SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2017 m. sausio 10 d.
Nr. 2 (992) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Avanso gavimas ir „galutinės“ PVM sąskaitos faktūros išrašymas (I dalis)

VMI prie LR FM pakeitė ir papildė Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 str., nustatančio prekių tiekimo arba paslaugų teikimo įforminimą PVM sąskaita faktūra ir reglamentuojančio atvejus, kada turi būti išrašomos PVM sąskaitos faktūros, 4 dalies apibendrintą paaiškinimą (komentarą) dėl PVM sąskaitoje faktūroje nurodyto atlygio mažinimo gautu avansu • Pakeitimai atlikti atsižvelgus į nuo 2016 10 01 įsigaliojusią Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 78, 79, 89 straipsnių pakeitimo ir 88-2 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymu pakeistą 79 str. 4 dalį, pagal kurią tais atvejais, kai už prekes ir/arba paslaugas gaunamas avansas, už kurį atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM, jis turi būti įforminamas PVM sąskaita faktūra, o išrašant pačių prekių tiekimą (paslaugų teikimą) įforminančią PVM sąskaitą faktūrą, joje nurodomas tik atlygis, sumažintas gautu avansu, t. y. prekių tiekimo (paslaugų teikimo) momentu išrašomoje PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodoma ne visa suma, o tik skirtumas tarp galutinės vertės ir sumokėto avanso.
 

Avanso gavimas ir „galutinės“ PVM sąskaitos faktūros išrašymas (II dalis)

VMI prie LR FM pakeisto Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 str. 4 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) nauji pavyzdžiai dėl avanso gavimo ir „galutinės“ PVM sąskaitos faktūros išrašymo atvejų.
 

Iki kovo nukeltas gyventojų gautų pajamų pažymų FR0594 ir FR0595 pildymo bei išdavimo naujųjų taisyklių galiojimas

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. VA-172 nustatė, kad 2016 11 11 įsakymu Nr. VA-136 nauja redakcija patvirtintos Nuolatinio Lietuvos gyventojo gautų pajamų ir nuo jų Lietuvoje sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0594 formos bei nenuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje gautų pajamų ir nuo jų sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0595 formos pildymo bei išdavimo taisyklės įsigalios šių metų kovo 1 d. (o ne nuo 2017 m. sausio 1 d., kaip buvo nustatyta) • Tai reiškia, kad gyventojai, norintys iš VMI gauti pažymos FR0594 arba FR0595 formas, minėtų taisyklių nuostatomis privalės vadovautis nuo 2017 m. kovo 1 d.
 

Įrodinėjimo, kad sumos, nuo kurių priskaičiuotos draudžiamosios pajamos, asmeniui yra apskaičiuotos už darbo funkcijų vykdymą, tvarkos aprašas

Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. EV-418 patvirtino Įrodinėjimo, kad sumos, nuo kurių priskaičiuotos draudžiamosios pajamos, asmeniui yra apskaičiuotos už darbo funkcijų vykdymą, tvarkos aprašą • Šis sausio 1 d. įsigaliojęs aprašas nustato apdraustųjų asmenų, kurie nesutinka su draudėjo pateiktų duomenų apie jiems apskaičiuotas draudžiamųjų pajamų ir valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokų sumas neįrašymu, įrodinėjimą, kad sumos, nuo kurių priskaičiuotos draudžiamosios pajamos, yra jiems apskaičiuotos už darbo funkcijų vykdymą, tvarką • Apdraustasis asmuo, kuriam „Sodros“ teritorinio skyriaus ar Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus sprendimu neįrašyti draudėjo teikiami duomenys apie apdraustajam asmeniui apskaičiuotas draudžiamųjų pajamų ir VSD įmokų sumas, norėdamas įrodyti, kad sumos, nuo kurių priskaičiuotos draudžiamosios pajamos, yra jam apskaičiuotos už darbo funkcijų vykdymą, su prašymu turi kreiptis į Valstybinės darbo inspekcijos teritorinį skyrių.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki sausio 16 d., kalendorius.
 

Pakeistos 12-ojo, 13-ojo, 17-ojo, 18-ojo, 20-ojo, 21-ojo, 23-ojo, 27-ojo, 31-ojo VAS ir patvirtintos naujos 32-ojo VAS metodinės rekomendacijos

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie LR FM direktorius 2016 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V2-16 papildė 17-ojo VAS „Biologinis turtas“ metodines rekomendacijas, 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymais Nr. V2-19, Nr. V2-20 pakeitė 27-ojo VAS „Viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutartys“ ir 23-ojo VAS „Turto nuvertėjimas“ metodines rekomendacijas, o įsakymais Nr. V2-17, Nr. V2-21, Nr. V2-22 nauja redakcija išdėstė 31-ojo VAS „Atlygis darbuotojui“, 13-ojo VAS „Nematerialusis turtas“, 12-ojo VAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ metodines rekomendacijas, taip pat įsakymu Nr. V2-18 patvirtino naujas 32-ojo VAS metodines rekomendacijas • Be to, 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymais Nr. V2-23, V2-24 ir V2-25 nauja redakcija išdėstytos 21-ojo VAS „Dotacijos ir subsidijos“, 18-ojo VAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ bei 20-ojo VAS „Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda“ metodinės rekomendacijos.
 

Pakeistos Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų formų pildymo taisyklės

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. VA-170 pakeitė Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisykles • Pakeitimais šių taisyklių IX skyrius „GPM308V priedo „Individualios veiklos pajamos“ užpildymas“ papildytas naujomis nuostatomis, paaiškinančiomis, kaip deklaruojamos iš verslo liudijime (liudijimuose) nurodytos veiklos per 2016 m. ir vėliau už juridiniams asmenims suteiktas paslaugas ir parduotas prekes (įskaitant savo gamybos) bei už gyventojams jų individualios prekybos veiklos tikslais parduotas ne savo gamybos prekes iki 4 500 eurų gauta pajamų dalis, o kaip – 4 500 eurų sumą viršijanti pajamų dalis • Be to, taisyklės papildytos nuostatomis, paaiškinančiomis neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymą 2017 m., o papildytas taisyklių 74 punktas paaiškina valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų nuo 2016 m. gautų individualios veiklos pajamų apskaičiavimo tvarką • Taip pat patikslintas taisyklių 1 priedo „Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų pajamų, gautų 2014 m. ir vėlesniu mokestiniu laikotarpiu, sąrašas“ IV skyriuje „Bet kokio dydžio nedeklaruojamos neapmokestinamosios pajamos, gautos 2015 m. ir vėlesnį mokestinį laikotarpį“ pateikiamas sąrašas tų neapmokestinamųjų pajamų, kurių, neatsižvelgiant į gautų pajamų sumas, nereikia deklaruoti Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formoje.
 

Paprastesnė mėnesinių deklaracijų FR0572 apie A klasės išmokas pildymo tvarka

Nuo 2017 m. įsigaliojo supaprastinta Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formos pildymo ir pateikimo tvarka: nuo šiol verslui nebereikia kas mėnesį pildyti jos FR0572A ir FR0572U priedų, A klasės apmokestinamosios išmokos bus deklaruojamos tik bendromis sumomis, nenurodant duomenų pagal kiekvieną gyventoją • Pagal naują tvarką užpildytos deklaracijos FR0572 formos už 2017 m. sausio mėnesį turės būti pateiktos iki vasario 15 d.
 

Pasikeitė sankcijos už darbuotojų saugos ir sveikatos ir darbo įstatymų pažeidimus

Nuo šių metų sausio 1 d. įsigaliojo naujasis Administracinių nusižengimų kodeksas (ANK) ir kartu neteko galios Administracinių teisės pažeidimų kodeksas • Pristatome ANK įvardytus pažeidimus darbo srityje ir numatytus už juos skiriamų baudų dydžius.
 

Patvirtintas naujas Pavyzdinis darbdavių, kurie įdarbina užsieniečius pagal leidimus dirbti Lietuvoje, patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas

Lietuvos darbo biržos direktorius 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-998 patvirtino naują nuo šių metų sausio 1 d. įsigaliojusį Pavyzdinį darbdavių, kurie įdarbina užsieniečius pagal leidimus dirbti Lietuvos Respublikoje, patikrinimų atlikimo tvarkos aprašą, kartu pripažindamas netekusiu galios ankstesnįjį aprašą, kuris buvo patvirtintas 2014 02 21 įsakymu Nr. V-125 • Vadovaujantis naujuoju aprašu atliekami darbdavių, įdarbinusių užsieniečius, kuriems išduoti leidimai dirbti Lietuvoje, planiniai ir neplaniniai patikrinimai • Darbdavio patikrinimo trukmė priklauso nuo faktinių patikrinimo eigos aplinkybių, bet negali būti ilgesnė nei 3 darbo dienos, atliekant planinį patikrinimą ar 1 mėnuo, atliekant neplaninį patikrinimą (galimi pratęsimai).
 

Patvirtinti draudėjų, priskirtų padidinto nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo tarifo grupėms, sąrašai

„Sodros“ taryba 2016 m. gruodžio 22 d. priėmė nutarimą Nr. DO-2-17, kuriuo patvirtino konkrečių draudėjų priskyrimo atitinkamai nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupei 2017 m. sąrašus.
 

PVM atskaitos tikslinimas (I dalis)

VMI prie LR FM atnaujino leidinį „PVM atskaitos tikslinimas“ • Šiame leidinyje, kurį sudaro 9 skyriai, paaiškinta kokiais atvejais ir kokia tvarka susidarius tam tikroms aplinkybėms turi būti tikslinama PVM mokėtojo į PVM atskaitą įtraukta įsigytų prekių, paslaugų ir ilgalaikio turto pirkimo (importo) PVM suma • I dalyje pateikiamos bendrosios PVM atskaitos tikslinimo nuostatos ir atvejai, kada PVM atskaita tikslinama išrašytų kreditinių, debetinių dokumentų pagrindu ir dėl padarytų klaidų.
 

PVM atskaitos tikslinimas (II dalis)

Atvejai, kai PVM įstatymo 66 str. nurodytų prekių (paslaugų) PVM atskaita tikslinama mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje (informacija parengta pagal VMI prie LR FM atnaujintą leidinį „PVM atskaitos tikslinimas“).
 

PVM atskaitos tikslinimas (III dalis)

PVM įstatyme nustatyti PVM atskaitos netikslinimo atvejai • Atvejai, kai PVM įstatymo 67 str. nurodyto ilgalaikio turto PVM atskaita tikslinama mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje • Parengta pagal VMI prie LR FM atnaujintą leidinį „PVM atskaitos tikslinimas“.
 

PVM atskaitos tikslinimas (IV dalis)

Atvejai, kai prekių (paslaugų) pirkimo ir/arba importo PVM atskaita tikslinama metinėje PVM deklaracijoje (parengta pagal VMI prie LR FM atnaujintą leidinį „PVM atskaitos tikslinimas“).
 

PVM atskaitos tikslinimas (V dalis)

Atvejai, kai PVM įstatymo 67 str. nurodyto ilgalaikio materialiojo turto pirkimo ir/arba importo PVM atskaita tikslinama metinėje PVM deklaracijoje (pagal VMI prie LR FM atnaujintą leidinį „PVM atskaitos tikslinimas“).
 

PVM atskaitos tikslinimas (VI dalis)

Specialios taisyklės dėl PVM atskaitos tikslinimo tam tikrų sandorių atvejais (pagal VMI prie LR FM atnaujintą leidinį „PVM atskaitos tikslinimas“).
 

PVM atskaitos tikslinimas (VII dalis)

PVM atskaitos tikslinimas dėl PVM mokėtojo išregistravimo iš PVM mokėtojų arba likvidavimo • PVM atskaitos tikslinimas dėl beviltiškos skolos (parengta pagal VMI prie LR FM atnaujintą leidinį „PVM atskaitos tikslinimas").
 

VMI vertins važtaraščių duomenų teikimą į i.VAZ

VMI prie LR FM informavo, kad pasibaigus Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) elektroninio sąskaitų faktūrų (i.SAF) ir elektroninių važtaraščių (i.VAZ) posistemių bandomosios eksploatacijos laikui vertins, kaip laikomasi prievolės teikti važtaraščių duomenis į i.VAZ • Šią savaitę kartu su kitomis kontroliuojančiomis institucijomis jau pradedamos patikros šalies keliuose, kurių metu bus vertinama, ar kroviniai gabenami su važtaraščiais, ar tais atvejais, kurie apibrėžti važtaraščių duomenų teikimo VMI taisyklėse, duomenys pateikti į i.VAZ.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Sausis     2017  
PrATKPŠS
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Naujienos
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS
2018-12-19
Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus atneš nebe paštininkai
2018-12-18
„Sodra“ pranešimus apie pensijų kaupimą siųs 650 tūkstančių gyventojų
2018-12-14
Priimant sprendimus dėl įmonių finansavimo, bankai remsis ir VMI duomenimis
2018-12-11
Smulkieji verslininkai jau gali pamatyti, ką gebės VMI sukurtas virtualus buhalteris i.APS

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama