SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2016 m. spalio 18 d.
Nr. 39 (982) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodinių nurodymų pakeitimai

Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius 2016 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. EV-321 pakeitė Įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodinius nurodymus • Pakeitimais patikslinti metodinių nurodymų 1 priedo, skirto Nelaimingo atsitikimo darbe N-1 formos akto, ir 2 priedo, skirto Nelaimingo atsitikimo pakeliui į/iš darbo N-2 formos akto, dviejų punktų, kuriuose įrašomi blaivumą/apsvaigimą nuo narkotinių ar kitų medžiagų apibūdinantys kodai, pildymo ir kodavimo tvarkos paaiškinimai.
 

Keičiasi Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitos FR0528 formos pildymo taisyklės

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. VA-130 pakeitė Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitos FR0528 formos užpildymo taisykles • Šiose taisyklėse pakeistas ataskaitos FR0528 formos pateikimo VMI terminas, kuris bus taikomas nuo 2017 m. sausio 1 d. • Be to, nuo spalio 13 d. įsigaliojusiais papildymais, pateikiant naujus pavyzdžius, nurodyta, kad skaičiuojant 90 000 Eur vertės ribą (kurią viršijus atsiranda prievolė teikti FR0528 formą) neatsižvelgiama ne tik į per mokestinį laikotarpį grąžintų atsargų, prekių, produkcijos, bet ir piniginių lėšų (paskolos) ar kito turto vertę, patikslinant ir ataskaitos FR0528 formos dalies „Pardavimo (perleidimo) sandorių ir/ar ūkinių operacijų su asocijuotu asmeniu duomenys“ 19 eilutės laukelio „Pajamos“ užpildymo taisykles.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki spalio 25 d., kalendorius.
 

Nauja VMI priminimo pateikti deklaraciją arba kitokius dokumentus FR0255 forma

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. VA-126 pakeitė ir nauja redakcija išdėstė Priminimo pateikti deklaraciją ar kitokius dokumentus FR0255 formą • Siųsdama FR0255 formą Valstybinė mokesčių inspekcija primena mokesčių mokėtojui apie jo pareigą pateikti laiku nepateiktas deklaracijas ar kitokius dokumentus • Šioje formoje, be atliktų redakcinio pobūdžio pataisymų, panaikinta ankstesnė nuostata, kad FR0255 formoje nurodytos deklaracijos ar kitokie dokumentai gali būti atsiųsti per Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (http://deklaravimas.vmi.lt) ar pateikiami apskrities VMI teritoriniam skyriui.
 

Pakeistas pensijų skyrimo ir/ar mokėjimo asmenims, persikėlusiems gyventi į trečiąsias valstybes, aprašas

„Sodros“ direktorius 2016 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. V-529 pakeitė Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir (ar) mokėjimo asmenims, persikėlusiems gyventi į valstybes, kuriose jiems netaikomos Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ar ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatos dėl pensijų mokėjimo, tvarkos aprašą, pripažįstant netekusiu galios jo 2 priedą „Pažymos, patvirtinančios, kad asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, forma“ • Apraše nurodyta, kad rekomenduojama Pažymos, patvirtinančios, kad asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, forma (trimis kalbomis – anglų, vokiečių ir prancūzų) pateikta „Sodros“ interneto svetainės (http://www.sodra.lt) skyriaus „Formos ir šablonai“ srities „Formos ir šablonai gyventojams“ dalyje „Gyvenantiems užsienyje arba užsieniečiams, gyvenantiems Lietuvoje“).
 

Pakeistos mokesčių deklaracijų ir kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo VMI taisyklės

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. VA-127 pakeitė Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisykles • Šiose taisyklėse nustatyta, kad mokesčių mokėtojai – Lietuvos juridiniai asmenys nuo 2016 m. spalio 1 d. visas mokesčių deklaracijas VMI privalo teikti tik elektroniniu būdu, išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis, todėl papildymu nurodyta, kad pateikiamos užpildytos popierinės deklaracijų formos VMI nebus priimamos, jos bus laikomos nepateiktomis ir pagal jas mokestinės prievolės nebus formuojamos, išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis • Be to, patikslinta, kad praeitų laikotarpių deklaracijų tikslinimai taip pat turi būti atliekami tik elektroniniu būdu, pateikiant tikslinimo metu galiojančią deklaracijos formos versiją, jeigu nenustatyta kitokia pateikimo tvarka • Taip pat nauja redakcija išdėstyta Pranešimo apie Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikto dokumento trūkumus FR1025 forma, kurią siųsdama VMI praneša mokesčių mokėtojui, kad jis pateikė netinkamai užpildytą atitinkamo mokestinio laikotarpio dokumento formą • Šioje formoje, be atliktų redakcinio pobūdžio pakeitimų, panaikinta ankstesnė nuostata, kad joje nurodytus pateikti duomenis mokesčių mokėtojas gali pateikti apskrities VMI teritoriniam skyriui arba per EDS (http://deklaravimas.vmi.lt).
 

Pakeistos Žemės mokesčio administravimo taisyklės

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. VA-125 pakeitė Žemės mokesčio administravimo taisykles, taip pat naujomis redakcijomis išdėstė Žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos KIT703 formą ir jos priedą bei Žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos duomenų tikslinimo KIT716 formą, kurios turės būti naudojamos, VMI pateikiant Žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijas bei Žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos duomenų tikslinimo formą 2016 mokestiniais metais • Pakeitimais taisyklės, be atliktų techninio pobūdžio korektūrų, nebepaliekant jose minimų kitų teisės aktų oficialaus paskelbimo „Valstybės žiniose“ rekvizitų, ar patikslinant teisės aktus (nurodomi pilni jų pavadinimai) bei išbraukiant Centrinės hipotekos įstaigos, kuri nuo liepos 1 d. prijungta prie VĮ Registrų centras, minėjimą, papildytos nauju punktu, įtvirtinančiu tradicinių ir kitų valstybės pripažintų religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų nuosavybės teise priklausančios žemės apmokestinimo lengvatą, taip pat papildant nuostatas, reguliuojančias žemės mokesčio apskaičiavimą bei nuostatas, skirtas žemės sklypui taikomos lengvatos vertei apskaičiuoti • Be to, taisyklės papildytos nauja nuostata, nurodančia, kad pranešimai apie nesumokėtą žemės mokestį bei priimti sprendimai dėl mokesčio išieškojimo iš mokesčių mokėtojo sąskaitos skelbiami VMI prie FM priemonėje MANO_VMI • Kadangi naujos redakcijos Žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos (KIT703 forma) priede pakeisti dešimties stulpelių pavadinimai, o Žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos duomenų tikslinimo KIT716 forma papildyta nauju stulpeliu „Tikslinamo sklypo unikalus numeris“, todėl atitinkamai pakeista ir šių formų užpildymo tvarka.
 

Pakeitimai dėl važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo VMI

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. VA-129 pakeitė 2016 04 01 įsakymą Nr. VA-36, kuriuo buvo patvirtintos Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklės • Šios taisyklės nepakeistos, tačiau patikslintas įsakymo preambulės 3 punktas, nustatant, kad mokesčių mokėtojai, pasirinkę važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenims teikti elektroniniu būdu i.VAZ pateikiant XML formato važtaraščio duomenų rinkmeną arba naudojantis žiniatinklio paslauga skirta i.VAZ duomenų rinkmenai pateikti ir užregistravę atsargines procedūras, važtaraščių duomenis turi pradėti teikti tik tada, kai važtaraščio rengėjo informacinės sistemos pritaikomos važtaraščių duomenis teikti pagal taisyklių nuostatas, bet ne vėliau kaip nuo 2017 m. sausio 1 d. • Važtaraščių, dėl kurių jau yra įvykusi krovinio gabenimo operacija, po važtaraščio rengėjo informacinės sistemos techninių sutrikimų pašalinimo, už laikotarpį, ne ilgesnį kaip iki 2016 m. gruodžio 31 d., duomenis teikti neprivaloma.
 

Papildytos valstybės lėšų, skiriamų valstybės kapitalo investicijoms, taisyklės

Vyriausybė 2016 m. spalio 12 d. nutarimu Nr. 1002 papildė Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisykles, kurių pakeitimų tikslas – nustatyti, ar rinkoje atsiras privačių investuotojų, su kuriais kartu būtų galima įgyvendinti investicijų projektus.
 

Seimas pritarė siūlymui didinti neapmokestinamąjį pajamų dydį

Seimas po pateikimo pritarė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui, kuriame numatyta kiek daugiau nei pusantro karto padidinti maksimalų taikytiną mėnesio neapmokestinamųjų pajamų dydį (NPD) – nuo 200 iki 310 eurų, taip pat nuo 120 eurų iki 200 eurų padidinti papildomą NPD (PNPD), taikomą vaikus auginantiems gyventojams • Projekte siūloma 110 eurų didinti NPD ir negalią turintiems gyventojams, atsižvelgus į jų neįgalumo lygį.
 

Siūlymai taikyti mokestines lengvatas žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams)

Nors Vyriausybė ir nepritaria, tačiau Seimo Kaimo reikalų komitetas bendru sutarimu nusprendė pritarti siūlomam Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisų projektui, numatančiam lengvatinio 5 proc. PVM tarifo taikymą pripažintų žemės ūkio kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) paslaugoms žemės ūkiui, teikiamoms savo nariams, ne PVM mokėtojams • Taip pat šis komitetas jau yra pritaręs ir Pelno mokesčio įstatymo pakeitimo projektui, kuriame siūloma vietoje 5 proc. nustatyti 0 proc. pelno mokesčio tarifą, kuris būtų taikomas pripažintų žemės ūkio kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) apmokestinamajam pelnui, gautam už parduotus įsigytus iš savo narių šių narių pagamintus žemės ūkio produktus ir už savo nariams parduotus degalus, trąšas, sėklas, pašarus, priemones nuo kenkėjų ir piktžolių.
 

Sugriežtintas valstybės ir savivaldybių įmonių paramos teikimas

Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2202 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymu valstybės ir savivaldybių valdomoms įmonėms uždrausta teikti paramą savo dalyviams ir kitiems dalyvio kontroliuojamiems ar su juo susijusiems subjektams (išskyrus tuos, kurie teikia švietimo, kultūros, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas), taip pat remti politines partijas, įtvirtinant, kad ne tik piniginės lėšos ir turtas, bet ir kaip parama suteiktos paslaugos negali būti naudojami politinėms partijoms, valstybės politikams ar politinėms kampanijoms finansuoti ar per jas atsiradusioms skoloms padengti • Be to, valstybės ir savivaldybių valdomoms įmonėms nustatyta pareiga savo interneto svetainėse viešinti informaciją apie suteiktą paramą.
 

Valstybinės darbo inspekcijos konsultacija apie individualiuosius darbo santykius naująjame Darbo kodekse

Valstybinė darbo inspekcija, tęsdama pradėtas viešąsias konsultacijas dėl nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliosiančio naujojo Darbo kodekso nuostatų, parengė antrąją konsultaciją, kurioje aptariami šiame kodekse reglamentuojami individualieji darbo santykiai, pateikiant paaiškinimus apie patikslintas darbo sutarties šalių – darbuotojo ir darbdavio – sąvokas, taip pat įvestas dvi vidutinio darbuotojų skaičiaus nustatymo sąvokas, naujas nuostatas dėl informacijos apie darbo santykių būklę teikimo bei įtvirtintus naujus darbo santykių principus, naują darbo sutarties sąvoką, darbo sutarčių sudarymo ir įsigaliojimo tvarką, būtinųjų ir papildomų darbo sutarties sąlygų įtvirtinimą, naujus reikalavimus darbo sutarties šalių ikisutartiniams santykiams • Be to, supažindinama su darbo sąlygų keitimo naujovėmis, prastovų skelbimo ir jų apmokėjimo taisyklėmis, naujai reglamentuota dalinio darbo nustatymo ir jo kompensavimo tvarka, pristatant ir nuotolinio darbo organizavimo pokyčius, pasikeitimus, susijusius su darbuotojo nušalinimu nuo darbo, verslo ar jo dalies perdavimo iš vieno darbdavio kitam reglamentavimu.
 

VMI atnaujintas komentaras apie PVM neapmokestinamas valiutos keitimo, pinigų tvarkymo ir kitas finansines paslaugas

VMI prie LR FM pakeitė ir papildė Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) įstatymo 28 str. (Finansinės paslaugos) 4 dalies apibendrintą komentarą, skirtą paaiškinti PVM neapmokestinamų sandorių dėl valiutos (įskaitant valiutų keitimą), taip pat grynųjų pinigų įmokų priėmimo ir išmokų išmokėjimo, pinigų tvarkymo ir kitų paslaugų, tiesiogiai susijusių su bet kokios valiutos banknotais ir monetomis, reglamentavimui.
 
Aktualijos

Nuo lapkričio 2 d. keičiasi Registrų centro klientų aptarnavimo Vilniuje tvarka

Registrų centras informavo, kad nuo šių metų lapkričio 2 d. Registrų centro klientai nebebus aptarnaujami padaliniuose, esančiuose A. Vivulskio g. 4A (Gyventojų registro departamente) ir Tilto g. 17 (Sandorių registrų ir Apribojimų registrų departamentuose), Vilniuje.
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Spalis     2016  
PrATKPŠS
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Naujienos
2020-07-21
Nauja VMI interneto svetainė
2020-07-09
VMI tikrins vežėjus – stabdys specialiai pažymėtais automobiliais
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS
2018-12-19
Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus atneš nebe paštininkai
2018-12-18
„Sodra“ pranešimus apie pensijų kaupimą siųs 650 tūkstančių gyventojų

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama