SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata 2017 m. • • • • • El. versijos 12 mėn. kaina 86 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata 2017 m. • • • • • El. versijos 12 mėn. kaina 86 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2017 m. sausio 17 d.
Nr. 3 (993) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Garantinio fondo įmokų mokėjimo tvarka nuo 2017 m. sausio 1 d.

Nuo šių metų Garantinį fondą pradėjo administruoti „Sodra“, todėl už ataskaitinius laikotarpius nuo 2017 m. sausio 1 d. įmokos į Garantinį fondą turi būti pervedamos ne į VMI sąskaitas, o mokamos į vieną iš „Sodros“ sąskaitų • „Sodrai“ mokamų valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokų tarifas pasikeitė tiems draudėjams, kurie privalo mokėti Garantinio fondo įmokas: šiems draudėjams prisideda 0,2 proc. dydžio įmokos • Teikiant SAM pranešimus (06 versija), 1-SD (08 versija), 2-SD (08 versija) formas už laikotarpį nuo 2017 m., prie draudėjo tarifo (P1 laukelis) reikia pridėti 0,2 proc. dydžio įmokas į Garantinį fondą • Garantinio fondo įmokos turi būti sumokėtos vienu kartu su kitomis VSD įmokomis (įmoka į Garantinį fondą yra neatskiriama VSD įmokų dalis) • Visų VSD įmokų kodas – 252 (delspinigių kodas –253, baudų – 254) • VSD įmokos turi būti mokamos už praėjusį mėnesį iki kito mėnesio 15 d., todėl pirmą kartą „Sodrai“ įmokas į Garantinį fondą (už sausio mėn.) kartu su kitomis VSD reikės sumokėti iki vasario 15 d. • „Sodros“ direktorius 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-716 pakeitė ir išdėstė nauja redakcija nuo 2017 m. sausio 1 d. galiojančius Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodus • Naująjame įmokų, mokamų „Sodrai“, kodų sąraše, kurį kaip ir ankstesnės redakcijos, sudaro 14 dalių, patikslinti įmokų pavadinimai ir asmenų, už kuriuos mokant (ar jiems patiems mokant) įmokas reikia nurodyti atitinkamus kodus, aprašymai • Nuo šių metų sausio 1 d. „Sodra“ administruoja ir Garantinio fondo lėšas, iš kurių mokamos išmokos darbuotojams, kurių nesumokėjo bankrutuojantis darbdavys.  
 

Iki sausio 20 d. i.SAF privaloma pateikti PVM sąskaitų faktūrų pusmečio registrus

Iki sausio 20 d. PVM mokėtojai, kuriems taikomas pusmečio mokestinis laikotarpis, privalo pateikti PVM sąskaitų faktūrų registrus elektroniniu būdu per i.SAF sistemą • Išrašomų ir gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis prisijungus prie i.SAF privaloma teikti nuo 2016 m. spalio mėn. 1 d. • Vadinasi, prie PVM mokėtojų, kurie teikė registrus kas mėnesį (už praėjusį mėnesį – iki kito mėnesio 20 d.), prisijungia ir tie, kurių mokestinis laikotarpis yra pusmetis.
 

Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo miško savininkų kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) tvarka

Aplinkos ministras 2017 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 1D-32 patvirtino naujas nuo sausio 12 d. galiojančias Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo miško savininkų kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) taisykles • Šios taisyklės parengtos įgyvendinant praėjusių metų lapkričio 1 d. įsigaliojusį Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo Nr. I-164 2 ir 3-1 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 3-2 straipsniu įstatymą ir reglamentuoja kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) prašymų pripažinimo miško savininkų kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) pateikimo Valstybinei miškų tarnybai bei jų nagrinėjimo tvarką.
 

Mėnesio NPD apskaičiavimas ir taikymas 2016 m. ir 2017 m.

VMI atnaujino leidinį apie neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymą • Naujame leidinyje „Neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymas 2016 m. ir 2017 m. mokestiniu laikotarpiu“ klausimų–atsakymų forma, suskirstant klausimus į atitinkamas 7 dalis, pateikiama ne tik bendro pobūdžio informacija apie neapmokestinamąjį pajamų dydį, bet ir aktualūs paaiškinimai apie neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) ir papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo 2016 ir 2017 m. ypatumus.
 

Metinis NPD ir jo taikymas 2016 ir 2017 metais

Parengta pagal VMI leidinį „Neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymas 2016 m. ir 2017 m. mokestiniu laikotarpiu“, kuriame paaiškinta, kaip apskaičiuojamas metinis NPD 2016/2017 m., kas jį gali prisitaikyti, aptariant ir atvejus, kuriems gyventojams nustatyta pareiga perskaičiuoti metinį NPD.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki sausio 25 d., kalendorius.
 

Naujovės, nebelikus popierinių gimimo, mirties ir santuokos liudijimų

Nuo sausio, įsigaliojus Civilinės būklės aktų registravimo įstatymui, nebeišduodami popieriniai kūdikio gimimo, santuokos sudarymo ar nutraukimo, mirties, vardo, pavardės, tautybės keitimo liudijimai, todėl šių dokumentų ar jų kopijų nereikia pateikti norint gauti išmokas vaikui gimus ar asmeniui mirus, laidojant asmenį ar tvarkantis kitus administracinius reikalus • Teisingumo ministras 2016 m. gruodžio 28 d. o įsakymu Nr. 1R-334 patvirtino naujas Civilinės būklės aktų registravimo taisykles bei 17-ka civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų • Nuo sausio 1 d., vietoje civilinės būklės aktų įrašų liudijimų, išduodamas teisingumo ministro minėtu įsakymu patvirtintos formos civilinės būklės akto įrašą liudijantis išrašas • Civilinės būklės akto įrašą liudijantys išrašai išduodami tik asmeniui pageidaujant, gavus prašymą iš karto po civilinės būklės akto įregistravimo arba bet kada vėliau.
 

Nuo sausio – elektroninės žemės sklypų kadastro duomenų bylos

2017 m. sausį įsigaliojo Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų pataisos, pagal kurias žemės sklypo kadastro duomenų bylas matininkai rengia ir derinti Nacionalinei žemės tarnybai (NŽT) teikia elektroninėmis priemonėmis, naudojantis nauja nekilnojamojo turto registro posisteme „GeoMatininkas“ • Žmonėms, norintiems suformuoti naujus, padalinti, sujungti ar kitaip pertvarkyti turimus žemės sklypus ar pakeisti kadastro duomenis, nebereikia su popierinėmis bylomis vaikščioti po įvairias institucijas – nuo šiol su NŽT ar Registrų centru nuotoliniu būdu bendrauja tik matininkas.  
 

Pakeista kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarka

Vyriausybė 2017 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. 12 pakeitė Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašą, kurio reikalavimų privalo laikytis visi ūkio subjektai, kurie parduoda prekes arba teikia paslaugas asmenims, atsiskaitantiems su jais grynaisiais pinigais ir/ar mokėjimo kortelėmis, arba superka prekes iš asmenų, atsiskaitydami su jais grynaisiais pinigais • Pakeitimais šiame apraše, be redakcinio ir techninio pobūdžio korektūrų (pvz., panaikinti teisės aktų oficialaus paskelbimo „Valstybės žiniose“ rekvizitai, žodžiai „punktas“ pavadinti „papunkčiais“, o kasos aparato „aptarnavimo ir remonto darbų“ sąvoka yra pakeista į „apžiūros ir remonto darbų“ terminą), patikslintų nuorodų į kitus teisės aktus, pateikiant pilnus jų pavadinimus, atsisakyta kai kurių perteklinių nuostatų, reguliuojamų žemesnio lygio teisės aktais • Taip pat nuo sausio 13 d. leista nenaudoti kasos aparatų ne tik bankams, bet ir valiutos keitykloms bei kitoms finansines paslaugas teikiančioms įstaigoms, jei kiekvienam klientui yra išduodamas pinigų priėmimo kvitas ar kitas apskaitos dokumentas, o siekiant užtikrinti skaidrią grynųjų pinigų apskaitą, atsisakyta išimties, anksčiau leidusios nenaudoti kasos aparatų maitinimo paslaugas švietimo įstaigose teikiančioms įmonėms ir nuo lapkričio 1 d. įtvirtintas reikalavimas naudoti kasos aparatus ūkio subjektams, teikiantiems viešojo maitinimo paslaugas bendrojo lavinimo mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo bei profesinio mokymo įstaigų patalpose • Be to, panaikintas reikalavimas registruoti teritorinėje VMI tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalo kasos operacijų žurnalą, o vietoj jo registruoti patį terminalą • Taip pat numatyti 4 atvejai, kada Valstybinė mokesčių inspekcija savo sprendimu išregistruos kasos aparatą, bei atlikti ir kiti pakeitimai.
 

Pakeista užsienio juridinių asmenų įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš šio registro tvarka

VMI prie LR FM viršininkas 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. VA-1 pakeitė 2005 06 14 įsakymą Nr. VA-52 ir, jį išdėstęs nauja redakcija, patvirtino naujos redakcijos Užsienio juridinio asmens prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro FR0227 formą (03 versija) bei pakeitė šio prašymo FR0227 formos užpildymo ir teikimo VMI taisykles • Šios taisyklės, be redakcinio pobūdžio pataisymų, išbrauktų jose minimų teisės aktų oficialaus paskelbimo „Valstybės žiniose“ rekvizitų ir atnaujintų bei patikslintų nuorodų į kitus teisės aktus, pateikiant pilnus jų pavadinimus, papildytos nauja sąvoka „akcizų mokėtojas“, taip pat nurodant, kuriai apskrities VMI užsienio juridiniai asmenys, akcizų mokėtojai (ar jų įgalioti asmenys) gali pateikti popierinę prašymo FR0227 formą, o užsienio juridiniams asmenims, registruojantiems Mokesčių mokėtojų registre kaip VSD įmokų mokėtojais, panaikintas ankstesnis reikalavimas kartu su užpildyta popierine FR0227 forma pateikti VMI (jai pareikalavus) darbo ar jų esmę atitinkančią sutartį, sudarytą su samdomu darbuotoju ar darbuotojais • Be to, pakeisti kai kurių prašymo FR0227 formos laukelių (pasikeitė numeriai) užpildymo aprašymai, o sąlygų, kada užsienio juridinis asmuo išregistruojamas iš Mokesčių mokėtojų registro, sąraše įtvirtinti ir 2 atvejai mokesčių administratoriaus iniciatyva, todėl papildytos nuostatos, reglamentuojančios mokesčių mokėtojų registro duomenų tvarkymą mokesčių administratoriaus iniciatyva bei registravimo duomenų pakeitimą.
 

Papildomo NPD taikymo 2016 m. ir 2017 m. ypatumai (I dalis)

Parengta pagal VMI leidinį „Neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymas 2016 m. ir 2017 m. mokestiniu laikotarpiu“.
 

Papildomo NPD taikymo 2016 m. ir 2017 m. ypatumai (II dalis)

Parengta pagal VMI leidinį „Neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymas 2016 m. ir 2017 m. mokestiniu laikotarpiu“.
 

Patikslinta komandiruočių sąnaudų apskaičiavimo tvarka

Vyriausybė 2017 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. 14 pakeitė 2003 01 28 nutarimą Nr. 99 ir juo patvirtintas Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisykles • Pakeitimais, be šio nutarimo preambulėje atnaujintų nuorodų į Pelno mokesčio įstatymo 21 str. ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str., nurodant konkrečias šių straipsnių dalis/konkrečius punktus, bei išbraukiant jų paskelbimo „Valstybės žiniose“ rekvizitus, taip pat atsisakant ir taisyklių 6-1 punkte minimų įstatymų oficialaus paskelbimo šaltinio, dviejų punktų patikslinimais pakeistos formuluotės „neviršija“ ir „neviršijantis“ į terminus „yra lygi arba mažesnė nei“ ir „mažesnis už“, todėl aiškiau apibrėžtas leidžiamų įtraukti į sąnaudas gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamų dienpinigių dydis.
 

Praktiniai mėnesio NPD taikymo pavyzdžiai (I dalis)

Parengta pagal VMI leidinį „Neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymas 2016 m. ir 2017 m. mokestiniu laikotarpiu“, kuriame atskira dalis, skirta praktiniams mėnesio NPD taikymo pavyzdžiams nagrinėti.
 

Praktiniai mėnesio NPD taikymo pavyzdžiai (II dalis)

Parengta pagal VMI leidinį „Neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymas 2016 m. ir 2017 m. mokestiniu laikotarpiu“.
 

Prašymus antstoliams dėl skolų išieškojimo galima teikti ir internetu

Prašymą antstoliams pradėti skolų išieškojimą fiziniai ir juridiniai asmenys gali teikti ir internetu – tam tereikia tik teismo išduodamo elektroninio vykdomojo dokumento apie skolininkams priteistų įsipareigojimų vykdymą • Gavę pranešimą, antstoliai vykdomąsias bylas vykdo ir skolininkus informuoja taip pat elektroniniu būdu • Registrų centro sukurta Antstolių informacinė sistema palengvina neretai ilgai užsitęsiančius skolos išieškojimo procesus.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Sausis     2017  
PrATKPŠS
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Naujienos
2017-01-12
Prašymus antstoliams dėl skolų išieškojimo galima teikti ir internetu
2017-01-12
Nuo sausio – elektroninės žemės sklypų kadastro duomenų bylos
2017-01-09
VMI vertins važtaraščių duomenų teikimą į i.VAZ
2016-12-14
Mokestį už „prabangų“ nekilnojamąjį turtą deklaruoti ir sumokėti privalu iki gruodžio 15-osios
2016-12-11
Registrų centras ragina bendroves pakeisti įstatus dėl euro įvedimo
2016-12-07
Gruodį – paskutinis I-ojo etapo pensijų kompensacijų mokėjimas
2016-12-07
Laiku nesumokėjus PSD įmokų, pirmiausia reikia padengti skolą
2016-12-01
Nuo gruodžio 1 d. – nauja apskričių VMI struktūra
2016-11-08
VMI pradėjo pervesti gyventojų skirtą paramą įvairioms organizacijoms ir partijoms
2016-11-02
Įdarbinusiems jaunimą ir vyresnio amžiaus žmones kompensuos dalį darbo užmokesčio išlaidų
2016-10-20
VMI primena: „atminties“ neturinčių taksometrų registravimas mokesčių inspekcijoje tik iki spalio 30 d.
2016-10-18
Nuo lapkričio 2 d. keičiasi Registrų centro klientų aptarnavimo Vilniuje tvarka
2016-09-23
Nuo šiandien galima testuoti PVM sąskaitų faktūrų (i.SAF) ir elektroninių važtaraščių (i.VAZ) sistemas
2016-09-23
Nuo spalio 1-osios visos įmonių deklaracijos turės būti teikiamos tik elektroniniu būdu
2016-09-14
Iki rugsėjo 15 d. juridiniai asmenys turi sumokėti avansinį nekilnojamojo turto mokestį už III ketvirtį
2016-08-31
Prašymą skirti ligos išmoką „Sodrai“ užtenka užpildyti vieną kartą
2016-08-18
Skolas už privalomąjį sveikatos draudimą reikia sumokėti
2016-08-02
Daugiau kaip pusė smulkiųjų ūkininkų nėra susimokėję PSD įmokų
2016-07-12
Veiklą pradeda VMI Analizės, modeliavimo ir rizikos valdymo kompetencijų centras
2016-06-14
Teikdami VMI pranešimą PRC911, gyventojai jau deklaravo apie 124 mln. eurų grynaisiais gautų dovanų ir paskolų
2016-06-14
VMI pritaikė 4 deklaracijų formas regėjimo negalią turintiems gyventojams
2016-05-17
Suformuotos patikslintos žemės mokesčio deklaracijos apleistos žemės savininkams Vilniaus rajone
2016-05-13
Vykstant į Baltarusiją, prekių įvežimo apribojimai
2016-05-10
Eilę VMI galima rezervuoti mobiliąja aplikacija išmaniesiems telefonams „Eilė“
2016-05-10
Nuo spalio juridiniai asmenys teiks tik elektronines mokesčių deklaracijas
2016-04-15
Norintiems paremti kandidatus į Seimą, reikia deklaruoti turtą, įskaitant ir gautas pajamas
2016-03-31
Emigrantai PSD Lietuvoje mokėti neturi
2016-03-23
VMI mokesčių mokėtojams pateikti deklaracijas ir sumokėti mokesčius rekomenduoja iki kovo 24 d.
2016-01-26
Artėja laikas pateikti VMI informaciją apie gyventojams išmokėtas išmokas
2015-11-20
Pasiteisino bandomasis Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos projektas

Adresas: Pylimo g. 8/2 - 13, Vilnius LT-01118
Tel.: (8 5) 231 06 66
Fax.: (8 5) 231 06 66
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama