SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata 2017 m. • • • • • El. versijos 7 mėn. kaina 50,40 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata 2017 m. • • • • • El. versijos 7 mėn. kaina 50,40 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2017 m. gegužės 23 d.
Nr. 20 (1010) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

„Mokesčių žinių" kitas numeris

išeis birželio 6 d.
 

Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainynas bus sudaromas kiekvieną ketvirtį

Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainynas turės būti sudaromas 4 kartus per metus, o jo pakeitimai rengiami pagal poreikį • Tai įtvirtinta Seimo priimtame Farmacijos įstatymo Nr. X-709 57 straipsnio pakeitimo įstatyme, kurį dar turės pasirašyti Prezidentė.
 

Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaracijos GPM309 užpildymo pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkas 2017 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. VA-43 pakeitė Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaracijos GPM309 formos užpildymo ir pateikimo taisykles • Pakeitimai šiose taisyklėse atlikti, atsižvelgiant į šių metų sausio 1 d. įsigaliojusį Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-87, kuriuo buvo pakeista gyventojų 2017 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautoms su darbo santykiais susijusioms pajamoms taikytino metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio (MNPD) apskaičiavimo formulė bei padidinti riboto darbingumo asmenims taikomų individualių neapmokestinamųjų pajamų dydžiai.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki gegužės 31 d., kalendorius.
 

Nauja 03 versijos FR0478 forma, skirta suteiktai bei gautai paramai ir jos panaudojimui deklaruoti

VMI prie LR FM viršininkas 2017 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. VA-40 pakeitė savo ankstesnį 2003 04 10 įsakymą Nr. V-103, jį išdėstydamas nauja redakcija, ir patvirtino naują Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos 03 versiją bei pakeitė šios formos užpildymo taisykles, kurios taikomos, užpildant 2017 m. ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių 03 versijos FR0478 formą • Pakeitimai atlikti, atsižvelgiant į nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojusį naujos redakcijos Labdaros ir paramos įstatymą, pagal kurio nuostatas juridiniams asmenims ir meno kūrėjams, turintiems paramos gavėjo statusą, teikiamos piniginės lėšos, sudarančios iki 2 proc. gyventojo pajamų mokesčio (GPM), mokėtino pagal Metinę pajamų mokesčio deklaraciją (o jeigu gyventojas deklaracijos neteikia, – iki 2 proc. mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto GPM), laikoma parama • Atsižvelgiant į tai, šios paramos ir jos panaudojimo duomenys turės būti pateikti Paramos gavimo bei panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formoje.
 

Nedeklaravusiems brangaus nekilnojamojo turto ir nesumokėjusiems mokesčio, VMI siunčia priminimus

Per 3,4 tūkst. gyventojų, turinčių vadinamąjį brangų nekilnojamąjį turtą, iki šiol nepateikusių nekilnojamojo turto mokesčio (NTM) deklaracijų ir nesumokėjusių NTM mokesčio (šią prievolę reikėjo atlikti iki praėjusių metų gruodžio 15 d.), VMI siunčia priminimus.
 

Pakeista PVM ir akcizų susigrąžinimo už degalus Prancūzijos ambasados atstovams tvarka

Finansų ministras 2017 m. gegužės 17  d. įsakymu Nr. 1K-188 pakeitė Palankesnes arba nepalankesnes PVM ir akcizų grąžinimo kai kurių užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir/arba konsulinėms įstaigoms taisykles • Pakeistas šių specialiųjų taisyklių 14 punktas, skirtas Prancūzijos atstovams, nustatant, kad nuo šių metų liepos 1 d. PVM ir akcizai už kelių transporto priemonių sunaudotus degalus grąžinami pagal 200 litrų limitą kiekvienai transporto priemonei per mėnesį.
 

Patvirtinta leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarka ir sezoninių darbų sąrašas

Socialinės apsaugos ir darbo ministras 2017 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. A1-253 patvirtino leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašą ir sezoninių darbų sąrašą • Apraše nustatyta, kad užsienietis, kuriam buvo išduotas leidimas dirbti sezoninį darbą – ne ilgesniam kaip 90 kalendorinių dienų laikotarpiui turi gauti Šengeno vizą, kai jam netaikomas bevizis režimas, o ilgesniam kaip 90 kalendorinių dienų laikotarpiui turi gauti nacionalinę vizą • Užsienietis vienu metu gali turėti tik vieną leidimą dirbti, kurį išduoda ir panaikina, leidimo dirbti galiojimą pratęsia Lietuvos darbo birža • Darbdavys, ketinantis įdarbinti užsienietį dirbti sezoninį darbą, dėl leidimo dirbti užsieniečiui išdavimo turi kreiptis į teritorinę darbo biržą, kurios veiklos teritorijoje užregistravo laisvą darbo vietą, pateikdamas nustatytos formos prašymą ir atitinkamus dokumentus, kuriuos teritorinei darbo biržai darbdavys gali teikti dar 1 mėnesį po to, kai baigia galioti užregistruotos laisvos darbo vietos skelbimas. 
 

Patvirtintos naujos kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklės

VMI prie LR FM viršininkas 2017 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. VA-42 pakeitė 2003 09 18 įsakymą Nr. V-255, naujai išdėstydamas jo antraštę, ir patvirtino gegužės 19 d. įsigaliojusias naujas Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisykles bei Sprendimo išregistruoti kasos aparatą FR1156 formą • Taisyklės papildytos nauja sąvoka „terminalo naudotojas“ ir reikalavimais, skirtais tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų įregistravimo, perregistravimo, išregistravimo ir kasos operacijų žurnalo užpildymo tvarkai • Taip pat šiose taisyklėse nustatytas reikalavimas informuoti apskrities VMI apie kasos aparatą, laikinai (ilgiau kaip 10 dienų) nenaudojamą ar perkeliamą laikinai (ne ilgiau kaip 10 dienų) naudoti kitu adresu, įtvirtinant 4 atvejus, kai VMI savo sprendimu gali išregistruoti kasos aparatą • Be to, pakeista kasos operacijų žurnalų naudojimo tvarka, papildant ir naujomis nuostatomis, skirtomis savitarnos kasos aparatų (t. y. kurie veikia (išduoda prekę ar suteikia paslaugą ir/ar registruoja įplaukas) be kasininko ar kito darbuotojo) dienos ataskaitoms, kurias galima spausdinti tik atliekant inkasavimą, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį • Nustatyti ir terminai, per kuriuos reikia pranešti AVMI apie prarastą kasos aparato techninį pasą ar kontrolinę juostą, taip pat pakeitus kasos aparato fiskalinę atmintį, nustačius fiskalinių duomenų ar plombos pažeidimus, programų pakeitimus ir kitus neteisėtai atliktus veiksmus.
 

Seimas priėmė nau­ją kompensacijų už šildymą mokėjimo tvarką

Seimas dukart sumažino išlaidų šilumai ir pajamų santykio ribą, kurią pasiekusios šeimos galėtų pretenduoti į kompensacijas, kai nuo birželio 1 d. nustos galioti pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvata šilumos energijai bei karštam vandeniui ir vietoje lengvatinio 9 proc. PVM tarifo bus taikomas jau 21 proc. PVM • Jei Prezidentė pasirašys Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pataisas, šeimai ar asmeniui šildymo sezono metu už normatyvinį būsto plotą būtų kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis, viršijanti 10 proc. skirtumo tarp bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų ir valstybės remiamų pajamų, kurios vienam asmeniui šiuo metu sudaro 102 eurus.
 

Siekiama, kad valstybės ir savivaldybių įmonės į biudžetą pervestų daugiau pelno

Į Seimą iškeliavo Vyriausybės palaimintos Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo pataisos, kuriomis siekiama pakeisti valstybės ir savivaldybės įmonių mokamų pelno įmokų teisinį reguliavimą ir padidinti šių įmonių turto generuojamą grąžą • Finansų ministerijos parengtame Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 12 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projekte numatyta, kad valstybės ir savivaldybių įmonės privalėtų į biudžetą pervesti ne mažiau kaip 60 proc. arba net 85 proc. pelno – priklausomai nuo įmonės nuosavo kapitalo grąžos.
 

Teatrų ar koncertinių įstaigų vadovai galės dirbti tik ne daugiau kaip 2 kadencijas iš eilės

Nuo liepos 1 d. keisis teatrų ir koncertinių įstaigų vadovų skyrimo ir darbo tvarka. Profesionaliojo scenos meno įstatymo Nr. IX-2257 11 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymu įteisinti nepriekaištingos reputacijos kriterijai nacionalinio, valstybinio ar savivaldybės teatro ar koncertinės įstaigos vadovams bei pretenduojantiems į šias pareigas asmenims, įtvirtinant galimybę neatitinkančius šių kriterijų minėtų įstaigų vadovus atleisti iš pareigų • Taip pat įstatyme apribotas teatro ar koncertinių įstaigų vadovų kadencijų skaičius iki dviejų.
 

Valstybės ir savivaldybių kontroliuojamų akcinių bendrovių ir jų dukterinių bendrovių vadovams įvesta rotacija

Nuo kitų metų valstybės ar savivaldybės kontroliuojamų akcinių ir uždarųjų bendrovių bei jų dukterinių bendrovių vadovai į darbą bus priimami 5 metų kadencijai, o tas pats asmuo tai pačiai valstybės ar savivaldybės valdomai bendrovei ir dukterinei bendrovei galės vadovauti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės • Tai įtvirtinta Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 papildymo 37-1 straipsniu įstatyme, kuris galios ir dabartiniams vadovams, dirbantiems pagal terminuotas bei neterminuotas sutartis.
 

Viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantys tiekėjai nuo liepos 1 d. turės naudotis „E. sąskaita“

Viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantys sąskaitų teikėjai nuo liepos 1 d. privalės sąskaitas perkančiosioms organizacijoms pateikti per Registrų centro tvarkomą informacinę sistemą „E. sąskaita“ • Tokia naujovė numatyta 2017 m. liepos 1 d. įsigaliosiančiame naujos redakcijos Viešųjų pirkimų įstatyme.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Gegužė     2017  
PrATKPŠS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Naujienos
2017-05-17
Nedeklaravusiems brangaus nekilnojamojo turto ir nesumokėjusiems mokesčio, VMI siunčia priminimus
2017-05-16
Tūkstančiams gyventojų „Sodra“ siųs vyšninius vokus
2017-05-12
Vaiko priežiūros išmokas „Sodra“ mokės 5 dienomis anksčiau
2017-04-25
Iš PSD įmokų skolininkų sąskaitų „Sodra“ priverstinai nurašė 780 tūkst. Eur
2017-04-19
VMI: teikiant pajamų deklaraciją, reikia nurodyti ir užsienyje gautas pajamas bei informuoti apie elektronines sąskaitas
2017-04-13
Tūkstančiai gyventojų nesusigrąžino gyventojų pajamų mokesčio permokos
2017-04-07
VMI jau pervedė pirmąsias pajamų mokesčio permokas
2017-03-31
Gyventojams pasikeitė atsiskaitymo už komunalines paslaugas internetu tvarka
2017-03-30
PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis VMI galima perduoti paprasčiau
2017-03-28
„Sodra“ pradeda nesumokėtų PSD įmokų priverstinį išieškojimą
2017-03-02
Pensijų kompensacijos senjorams bus išmokėtos kovą
2017-03-02
VMI pirmą kartą suformavo preliminarias Avansinio pelno mokesčio deklaracijas
2017-02-17
VMI: užsienio kompanijoms lengviau registruotis mokesčių mokėtojais
2017-02-15
VMI skelbia ilgalaikių skolininkų sąrašą
2017-01-24
Nemokantiems PSD įmokų, skolas „Sodra“ išieškos priverstiniu būdu
2017-01-12
Prašymus antstoliams dėl skolų išieškojimo galima teikti ir internetu
2017-01-12
Nuo sausio – elektroninės žemės sklypų kadastro duomenų bylos
2017-01-09
VMI vertins važtaraščių duomenų teikimą į i.VAZ
2016-12-14
Mokestį už „prabangų“ nekilnojamąjį turtą deklaruoti ir sumokėti privalu iki gruodžio 15-osios
2016-12-11
Registrų centras ragina bendroves pakeisti įstatus dėl euro įvedimo
2016-12-07
Gruodį – paskutinis I-ojo etapo pensijų kompensacijų mokėjimas
2016-12-07
Laiku nesumokėjus PSD įmokų, pirmiausia reikia padengti skolą
2016-12-01
Nuo gruodžio 1 d. – nauja apskričių VMI struktūra
2016-11-08
VMI pradėjo pervesti gyventojų skirtą paramą įvairioms organizacijoms ir partijoms
2016-11-02
Įdarbinusiems jaunimą ir vyresnio amžiaus žmones kompensuos dalį darbo užmokesčio išlaidų
2016-10-20
VMI primena: „atminties“ neturinčių taksometrų registravimas mokesčių inspekcijoje tik iki spalio 30 d.
2016-10-18
Nuo lapkričio 2 d. keičiasi Registrų centro klientų aptarnavimo Vilniuje tvarka
2016-09-23
Nuo šiandien galima testuoti PVM sąskaitų faktūrų (i.SAF) ir elektroninių važtaraščių (i.VAZ) sistemas
2016-09-23
Nuo spalio 1-osios visos įmonių deklaracijos turės būti teikiamos tik elektroniniu būdu
2016-09-14
Iki rugsėjo 15 d. juridiniai asmenys turi sumokėti avansinį nekilnojamojo turto mokestį už III ketvirtį

Adresas: Pylimo g. 8/2 - 13, Vilnius LT-01118
Tel.: (8 5) 231 06 66
Fax.: (8 5) 231 06 66
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama