SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 2 mėn. prenumeratos kaina – 18 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 2 mėn. prenumeratos kaina – 18 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2017 m. liepos 18 d.
Nr. 27 (1017) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Darbo laiko reglamentavimas naujajame Darbo kodekse

Liepos 1 d. įsigaliojo naujasis Darbo kodeksas, pakeitęs daugelį darbo santykius reglamentuojančių teisės normų, tarp kurių ir darbo laiko reglamentavimas (patikslinta darbo laiko sąvoka, įtvirtinta darbo laiko režimo samprata, nustatyti maksimaliojo darbo laiko reikalavimai, suminės darbo laiko apskaitos naujovės, numatyta galimybė darbuotojui dirbti daugiau viršvalandžių, įvestos naujos aktyviojo ir pasyviojo (darbovietėje ar namuose) budėjimo sąvokos ir kt.) • Šiuos ir kitus svarbiausius pokyčius, aktualius darbuotojams ir darbdaviams, pateikiame.
 

Dienpinigių apmokestinimo tvarka nuo liepos 1 d. nepasikeitė

VMI prie LR FM informavo, kad Vyriausybei 2017 06 28 nutarimu Nr. 534 pakeitus 2017 06 21 nutarimą Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ ir nuo liepos 1 d. pripažinus netekusiu galios savo 2004 11 03 nutarimą Nr. 1365 „Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos“, o finansų ministrui 2017 06 30 įsakymu Nr. 1K-257 nuo liepos 5 d. panaikinus ankstesnįjį savo 1996 11 16 įsakymą Nr. 116 „Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes“, mokesčių įstatymų taikymo prasme dienpinigių apmokestinimo tvarka nuo 2017 07 01 nepasikeitė.
 

Kolektyvinių sutarčių registravimo ir viešo skelbimo tvarka

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje privaloma registruoti nuo 2017 m. liepos 1 d. pasirašytas kolektyvines sutartis • Tokia prievolė įtvirtinta Darbo kodekso 195 str. 5 dalyje, kurioje nustatyta, kad kolektyvinę sutartį registruoti per 20 dienų nuo jos pasirašymo pateikia kolektyvinės sutarties šalis – profesinė sąjunga ar jų organizacija • Socialinės apsaugos ir darbo ministras 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. A1-334 patvirtino Kolektyvinių sutarčių registravimo ir viešo skelbimo tvarkos aprašą, kuris nustato kolektyvinių sutarčių registravimo bei viešo skelbimo tvarką.
 

Kompensacijų už kilnojamojo pobūdžio darbą apmokestinimas

Nuo liepos 1 d. darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu, kompensacijų mokėjimą reglamentuoja Darbo kodekso (DK) 144 str. 8 dalis • DK 144 str. 8 dalyje nustatyta tvarka išmokėtos kompensacijos, neviršijančios 50 proc. bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio, gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamos • VMI prie LR FM informavo, kad nuo 2017 m. liepos 1 d. mokesčių įstatymų taikymo prasme kompensacijų apmokestinimo tvarka nepasikeitė.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki liepos 25 d., kalendorius.
 

Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų VMI, kodų sąrašo pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkas ir Muitinės departamento generalinis direktorius 2017 m. liepos 12 d. kolegialiu įsakymu Nr. VA-57/1B-160 pakeitė Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų sąrašą • Pakeitimais, kurie įsigalios 2017 m. rugpjūčio 1 d., II skyriaus „Kiti mokesčiai ir įmokos, mokami į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas“ dalyje „Kitos baudos“ patikslinti penkių įmokų eilučių pavadinimai.
 

Naujame Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme – sugriežtinta atsakomybė už pinigų plovimą

Įgyvendinant 2015 m. gegužės 20 d. direktyvą (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui prevencijos, priimtas naujos redakcijos Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 pakeitimo įstatymas (PPTFPĮ), kuriame įtvirtintos griežtesnės pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos nuostatos, tarp kurių ir milijoninės baudos už šio įstatymo pažeidimus, taip pat išplėstas subjektų, kuriems taikomos šio įstatymo nuostatos, sąrašas, į jį įtraukiant lošimus ir loterijas organizuojančias bendroves, nekilnojamojo turto agentus (brokerius), buhalterinės apskaitos ar mokesčių konsultavimo paslaugas savarankiškai teikiančius asmenis, taip pat asmenis, kurie verčiasi ūkine komercine veikla, apimančia prekybą brangakmeniais, tauriaisiais metalais, kilnojamosiomis kultūros vertybėmis, antikvariniais daiktais ar kitu turtu, kurio vertė viršija 10 tūkst. eurų (ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta), jeigu atsiskaitoma grynaisiais pinigais • Šios ir kitos nuostatos galioja nuo liepos 13 d. • Be to, nuo 2019 m. sausio 1 d. juridiniai asmenys įpareigojami saugoti tikslią informaciją apie savo tikruosius savininkus – fizinius asmenis (naudos gavėjus) ir ją atskleisti pateikiant Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui (Registrų centrui) • Liepos 13 d. įsigaliojo ir 7 su naujuoju PPTFPĮ susiję teisės aktai: t. y. pakeisti ir/ar papildyti Finansinių ataskaitų audito, Azartinių lošimų, Buhalterinės apskaitos, Notariato, Advokatūros, Antstolių įstatymai bei Administracinių nusižengimų kodeksas.
 

Naujos Mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo susitarimo dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio pasirašymo taisyklės

VMI prie LR FM viršininkas 2017 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. VA-61 pakeitė Mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo susitarimo dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio pasirašymo taisykles, patvirtintas 2004 12 30 įsakymu Nr. VA-210, ir jas išdėstė nauja redakcija • Šios liepos 18 d. įsigaliojusios taisyklės nustato pasiūlymo dėl mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo susitarimo dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio pasirašymo inicijavimo ir pateikimo, nagrinėjimo, informavimo apie priimtą sprendimą dėl pasiūlymo pasirašyti susitarimą, derybų ir susitarimo pasirašymo tvarką • Naujosios taisyklės tapo išsamesnės – jas sudaro 32 punktai vietoj buvusių 27 punktų ir jos papildytos nauju skyriumi „Darbo grupės“, nustatant, kad darbo grupė, t. y. darbo grupė turinti įgaliojimus veikti mokesčių administratoriaus vardu, yra sudaroma: susitarimo pasirašymo pagrįstumui bei tikslingumui vertinti, vesti derybas su mokesčių mokėtoju dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų bei rengti atitinkamo susitarimo projektus, taip pat atlikti kitas funkcijas, nurodytas taisyklėse.
 

Naujos prievolės stambių tarptautinių grupių įmonėms

Atsižvelgusi į per pastarąjį dešimtmetį padidėjusius mokesčių vengimo ir sukčiavimo atvejus, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija parengė 15 veiksmų planą, kitaip dar vadinamą mokesčių bazės sumažinimo ir pelno perkėlimo projektu (BEPS) • Šio plano 13-ajame veiksme nustatoma atnaujinta kainodaros dokumentacijos struktūra • Taip pat, atsižvelgiant į tai, kad tarptautinių asocijuotų asmenų kainodaros įvertinimas mokesčių administratoriui yra sudėtingas ir daug laiko užimantis procesas, pristatoma nauja priemonė – Country-by-Country (CbC) ataskaita • Taigi, šios ataskaitos teikimas tampa ir lietuviškų įmonių prievole • UAB „Deloitte Lietuva“ vyresnysis mokesčių konsultantas Giedrius PADRIEZAS straipsnyje pristato detalesnę informaciją apie CbC ataskaitą, jos teikimo tikslą, prievoles, struktūrą bei panaudojimą.
 

Nuo rugpjūčio 1 d. autoriams, atlikėjams, sportininkams ir meno kūrėjų statusą turintiems menininkams socialinio draudimo įmokos vėl bus skaičiuojamos nuo pusės pajamų

Nuo rugpjūčio 1 d. valstybinio socialinio draudimo įmokos bus skaičiuojamos nuo pusės pajamų, gautų pagal autorines sutartis, iš sporto ar atlikėjo veiklos, šią tvarką taikant ir meno kūrėjo statusą turintiems darbingo amžiaus asmenims • Be to, socialinio draudimo įmokos iš viso nebebus skaičiuojamos nuo autoriams ir gretutinių teisių subjektams mokamo atlyginimo už kūrinių ir gretutinių teisių objektų panaudojimą pagal suteiktas licencijas panaudoti kūrinius ar gretutinių teisių objektus.
 

Nutrauk PVM sukčiavimo „grandines“ – įsitikink savo verslo partnerių sąžiningumu

VMI prie LR FM pristatė naują iniciatyvą, kuria siekiama suteikti pagalbą sąžiningiems mokesčių mokėtojams, apsisaugant nuo netyčinio įsitraukimo į sukčiavimo PVM srityje tikslais vykdomus sandorius ir paskatinti verslo visuomenę bendradarbiauti su mokesčių administratoriumi, atskleidžiant minėtus piktnaudžiavimus • VMI interneto svetainėje, adresu http://www.vmi.lt/cms/pvm-sukciavimas galima rasti naudingą informaciją, kuri padės atpažinti daugiausiai išplitusius sukčiavimo PVM srityje būdus, suteiks žinių, kaip ir kokiomis priemonėmis galima bandyti įsivertinti savo esamus ar būsimus verslo partnerius.
 

Patikslinti ir papildyti statybos darbams priskiriamų/nepriskiriamų paslaugų sąrašai

Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2017 m. gegužės 1 d. darbai, vykdomi mažo ir vidutinio slėgio dujotiekiuose nepriskirtini statybos darbams, nes pagal Gamtinių dujų įstatymo 13-1 str. 2 dalį mažo ir/ar vidutinio slėgio dujotiekiai laikomi kilnojamais daiktais, VMI prie LR FM patikslino mokesčių mokėtojų suteiktų paslaugų, kurios priskiriamos arba nepriskiriamos statybos darbams, I, III ir V sąrašus.
 

PSD turės mokėti tantjemų gavėjai, atlygį gaunantys stebėtojų tarybų, valdybų nariai ir mažųjų bendrijų vadovai, kurie nėra tų bendrijų nariai

Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2, 6, 8, 17, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymu (SDĮ) praplėstos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) kategorijos, į jas įtraukiant asmenis, gaunančius tantjemas ar atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamą vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis, taip pat mažųjų bendrijų vadovus, kurie nėra tų bendrijų nariai • Pakeitimais nustatyta, kad asmenys, gaunantys tantjemas ar atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, ir mažųjų bendrijų vadovai turės mokėti 6 proc. dydžio PSD įmokas, o draudėjai (įmonė ar mažoji bendrija) 3 proc. dydžio PSD įmokas nuo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos • PSD įmokas reikės pradėti mokėti nuo šio SDĮ pakeitimo įstatymo įsigaliojimo dienos (nuo 2018 m. sausio 1 d.) • Šiuo metu šiems asmenims PSD įmokos nenustatytos – jie PSD įmokas moka savarankiškai arba patenka į kitą draudžiamųjų kategoriją.
 

VMI apie PVM sąskaitų faktūrų kryžminio sutikrinimo paslaugą

Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i. MAS) Elektroninio sąskaitų faktūrų posistemio (i. SAF) vartotojams pradėjus naudotis nauja PVM sąskaitų faktūrų kryžminio sutikrinimo paslauga, VMI Konsultacinės medžiagos kataloge skelbia, nuolat atnaujindama, atsakymus į dažniausiai šia tema užduodamus klausimus, padėsiančius mokesčių mokėtojams tinkamai įvertinti sąskaitų faktūrų kryžminio sutikrinimo rezultatus • VMI interneto svetainėje www.vmi.lt ->  Konsultacinės medžiagos katalogas -> i.MAS -> i.SAF -> Kryžminio sutikrinimo paslauga apžvelgiamos praktinės situacijos, kuomet gali atsirasti neatitikimų tarp išrašytų/gautų sąskaitų faktūrų, kaip teikiant sąskaitų faktūrų registrus į i.SAF turėtų būti pildomi duomenys, kad kryžminio sutikrinimo ataskaitoje nebūtų neatitikimų, ką reiškia ataskaitoje pateikiami simboliai ir kt.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Liepa     2017  
PrATKPŠS
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama