SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2017 m. rugsėjo 5 d.
Nr. 33 (1023) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Darbo užmokesčio dydžio nustatymas kvalifikuotiems ir nekvalifikuotiems darbuotojams

Valstybinės darbo inspekcijos konsultacija dėl Darbo kodekse įtvirtintos nuostatos dėl minimalaus darbo užmokesčio mokėjimo už nekvalifikuotą darbą.
 

Darbuotojų sveikatos tikrinimas

Valstybinės darbo inspekcijos paaiškinimas, kokiems asmenims privalomai turi būti tikrinama sveikata, kas kiek laiko reikia darbuotojams tikrintis sveikatą, kokius dokumentus prieš periodinį sveikatos tikrinimą dirbantysis turi pateikti gydytojui, kas apmoka už darbuotojų periodinius sveikatos tikrinimus, pateikiant ir kitą informaciją, susijusią su sveikatos patikrinimu dėl darbo.
 

Daugiau ūkininkų (ar jo partnerių) turės deklaruoti pajamas

VMI paaiškinimas, kuriais atvejais ūkininkas (ar jo partneris) turi teikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją GPM308.
 

Komandiruojant į Suomiją dirbti darbuotojus, būtina pranešti suomių darbo saugos ir sveikatos institucijoms

Lietuvos ambasada Suomijoje informavo, kad nuo rugsėjo 1 d. kiekviena ES šalies įmonė, siunčianti darbuotojus į Suomiją pagal tarpvalstybinių paslaugų teikimo susitarimą, iki prasidedant darbams privalo pateikti išankstinį pranešimą Suomijos darbo saugos ir sveikatos institucijoms • Nepateikus pranešimo arba jį pateikus nepilna informacija, Darbo saugos tarnyba turi teisę skirti nuo 1000 iki 10 000 Eur dydžio baudą.
 

Naujos laivybos įmonių pranešimo apie pasirinkimą mokėti fiksuotą pelno mokestį rengimo ir teikimo VMI taisyklės

VMI prie LR FM viršininkas 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. VA-71 pakeitė 2007 08 08 įsakymą Nr. VA-42 ir, jį išdėstęs nauja redakcija, patvirtino naujas Pranešimo apie pasirinkimą mokėti fiksuotą pelno mokestį rengimo ir teikimo taisykles • Šios rugsėjo 1 d. įsigaliojusios taisyklės nustato laivybos vieneto trijų pranešimų rengimo ir teikimo mokesčių administratoriui tvarką, t. y.: pranešimo apie pasirinkimą mokėti fiksuotą pelno mokestį; pranešimo apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, dėl kurių laivybos vienetas nebeatitinka apmokestinimo fiksuotu pelno mokesčiu tvarkos kriterijų, bei pranešimo apie atsisakymą ar praradimą teisės mokėti fiksuotą pelno mokestį • Pakeitimais įtvirtinta, kad pranešimai (laisvos formos) mokesčių administratoriui turi būti teikiami per VMI portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI.
 

Nuo rugsėjo 1 d. paprastesnė transporto priemonių registracijos tvarka

Rugsėjo 1 d. įsigaliojo vidaus reikalų ministro 2017 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. 1V-423 pakeistos Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklės • Kaip informavo VĮ „Regitra“, kuri registruoja transporto priemones Lietuvoje, išduoda valstybinio registracijos numerio ženklus ir transporto priemonių registraciją patvirtinančius dokumentus, pakeitimais šiose taisyklėse numatyti nauji reikalavimai, kurie palengvino transporto priemonių registracijos procedūras bei sutrumpino aptarnavimo laiką.
 

Nuo rugsėjo 1-osios Lietuvos muitinėje pradėtas centralizuotas muitinės deklaracijų įforminimas

Nuo rugsėjo 1-osios Lietuvos muitinėje pradėjo veikti centralizuotas įforminimas, kurio esmė – deklaracijos įforminimo ir dokumentinio tikrinimo atskyrimas nuo prekių pateikimo vietos ir prekių patikrinimo proceso • Deklaracijas priima ir įformina prižiūrinti muitinės įstaiga, o prekės pateikiamos ir galimai tikrinamos pateikimo įstaigose • Prižiūrinčios muitinės įstaigos dirba 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, o jose dirbantys muitinės pareigūnai nebeturi fizinio kontakto su deklaracijas teikiančiais asmenimis.
 

Pakeista pelno nesiekiančių vienetų vykdomų renginių dalyvių piniginių kompensacijų neapmokestinimo tvarka

Vyriausybė 2017 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 693 pakeitė 2003 12 02 nutarimą Nr. 1515 „Dėl neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių nustatymo“ ir jį išdėstė nauja redakcija • Naujame nutarime, kaip ir ankstesniame, nurodomos pelno nesiekiančių vienetų (vienetų, kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas ir kurie gauto pelno pagal jų veiklą reglamentuojančius teisės aktus neturi teisės skirstyti savo steigėjams ir/arba dalyviams), vykdomų renginių, susijusių su visuomenei naudingų tikslų, kaip jie apibrėžti Labdaros ir paramos įstatyme, įgyvendinimu, dalyvių gautos piniginės kompensacijos, kurios nėra apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu • Pakeitimais nuo rugpjūčio 30 d. 5 kartus padidinta pelno nesiekiančio vieneto renginio Lietuvoje dalyviui neapmokestinama kompensuojama vienos paros maitinimo išlaidų riba, nustatant, jog kai renginiai vykdomi Lietuvos Respublikoje, gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinama kompensuojama vienos paros maitinimo išlaidų suma, neviršijanti 1 bazinės socialinės išmokos, t. y. 38 eurų (anksčiau buvo neapmokestinama kompensuojama vienos paros maitinimo suma, neviršijanti 20 proc. Vyriausybės patvirtinto minimalaus gyvenimo lygio, t. y. 7,60 eurų) • Kiti pakeitimai yra techninio pobūdžio.
 

Pakeista prašymų išduoti A1 pažymėjimus tvarka

„Sodros“ direktorius 2017 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-426 pakeitė savo ankstesnį 2010 06 08 įsakymą Nr. V-253 „Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su taikytinos teisės nustatymu, įgyvendinimo tvarkos aprašų patvirtinimo“, kuriuo pakeista prašymų išduoti A1 pažymėjimus pateikimo tvarka • Pakeitimais, įsigaliojusiais rugpjūčio 31 d., atsisakyta reikalavimo pateikti dokumento, kurio pagrindu asmuo naudojasi prašyme nurodyta gyvenamąja vieta, kopijos, įtvirtinant galimybę A1 pažymėjimus grąžinti ne tik „Sodros“ Užsienio išmokų tarnybai, bet ir bet kuriai kitai „Sodros“ administravimo įstaigai • Be to, įsakymu patvirtintos 2 naujos formos: prašymo išduoti pažymėjimą(-us) asmeniui(-ims), dirbančiam(-tiems) vienoje Lietuvoje registruotoje įmonėje tarptautinio pervežimo vairuotoju(-ais), forma ir šio prašymo priedo „Asmens anketa“ forma, taip pat pakeičiant ir nauja redakcija išdėstant 3 prašymų išduoti pažymą(-as)/pažymėjimą(-us) formas: asmeniui(-ims), siunčiamam(-iems) dirbti į užsienio valstybę; savarankiškai dirbančiam asmeniui, vykdančiam veiklą Lietuvoje, kuris vyksta vykdyti veiklos užsienio valstybėje; dviejose ar daugiau valstybėse narėse vienu metu pagal darbo sutartį dirbančiam ir/ar savarankiška veikla užsiimančiam asmeniui.
 

Papildyta Lietuvos įmonės teikiamo VDI pranešimo apie komandiruotus trečiųjų šalių darbuotojus forma

Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius 2017 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. EV-170 pakeitė ir nauja redakcija išdėstė vos prieš porą savaičių (2017 08 25 įsakymu Nr. EV-153) patvirtintą Informavimo apie trečiojoje valstybėje įsteigtos įmonės atsiųsto laikinai dirbti į įmonę Lietuvos Respublikoje užsieniečio darbą tvarkos aprašą • Pakeitimais šio aprašo priede pateikta pranešimo forma, kurią Lietuvos įmonė, į kurią atsiųstas laikinai dirbti užsienietis, turi pateikti užsieniečio darbo funkcijos atlikimo vietos VDI teritoriniam skyriui ne vėliau kaip per 7 dienas nuo užsieniečio darbo pradžios įmonėje, į kurią užsienietis atvyko, papildyta nauju punktu, reikalaujančiu joje nurodyti ne tik užsienio šalies piliečio duomenis, užsienio valstybę, darbo Lietuvoje vietą, komandiruotės terminus, bet ir trečiojoje valstybėje įsteigtos įmonės, iš kurios užsienietis atvyksta laikinai dirbti rekvizitus.
 

Patvirtinta nauja prekybos antikvariniais daiktais tvarka

Vyriausybė 2017 m. rugpjūčio 16 d. nutarimu Nr. 683 pakeitė savo ankstesnį 2003 11 27 nutarimą Nr. 1480 „Dėl Prekybos antikvariniais daiktais taisyklių patvirtinimo“ ir, jį išdėsčiusi nauja redakcija, patvirtino Prekybos antikvariniais daiktais tvarkos aprašą • Šis rugpjūčio 24 d. įsigaliojęs aprašas reglamentuoja parduodamų antikvarinių daiktų apskaitos ir antikvarinių daiktų pardavimo bei pardavimo sustabdymo tvarką, jame nustatytus reikalavimai taikant ir parduodant antikvarinius daiktus elektroninėmis priemonėmis • Naujuoju aprašu supaprastinta prekybos antikvariniais daiktais tvarka, atsisakant nuostatų, iš esmės dubliuojančių Kilnojamųjų kultūros vertybių įstatymo nuostatas (pvz., kad fiziniai ir juridiniai asmenys prekiauti antikvariniais daiktais, įrašytais į Kultūros vertybių registrą ar sukurtais (pagamintais) iki 1800 metų, gali gavę Kultūros paveldo departamento išduotą licenciją, o nuo 1800 iki 1940 metų sukurtais (pagamintais) antikvariniais daiktais – tik pranešę Kultūros paveldo departamentui ir kt.) bei paliekant tik procedūrinio pobūdžio nuostatas (pvz., dėl antikvarinių daiktų apskaitos knygos pildymo; muziejų pirmumo teisės įsigyti antikvarines vertybes ir kt.) • Kiti patikslinimai padaryti atsižvelgiant į pasikeitusius teisės technikos reikalavimus.
 

Patvirtinta VDI kontrolinių klausimynų rengimo tvarka

Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. EV-158 patvirtino nuo rugsėjo 1 d. galiojantį Valstybinės darbo inspekcijos kontrolinių klausimynų rengimo, peržiūros ir atnaujinimo tvarkos aprašą • Apraše nustatyta, kad kontroliniai klausimynai skirstomi į Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymu patvirtintą Ūkio subjekto patikrinimo bendrinį kontrolinį klausimyną ir teminius klausimynus • Klausimynas yra VDI atliekamų ūkio subjektų patikrinimų ir kitų inspekcinių veiksmų metu pildomas dokumentas, kuriame nurodyti esminiai darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės reikalavimai, ir sudaromas tikslu patikrinti ar ūkio subjektas laikosi esminių teisės aktų reikalavimų.
 

Sutrumpinti išregistruotų įmonių dokumentų saugojimo terminai

Lietuvos vyriausiasis archyvaras 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. VE-88 nustatė, kad įstaigų ir įmonių, išregistruotų iš Lietuvos Respublikos įmonių rejestro iki 2003 m. pabaigos, registravimo dokumentai turi būti saugomi 25 metus po išregistravimo (tai aktualu savivaldybių administracijoms, kadangi jos saugo tokių išregistruotų įstaigų ir įmonių registravimo dokumentus), o juridinių asmenų, išregistruotų iš Juridinių asmenų registro (JAR) nuo 2004 m. pradžios, registravimo dokumentai – 10 metų po išregistravimo (toks terminas nustatytas, atsižvelgiant į VĮ „Registrų centro“, kuris yra JAR tvarkytojas, prašymą) • Kartu netekusiu galios pripažintas ankstesnis 2004 01 09 įsakymas Nr. V-1, kuriuo buvo nustatytas tik iš Lietuvos Respublikos įmonių rejestro išregistruotų įstaigų ir įmonių registravimo dokumentų 50 metų saugojimo terminas.
 

VMI paaaiškinimas, kaip reikia registruoti PVM sąskaitas faktūras

Valstybinė mokesčių inspekcija klausimų-atsakymų forma paaiškina apie kai kuriuos PVM sąskaitų faktūrų registravimo atvejus.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Rugsėjis     2017  
PrATKPŠS
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Naujienos
2020-07-21
Nauja VMI interneto svetainė
2020-07-09
VMI tikrins vežėjus – stabdys specialiai pažymėtais automobiliais
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS
2018-12-19
Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus atneš nebe paštininkai
2018-12-18
„Sodra“ pranešimus apie pensijų kaupimą siųs 650 tūkstančių gyventojų

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama