SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ prenumerata 2023 metams NEBEPRIIMAMA • • • • • Dėkojame savo skaitytojams už daugiau nei 25 metus trūkusį bendravimą ir linkime visiems sėkmingos dabarties ir daug žadančios ateities.
2017 m. rugpjūčio 30 d.
Nr. 32 (1022) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki rugpjūčio 31 d., kalendorius.
 

Nauja metinė pajamų deklaracijos GPM308 forma ir jos priedai bei jų pildymo taisyklių pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkas 2017 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. VA-68 pakeitė ankstesnį 2009 12 15 įsakymą Nr. VA-96 ir išdėstė nauja redakcija Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formą bei jos 11-kos priedų formas • Pakeitimais Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos GPM308N priede „Neapmokestinamosios pajamos“ ir GPM308P priede „Apmokestinamosios pajamos“ nebeliko pajamų rūšių kodų sąrašų, o GPM308L priede „Gyventojo apmokestinamąsias pajamas mažinančios išlaidos“ įrašyta pastaba: „Deklaruojama 2017 m. ir vėlesnių metų gyvybės draudimo ir/ar įmokų į pensijų fondus suma neturi būti didesnė nei 2000 eurų“ • Taip pat pakeistos Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų formų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklės, kurios papildytos nauju 2 priedu „Pajamų rūšių kodų sąrašas“, jame nurodant 67 kodus • Taisyklių 3 punkte, taip pat pakeistame 1 priedo „Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų pajamų, gautų 2014 m. ir vėlesnį mokestinį laikotarpį, sąraše“ numatyta, kad šio sąrašo III skyriaus „Ne didesnės už nustatytą dydį nedeklaruojamos neapmokestinamosios pajamos, gautos 2015 m. ir vėlesnį mokestinį laikotarpį“ 48 punkto nuostatos dėl nedeklaruotinų iki 3000 Eur dydžio žemės ūkio veiklos pajamų, gautų iš gyventojų ar šaltinio užsienio valstybėje, ir IV skyriaus „Bet kokio dydžio nedeklaruojamos neapmokestinamosios pajamos, gautos 2015 m. ir vėlesnį mokestinį laikotarpį“ 60 punkto nuostatos dėl nedeklaruojamų žemės ūkio veiklos pajamų, gautų iš Lietuvos vienetų (neatsižvelgiant į sumą), kai jos priskiriamos neapmokestinamosioms, netaikomos Ūkininkų ūkių registre įregistruotiems ūkininkams (jų partneriams), neįregistruotiems ir neprivalantiems registruotis PVM mokėtojais, jeigu jie pageidauja, kad 2017 m. ar vėlesnių metų valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokos būtų apskaičiuojamos, atsižvelgiant į žemės ūkio veiklos pajamų bei su šia veikla susijusių išlaidų sumas, ar 2017 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio deklaraciją teikia kaip kandidatai į valstybės politikus ar į Europos Parlamento narius, renkamus nuo Lietuvos Respublikos • Be to, taisyklių 72 punktas papildytas nuostata, kad su žemės ūkio pajamų gavimu susijusias išlaidas būtina nurodyti PVM mokėtojais neįregistruotiems (neprivalantiems registruotis) ūkininkams (jų partneriams), pageidaujantiems, kad 2017 m. ar vėlesnių metų VSD įmokos būtų apskaičiuojamos, įvertinus ne tik pajamų, bet ir išlaidų sumas (deklaruotina išlaidų suma apskaičiuojama, atsižvelgiant į faktiškai patirtas dokumentais pagrįstas išlaidas, kurios pajamų mokesčio apskaičiavimo tikslu pagal GPMĮ 18 str. būtų pripažįstamos leidžiamais atskaitymais, arba išlaidomis pripažįstant 30 proc. dydžio pajamų sumą) • Atlikti ir kiti pakeitimai, nustatant, kad nauja redakcija išdėstyta GPM308 forma (03 versija) turi būti teikiama, deklaruojant 2017 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas, taip pat tikslinant ar teikiant laiku nepateiktas deklaracijas už 2014, 2015, 2016 m. mokestinius laikotarpius.
 

Naujos redakcijos metinių pelno mokesčio deklaracijų formos

VMI prie LR FM viršininkas 2017 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. VA-67 pakeitė savo ankstesnį 2007 01 15 įsakymą Nr. VA-2 ir naujomis redakcijomis išdėstė juo patvirtintas Metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204, PLN204A, PLN204N ir PLN204U formas, kuriose pakeistas vaizdas dėl nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojusio Pelno mokesčio įstatymo 58 str. 16 dalies pakeitimų, susijusių su pelno mokesčio lengvatų taikymu laisvosios ekonominės zonos įmonėms • Taip pat naujose deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U (04 versija) formose 2 lapo pabaigoje dėl deklaracijų teikimo elektroniniu būdu nebeliko neaktualių įrašų (tarifų ir jų kodų, tvirtinimo, kad deklaracijoje pateikti duomenys yra teisingi bei parašų), o dėl techninės atvaizdavimo klaidos atlikti deklaracijų PLN204U 19 laukelio ir PLN204N 34 laukelio vaizdo koregavimai.
 

Nuo lapkričio 1 d. muitinei turės būti pateikiamas tik elektroninis eksporto manifestas

Muitinės departamento generalinis direktorius 2017 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 1B-688 „Dėl Elektroninio eksporto manifesto privalomojo naudojimo“ nustatė, kad nuo lapkričio 1 d. Lietuvos Respublikos išvežimo muitinės įstaigoms turės būti pateikiamas tik elektroninis eksporto manifestas tais atvejais, kai eksportuojamos (reeksportuojamos) prekės deklaruojamos pateikiant eksporto (reeksporto) elektronines deklaracijas ir jas numatoma išgabenti iš ES muitų teritorijos per Lietuvos Respublikos išvežimo muitinės įstaigas atskiromis dalimis, kaip jungtinis prekių krovinys arba kai jos deklaruotos viena eksporto (reeksporto) deklaracija, tačiau išgabenamos kita nei deklaruota transporto priemone.
 

Pakeista FR0594 ir FR0595 formų pažymų apie Lietuvoje gyventojų gautas pajamas ir nuo jų sumokėtą mokestį išdavimo tvarka

VMI prie LR FM viršininkas 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. VA-69 pakeitė savo ankstesnį 2004 04 09 įsakymą Nr. VA-50 ir naujomis redakcijomis išdėstė Nuolatinio Lietuvos gyventojo gautų pajamų ir nuo jų Lietuvoje sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0594 formą ir Nenuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje gautų pajamų ir nuo jų sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0595 formą, taip pat pakeitė minėtų pažymų formų pildymo bei išdavimo taisykles • Vienas iš esminių taisyklių pakeitimų yra tai, kad prašymą išduoti pažymos FR0594 formą nuolatinis Lietuvos gyventojas (išskyrus galutinai iš Lietuvos išvykstantį gyventoją ir gyventoją, A klasės pajamų gavusį iš likviduoto Lietuvos vieneto) gali pateikti ne anksčiau kaip gegužės 1 d. (anksčiau šio prašymo teikimo terminas buvo nustatytas ne anksčiau kaip kovo 1 d.) kalendorinių metų, einančių po mokestinio laikotarpio, per kurį gautas pajamas ir išskaičiuotą (sumokėtą) pajamų mokestį gyventojas prašo nurodyti pažymos FR0594 formoje • Taisyklėse taip pat nurodyta, iš kokių deklaracijos formų ir duomenų bazių mokesčių administratorius turi rinkti duomenis, reikalingus pažymos FR0594 ir FR0595 formų užpildymui, nustatant ir pareigą VMI šių pažymų formose pastabai įrašyti skirtoje vietoje nurodyti, kokios pajamos yra nurodytos šiose pažymose: tik apmokestinamosios, ar apmokestinamosios ir neapmokestinamosios pajamos, o nenuolatiniam Lietuvos gyventojui – ir pajamos, kurios nepriskiriamos nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektui.
 

Papildyti du įmonių tikrinimo kontroliniai ir bendrinis darbuotojų saugos ir sveikatos ir darbo teisės būklės klausimynai

Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius 2017 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. EV-148 pakeitė 2017 07 04 įsakymu Nr. EV-96 patvirtintus ūkio subjektų patikrinimo kontrolinius klausimynus: bendrinį kontrolinį klausimyną ir kontrolinį klausimyną „Darbuotojų sauga ir sveikata“, juos papildant naujais skyriais „DSS teisės aktų pažeidimai, pagal kuriuos įmonės priskiriamos konkrečiai nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo įmokos tarifų grupei“, į kuriuos įtraukta po 10 naujų klausimų (pakeitimai bus pradėti taikyti nuo rugsėjo 1 d.) • Kitu 2017 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. EV-150 pakeistas Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo, patvirtinto 2013 09 11 įsakymu Nr. V-356, priedas „DSS ir darbo teisės būklė. Bendrinis klausimynas“, kuris irgi papildytas nauju skyriumi „DSS teisės aktų pažeidimai, pagal kuriuos įmonės priskiriamos konkrečiai nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo įmokos tarifų grupei“, sudarančiu 10 klausimų (pakeitimai bus taikomi nuo rugsėjo 15 d.).
 

Perpus sumažintas atlygio Registrų centrui dydis už sąskaitos pateikimą per „E. sąskaita“ sistemą

Finansų ministras 2017 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 1K-302 nuo rugpjūčio 23 d. sumažino iki 0,28 euro (vietoje 0,58 Eur) atlyginimo VĮ Registrų centrui dydį už vienos sąskaitos pateikimą informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.
 

Trečiųjų šalių darbuotojus priimančios įmonės įpareigotos informuoti Valstybinę darbo inspekciją apie šiuos komandiruotus darbuotojus

Nuo rugsėjo 1 d. įsigalioja įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 pakeitimo įstatymas Nr. XIII-382, kurio 36 str. 4 dalis nustato pareigą įmonėms, į kurias komandiruojami trečiosiose valstybėse įsteigtų įmonių darbuotojai, teikti informaciją apie šiuos darbuotojus Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniams skyriams • Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. EV-153 patvirtino Informavimo apie trečiojoje valstybėje įsteigtos įmonės atsiųsto laikinai dirbti į įmonę Lietuvos Respublikoje užsieniečio darbą tvarkos aprašą • Apraše nustatyta, kad apie užsieniečio, atsiųsto laikinai dirbti į įmonę Lietuvoje pagal tarp trečiojoje valstybėje įsteigtos įmonės ir įmonės Lietuvos Respublikoje sudarytą sutartį dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo kaip specialisto pagal turimą profesinę kvalifikaciją, darbą Lietuvos Respublikoje turi būti pranešta ne vėliau kaip per 7 dienas nuo užsieniečio darbo pradžios įmonėje, į kurią užsienietis atvyko, užpildant Pranešimo apie trečiojoje valstybėje įsteigtos įmonės atsiųsto laikinai dirbti į įmonę Lietuvos Respublikoje užsieniečio darbą įmonėje formą ir pateikiant ją priimtinu būdu (elektroninėmis priemonėmis, faksu arba paštu) atitinkamam Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Rugpjūtis     2017  
PrATKPŠS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama