SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata 2018 m. • • • • • El. versijos 9 mėn. kaina 64,80 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata 2018 m. • • • • • El. versijos 9 mėn. kaina 64,80 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2017 m. birželio 27 d.
Nr. 24 (1014) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Kaip apmokestinamos nenuolatinio Lietuvos gyventojo už darbą užsienio ar Lietuvos valstybėse gautos su darbo santykiais susijusios pajamos?

VMI prie LR FM parengė lentelę, kurioje pateikiama susisteminta informacija apie nenuolatinio Lietuvos gyventojo už darbą užsienio ar Lietuvos valstybėse gautų su darbo santykiais susijusių pajamų apmokestinimą.
 

Leidimai žymėtiems degalams – Mano VMI sistemoje

VMI informavo, kad leidimai  gazoliams, skirtiems naudoti žemės ūkyje, liepos mėn. pradžioje bus patalpinti sistemoje Mano VMI, adresu: www.vmi.lt/manovmi •Dokumentus, suteikiančius teisę naudotis lengvata, VMI parengs automatizuotai, todėl žemės ūkio subjektai juos be papildomo prašymo galės išsispausdinti savarankiškai, prisijungus prie Mano VMI paskyros.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki birželio 30 d., kalendorius.
 

Naujas nėščių, neseniai pagimdžiusių, krūtimi maitinančių darbuotojų darbo sąlygų aprašas

Vyriausybė 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 469 patvirtino naują Nėščių, neseniai pagimdžiusių, krūtimi maitinančių darbuotojų darbo sąlygų aprašą, pripažindama netekusiu galios savo ankstesnį 2015 05 27 nutarimą Nr. 510 • Naujajame liepos 1 d. įsigaliosiančiame apraše nustatyta nėščioms, neseniai pagimdžiusioms, krūtimi maitinančioms darbuotojoms kenksmingų darbo sąlygų ir pavojingų veiksnių bei profesinės rizikos vertinimo ir informacijos apie darbo sąlygas teikimo tvarka, taip pat pavojingų darbo sąlygų, kenksmingų veiksnių ir medžiagų sąrašas bei nėščioms, krūtimi maitinančioms darbuotojoms draudžiami darbai.
 

Nesumokėjusiems baudų, nebus išduodamas ir keičiamas vairuotojo pažymėjimas

Nesumokėjusiems visų paskirtų baudų už padarytus Kelių eismo taisyklių pažeidimus (kai nustatytas terminas jas sumokėti pasibaigęs), nuo gruodžio 1 d. nebus išduodamas ir keičiamas vairuotojo pažymėjimas • Toks administracinių paslaugų teikimo ribojimas įtvirtintas Seimo priimtame Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 22 straipsnio pakeitimo įstatyme, kurį dar turi pasirašyti Prezidentė.
 

Nuo liepos 1 d. keičiasi darbuotojų saugos ir sveikatos mokymo ir žinių tikrinimo tvarka

Nuo liepos 1 d. darbdavių, jų įgaliotų asmenų bei darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų žinios iš darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) srities bus tikrinamos Valstybinėje darbo inspekcijoje (VDI) • Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius 2017 m.  birželio 23  d. įsakymu Nr. EV-77 patvirtino Žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, kuris nustato žinių DSS klausimais tikrinimo VDI tvarką.
 

Nuolatinio Lietuvos gyventojo iš užsienio valstybių ar už darbą užsienio valstybėse gautų su darbo santykiais susijusių pajamų apmokestinamas

VMI prie LR FM parengė lentelę, kurioje pateikta susisteminta informacija apie nuolatinio Lietuvos gyventojo iš ES valstybių ar už darbą ES valstybėse arba iš užsienio valstybės, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, gautų su darbo santykiais susijusių pajamų apmokestinimą.
 

Panaikintos GPM306 formos pranešimo apie palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, išmokėjimą pildymo ir teikimo taisyklės

VMI prie LR FM viršininkas 2017 m.  birželio 12 d. įsakymu Nr. VA-52 nuo birželio 14 d. pripažintas netekusiu galios 2008 10 16 įsakymas Nr. VA-53 „Dėl Pranešimo apie palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, išmokėjimą GPM306 formos, jos priedų GPM 306F, GPM306FP, GPM306V, GPM306VP formų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ • Įsakymas panaikintas atsižvelgiant į tai, kad 2015 m. lapkričio 10 d. priėmus Tarybos direktyvą 2015/2060/ES buvo panaikinta direktyva 2003/48/EB „Dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo“, todėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 37 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymu buvo pripažinta netekusiais galios GPMĮ 37 str. 6 dalis ir priedo 3 punktas • Išbraukiant nuorodą į panaikintą minėtąjį ES teisės aktą, Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 14, 61 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymu buvo pakeistas ir MAĮ 61 straipsnis. 
 

Paramos gavėjams griežtinama atsakomybė už pareigų nevykdymą

Prezidentei įteiktas pasirašyti Seimo priimtas Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 10 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas ir trijų lydimųjų teisės aktų pataisos, kuriomis nuo 2018 m. paramos gavėjams įtvirtintos sankcijos už įstatyme nustatytų pareigų nevykdymą, nustatant, kad tais atvejais, jei par­amos ga­vė­jas nepa­teiks Registrų centrui me­ti­nių fi­nan­si­nių at­as­kai­tų rin­ki­nio ir metinio pranešimo ar veiklos ataskaitos per 2 mė­ne­sius, kai bu­vo įspė­tas apie šį pažeidimą, jam galės būti panaikintas paramos gavė­jo sta­tu­sas.
 

Patvirtintas delspinigių už pavėluotai išmokėtą darbo užmokestį ar kitas su darbo santykiais susijusias išmokas dydis

Socialinės apsaugos ir darbo ministras 2017 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. A1-310 patvirtino delspinigių, kai darbo santykiams nepasibaigus dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, dydį • Nuo 2017 m. liepos 1 d.  delspinigių dydis sudarys – 0,07 procento • Vadovaujantis Darbo kodekso 147 str. 1 dalimi, delspinigių dydį socialinės apsaugos ir darbo ministras tvirtins kiekvienais metais iki vasario 1 d., atsižvelgdamas į Statistikos departamento paskelbtą vartotojų kainų indeksą per praėjusius kalendorinius metus (lygindamas praėjusių metų gruodžio mėnesį su užpraeitų metų gruodžio mėnesiu), – vartotojų kainų indeksas 2016 m. (2016 m. gruodžio mėn., palyginti su 2015 m. gruodžio mėn.) sudarė 101,7.
 

Patvirtintos taisyklės, įpareigojančios tarptautinių įmonių grupes teikti VMI naujas ataskaitas

VMI prie LR FM viršininkas 2017 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. VA-47 patvirtino Informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl apsikeitimo informacija apie tarptautinių įmonių grupių pateiktas ataskaitas įgyvendinti, pateikimo taisykles • Birželio 5 d. įsigaliojusios taisyklės nustato Lietuvoje reziduojančių ir/arba veikiančių tarptautinių įmonių grupėms (TĮG) priklausančių asmenų ir kitų subjektų, jeigu jie apibrėžti kaip subjektai, ataskaitas teikiantys pagal šias taisykles ir/arba pagal tarptautines sutartis ar susitarimus dėl informacijos apie TĮG dalyvius mainų, ataskaitų apie TĮG pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM tvarką.
 

Pelno mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo taisyklių pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkas 2017 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. VA-55 pakeitė Pelno mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo, atsižvelgiant į apmokestinamojo vieneto veiklos ypatybes, taisykles, patvirtintas 2002 01 31 įsakymu Nr. 28 • Pakeitimais, įsigaliosiančiais 2018 m. sausio 1 d., be panaikintų nuorodų į „Valstybės žinias“ ir atliktų redakcinio pobūdžio pataisymų, patikslinti prašymo nustatyti kitokį mokestinį laikotarpį ir VMI sprendimo dėl pelno mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo (FR1011 forma) pateikimo būdai.
 

Valstybinė darbo inspekcija: darbo sutarties pasibaigimo reglamentavimas naujajame Darbo kodekse (III dalis)

Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) trečioji konsultacija dėl nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliosiančio naujojo Darbo kodekso, kurioje aptariami šiame kodekse reglamentuojami darbo sutarties pasibaigimo pagrindai ir tvarka.
 

Valstybinė darbo inspekcija: darbo sutarties pasibaigimo reglamentavimas naujajame Darbo kodekse (III dalies tęsinys)

VDI paaiškina naująjame darbo kodekse įtvirtintas darbo sutarties pasibaigimo įforminimo nuostatas • Taip pat pateikiami atsakymai į konkrečias situacijas, susijusias su darbo santykių teisinio reguliavimo pasikeitimais.
 

Valstybinė darbo inspekcija: naujajame Darbo kodekse – naujos darbo sutarčių rūšys (IV dalis)

Valstybinė darbo inspekcija (VDI), susipažindindama liepos 1 d. įsigaliosiančiu naujuoju Darbo kodeksu (DK), ketvirtoje konsultacijoje apžvelgia šiame kodekse įtvirtintas darbo sutarčių rūšis, pateikiant atsakymus ir į dažniausiai užduodamus klausimus.
 

Valstybinė darbo inspekcija: naujajame Darbo kodekse įtvirtinti darbo santykių ypatumai (V dalis)

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) penktoje konsultacijoje apžvelgia liepos 1 d. įsigaliosiančiame naujajame Darbo kodekse (DK) įtvirtintus darbo santykių ypatumus: vadovaujančių darbuotojų darbo santykių, komandiruotų darbuotojų darbo santykių ir darbo santykių reglamentavimo mažose įmonėse ypatumus • Be to, pateikiami atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus.
 

Valstybinė darbo inspekcija: naujovės darbo ir poilsio laiko reglamentavime (VI dalis)

Valstybinė darbo inspekcija šeštoje konsultacijoje supažindina su liepos 1 d. įsigaliosiančiame naujajame Darbo kodekse numatytais pokyčiais darbo laiko reglamentavime, pasikeitimais, susijusiais su sumine darbo laiko apskaita, pateikiant paaiškinimus apie darbą naktį, budėjimą (įvestas naujas aktyviojo ir pasyviojo (darbovietėje ar namuose) budėjimo sąvokas), viršvalandinį darbą, taip pat darbo laiko apskaitos reikalavimus bei pristatant naujoves dėl poilsio laiko, įtvirtintų atostogų rūšių bei papildomų poilsio laiko garantijų.
 

Valstybinės darbo inspekcijos atsakymai į klausimus dėl naujojo Darbo kodekso nuostatų taikymo

Valstybinės darbo inspekcijos paaiškinimai dėl darbo ir poilsio laiko reguliavimo naujajame Darbo kodekse, pateikiant atsakymus į konkrečias situacijas.
 

VMI apie pajamas natūra naudojant automobilį

VMI paaiškina, ar pripažįstama, kad gyventojas gauna pajamų natūra, kai jis asmeninį automobilį nuomoja ar pagal panaudos sutartį perduoda įmonei naudoti darbo reikalams ir tas gyventojas turi galimybę šį automobilį naudoti taip pat asmeniniais tikslais (po darbo, laisvadieniais ir pan.).
 

VMI komentaras apie sąnaudų, patirtų darant Baudžiamojo kodekso uždraustą veiką, įskaitant kyšius, priskyrimą neleidžiamiems atskaitymams

VMI prie LR FM pakeitė Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) 2 str. (Pagrindinės šio įstatymo sąvokos) 41 dalies ir 31 str. (Neleidžiami atskaitymai) 1 dalies 20 punkto, kuriame nurodyta, kad iš pajamų negali būti atskaitomos sąnaudos, patirtos darant Baudžiamojo kodekso uždraustą veiką, įskaitant kyšius, komentarus (apibendrintus paaiškinimus), pateikiant konkrečius sąnaudų, patirtų dėl kyšininkavimo, priskyrimo neleidžiamiems atskaitymams atvejus.
 
Verta žinoti

Delspinigių ir palūkanų dydžiai už pavėluotą grąžinti finansinę paramą 2017 m. III ketvirčiui nepasikeitė

Finansų ministras 2017 m.  birželio 15 d. įsakymu Nr. 1K-233 nustatė 2017 m. III ketvirčiui už pavėluotą grąžinti ES finansinę paramą, tarptautinę finansinę paramą ir bendrojo finansavimo lėšas delspinigių dydį – 0,03 proc. už kiekvieną pavėluotą dieną ir palūkanų, jeigu leidžiama atidėti terminą, per kurį lėšos turi būti grąžintos, arba grąžintiną sumą grąžinti dalimis, dydį – 0,01 proc. už kiekvieną naudojimosi negrąžintomis lėšomis dieną.
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Liepa     2017  
PrATKPŠS
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Naujienos
2018-03-27
Nedeklaravę gyvenamosios vietos, gali likti be pensijų ir socialinių draudimo išmokų
2018-03-27
VMI jau grąžina pajamų mokesčio permokas
2018-03-14
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2018-03-06
Liko 3 mėnesiai metinių finansinių ataskaitų pateikimui
2018-03-06
VMI, FNTT ir VDI tikrins per 30 rizikingiausių transporto įmonių
2018-03-01
Socialinio draudimo įmokų „grindys“ papildė „Sodros“ biudžetą
2018-02-27
Mokesčių inspekcija ir „Sodra“ suvienijo jėgas – nebereikės vaikščioti iš vienos įstaigos į kitą
2018-01-26
VMI primena: artėja duomenų apie išmokas pateikimo terminai
2017-12-19
VMI: nuo kitų metų mažiau „popierizmo“, daugiau e. dokumentų
2017-12-14
Dėl nedarbo dienų gruodį keičiasi mokesčių sumokėjimo datos
2017-12-06
Gruodžio 15-oji – paskutinė diena brangaus turto savininkams laiku deklaruoti ir sumokėti nekilnojamojo turto mokestį
2017-11-28
Startavo kvitų loterija
2017-11-21
Ne visi gyventojai skuba susigrąžinti pajamų mokesčio permoką
2017-11-06
Paramos gavėjams ir politinėms partijoms Mokesčių inspekcija perveda gyventojų skirtas lėšas
2017-10-25
Žemės mokesčiui sumokėti – 3 savaitės
2017-10-23
Netekusieji darbo vangiai naudojasi galimybe gauti jiems priklausančią ilgalaikio darbo išmoką
2017-10-23
VMI siunčia gyventojams pranešimus su apskaičiuota mokėtina pajamų mokesčio suma
2017-10-12
Mokesčių inspekcija pirmą kartą istorijoje siunčia gyventojams pranešimus apie GPM permoką
2017-10-02
„Sodros“ ir VMI svetainėse – išsamūs duomenys apie vidutinius atlyginimus
2017-09-14
Minimalus darbo užmokestis gali būti mokamas tik už nekvalifikuotą darbą
2017-09-14
„Sodra“: ką reikia žinoti einant nemokamų atostogų
2017-08-01
VMI gyventojams grąžino beveik 90 mln. eurų permokos
2017-07-28
Ruošiamas startas kasos aparatų čekių loterijai
2017-07-13
Nutrauk PVM sukčiavimo „grandines“ – įsitikink savo verslo partnerių sąžiningumu
2017-06-29
VMI paskelbė turto deklaracijų išrašus
2017-06-23
Leidimai žymėtiems degalams – Mano VMI sistemoje
2017-06-19
Naujos VMI el. paslaugos leidžia krovinių gabenimo administravimą perkelti į elektroninę erdvę
2017-06-15
Nauja VMI paslauga – PVM sąskaitų faktūrų kryžminis sutikrinimas
2017-06-12
Iki birželio 15 d. reikia pateikti pelno mokesčio deklaracijas ir sumokėti pelno mokestį
2017-06-12
Nauja VMI paslauga – preliminarių PVM deklaracijų formavimas

Adresas: Pylimo g. 8/2 - 13, Vilnius LT-01118
Tel.: (8 5) 231 06 66
Fax.: (8 5) 231 06 66
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama