SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2016 m. spalio 11 d.
Nr. 38 (981) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

7-ojo VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ pakeitimai

Finansų ministrė 2016 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1K-356 pakeitė 7-ąjį viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ • Šis standartas papildytas nauja nuostata, nurodančia, kad apskaitos politika gali būti keičiama ne tik dėl VSAFAS nuostatų pasikeitimo ar jei to reikalauja kiti teisės aktai, bet ir siekiant tinkamiau parodyti viešojo sektoriaus subjekto finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus • Be to, 7-ajame VSAFAS panaikintas punktas, anksčiau nustatęs, kad apskaitos politika gali būti keičiama tik nuo ataskaitinio laikotarpio pradžios.
 

Kitąmet įsigalios naujas Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas

Kitų metų sausio 1 d. įsigalios Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas, kuriuo vadovaujantis bus suteikiamos garantijos darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam bei papildomos finansinės garantijos atleidus nepertraukiamai vienoje darbovietėje dirbusius 5 ir daugiau metų darbuotojus darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės, kuriems bus mokamos ilgalaikio darbo išmokos iš specialaus tam steigiamo Ilgalaikio darbo išmokų fondo, o jų dydis priklausys nuo darbuotojo išdirbtų metų toje darbovietėje • Tokios išmokos bus mokamos tik tuomet, jeigu per 3 mėnesius nebus sudaryta nauja darbo sutartis su darbuotoją atleidusiu darbdaviu • Pagal naująjį įstatymą darbdaviai be dabar į Garantinį fondą mokamų 0,2 proc. dydžio įmokų, papildomai mokės 0,5 proc. įmokas į Ilgalaikio darbo išmokų fondą nuo Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuotų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos • Tiek naująjį Ilgalaikio darbo išmokų fondą, iš kurio bus mokamos ilgalaikio darbo išmokos atleistiems iš darbo ilgą nepertraukiamo darbo stažą turintiems darbuotojams, tiek ir Garantinį fondą, skirtą užtikrinti garantijas darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam, administruos „Sodra“, kuriai šiuo metu priskirtas ir Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimas.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki spalio 17 d., kalendorius.
 

Nuo 2017 m. įsigaliosiantys Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimai

Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigalios įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 pakeitimo įstatymas, kuriuo reglamentuotos leidimo laikinai gyventi išdavimo sąlygos užsieniečiams, ketinantiems užsiimti teisėta veikla, susijusia su naujų technologijų ar kitų Lietuvos ūkio ir socialinei plėtrai reikšmingų naujovių diegimu, įtvirtinant pareigą gavus leidimą per 30 dienų raštu pranešti ūkio ministro įgaliotai institucijai apie įmonės įsteigimą ir pradėtą vykdyti veiklą • Ketinančių užsiimti nauja, Lietuvai reikšminga veikla, užsieniečių prašymai išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje bus nagrinėjami dvigubai greičiau nei įprasta – per 2 mėnesius, o leidimai bus išduodami 1 metams su galimybe vieną kartą pratęsti dar 1 metams • Be to, numatyta, kad tokiam užsieniečiui nereikės įsigyti leidimo dirbti • Pakeistos sąlygos, kurios bus taikomos dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje išdavimo įmonių akcininkams ir vadovams užsieniečiams, pakeičiant ir reikalavimus aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą dirbantiems užsieniečiams bei sumažinant mėnesinio darbo užmokesčio, kurį darbdavys turi įsipareigoti mokėti tokiam užsieniečiui, dydį iki 1,5 vidutinio atlyginimo • Užsieniečiui, kuris atvyks studijuoti, galės būti išduotas ne vieniems, bet iki 2 metų leidimas laikinai gyventi, o studijų ar mokymosi laikotarpiu jis galės dirbti ne daugiau kaip 20 valandų per savaitę jau nuo pirmųjų studijų metų, nebereikalaujant atskiro leidimo dirbti • Numatyti ir kiti atvejai, kada bus atleidžiama nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti • Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą tvirtins Vyriausybė, o į šį sąrašą patenkančių profesijų užsieniečiai leidimą laikinai gyventi galės gauti per 1 mėnesį.
 

Nuo kitų metų pradės galioti naujos redakcijos Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymas

2017 m. sausio 1 d. įsigalios naujos redakcijos Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 pakeitimo įstatymas, kuriame einamųjų metų draudžiamosios pajamos pakeistos šalies vidutiniu darbo užmokesčiu, patikslintos nelaimingo atsitikimo darbe (tarnyboje), taip pat nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą (tarnybą) ar iš darbo (tarnybos) sąvokos, pakeistas draudžiamaisiais įvykiais nelaikomų atvejų sąrašas, praplėstas asmenų, kuriems iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinės ligos socialiniam draudimui skirtų lėšų mokamos išmokos bei atlikti kiti pakeitimai.
 

Pakeistos Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės

Vyriausybė 2016 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 940, pakeitusi ir nauja redakcija išdėsčiusi 2011 12 07 nutarimą Nr. 1434, pakeitė juo patvirtintas Kelių transporto veiklos licencijavimo taisykles • Pakeitimais, be atnaujintų nuorodų į ES teisės aktus, papildant naujomis nuorodomis ir išbraukiant nebeaktualias, bei atlikus kitus technikos pobūdžio pataisymus, taisyklėse atsisakyta nuostatų, kurios dubliuoja įtvirtintas Kelių transporto kodekse, ir nustatyta vežėjo teisė dokumentus ir kitą informaciją licencijas išduodančiai institucijai pateikti ne tik tiesiogiai kreipiantis į licencijas išduodančią instituciją, bet ir per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą • Be to, įtvirtinta, kad informacija apie licencijas, jų išdavimą, patikslinimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir galiojimo panaikinimą skelbiama Licencijų informacinėje sistemoje, o atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos valiuta yra euras, pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas taisyklių priedas „Vežėjo (fizinio asmens) nuosavo kapitalo ataskaitos formos pavyzdys“.
 

Patvirtintos restruktūrizavimo administratorių veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklės

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie LR FM direktorius 2016 09 30 įsakymu Nr. V1-399 patvirtino Planinių ir neplaninių restruktūrizavimo administratorių veiklos patikrinimų taisykles • Šios spalio 5 d. įsigaliojusios taisyklės reglamentuoja planuojamų tikrinti asmenų, turinčių teisę teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas, veiklos patikrinimo sąrašo sudarymo kriterijus, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos atliekamų planinių ir neplaninių administratorių veiklos patikrinimų atlikimo pagrindus, tvarką bei trukmę • Įmonių restruktūrizavimo administratorių veiklos patikrinimai gali būti planiniai (visapusiškas planinis patikrinimas bei tikslinis planinis patikrinimas) ir neplaniniai.
 

Specialiųjų poreikių nustatymo atvejai ir terminai įtvirtinti Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme

Spalio 7 d. įsigaliojo Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo pakeitimai, įtvirtinę specialiųjų poreikių nustatymo atvejus ir terminus, kurie anksčiau buvo nurodomi socialinės apsaugos ir darbo bei sveikatos apsaugos ministrų patvirtintame Specialiųjų poreikių nustatymo tvarkos apraše ir kuriuos Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pripažino prieštaraujančiais konstituciniam teisinės valstybės principui.
 

Valstybinė darbo inspekcija pradėjo konsultacijas dėl naujojo Darbo kodekso

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) informavo, kad pradėjo viešąsias konsultacijas dėl nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliosiančio Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo, kuriuo patvirtintas naujasis Darbo kodeksas, nuostatų taikymo • Iš viso numatyta parengti dešimt konsultacijų pagal atskiras temas • Pirmojoje konsultacijoje VDI aptaria atskirų darbo sutarčių rūšių galiojimo ypatumus, kasmetinių atostogų perskaičiavimo klausimus, procedūrų, pradėtų iki 2017 m. sausio 1 d., užbaigimą (dėl sutarties nutraukimo, darbo drausmės pažeidimų procedūrų, dėl skundų, prašymų nagrinėti individualų darbo ginčą sprendimo), taip pat kolektyvinių santykių skyrelyje supažindina su nuostata dėl darbo tarybos rinkimo, išvardijami ir netenkantys galios teisės aktai.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Spalis     2016  
PrATKPŠS
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Naujienos
2020-07-21
Nauja VMI interneto svetainė
2020-07-09
VMI tikrins vežėjus – stabdys specialiai pažymėtais automobiliais
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS
2018-12-19
Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus atneš nebe paštininkai
2018-12-18
„Sodra“ pranešimus apie pensijų kaupimą siųs 650 tūkstančių gyventojų

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama