SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • El. versijos 4 mėn. kaina 28,80 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • El. versijos 4 mėn. kaina 28,80 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2016 m. rugpjūčio 23 d.
Nr. 32 (975) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

„Mokesčių žinių“ kitas numeris

išeis rugsėjo 6 d.
 

Individualios veiklos pajamų pripažinimas pagal kaupimo apskaitos principą

VMI prie LR FM parengė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 8 str. 5 dalies komentarą (apibendrintą paaiškinimą), kuriame apibrėžtos nuostatos dėl individualią veiklą vykdančio gyventojo pajamų pripažinimo pagal kaupimo apskaitos principą.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki rugpjūčio 31 d., kalendorius.
 

Naujos 14-ojo VAS „Verslo jungimai“ metodinės rekomendacijos

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie LR FM direktorius 2016 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. V2-6 pakeitė ir nauja redakcija išdėstė 14-ojo verslo apskaitos standarto „Verslo jungimai“ metodines rekomendacijas, kuriose, be redakcinio pobūdžio pataisymų, atlikti šie pagrindiniai 14-ojo VAS punktų aiškinimo pakeitimai: sąskaitų korespondencijos pakeistos pagal naujos redakcijos pavyzdinį sąskaitų planą, galiojantį nuo 2016 m. sausio 1 d.; pateiktas naujas pavyzdys, aiškinantis standarto 61-1 punktą dėl atvejų, kai viena įmonių grupės patronuojamoji įmonė turi įsigijusi kitos patronuojamosios įmonės akcijų ir kaip jungiant šias bendro pavaldumo įmones, turi būti eliminuojama įsigytosios patronuojamosios įmonės nuosavo kapitalo dalis ir įsigijusios patronuojamosios įmonės balansinė tų akcijų vertė; patikslinta, kad tik vidutinių, didelių ir viešojo intereso įmonių aiškinamajame rašte turi būti atskleidžiami finansinių ataskaitų duomenų pokyčiai dėl verslo jungimo.
 

Nuo spalio 1 d. – nauja viešųjų įstaigų, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė, vadovų darbo apmokėjimo tvarka

Vyriausybė 2016 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 795 pakeitė savo ankstesnį 2010 05 26 nutarimą Nr. 598 ir, jį išdėsčiusi nauja redakcija, pavadino „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų darbo apmokėjimo“ • Šiame pakeistame nutarime, kuris bus taikomas nuo spalio 1 d., reglamentuota viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų bei jų pavaduotojų darbo apmokėjimo tvarka, nuostatų nebetaikant vyr. buhalteriams • Nutarime įtvirtintas kasmetinis viešosios įstaigos kategorijos nustatymas atsižvelgiant į praėjusių finansinių metų kriterijus, viešąsias įstaigas skirstant nebe į šešias, kaip šiuo metu, o į penkias kategorijas, taip pat padidintos viešųjų įstaigų vadovų darbo užmokesčiui nustatyti taikomų koeficientų dydžių žemutinės ir viršutinės ribos • Be to, numatyta, kad viešosios įstaigos vadovo mėnesinės algos kintamoji dalis priklauso ne tik nuo viešosios įstaigos veiklos rezultatų, bet ir nuo įstaigos vadovui numatytų užduočių, įtvirtinant galimybę viešosios įstaigos vadovui mėnesinės algos kintamąją dalį nustatyti ir ketvirčiais, įvertinus praėjusio ketvirčio viešosios įstaigos veiklos rezultatus • Nustatyta, kad viešosios įstaigos vadovo pavaduotojų mėnesinės algos dydžiai (pastovioji, kintamoji dalys), kurie būtų 10-20 proc. mažesni, nei įstaigos vadovo, turi būti įtvirtinti viešosios įstaigos įstatuose • Taip pat reglamentuota naujai įsteigtos viešosios įstaigos vadovo darbo užmokesčio nustatymo tvarka pirmaisiais įstaigos veiklos metais (mėnesinės algos pastovioji dalis nustatoma pagal prognozuojamus kriterijus, o mėnesinės algos kintamoji dalis nustatoma ne anksčiau nei po 6 mėnesių) • Vyriausybė rekomenduoja šio nutarimo nustatytas darbo apmokėjimo sąlygas taikyti ir savivaldybėms, nustatant viešųjų įstaigų, kurių savininkės yra savivaldybės arba kai savivaldybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų darbo užmokestį.
 

Pakeistas i.SAF duomenų rinkmenos aprašymas

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. VA-109 pakeitė PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių priedą „I.SAF duomenų rinkmenos aprašymas“ • Pakeitimai apima elemento privalomumo pasikeitimus, elementų reikšmės pildymo paaiškinimo patikslinimą bei kitus smulkius struktūrinius pakeitimus.
 

Pakeisti valstybės valdomų įmonių veiklos reikalavimai

Vyriausybė 2016 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 822 pakeitė 2010 07 14 nutarimą Nr. 1052 ir juo patvirtintą Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašą • Siekiant ekonomiškai naudoti viešąsias lėšas, panaikintos perteklinės valstybės valdomų įmonių valdymo procedūros ir didinami skaidrumo reikalavimai didelėms valstybės valdomoms įmonėms • Nuo šiol visos valstybės valdomos įmonės galės rengti mažiau įvairių ataskaitų (t. y. valstybės valdomoms bendrovėms, panaikintas reikalavimas rengti 3, 9, 12 mėnesių tarpinius pranešimus ir 3, 9, 12 mėnesių tarpinius finansinių ataskaitų rinkinius, atsisakant reikalavimo ir valstybės įmonėms rengti tarpines 3, 9 bei 12 mėnesių veiklos ataskaitas), o valstybei atstovaujančioms institucijoms pavesta užtikrinti, kad didelės valstybės valdomos įmonės, t. y. tos, kurios pagal Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą priskiriamos didelių įmonių kategorijai ar joms pagal šį įstatymą taikomi tokie patys reikalavimai kaip didelėms įmonėms (viešojo intereso įmonės), Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo nuostatų laikytųsi privalomai (anksčiau tai buvo rekomendacinio pobūdžio nuostatos).
 

Pakeistos 8-ojo VAS „Nuosavas kapitalas“ metodinės rekomendacijos

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie LR FM direktorius 2016 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. V2-7 pakeitė 8-ojo verslo apskaitos standarto „Nuosavas kapitalas“ metodines rekomendacijas, kuriose, be redakcinio pobūdžio korektūrų, atlikti šie pagrindiniai 8-ojo standarto punktų aiškinimo pakeitimai: sąskaitų korespondencijos pakeistos pagal naujos redakcijos pavyzdinį sąskaitų planą, galiojantį nuo 2016 m. sausio 1 d.; ankstesnė valiuta „litas“ pakeista į valiutą „euras“; XI skyriaus „Valstybės įmonių nuosavas kapitalas“ 50-1 ir 50-2 punktuose pateikta naujų pavyzdžių dėl turtą, kuris yra naudojamas valstybės institucijų ir įstaigų funkcijoms atlikti ir kuris yra perduotas įmonei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, atitinkančio kapitalo registravimo apskaitoje.
 

Paskirstyto pelno, išmokamo fiziniams asmenims, apmokestinimo pelno mokesčiu tvarka

VMI prie LR FM pakeitė Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) 401 str. komentarą (apibendrintą paaiškinimą), kuriame paaiškintos nuostatos dėl fiziniams asmenims išmokėtų paskirstyto pelno (jo dalies) sumų apmokestinimo pelno mokesčiu • Pakeitimais atnaujintame komentare atsisakyta PMĮ paskelbimo „Valstybės žiniose“ rekvizitų minėjimo, atnaujintose pavyzdinėse situacijose pateikiamuose pavyzdžiuose aktualizuoti minimi laikotarpiai (datos), sumas nurodant eurais, išbrauktos nebeaktualios nuostatos, nebepaliekant ir ankstesniųjų VMI raštų, kuriais buvo informuojama apie komentaro papildymą, taip pat papildymais nurodomas nuo fiziniams asmenims PMĮ 40-1 str. 1 dalyje nurodytos paskirstyto pelno sumos apskaičiuoto pelno mokesčio sumokėjimo terminas, taikomas nuo 2017 m. (ne vėliau kaip iki 15 d. kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį tokia paskirstytojo pelno suma buvo išmokėta).
 

Už išaiškintą tabako kontrabandą pareigūnams ir valstybės tarnautojams keturis kartus per metus galės būti skiriamos piniginės išmokos

Vyriausybė 2016 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 823 pakeitė savo ankstesnį 2002 10 04 nutarimą Nr. 1575 ir, jį išdėsčiusi nauja redakcija, patvirtino naują Pareigūnų ir valstybės tarnautojų, tiesiogiai dalyvavusių išaiškinant (ištiriant) nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei, skatinimo tvarkos aprašą • Šiame apraše numatyta, kad Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, Lietuvos policijos, Lietuvos muitinės, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Specialiųjų tyrimų tarnybos ir prokuratūros pareigūnai bei valstybės tarnautojai, dalyvavę užkardant neteisėtą tabako gaminių apyvartą, gali būti paskatinti keturis kartus per metus, ne dažniau kaip kas ketvirtį išmokant jiems ne didesnę negu pareigūno ar valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio dydžio vienkartinę piniginę išmoką • Vienkartinių piniginių išmokų pareigūnui ar valstybės tarnautojui dydis per metus negalės viršyti 4 jo vidutinių darbo užmokesčių.
 

Žemės ir kito nekilnojamojo turto apmokestinimas PVM (I dalis)

Žemės ir kito nekilnojamojo turto apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) taisyklės nustatytos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 32 straipsnyje • Kada žemė ir kitas nekilnojamasis turtas apmokestinami/neapmokestinami PVM, kokios prievolės atsiranda PVM mokėtojams, parduodantiems žemę ir kitą nekilnojamąjį turtą, kokiais atvejais PVM mokėtojas, tiekdamas žemę ar kitą nekilnojamąjį turtą, turi pasirinkimo teisę skaičiuoti PVM arba neskaičiuoti • Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus pateikiami VMI prie LR FM leidinyje „Žemės ir kito nekilnojamojo turto apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu“.
 

Žemės ir kito nekilnojamojo turto apmokestinimas PVM (II dalis)

Kokiais atvejais fiziniam asmeniui, pardavusiam žemę ar kitą nekilnojamąjį turtą, atsiranda prievolė skaičiuoti PVM?
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Rugpjūtis     2016  
PrATKPŠS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Naujienos
2016-09-23
Nuo šiandien galima testuoti PVM sąskaitų faktūrų (i.SAF) ir elektroninių važtaraščių (i.VAZ) sistemas
2016-09-23
Nuo spalio 1-osios visos įmonių deklaracijos turės būti teikiamos tik elektroniniu būdu
2016-09-14
Iki rugsėjo 15 d. juridiniai asmenys turi sumokėti avansinį nekilnojamojo turto mokestį už III ketvirtį
2016-08-31
Prašymą skirti ligos išmoką „Sodrai“ užtenka užpildyti vieną kartą
2016-08-18
Skolas už privalomąjį sveikatos draudimą reikia sumokėti
2016-08-02
Daugiau kaip pusė smulkiųjų ūkininkų nėra susimokėję PSD įmokų
2016-07-12
Veiklą pradeda VMI Analizės, modeliavimo ir rizikos valdymo kompetencijų centras
2016-06-14
Teikdami VMI pranešimą PRC911, gyventojai jau deklaravo apie 124 mln. eurų grynaisiais gautų dovanų ir paskolų
2016-06-14
VMI pritaikė 4 deklaracijų formas regėjimo negalią turintiems gyventojams
2016-05-17
Suformuotos patikslintos žemės mokesčio deklaracijos apleistos žemės savininkams Vilniaus rajone
2016-05-13
Vykstant į Baltarusiją, prekių įvežimo apribojimai
2016-05-10
Eilę VMI galima rezervuoti mobiliąja aplikacija išmaniesiems telefonams „Eilė“
2016-05-10
Nuo spalio juridiniai asmenys teiks tik elektronines mokesčių deklaracijas
2016-04-15
Norintiems paremti kandidatus į Seimą, reikia deklaruoti turtą, įskaitant ir gautas pajamas
2016-03-31
Emigrantai PSD Lietuvoje mokėti neturi
2016-03-23
VMI mokesčių mokėtojams pateikti deklaracijas ir sumokėti mokesčius rekomenduoja iki kovo 24 d.
2016-01-26
Artėja laikas pateikti VMI informaciją apie gyventojams išmokėtas išmokas
2015-11-20
Pasiteisino bandomasis Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos projektas
2015-11-20
VMI paaiškinimas apie mokesčius kompanijos „Uber“ partneriams – vairuotojams
2015-10-27
VMI paramos gavėjams ir partijoms perveda gyventojų skirtas lėšas
2015-10-06
Viešai skelbiamos įmonių sumokėtų VMI mokesčių sumos
2015-09-25
Iki rugsėjo 30 d. reikia sumokėti avansinį pelno mokestį
2015-09-22
VMI vykdomas „PSF“ projektas gerina PVM administravimą
2015-09-15
Diegiant PLAIS, užblokuotos sąskaitos
2015-09-08
Atgauti skolas bus paprasčiau
2015-08-20
Per „Mano VMI“ jau išsiųsta 19 tūkst. pranešimų apie administracines baudas
2015-08-06
VMI suburta ekspertų komanda, galimoms mokesčių vengimo schemoms tirti
2015-07-31
Piniginių lėšų apribojimų informacinė sistema pradės veikti savaite vėliau
2015-07-28
Visos administracinės baudos – vienoje sistemoje
2015-07-23
Senų „Windows“ vartotojams Registrų centras ribos prieigą prie paslaugų

Adresas: Pylimo g. 8/2 - 13, Vilnius LT-01118
Tel.: (8 5) 231 06 66
Fax.: (8 5) 231 06 66
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama