SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 6 mėn. prenumeratos kaina – 54 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 6 mėn. prenumeratos kaina – 54 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2016 m. gegužės 17 d.
Nr. 19 (962) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Ar gali būti apskaičiuoti kiti mokesčiai nei nurodyta pavedime atlikti mokestinį patikrinimą?

Advokatų profesinės bendrijos „Motieka ir Audzevičius“ vyr. teisininkas Mantas JUOZAITIS ir teisininkas Edvinas LENKAUSKAS straipsnyje aptaria Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo priimtus sprendimus dėl mokesčių administratoriaus papildomai apskaičiuotų kitų nei nurodyta pavedime atlikti mokestinį patikrinimą mokesčių.
 

Finansų maklerio įmonės ir valdymo įmonės Lietuvos bankui privalo teikti tik esminės informacijos ir duomenų pasikeitimus

Lietuvos banko valdyba sumažino finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių nuolat teikiamos informacijos apimtį – nuo gegužės 12 d. finansų maklerio įmonės ir valdymo įmonės Lietuvos bankui privalo teikti tik esminės informacijos ir duomenų pasikeitimus, panaikinant pareigą teikti visų vidaus tvarkos aprašų, politikų ir kitų dokumentų ar informacijos pasikeitimą • Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos bankas turi galimybę naudotis Juridinių asmenų registro duomenimis, finansų maklerio įmonės ir valdymo įmonės neprivalo pateikti įstatų pakeitimų Lietuvos bankui, o turi tik informuoti apie jų įregistravimo Juridinių asmenų registre faktą • Tai nustatyta Lietuvos banko valdybos dviejuose 2016 m. gegužės 10 d. nutarimuose: Nr. 03-62, kuriuo pakeistos Finansų maklerio įmonių licencijų išdavimo taisyklės, bei nutarimu Nr. 03-63 pakeistose Valdymo įmonės ir investicinės bendrovės veiklos licencijų išdavimo, keitimo ir jų galiojimo panaikinimo taisyklėse.
 

Pakeistas terminas dėl politinės partijos nario mokesčio grynaisiais pinigais įnešimo į partijos sąskaitą

Vyriausioji rinkimų komisija 2016 m. gegužės 4 d. sprendimu Nr. Sp-45 pakeitė Politinės partijos narių mokesčių žurnalo užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašą ir nustatė, kad tais atvejais, kai grynaisiais pinigais sukaupta politinės partijos nario mokesčių suma mažesnė negu 360 eurų, ji gali būti įnešama į politinės partijos einamąją banko sąskaitą ir vėliau negu per 7 darbo dienas, bet ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.
 

Pakeistos duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės

„Sodros“ direktorius 2016 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-213 pakeitė Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisykles, kuriose svarbiausi pakeitimai yra padaryti siekiant užkirsti kelią nesąžiningiems draudėjams ir apdraustiesiems piktnaudžiauti valstybinio socialinio draudimo teikiama nauda, t. y. nuo liepos 1 d.: įtvirtinta teisė apdraustojo asmens duomenis apie Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro (toliau – Registras) duomenų bazėje kaupiamus draudimo laikotarpius, draudžiamąsias pajamas ir įmokas tikslinti „Sodros“ teritorinio skyriaus iniciatyva, kai nustatoma, kad apdraustojo asmens duomenys Registre yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs; numatyta galimybė „Sodros“ teritoriniam skyriui Registro duomenų bazėje įrašyti apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pabaigą (kas reiškia, kad asmuo tampa neapdraustu), esant nustatytiems atvejams ir sąlygoms (pvz., jei 3 mėnesius neteikiami duomenys apie apdraustojo asmens socialinio draudimo laikotarpius); tikrinant draudėjų pateiktus socialinio draudimo pranešimus, be kitų būtinų patikrinimų, bus atliekamas duomenų rizikingumo vertinimas, o nustačius galimai neteisingus ar nepagrįstus SD pranešimais pateiktus duomenis, jie į Registrą nebus įrašomi tol, kol tikrinamas šių duomenų teisingumas • Taip pat taisyklėse, be šių papildymų ir kitų korektūrų bei patikslinimų, panaikintos išimtys, leidusios draudėjams SAM pranešimo SAM3SDP priede pateikti apdraustųjų – karių savanorių, kurie dalyvauja pratybose, mokymuose ar vykdo tarnybos užduotis, mėnesio valstybinio socialinio draudimo duomenis, nenurodant tikslių mėnesio laikotarpių/dienų.
 

Pakeistos vaistinių kasos aparatų naudojimo taisyklės ir techniniai reikalavimai

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. VA-64 pakeitė Kasos aparatų, prekybos (paslaugų teikimo) automatų ir taksometrų spausdintuvų techninių reikalavimų 56-1 punktą • Pakeista nuostata, skirta vaistinių ir jų filialų, kuriuose parduodami (išduodami) kompensuojamieji vaistai bei medicinos pagalbos priemonės, apskaitai, o pakeitimai padaryti atsižvelgiant į receptų rašymo taisyklėse nustatytus du receptų išrašymo būdus – popieriniuose blankuose ir elektroninėmis priemonėmis • Kitu 2016 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. VA-65 VMI prie LR FM viršininkas pakeitė Kasos aparatų naudojimo taisykles, kuriose pakeitimais, analogiškais kaip ir aukščiau minėtuose kasos aparatų techniniuose reikalavimuose, patikslintos šių taisyklių nuostatos (40.4 ir 40.4.1 papunkčiai) dėl papildomų kasos aparatų naudojimo reikalavimų vaistinėse, išduodant (parduodant) apdraustiesiems kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones.
 

Papildytas VMI komentaras, kas nelaikoma gyventojo pajamomis

VMI prie LR FM pakeitė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 str., skirto apibrėžti pagrindines šiame įstatyme vartojamas sąvokas, 14 dalies (pajamų sąvoka) 5 punkto apibendrintą paaiškinimą, kuriame komentuojama, kas nelaikoma gyventojo pajamomis, papildydama jį dviem naujais pavyzdžiais.
 

Patvirtintas finansų rinkos dalyvių įmokų pertvarkymo institucijos veiklai finansuoti apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas

Lietuvos banko valdyba 2016 m. gegužės 10 d. nutarimu Nr. 03-67 patvirtino Finansų rinkos dalyvių įmokų pertvarkymo institucijos veiklai finansuoti apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašą, kuriame nustatyta įmokų, kurias Lietuvos banko įstatymo 2 priede nurodyti finansų rinkos dalyviai privalo mokėti pertvarkymo institucijos veiklą vykdančiam Lietuvos bankui, apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka • Šiame gegužės 13 d. įsigaliojusiame apraše pateikiami įmokų bazės apibrėžimas, kasmetinių įmokų apskaičiavimo formulės, jų apskaičiavimo bei mokėjimo terminai, nurodant, kad Lietuvos banko valdyba iki šių metų gegužės 19 d. turi patvirtinti kiekvieno finansų rinkos dalyvio įmokų dydžius už 2016 metus, o apie nustatytą einamųjų metų įmoką kasmet iki gegužės 20 d. informuoti kiekvieną finansų rinkos dalyvį elektroniniu paštu.
 

Suformuotos patikslintos žemės mokesčio deklaracijos apleistos žemės savininkams Vilniaus rajone

VMI prie LR FM informavo, kad apie 2300 Vilniaus rajono savivaldybės gyventojų, 2014 m. nuosavybės teise valdžiusiems apleistus žemės sklypus Vilniaus rajone, suformuotos patikslintos žemės mokesčio deklaracijos už 2014 m. • Todėl tie gyventojai, kurie turi sumokėti skirtumą, patikslintą žemės mokesčio sumą, reikia sumokėti kuo skubiau, nes nesumokėjus per 10 dienų nuo duomenų tikslinimo formoje nurodytos mokesčio apskaičiavimo datos, bus skaičiuojami delspinigiai.
 

Vyriausybė panaikino nutarimą, numačiusį biudžetinių įstaigų ir organizacijų atleidimą nuo delspinigių mokėjimo

Vyriausybė 2016 m. gegužės 11 d. nutarimu Nr. 471 nuo gegužės 17 d. pripažino netekusiu galios savo ankstesnį 1993 10 11 nutarimą Nr. 758 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų atleidimo nuo delspinigių mokėjimo“ su visais pakeitimais ir papildymais, kuriame buvo numatytas biudžetinių įstaigų ir organizacijų atleidimas nuo delspinigių už laiku nesumokėtus mokesčius už elektros ir šiluminę energiją mokėjimo.
 

VMI apie kai kurių išlaidų rūšių pripažinimą leidžiamais atskaitymais pagal Pelno mokesčio įstatymo 17 str. 1 d. (I dalis)

VMI prie LR FM pakeitė Pelno mokesčio įstatymo 17 str. 1 dalies ir 6 punkto, nustatančio kai kurių išlaidų rūšių pripažinimą leidžiamais atskaitymais, komentarą, kuris papildytas naujomis nuostatomis ir jų paaiškinimais, išbraukiant nebeaktualias nuostatas, pavyzdinėse situacijose litus pakeičiant eurais bei atliekant techninio pobūdžio pakeitimus (pvz., atsisakant teisės aktų oficialaus paskelbimo „Valstybės žiniose“ rekvizitų minėjimo).
 

VMI apie kai kurių išlaidų rūšių pripažinimą leidžiamais atskaitymais pagal Pelno mokesčio įstatymo 17 str. 1 d. (II dalis)

VMI prie LR FM pakeistas ir papildytas Pelno mokesčio įstatymo 17 str. 1 dalies 6.29 punkto komentaras apie sumų, nuo kurių pagal VSDĮ nuostatas skaičiuojamos ir mokamos vieneto dalyvio (IĮ savininko, MB nario, TŪB tikrojo nario, KŪB tikrojo nario) valstybinio socialinio draudimo įmokos, priskyrimą leidžiamiems atskaitymams.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Gegužė     2016  
PrATKPŠS
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama