SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 6 mėn. prenumeratos kaina – 54 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 6 mėn. prenumeratos kaina – 54 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2017 m. liepos 4 d.
Nr. 25 (1015) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Darbo laiko režimas valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose

Vyriausybė 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ patvirtino naujojo Darbo kodekso nuostatas detalizuojančius teisės aktus, tarp kurių ir liepos 1 d. įsigaliojęs Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašas • Šiame apraše, kuris nustato valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose taikomą darbo laiko režimą, reglamentuoti darbuotojų darbo laiko režimai, išskiriant valstybės ir savivaldybių įmones, organizacijas, įstaigas, dirbančias 5 ir 6 dienų darbo savaitę, bei įtvirtinant skirtingą darbo pradžios ir pabaigos laiką, atsižvelgiant į tai, kur dirba darbuotojai, t. y. ar valstybės ir savivaldybių įstaigose, vykdančiose viešąjį administravimą, ar valstybės ir savivaldybių įstaigose, įmonėse ir organizacijose, kurios nevykdo viešojo administravimo.
 

Kam ir kokios trukmės suteikiamos pailgintos atostogos?

Vyriausybė, įgyvendindama Darbo kodekse jai numatytą įpareigojimą priimti šio kodekso nuostatas detalizuojančius įgyvendinamuosius teisės aktus, 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, patvirtino Kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į pailgintas atostogas, sąrašas ir šių atostogų trukmės aprašą • Šis aprašas nustato darbuotojų, turinčių teisę į pailgintas atostogas, kategorijų sąrašą ir konkrečią pailgintų atostogų trukmę kiekvienai darbuotojų kategorijai • Šiame apraše paliktos tos pačios darbuotojų kategorijos, kurioms suteikiamos pailgintos atostogos, tik jų trukmė iš kalendorinių dienų perskaičiuota į darbo dienas.
 

Naujas asmenų iki 18 metų įdarbinimo, darbo ir profesinio parengimo organizavimo tvarkos, vaikų įdarbinimo sąlygų aprašas

Vyriausybė 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 518 patvirtino liepos 1 d. įsigaliojusį Asmenų iki 18 metų įdarbinimo, darbo ir profesinio parengimo organizavimo tvarkos, vaikų įdarbinimo sąlygų aprašą, kuris nustato asmenų iki 18 metų įdarbinimo, sveikatos patikrinimo, jų galimybių dirbti konkretų darbą nustatymo, profesinio parengimo organizavimo ir vykdymo, profesinio mokymo programoje numatyto praktinio mokymo laiko ypatumus, taip pat vaikų įdarbinimo sąlygas bei asmenims iki 18 metų draudžiamus dirbti darbus, jų sveikatai kenksmingus ir pavojingus veiksnius • Aprašas taikomas asmenims iki 18 metų, kai darbdavys arba įmonė, įstaiga, organizacija ar kita organizacinė struktūra ne tik sudaro su asmeniu iki 18 metų darbo sutartį, bet ir jį įdarbina kitų darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu, arba kai asmuo iki 18 metų pas darbdavį vykdo neatlygintiną veiklą, taip pat kai profesinis parengimas vykdomas praktinio mokymo forma.
 

Nebereikia VMI pranešti apie akcizais apmokestinamų prekių ženklinimą banderolėmis

VMI prie LR FM viršininkas 2017 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. VA-56 nuo birželio 28 d. pripažino netekusiu galios savo ankstesnį 2008 01 25 įsakymą Nr. VA-3 „Dėl pranešimo apie akcizais apmokestinamų prekių ženklinimą banderolėmis“ • Panaikintu įsakymu buvo patvirtintos Pranešimo apie akcizais apmokestinamų prekių ženklinimą banderolėmis pateikimo taisyklės, nustačiusios tvarką, kaip apskričių VMI turėjo informuoti asmenys, kurie banderolėmis planuoja ženklinti iš kitos ES valstybės narės atgabentą apdorotą tabaką (išskyrus cigaretes), etilo alkoholį ir/ar alkoholinius gėrimus, ir Pranešimo apie akcizais apmokestinamų prekių ženklinimą AKC403 forma.
 

Papildomos atostogos: jų trukmė, suteikimo sąlygos ir tvarka

Vyriausybė 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ patvirtino 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusį Papildomų atostogų trukmės, suteikimo sąlygų ir tvarkos aprašą, kuris nustato papildomų atostogų trukmę, jų suteikimo sąlygas ir tvarką • Šiame apraše pakeitimai yra susiję su kalendorinių dienų perskaičiavimu į darbo dienas, paliekant tokias pačias jų suteikimo sąlygas ir tvarką, o kasmetinės papildomos atostogos pervardintos papildomomis atostogomis, kurios suteikiamos už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą toje pačioje darbovietėje; už darbą, kai yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų; už ypatingą darbų pobūdį, t. y. kai darbas yra kilnojamojo pobūdžio, atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis, susijęs su važiavimais. 
 

Patvirtinti nedarbo socialinio draudimo ir dalinio darbo išmokų nuostatai

Vyriausybė 2017 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 531 pakeitė savo ankstesnį 2004 12 24 nutarimą Nr. 1656, ir jį išdėsčiusi nauja redakcija, patvirtino liepos 1 d. įsigaliojusius Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatus bei Dalinio darbo išmokų nuostatus.
 

Patvirtinti tarpininkų atlygio ir kelionės išlaidų dydžiai bei apmokėjimo tvarka

Socialinės apsaugos ir darbo ministras 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-346 patvirtino Tarpininkų atlygio ir kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašą ir nustatė tarpininkų atlygio už vieną tarpininkavimo valandą dydį bei kelionės išlaidų dydį.
 

Patvirtintos naujos pavyzdinės darbo sutarties ir darbo sutarties su jūrininku formos

Įgyvendindama Prekybinės laivybos įstatymo 84 str. 1 dalies nuostatą, numatančią, kad darbo sutartis su jūrininku sudaroma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka raštu pagal pavyzdinę formą, kurią tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė, 2017 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 513 Vyriausybė pakeitė savo ankstesnį 2003 01 28 nutarimą Nr. 115, ir jį išdėsčiusi nauja redakcija, patvirtino naują pavyzdinę darbo sutarties su jūrininku formą, nuo liepos 1 d. taikomą sudarant darbo sutartį su jūrininku • Vadovaujantis Darbo kodekso 43 str. 3 dalimi, kuri numato, kad pavyzdinę darbo sutarties formą tvirtina socialinės apsaugos ir darbo ministras, 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. A1-343 Socialinės apsaugos ir darbo ministras patvirtino pavyzdinę darbo sutarties formą, kuri nuo liepos 1 d. taikoma pagal darbo sutartis dirbantiems darbuotojams.
 

PVM permokų įskaitymo ir grąžinimo tvarka (I dalis)

VMI prie LR FM pakeitė ir papildė Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 91 straipsnio, kuriame reglamentuota grąžintinos iš biudžeto PVM sumos įskaitymo ir grąžinimo tvarka, apibendrintą paaiškinimą (komentarą).
 

PVM permokų įskaitymo ir grąžinimo tvarka (II dalis)

VMI prie LR FM pakeistas ir papildytas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 91 str. (Grąžintinos iš biudžeto PVM sumos įskaitymas ir grąžinimas), apibendrintas paaiškinimas (komentaras).
 

Sezoninis darbas

Vyriausybė 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ patvirtino nuo liepos 1 d. galiojančius Sezoninio darbo sutarties sudarymo, pakeitimo ir nutraukimo, taip pat darbo ir poilsio laiko ir darbo apmokėjimo ypatumų aprašą bei sezoninių darbų sąrašą • Apraše liko tie patys principai: sezoninio darbo sutartis gali būti sudaroma sezoniniams darbams atlikti vienam sezonui, kuris yra ne ilgesnis kaip 8 mėn. vienas po kito einančių 12 mėn. laikotarpiu, arba keliems sezonams arba neterminuotai; sezoninio darbo sutartis gali būti nutraukta nepasibaigus terminui darbuotojo rašytiniu pareiškimu, įspėjus darbdavį raštu prieš 5 dienas, o nutraukiant darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės, įspėjant darbuotoją prieš 5 dienas; dirbant sezoninius darbus ir esant poreikiui, gali būti taikoma suminė darbo laiko apskaita • Sezoninių darbų sąraše nurodyti tik 9 darbų grupės, sujungiant panašias veiklas (ankstesniame sąraše buvo atskirai išskirtas 31 sezoninis darbas).
 

Specialių pertraukų darbe trukmė ir jų nustatymo sąlygos

Vyriausybė 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ patvirtino Specialių pertraukų trukmės per darbo dieną (pamainą) ir jų nustatymo sąlygų aprašą, kuriame įtvirtinta, kad specialios pertraukos suteikiamos dirbant lauke, kai temperatūra žemesnė kaip –10 laipsnių Celsijaus, ar nešildomose ir/ar šaldomose patalpose, kai temperatūra yra žemesnė kaip +4 laipsniai Celsijaus, taip pat dirbantiems sunkų fizinį ar didelės protinės įtampos reikalaujantį darbą arba profesinės rizikos sąlygomis; minimali specialių pertraukų trukmė per 8 val. darbo dieną (pamainą) turi būti ne mažesnė nei 40 minučių ir jos turi būti suteikiamos ne rečiau nei kas pusantros valandos.
 

Valstybinė darbo inspekcija apie darbo ginčų reguliavimo pokyčius naujame Darbo kodekse

Valstybinės darbo inspekcijos parengė 10 konsultaciją, kurioje aptariami naujajame Darbo kodekse numatyti darbo ginčų, kurie skirstomi į darbo ginčus dėl teisės (individualius ir kolektyvinius) bei kolektyvinius darbo ginčus dėl interesų, reguliavimo pokyčiai, apžvelgiant bendrąsias nuostatas bei pasikeitusią kolektyvinių darbo ginčų nagrinėjimo tvarką, taip pat supažindinant su naujovėmis apie streikų skelbimą ir jų organizavimo tvarką bei paaiškinant, kokiais atvejais profesinės sąjungos gali organizuoti streiką, o darbdaviai – lokautą, t. y. naują darbo teisės institutą, aptariant ir kam gali būti taikomas lokautas.
 

Valstybinė darbo inspekcija apie naujame Darbo kodekse įtvirtintas socialines partnerystės formas

Valstybinė darbo inspekcija paskelbė 9 konsultaciją apie naujajame Darbo kodekse įtvirtintas socialinės partnerystės formas, plačiau aptariant darbo ir socialinių reikalų tarybas, kurios gali būti dvišalės, trišalės, šakos, teritorinės, darbdavio, darbovietės, taip pat pristatant trišalę tarybą, svarstančią klausimus ir teikiančią išvadas bei pasiūlymus darbo, socialinės ir ekonominės politikos srityse, bei apibrėžiant kolektyvines derybas ir kolektyvinių sutarčių sudarymą, darbuotojų informavimą ir konsultavimą.
 

Valstybinė darbo inspekcija: naujovės, susijusios su darbo užmokesčiu

Valstybinė darbo inspekcija parengė 7 konsultaciją, kurioje apžvelgiami esminiai liepos 1 d. įsigaliojusiame naujajame Darbo kodekse (DK) įtvirtinti pakeitimai, susiję su darbo užmokesčiu, pristatant darbo užmokesčio sudedamąsias dalis, paaiškinant nuostatas dėl minimalaus darbo užmokesčio už nekvalifikuotą darbą mokėjimo, naują darbuotojų darbuotojų premijavimo, apmokėjimo už viršvalandžius dirbant poilsio, švenčių dieną ar naktį tvarką ir išimtis vadovams bei vadovaujantiems darbuotojams • Be to, aptariama nauja nuostata dėl atsiskaitymo su darbuotoju termino, pasekmės darbdaviui neatsiskaičius po darbo sutarties nutraukimo, pristatant atvejus bei tvarką, kada gali būti daromos išskaitos iš darbuotojo darbo užmokesčio.
 

Valstybinė darbo inspekcija: socialinės partnerystės šalys naująjame Darbo kodekse

Valstybinė darbo inspekcija paskelbė 8 konsultaciją apie naująjame Darbo kodekse (DK) reglamentuojamus kolektyvinius darbo santykius, apžvelgiant bendrąsias nuostatas bei pristatant socialinės partnerystės šalis: profesinių sąjungų, darbo tarybos, darbuotojų patikėtinio atstovavimo darbuotojams teisines galimybes bei paaiškinant, kas socialinėje partnerystėje atstovauja darbdaviams.
 

Valstybinė darbo inspekcija: žalos atlyginimo reglamentavimas naujajame Darbo kodekse

Valstybinės darbo inspekcijos konsultacija, kurioje supažindinama su pasikeitimais dėl žalos atlyginimo, nurodant naujas darbuotojų atlyginamos žalos ribas ir detalizuojant žalos išieškojimo tvarką, įtvirtintą liepos 1 d. įsigaliojusiame naujajame Darbo kodekse.
 

Valstybinės darbo inspekcijos atsakymai į klausimus dėl naujojo Darbo kodekso nuostatų taikymo

Valstybinės darbo inspekcijos paaiškinimai dėl darbo užmokesčio mokėjimo, viršvalandžių, darbo naktį kompensavimo.
 

VMI paskelbė turto deklaracijų išrašus

VMI savo interneto svetainėje www.vmi.lt paskelbė 37 tūkst. metinių gyventojų (šeimos) turto deklaracijų išrašų duomenis. Nors šiemet ir gerokai, net beveik šešis kartus, mažiau mokesčių mokėtojų pamiršo savo prievolę, tačiau 111 mokėtojų, kurių duomenys turi būti skelbiami viešai, vis dar nėra pateikę turto deklaracijų.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Liepa     2017  
PrATKPŠS
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama