos Teisingumo Teismas rei...         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas reikšmingai papildė draudimo piktnaudžiauti teise doktriną PVM taikymo srityje

 

Advokatas dr. Povilas GRUODIS

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedra

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) 2017 m. lapkričio 22 d. sprendimu byloje Nr. C-251/16 reikšmingai patikslino ir papildė ESTT nuosekliai formuojamą draudimo piktnaudžiauti teise principo taikymo doktriną PVM srityje, atsakydamas į iki šiol gana aktualų ir dažnai nacionalinėje mokestinių ginčų praktikoje pasitaikantį diskusinį klausimą, ar draudimo piktnaudžiauti teise principo taikymui yra būtina įrodyti, kad mokestinės naudos siekimas yra vienintelis tikslas ir ginčijamas sandoris neturi jokių kitų ekonominių tikslų, ar vis dėlto užtenka įrodyti, kad mokestinės naudos siekimas yra pagrindinis tikslas, neatsižvelgiant į tai, kad ginčijamas sandoris gali turėti ir kitų, ekonomiškai pagrįstų tikslų.

Draudimo piktnaudžiauti teise doktrina į PVM apmokestinimo sritį buvo perkelta ir pagrindiniai jos taikymo principai PVM apmokestinimo srityje buvo apibrėžti garsiajame plačiai cituojamame ESTT 2006 02 21 sprendime Halifax ir kt. Nr. C-255/02, kuriuo ESTT į PVM apmokestinimo sritį perkėlė bendrąjį draudimo piktnaudžiauti teise principą, įtvirtinantį taisyklę, kuria vadovaujantis asmenims yra draudžiama remtis Europos Sąjungos teisės normomis sukčiaujant arba piktnaudžiaujant, taip pat Europos Sąjungos teisės normų taikymo negalima išplėsti tokiu būdu, kad jos apimtų ūkio subjektų piktnaudžiavimą (ESTT 2006 02 21 sprendimo Nr. C-255/02, 68-69 p.). ESTT pažymėjo, kad PVM apmokestinimo sistemą reglamentuojančių Europos Sąjungos teisės aktų taikymas negali būti išplėstas tiek, kad apimtų ūkio subjektų piktnaudžiavimą, t. y. sandorius, kurie sudaromi ne įprastinėje komercinėje veikloje, bet dėl vienintelio tikslo – įgyti Bendrijos teisės numatytą naudą piktnaudžiaujant (ESTT 2006 02 21 sprendimo Nr. C-255/02, 69 p.). Šiuo atveju ypatingai atkreiptinas dėmesys į ESTT naudojamą vienintelio tikslo (angl. „solely for the pupose") sąvoką, kuri mokestinių ginčų praktikoje dažnai yra suprantama kaip reikalavimas pateikti įrodymus, kad ginčijamas sandoris neturėjo jokių kitų tikslų, išskyrus tikslą gauti mokestinę naudą. Vis dėlto, atkreiptinas dėmesys į tai, kad tame pačiame sprendime ESTT aiškindamas draudimo piktnaudžiauti teise doktrinos taikymo sąlygas PVM apmokestinimo aspektu vartojo ir kitą – pagrindinio tikslo (angl. „essential aim") sąvoką, nurodydamas, kad piktnaudžiavimo konstatavimui yra būtina įrodyti, kad ginčijamų sandorų pagrindinis tikslas yra mokestinio pranašumo įgijimas (žr. ESTT 2006 02 21 sprendimo Nr. C-255/02, 86 p.).

Skirtingos ESTT vartojamos „vienintelio tikslo" ir „pagrindinio tikslo" formuluotės mokestinių ginčų praktikoje leido dvejopai interpretuoti būtinas piktnaudžiavimo doktrinos taikymo sąlygas PVM apmokestinimo srityje ir kėlė diskusijų dėl to, ar siekiant konstatuoti piktnaudžiavimą, yra būtina įrodyti, kad sandorio vienintelis tikslas yra mokestinio pranašumo įgijimas ir sandoris neturi jokių kitų tikslų, ar vis dėlto užtenka įrodyti, kad mokestinio pranašumo įgijimas yra pagrindinis sandorio tikslas, neneigiant, kad be šio tikslo sandoris gali turėti ir kitų, ekonomiškai pagrindžiamų tikslų. Nors, šiuo aspektu ESTT draudimo piktnaudžiauti teises principo doktrina buvo papildyta ESTT 2007 07 05 sprendimu Part Service C-425/06, kuriame ESTT pažymėjo, kad piktnaudžiavimo doktrinos taikymui nebūtina nustatyti, kad ginčijamu sandoriu buvo siekiama tik mokestinės naudos, užtenka konstatuoti, kad ginčijamu sandoriu iš esmės buvo siekiama mokestinės naudos (ESTT 2007 07 05 sprendimu Part Service C-425/06, 44 p.), tačiau ESTT aiškaus atsakymo dėl „vienintelio tikslo" kriterijaus netaikymo taip ir nepateikė.

Analizuojamu ESTT 2017 11 22 sprendimu Cussens ir kt. Nr. C-251/16 teismas patikslino ir sukonkretino savo poziciją, suformuotą Halifax ir Part Service bylose, pažymėdamas, kad piktnaudžiavimo doktrinos taikymui nėra būtina įrodyti, kad piktnaudžiavimas yra vienintelis tikslas – užtenka įrodyti, kad piktnaudžiavimas yra esminis arba pagrindinis sandorio tikslas. Taigi sandoris gali turėti ir kitų su piktnaudžiavimu nesusijusių, ekonomiškai pagrįstų tikslų, tačiau jei nustatoma, kad pagrindinis sandorio tikslas yra piktnaudžiavimas, t. y. sandorio esmę sudaro siekis įgyti mokestinį pranašumą, į kitus sandorio tikslus gali būti neatsižvelgiama taikant piktnaudžiavimo draudimo doktriną (žr. ESTT 2017 11 22 sprendimo Cussens ir kt. Nr. C-251/16, 53 p., 60 p.).

Iš ESTT pateikto išaiškinimo matyti, kad ESTT, papildydamas piktnaudžiavimo draudimo doktriną, iš esmės palengvino mokesčių administratoriui tenkančią įrodinėjimo našta – mokesčių administratoriui nėra privaloma įrodyti, kad sandoris neturėjo jokių kitų tikslų, išskyrus tik tikslą įgyti mokestinį pranašumą. Šiuo atveju mokesčių administratoriui pakanka tik konstatuoti, kad sandorio pagrindinis tikslas buvo mokestinio pranašumo įgijimas ir iš mokesčių administratoriaus nėra reikalaujama paneigti kitus, šalutinius arba išvestinius sandorio tikslus, net jeigu jie ir turi ekonominį pobūdį ar pagrindimą.

ESTT analizuojamoje byloje taip pat padarė labai svarbią išvadą, kuria remiantis tinkamu sandorio ekonominiu pagrindimu negali būti laikomas toks sandorio ekonominis poveikis, kuris pasireiškia tik per mokestinės naštos sumažinimą (žr. ESTT 2017 11 22 sprendimo Cussens ir kt. Nr. C-251/16, 53 p., 61 p.). Tokia ESTT pozicija reiškia, kad sandorio ekonominis tikslingumas negali būti grindžiamas tik per mokestinių sąnaudų sumažinimą. Mokestinių sąnaudų sumažinimas, nors ir sukuriantis teigiamą ekonominį efektą mokesčių mokėtojui, ESTT nuomone, nėra ekonominis pagrindas, kuris atitinka PVM direktyvos keliamus tikslus.

Vis dėlto, atsižvelgiant į aukščiau nurodytą ESTT poziciją, suformuotą analizuojamu 2017 11 22 sprendimu Cussens ir kt. Nr. C-251/16, kyla klausimas, kaip šiuo atveju turėtų būti suprantama ir aiškinama ESTT pozicija, kad piktnaudžiavimo draudimo doktrina nereikalauja mokesčių mokėtojo, turinčio galimybę pasirinkti iš dviejų sandorių, pasirinkti didžiausią mokesčių sumą lemiančio sandorio – priešingai, apmokestinamasis asmuo turi teisę pasirinkti tokį savo veiklos planą, kad sumažintų savo mokestinę skolą (žr. ESTT 2006 02 21 sprendimo Halifax ir kt. Nr. C-255/02, 73 p.).

Iš ESTT praktikos matyti, kad ESTT pripažįsta mokesčių mokėtojo teisę pasirinkti mažiausią apmokestinimą lemiantį sandorį (alternatyvą) ir tokios pozicijos ESTT laikosi ne tik bylose, susijusiose su PVM (pvz., žr. ESTT Sprendimo RBS Deutschland Holdings C277/09, 53 p.). Pagrindinis pasirinkimo iš dviejų sandorių motyvas neabejotinai yra susijęs tik su mokestinės naštos arba mokestinių sąnaudų sumažinimu – mokesčių mokėtojas pasirinks tokią alternatyvą, kuri lems mažiausias mokestinis sąnaudas. Taigi, pagrindinis mokesčių mokėtojo konkretaus sandorio pasirinkimo tikslas šiuo atveju bus pagrįstas tik mokestinių sąnaudų sumažinimo tikslu, t. y. tikslu, kurį ESTT 2017 11 22 sprendimu Cussens ir kt. Nr. C-251/16 pripažįsta kaip PVM direktyvos keliamam tikslui prieštaraujančiu sandorio pagrindu, nors tuo pačiu ir pripažįsta mokesčių mokėtojo teisę pasirinkti tokį veiklos modelį, kuris lems mažiausią mokestinę naštą. Tokia prieštaringa ESTT pozicija ateityje gali sukelti ginčų dėl asmens teisės iš dviejų sandorių pasirinkti mažiausią apmokestinimą sukuriančią alternatyvą, todėl neišvengiamai ateityje turės būti pildoma ir tikslinama.

ESTT išaiškinimai pateikti 2017 11 22 sprendime Cussens ir kt. Nr. C-251/16 neabejotinai yra aktualūs ir nacionalinei mokesčių administravimo ir mokestinių ginčų praktikai, ypač kalbant apie Mokesčių administravimo įstatymo 69 str. 1 dalies nuostatų taikymą ir plėtojant nacionalinę turinio prieš formą" principo taikymo praktiką, kuria remiantis iki šiol buvo reikalaujama mokesčių administratoriaus įrodyti, kad ginčijamo sandorio vienintelis tikslas yra mokestinės naudos siekimas (pvz., žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 10 09 nutartį administracinėje byloje Nr. eA-786-442/2017). ESTT pozicija, suformuota analizuojamame ESTT 2017 11 22 sprendime Cussens ir kt. Nr. C-251/16, suteikia galimybę mokesčių administratoriui sumažinti įrodinėjimo naštą ir pateikti įrodymus, kad mokestinės naudos siekimas yra ne vienintelis, bet pagrindinis ginčijamo sandorio sudarymo tikslas ir neatsižvelgti į šalutinius tikslus, net jeigu jie ir turi ekonominį pobūdį ar pagrindimą. Dėl šios priežasties mokesčių mokėtojai turėtų dar daugiau dėmesio ir pastangų skirti sudaromų sandorių ekonominio tikslingumo pagrindimui, siekiant apsisaugoti nuo galimo klaidingo mokesčių administratoriaus tiriamų sandorių tikslo įvertinimo ir galimo perkvalifikavimo.

 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Gruodis     2017  
PrATKPŠS
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Naujienos
2018-10-15
VMI: 7 tūkst. individualią veiklą vykdančių gyventojų pamiršo pateikti GPM313 deklaraciją
2018-10-11
Ką turi žinoti jaunos šeimos, pretenduojančios į subsidiją namui statyti regione
2018-10-09
VMI paskelbė 200 turtingiausių Lietuvos viešų asmenų sąrašą
2018-10-05
Dar mėnesį savarankiškai dirbantiems „Sodra“ suteikė galimybę sumokėti įmokas
2018-09-25
Pasenę elektroninio parašo įtaisai 5 tūkst. vartotojų bus keičiami naujais
2018-09-20
Baigę mokslus ir nedirbantys jaunuoliai už rugsėjį turi sumokėti PSD įmoką
2018-08-30
VMI stebimi autoverslininkai biudžetą papildė beveik 4 mln. eurų
2018-08-30
Ką jaunimui svarbu žinoti apie sveikatos draudimą?
2018-08-27
Numeriu 1883 bus konsultuojami ne tik „Sodros“, bet ir Darbo biržos klientai
2018-08-23
„Sodra“: didėja dirbančiųjų algos
2018-08-13
Žemiau skurdo ribos gyvena beveik ketvirtadalis Lietuvos žmonių
2018-08-13
Registrų centras apie nekilnojamojo turto nuomos sutarčių registravimą
2018-08-10
Pensijų perskaičiavimas: ką senjorams būtina žinoti?
2018-08-09
Tūkstančiams gyventojų – „Sodros“ priminimai sumokėti skolas
2018-08-07
„Sodra“ pradėjo mokėti perskaičiuotas senatvės pensijas
2018-07-31
Iš alimentų nemokėjusių tėvų, skolas išieško „Sodra“
2018-07-23
„Sodros“ priminimai sumokėti PSD įmokas
2018-07-19
Pamiršusiems sumokėti mokesčius gyventojams skaičiuojami delspinigiai
2018-06-28
VMI paskelbė 2017 m. Lietuvos PVM atotrūkio rodiklius
2018-06-20
Vairuotojų nuotraukas „Regitra“ ima iš Gyventojų registro
2018-06-19
„Sodros“ naujoje prognozuojamos pensijos skaičiuoklėje galima sužinoti, kokios senatvės pensijos tikėtis
2018-06-11
VMI už 4 mln. eurų kurs išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemį i.EKA
2018-06-06
Po metų lietuviškus vairuotojo pažymėjimus turėtų pakeisti tarptautiniai
2018-05-30
Iki birželio 4 d. stabdomas metinių finansinių ataskaitų pateikimas Registrų centrui
2018-05-29
„Regitroje“ su naudotų automobilių pardavėjais bendraus VMI
2018-05-28
„Sodra“ viešina daugiau duomenų apie darbuotojų pajamas šalies įmonėse
2018-05-24
VMI 1800 įmonių atleido nuo aplinkos taršos mokesčio delspinigių
2018-05-04
Lietuva pakviesta tapti EBPO nare
2018-05-03
Gyventojai VMI pateikė rekordinį deklaracijų skaičių – 1,71 mln.
2018-04-25
VMI skelbs 58,7 tūkst. gyventojų ir jų sutuoktinių turto deklaracijų išrašus

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama