SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 6 mėn. prenumeratos kaina – 54 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 6 mėn. prenumeratos kaina – 54 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2017 m. liepos 11 d.
Nr. 26 (1016) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Darbo sutarties pasibaigimo, kai neįmanoma nustatyti darbdavio buvimo vietos ar darbdavys (fizinis asmuo) yra miręs, tvarka

Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. EV-95 patvirtino liepos 6 d. įsigaliojusius: Darbo sutarties pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma arba kai darbdavys (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) yra miręs, tvarkos aprašą; Pažymos apie darbo sutarties pasibaigimą formą VDI-DSPP-17 ir Prašymo dėl darbo sutarties pasibaigimo konstatavimo formą VDI-DSPS-17.
 

Dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimą biudžetinėse įstaigose reglamentuojanti tvarka (I dalis)

Vyriausybė 2017 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 523 pakeitė 2004 04 29 nutarimą Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ ir, jį išdėsčiusi nauja redakcija, pakeitė jo pavadinimą – „Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ • Šiuo nutarimu patvirtintos Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklės, kuriose detalizuojamas komandiruočių į užsienio valstybes ir komandiruočių Lietuvos Respublikos teritorijoje išlaidų kompensavimas • Šios taisyklės nauja redakcija nedėstytos, tačiau pakeisti kai kurie punktai ir jos papildytos nauju priedu „Gyvenamojo ploto nuomos išlaidų normų sąrašas“ • Be to, patvirtinti Maksimalių dienpinigių dydžių sąrašas ir Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašas • Anksčiau Vyriausybės nutarimu Nr. 526 buvo patvirtintos tik Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklės, reglamentuojančios komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinių įstaigų darbuotojams tvarką, o dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normos vykstantiems į užsienio komandiruotes buvo patvirtintos finansų ministro 1996 11 21 įsakymu Nr. 116 „Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes“, kuris finansų ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-257 su visais pakeitimais ir papildymais nuo liepos 5 d. pripažintas netekusiu galios • Įgyvendinant naujojo Darbo kodekso 107 str. 2 ir 3 dalies nuostatas bei siekiant teisėkūros aiškumo, Vyriausybė savo nutarime Nr. 523 reglamentavo dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimą biudžetinėse įstaigose tvarką, taikomą nuo liepos 1 d.
 

Dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimą biudžetinėse įstaigose reglamentuojanti tvarka (II dalis)

Maksimalūs dienpinigių dydžiai • Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašas • Gyvenamojo ploto nuomos išlaidų normos
 

Finansinės sankcijos pagal Užimtumo įstatymą

Valstybinės darbo inspekcijos Teisės skyrius parengė informaciją apie Užimtumo įstatyme nustatytas finansines sankcijas (pvz., baudas darbdaviams už nelegalaus darbo, nedeklaruoto darbo ir nedeklaruotos savarankiškos veiklos pažeidimus gali skirti ne tik ne tik Valstybinė darbo inspekcija, bet ir Valstybinė mokesčių inspekcija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba ir policija). 
 

Kasmetinių atostogų apmokėjimas

Kasmetinių atostogų laiku darbuotojui, taip pat valstybės tarnautojui ir žvalgybos pareigūnui, tarnaujančiam žvalgybos institucijoje pagal žvalgybos pareigūno tarnybos sutartį, paliekamas jo vidutinis darbo užmokestis • Jis apskaičiuojamas pagal liepos 1 d. įsigaliojusį Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ patvirtintą Darbuotojo, valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašą • Šiame apraše, kuris nustato darbuotojo, valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno, tarnaujančio žvalgybos institucijoje pagal žvalgybos pareigūno tarnybos sutartį, vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarką, nauja tai, kad apskaičiuojant vidurkį, neįskaitomos skatinamojo pobūdžio premijos ir, laikantis tų pačių principų, neįskaitomos ir valstybės tarnautojams mokama skatinamojo pobūdžio išmoka bei  žvalgybos pareigūnams mokama vienkartinė piniginė išmoka.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki liepos 17 d., kalendorius.
 

Naujasis darbo kodeksas: įpareigojimai darbdaviams

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) parengė bendro pobūdžio svarbiausią informaciją apie naujajame Darbo kodekse numatytus įpareigojimus darbdaviams: dėl informacijos teikimo VDI, vidaus tvarkų parengimo ir kitų aktualių įpareigojimų darbdaviui.
 

Nekilnojamojo turto nuomos sutartys turi būti registruojamos Registrų centre

Ilgesniam, nei 1 metų laikotarpiui sudarytos nekilnojamojo turto nuomos sutartys turi būti rašytinės ir prieš trečiuosius asmenis gali būti panaudotos tik tuo atveju, jeigu jos įregistruotos Nekilnojamojo turto registre. 
 

Patvirtinta valstybės valdomų bendrovių paramos teikimo tvarka

Vyriausybė 2017 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 533 patvirtino Valstybės valdomų bendrovių paramos teikimo tvarkos aprašą • Šis 2018 m. sausio 1 d. įsigaliosiantis aprašas nustato paramos teikimo pagal Labdaros ir paramos įstatymą ypatumus akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso valstybei • Apraše nustatyti valstybės valdomų bendrovių paramos skyrimo apribojimai – maksimali pelno dalis, kurią bendrovė gali skirti paramai, ir maksimali paramos suma vienam paramos gavėjui: parama negalės būti didesnė nei 3 proc. bendrovės vienerių finansinių metų grynojo pelno ir negalės viršyti 500 tūkst. eurų, o vienam paramos gavėjui bus galima suteikti ne didesnę kaip 300 tūkst. eurų dydžio paramą per metus.
 

Patvirtinti metiniai vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičiai 2017 m.

Socialinės apsaugos ir darbo ministras 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A1-362 patvirtino 2017 metų metinius vidutinio mėnesio darbo dienų ir darbo valandų skaičius, kartu pripažįstant netekusiu galios 2016 12 27 įsakymą Nr. A1-687 „Dėl metinių darbo dienų koeficientų ir metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičių 2017 metais patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.
 

Pelno mokesčio lengvatos taikymas laisvosios ekonominės zonoje besisteigiantiems investuotojams

2018 m. sausio 1 d. įsigalios Pelno mokesčio įstatymo pakeitimas, kuriuo 58 str. papildytas nauja 16-1 dalimi, įtvirtinančia PMĮ 16 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytos pelno mokesčio lengvatos taikymą tokia pačia tvarka bei sąlygomis ir investuotojams, kuriems išnuomoti laisvosios ekonominės zonos teritorijoje esantys žemės sklypai ar jų dalys, kol nėra įsteigta zonos bendrovė • Analogiškos PMĮ 58 str. 16-1 dalyje įtvirtintoms nuostatoms, nustatytos ir pakeistame Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatyme, kuriame, be atliktų kitų pataisų, patikslinta ir sąvoka „laisvosios ekonominės zonos įmonė“. 
 

Pranešimo apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą pateikimo teritorinei darbo biržai tvarka

Socialinės apsaugos ir darbo ministras 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A1-383 patvirtino Pranešimo teritorinei darbo biržai apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą tvarkos aprašą • Šis liepos 8 d. įsigaliojęs aprašas, kurio nuostatos taikomos visų rūšių įmonėms, įstaigoms ar organizacijoms, nustato pranešimo teritorinei darbo biržai apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą tvarką.
 

Priminimas privačių miškų savininkams: iki liepos 15 d. reikia deklaruoti ir sumokėti privalomus 5 proc. atskaitymus nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų

privačių miškų savininkai ir kiti valdytojai iki liepos 15 d. turi apskaičiuoti ir sumokėti privalomuosius 5 proc. atskaitymus iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jų valdomame miške, ir už parduotą jų valdomą nenukirstą mišką bei mokesčių administratoriui pateikti Privalomųjų atskaitymų iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką deklaracijos FR0463 formą • Jeigu per kalendorinį pusmetį privataus miško savininkas negavo tokių pajamų, deklaracijos teikti nereikia.
 

Švietimo įstaigų vadovams apibrėžti nepriekaištingos reputacijos kriterijai

Mokyklų vadovai bus skiriami 5 metų kadencijai, tačiau kadencijų skaičius nebus ribojamas • Prezidentei įteiktas pasirašyti Seimo priimtas Švietimo įstatymo Nr. I-1489 37, 43, 47, 48, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 68 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 5-1, 56-3 straipsniais įstatymas, kuriuo apibrėžti ir nepriekaištingos reputacijos kriterijai švietimo įstaigų vadovams.
 

Ūkininkai kasmet turės atnaujinti ūkio duomenis

Kiekvienais kalendoriniais metais iki gruodžio 31 d. ūkininkas privalės atnaujinti ūkio duomenis Ūkininkų ūkių registre • Jeigu ūkio duomenys nepasikeis, ūkininkas privalės šį faktą patvirtinti • Tiems, kurie neatnaujins duomenų apie savo ūkį, grės išregistravimas iš Ūkininkų ūkių registro • Tai įtvirtinta 2018 m. sausio 1 d. įsigaliosiančiame Ūkininko ūkio įstatymo Nr. VIII-1159 6, 8 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatyme.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Liepa     2017  
PrATKPŠS
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama