SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2017 m. vasario 7 d.
Nr. 5 (995) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Apmokestinimo akcizais reguliuojančių įsakymų pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkas kartu su Muitinės departamento LR FM generaliniu direktoriumi 2017 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. VA-2/1B-18 pakeitė Importuojamų akcizais apmokestinamų prekių gavimo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje arba tiesioginio pristatymo vietoje patvirtinimo taisykles, o kitu įsakymu Nr. VA-3/1B-17 pakeitė Akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo tais atvejais, kai neveikia VMI akcizų informacinė ir/arba Muitinės deklaracijų apdorojimo sistema, taisykles • Pakeitimais šiose taisyklėse patikslintos nuorodos į ES teisės aktus ir pakeistos jose vartojamos sąvokos.
 

Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos pildymo taisyklių pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkas 2017 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. VA-8 pakeitė Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos, jos priedų pildymo ir teikimo taisykles, kuriose panaikintos nuostatos dėl fiziniams asmenims iš neapmokestinto pelno paskirstyto ir išmokėto pelno, apmokestinimo pagal PMĮ 40-1 straipsnį, taip pat patikslintas reikalavimas dėl užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtinto dokumento (pažymos) pateikimo VMI.
 

Dovanų kuponų apmokestinimas PVM

VMI prie LR FM paaiškinimas apie dovanų kuponų apmokestinimą pridėtinės vertės mokesčiu (PVM).
 

Gyventojai gali paremti menininkus, turinčius paramos gavėjo statusą

Nuo šių metų fiziniai asmenys gali paremti meno kūrėjus (rašytojus, dailininkus, kompozitorius ir kt.), turinčius meno kūrėjo statusą bei Kultūros ministerijos suteiktą paramos gavėjo statusą, skiriant jiems iki 2 proc. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio • Tokia parama nebus apmokestinama, ją meno kūrėjai privalės naudoti meno kūrybai, turės apskaityti ir pateikti VMI metinę ataskaitą apie gautą paramą ir jos panaudojimą (FR0478 forma) • Nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėto pajamų mokesčio dalis kaip parama pasirinktiems meno kūrėjams, turintiems teisę gauti paramą, pirmą kartą gali būti skiriama nuo jų 2016 m. gautų pajamų, iki gegužės 2 d. pateikus Mokesčių inspekcijai prašymą (03 versijos FR0512 formą).
 

Gyventojų 2016 m. gautų finansinių priemonių ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamų apmokestinimas ir deklaravimas

VMI prie LR FM paaiškinimas, kokia tvarka apmokestinamos ir deklaruojamos 2016 m. gyventojų gautos finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamos.
 

Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2017 m. sausio 1 d.

VMI prie LR FM paruošė ir pateikė naudojimui patikslintą ir papildytą gyventojų pajamų apmokestinimo tvarkos nuo 2017 m. sausio 1 d. informacinę lentelę • Lentelėje pateikta gyventojų gaunamų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2017 01 01 pajamų mokesčiu, privalomojo sveikatos draudimo įmokomis, socialinio draudimo įmokomis ir pridėtinės vertės mokesčiu.
 

Gyventojų pajamų ir turto deklaravimas 2017 metais

VMI prie LR FM paaiškinimas, kurie gyventojai privalo 2017 m. deklaruoti pajamas ir turtą, taip pat kokias pajamas reikia deklaruoti Metinėje pajamų deklaracijoje GPM308 bei kokį turtą nurodyti Metinėje gyventojo (šeimos) turto deklaracijoje FR0001.
 

Gyventojų pajamų mokesčio permokos susigrąžinimas

VMI prie LR FM paaiškinimas apie nuolatinių Lietuvos gyventojų galimybes pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio lengvatomis, susigrąžinant dalį pajamų mokesčio, išskaičiuoto (sumokėto) nuo 2016 m. gautų pajamų.
 

Iki vasario 15 d. reikia VMI pateikti 2016 m. nekilnojamojo turto mokesčio deklaraciją KIT711 ir sumokėti nekilnojamojo turto mokestį

Mokesčių mokėtojai – fiziniai ir juridiniai asmenys, mokantys nekilnojamojo turto mokestį, šio mokesčio deklaraciją (forma KIT711) už 2016 metus VMI turi pateikti iki vasario 15 d. • Iki šios datos taip pat reikia ir sumokėti nekilnojamojo turto mokestį.
 

Komandiruočių dienpinigių apmokestinimas gyventojų pajamų mokesčiu

VMI prie LR FM, atsižvelgusi į Vyriausybės 2017 01 11 nutarimu Nr. 14 patikslintas Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisykles, atnaujino informaciją apie į užsienį komandiruotiems darbuotojams išmokamų dienpinigių apmokestinimą, nekeičiant nuostatų dėl Lietuvoje komandiruotiems darbuotojams išmokamų dienpinigių apmokestinimo.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki vasario 15 d., kalendorius.
 

Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų VMI, kodų sąrašo pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkas ir Muitinės departamento prie LR FM generalinis direktorius kolegialiu 2017 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. VA-10/1B-100 pakeitė Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į VMI biudžeto surenkamąsias sąskaitas, kodų sąrašą • Pakeitimais II skyriaus „Kiti mokesčiai ir įmokos, mokami į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas“ dalyje „Kitos baudos“ patikslinti 2 įmokų eilučių pavadinimai, o dalis „Biudžetinių įstaigų ir organizacijų materialiojo ir nematerialiojo turto pardavimo įplaukos“ papildyta 8 naujomis eilutėmis ir naujais įmokų kodais.
 

Nauja biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimo tvarka (I dalis)

Vasario 1 d. įsigaliojo naujas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, kuris nustato valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, „Sodros“ biudžeto ir kitų valstybės įsteigtų pinigų fondų lėšų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sąlygas ir dydžius, taip pat reglamentuoja materialinių pašalpų skyrimą, darbuotojų pareigybių lygius ir grupes bei kasmetinį veiklos vertinimą • Iki 2017 01 31 biudžetinių įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų dydžiai ir kitos darbo apmokėjimo sąlygos buvo nustatytos 24 metus galiojusiame Vyriausybės 1993 07 08 nutarime Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“, kurį Konstitucinis Teismas 2015 09 29 nutarimu Nr. KT26-N15/2015 pripažino prieštaraujančiu Konstitucijai.
 

Nauja biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimo tvarka (II dalis)

Biudžetinės įstaigos darbuotojo pareiginės algos kintamoji dalis • Priemokos, premijos ir materialinių pašalpų mokėjimas • Biudžetinių įstaigų darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimas • Galimo darbo užmokesčio sumažėjimo kompensavimas.
 

Nauja mokestinės paskolos sutarties forma FR0284 ir VMI sprendimų FR0285, FR0286 bei FR0287 formų pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkas 2017 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. VA-12 nauja redakcija išdėstė Mokestinės paskolos sutarties FR0284 formą, o 2017 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. VA-13 pakeitė 3 sprendimų formas: t. y. FR0285 formą, naudojamą atidedant/išdėstant mokestinės nepriemokos/baudos už administracinį nusižengimą sumokėjimą, FR0287 formą, skirtą pakeisti sprendimą atidėti/išdėstyti mokestinės nepriemokos/baudos už administracinį nusižengimą sumokėjimą bei FR0286 formą, priimant sprendimą nutraukti mokestinės paskolos sutartį • Šių visų formų turinys ir teisinis pagrindas nepasikeitė, jose atliktas tik techninio pobūdžio patikslinimas.
 

Naujas pajamų rūšių kodų sąrašas Metinės gyventojo turto deklaracijos pildymo taisyklėse

VMI prie LR FM viršininkas 2017 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. VA-9 pakeitė Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisykles • Siekiant suderinti Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruojamų pajamų kodus su pajamų rūšių kodais, skirtais deklaruoti pajamas pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, pakeistas taisyklių 2 priedas „Pajamų rūšių kodų sąrašas“, kuris papildytas naujais pajamų rūšių kodais ir išdėstytas nauja redakcija • Jei ankstesnės redakcijos pajamų rūšių kodų sąraše buvo nurodyti 55 kodai, suskirstyti į 4 grupes, tai naująjį sąrašą sudaro 3 grupės, jungiančios panašios rūšies pajamas, kurioms įrašyti skirti 69 kodai, taikomi deklaruojant 2016 m. ir vėliau gautas pajamas • Pvz., vietoje ankstesnio 70 kodo, skirto kitoms pajamoms įrašyti, naujame pajamų rūšių kodų sąraše yra numatyti specialūs pajamų rūšių kodai, skirti deklaruoti 2016 m. tam tikras neapmokestinamąsias pajamas, o nauji 2017 m. gautoms pajamoms deklaruoti skirti pajamų rūšių kodai gali būti įrašomi piniginę socialinę paramą pageidaujančių gauti gyventojų, deklaruojančių paskutinių praėjusių 12 mėnesių laikotarpio, nesutampančio su 2016 kalendoriniais metais, jau šiais metais teikiamose Metinėse gyventojo (šeimos) turto deklaracijose, taip pat ir kitų gyventojų, deklaruosiančių 2017 m. ir vėlesnio ataskaitinio laikotarpio pajamas.
 

Pakeistas VMI komentaras apie A klasės pajamų deklaracijas FR0572 ir FR0573

VMI prie LR FM pakeitė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 24 str., skirto pajamų mokesčio, išskaičiuoto iš A klasės pajamų, deklaracijai, apibendrintą paaiškinimą (komentarą).
 

Pakeisti muitinės įstaigų teikiamų papildomų paslaugų įkainiai

Muitinės departamento generalinis direktorius 2017 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 1B-65 pakeitė ankstesnį 2001 01 25 įsakymą Nr. 62 ir, jį išdėstęs nauja redakcija, patvirtino Muitinės įstaigų teikiamas papildomas paslaugas ir jų tarifus • Šių tarifų sąrašą, kaip ir ankstesnįjį, sudaro 59 muitinės įstaigų teikiamų papildomų paslaugų rūšys, išskiriant 15 grupių • Lyginant su ankstesniais įkainiais, 35-ių paslaugų tarifai padidėjo, o 24-ių – liko tokie patys • Didžiausias įkainis, padidėjęs 57 euro centais, nustatytas už muitinės tarpininko atstovo seminaro Muitinės mokymo centre vieną dieną (34,23 Eur), o mažiausias – 0,07 Eur – už bendrojo administracinio dokumento platinamus blankus, kuris išliko nepakeistas.
 

Pakuotės užstato apskaita

Ar apskaitoje registruojamos pakuotės, už kurias sumokamas užstatas? • Kaip apskaitoje registruojamas perkant prekę sumokėtas pakuotės užstatas? • Kaip registruojamas pakuotės užstatas įmonės, kuri nedalyvauja užstato už pakuotes sistemoje, apskaitoje? • Kaip apskaitoje registruojamas parduodant prekę gautas pakuotės užstatas?
 

Pašalpų apmokestinimas gyventojų pajamų mokesčiu ir deklaravimas

VMI prie LR FM atnaujino susistemintą informaciją apie pašalpų apmokestinimą, paaiškinant, kokios gyventojams išmokamos pašalpos yra neapmokestinamos ir jų nereikia deklaruoti, taip pat kurios yra apmokestinamos 15 proc. gyventojų pajamų mokesčiu ir jas privalo deklaruoti gyventojai bei mokesčius išskaičiuojantys asmenys • Informacija, pateikiama lentelėje, patikslinta, atsižvelgiant į 2016 m. gruodžio 20 d. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2502 2 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir 3 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIII-142, kuriuo nustatyta, kad nedarbo socialinio draudimo išmokos bus apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu (taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą) nuo 2017 m. liepos 1 d. (ankstesnė data buvo 2017 01 01).
 

Vaiko priežiūros ir nedarbo socialinio draudimo išmokos iš gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamų pajamų sąrašo išbraukiamos nuo liepos 1 d.

VMI prie LR FM, atsižvelgdama į 2016 12 20 priimtą Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2502 2 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir 3 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIII-142, kuriame nustatyta, kad vaiko priežiūros ir nedarbo socialinio draudimo išmokos priskiriamos gyventojų pajamų mokesčiu apmokestinamosioms pajamoms nuo 2017 m. liepos 1 d. (ankstesnė data buvo 2017 01 01), pakeitė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. 1 dalies 2 punkto apibendrintą paaiškinimą (komentarą).
 

VMI apie gyventojų pareigą perskaičiuoti metinį NPD ir sumokėti pajamų mokestį

VMI prie LR FM paaiškina, kada ir kodėl gyventojui atsiranda pareiga perskaičiuoti metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį ir sumokėti pajamų mokestį.
 

VMI apie pajamų mokesčio dalies skyrimą paramos gavėjams ir politinėms partijoms 2017 metais

VMI prie LR FM paaiškina, kaip ir kam gali būti paskirta gyventojų 2016 m. sumokėto pajamų mokesčio dalis 2017 metais.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Vasaris     2017  
PrATKPŠS
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Naujienos
2020-07-21
Nauja VMI interneto svetainė
2020-07-09
VMI tikrins vežėjus – stabdys specialiai pažymėtais automobiliais
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS
2018-12-19
Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus atneš nebe paštininkai
2018-12-18
„Sodra“ pranešimus apie pensijų kaupimą siųs 650 tūkstančių gyventojų

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama