SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 2 mėn. prenumeratos kaina – 18 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 2 mėn. prenumeratos kaina – 18 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2016 m. kovo 22 d.
Nr. 12 (955) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

2015 m. gyventojų pajamų ir turto deklaravimas

VMI prie LR FM Elektroninio deklaravimo sistemoje (EDS) (http://deklaravimas.vmi.lt) beveik 1,8 mln. šalies gyventojų pateiktos preliminariosios gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos • Deklaruoti 2015 m. gautas pajamas ir turėtą turtą šiemet reikia iki gegužės 2 d. • VMI užpildytą deklaraciją galima pateikti ir išmaniuoju telefonu, pasinaudant nemokama programėle telefonams „e.VMI“ • EDS šiemet pirmą kartą nurodo, kokią sumą gyventojas turi sumokėti ar susigrąžins, taip pat pirmą kartą VMI pažymose ir preliminariose deklaracijose pateikia iš „Regitros“ gautus duomenis apie automobilių pirkimo-pardavimo sandorius, jei automobilis buvo neišlaikytas 3 metus, neatsižvelgiant į tai ar parduotas su pelnu ar ne • Taip pat pažymose pateikiama informacija iš VMI turimų duomenų apie nekilnojamojo turto įsigijimo kainą (tiesa, tokie duomenys matomi tik kai kuriose preliminariose deklaracijose – jei nekilnojamojo turto objektas parduotas vieno savininko kitam vienam naujam savininkui, o sandorį fiksavo notaras) • Be to, EDS patalpinta euro skaičiuoklė, mat pirmą kartą gyventojai šiemet teiks „eurines“ deklaracijas, taip pat pirmą kartą turtą deklaruos nauja valiuta.
 

Beveik 6 kartus padidinti lengvatiniu akcizo tarifu apmokestinamų gazolių kiekiai žolinius pašarus gaminantiems žemės ūkio veiklos subjektams

Vyriausybė 2016 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 260 pakeitė 2015 06 26 nutarimą Nr. 667, patikslindama jo antraštę į „Dėl gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, įsigijimo taisyklių patvirtinimo“ ir nauja redakcija išdėstydama Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, įsigijimo taisyklių priedą „Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio produktų gamybai, kiekių vienam matavimo vienetui sąrašas“, kuriame nurodytos 22 žemės ūkio produkcijos rūšys • Pakeitimais šiame lengvatinėmis sąlygomis (taikant 21 Eur už 1 000 litrų akcizų tarifą) įsigyjamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, kiekių sąraše iki 70 litrų padidinti lengvatiniu akcizo tarifu apmokestinamų gazolių kiekiai žemės ūkio veiklos subjektams, gaminantiems prekinius žolinius pašarus • Siekiant užtikrinti, kad būtų išvengta dvigubo lengvatos taikymo bei lengvatiniu tarifu apmokestinamus gazolius gautų tik aktyvią žemės ūkio produktų gamybą vykdantys subjektai, nustatyta, kad pievoms, skirtoms prekinių žolinių pašarų produkcijos gamybai priskiriama pievų ploto dalis, kurio 1 hektarui tenka 260 Eur parduotos žolinės prekinės produkcijos pajamų, tačiau nepriskiriamas pievų plotas, kurį padengia žemės ūkio veiklos subjekto laikomų ūkinių gyvūnų skaičius santykiu 1 SG/1 ha (SG – sutartinis gyvulys) • Taip pat atsižvelgiant į tai, kad pasikeitė už gazolių žymėjimą atsakinga ministerija (Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, žymėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas energetikos ministro 2015 12 01 įsakymu Nr. 1-279), nutarime nustatyta, kad gazoliai, skirti naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, turi būti pažymėti laikantis ne ūkio, bet energetikos ministro patvirtintos jų žymėjimo tvarkos • Pakeitimai įsigalios balandžio 1 d.
 

Daugiabučio namo administratoriaus teikiamų paslaugų (tiekiamų prekių) apmokestinimas PVM

VMI prie LR FM pateikė apibendrintą paaiškinimą dėl daugiabučio namo administratoriaus daugiabučio namo patalpų savininkams teikiamų paslaugų (tiekiamų prekių) apmokestinimo PVM.
 

Dirbantiems pagal verslo liudijimus – nauja „Sodros“ skaičiuoklė

Individualią veiklą pagal verslo liudijimą vykdantiems asmenims „Sodra“ sukūrė naują skaičiuoklę, kuria naudojantis, galima sužinoti kokio dydžio privalomojo sveikatos draudimo ir/ ar valstybinio socialinio draudimo įmokas minėti asmenys turi sumokėti „Sodrai“.
 

Kada išlaidos pagal sąskaitas faktūras pripažįstamos sąnaudomis?

VMI prie LR FM pakeitė Pelno mokesčio įstatymo 11 str., nustatančio apmokestinamojo pelno apskaičiavimo bendrąją tvarką, 4 dalies, skirtos išlaidų pagrindimui juridinę galią turinčiais dokumentais, komentarą (apibendrintą paaiškinimą), kuriame be atliktų techninio pobūdžio pakeitimų ir nebeaktualių nuostatų išbraukimo, paaiškinta, kokie rekvizitai privalo būti nurodyti sąskaitoje norint, kad išlaidos būtų pripažintos sąnaudomis, pabrėžiant, kad nuo šių metų sausio 1-osios pasirašyti sąskaitų faktūrų nebereikia (kaip ir PVM sąskaitų faktūrų, kurias irgi nereikalaujama pasirašyti).
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki balandžio 1 d., kalendorius.
 

Naujas informacijos apie tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą tvarkos aprašas

Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius 2016 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. V-159 patvirtino naują Informacijos apie tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą tvarkos aprašą, ankstesnį, patvirtintą 2010 01 06 įsakymu Nr. V-1, pripažindamas netekusiu galios • Pakeitimais naujajame apraše, pagal kurį fiziniai ir juridiniai asmenys, teikiantys tarpininkavimo įdarbinant paslaugas, turi teikti teritorinėms darbo biržoms informaciją apie savo statusą ir veiklą bei fiziniams asmenims suteiktas tarpininkavimo įdarbinant paslaugas, papildyti pranešimų pateikimo būdai bei pakeistas pranešimų apie veiklą ir fiziniams asmenims suteiktas tarpininkavimo įdarbinant paslaugas pateikimo periodiškumas (kartą į pusmetį, iki kito – pusmečio pirmo mėnesio 5 d., vietoje ankstesnio reikalavimo – kas ketvirtį, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.) bei forma, taip pat nustatant retesnį (kas pusę metų, vietoje anksčiau – kas ketvirtį) ir ataskaitų apie tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą skelbimo Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje terminą.
 

Pakeista netauriųjų metalų laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo bei supirkimo vietų įrengimo tvarka

Ūkio ministras 2016 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. 4-216 pakeitė savo 2010 09 06 įsakymą Nr. 4-678, ir, jį išdėstęs nauja redakcija, patvirtino nuo kovo 16 d. galiojančias Netauriųjų metalų laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo taisykles, bei Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo vietų įrengimo reikalavimus • Naujose taisyklėse, kurios nustato netauriųjų metalų (juodųjų ir spalvotųjų metalų bei jų lydinių) laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo reikalavimus, be redakcinio pobūdžio pakeitimų (pvz., patikslintos nuorodos į aktualius teisės aktus, atsisakant oficialaus paskelbimo šaltinių rekvizitų nurodymo ir išbraukiant konkrečias jose vartotas sąvokas), pakeistame 5 punkte nustatytas reikalavimas, kad superkant laužą ir atliekas, pirkimo–pardavimo faktą patvirtinančiame apskaitos dokumente be privalomų apskaitos dokumentų rekvizitų taip pat turi būti nurodyta perkamo laužo ir atliekų pavadinimas (plieno, aliuminio ir kitų netauriųjų metalų laužas ar atliekos), pavidalas (drožlės, radiatoriai ir pan.) bei duomenys apie pardavėją (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, taip pat fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, jo asmenybę patvirtinančio dokumento rekvizitai) • Superkant pakuočių, pagamintų iš netauriųjų metalų, atliekas, reikalavimas pirkimo–pardavimo faktą patvirtinančiame apskaitos dokumente nurodyti duomenis apie pardavėją netaikomas • Pakeitus ir papildžius taisyklių 6 punktą, nurodyta, kad Draudžiamų supirkti netauriųjų metalų laužo ir atliekų sąrašo, patvirtinto ūkio ministro 2002 02 28 įsakymu Nr. 77 ir nauja redakcija išdėstyto 2014 01 26 įsakymu Nr. 4-30, 2–6 punktuose nurodytais atvejais pirkimo–pardavimo faktą patvirtinančiame apskaitos dokumente privalo būti nurodyti teisėtą laužo ir atliekų įsigijimą patvirtinančio dokumento rekvizitai (pavadinimas, numeris, išrašymo data) ar pridedama jo kopija, arba pridedama dokumento, įrodančio, kad šis laužas ir atliekos susidarė juos pardavusių asmenų vykdomoje ūkinėje veikloje, kopija • Naujos redakcijos Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo vietų įrengimo reikalavimuose, be panaikintų perteklinių nuostatų (pvz., išbrauktos juose vartotos pagrindinės sąvokos, nurodant, kad jos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatyme ir teisės aktuose, reguliuojančiuose žemės naudojimo būdus), ir redakcinio pobūdžio pataisų (pvz., nurodomos aktualios teisės aktų redakcijos, neliko nuorodų į „Valstybės žinias“ ir pan.), papildžius 3 punktą patikslinta, jog supirkimo vieta gali būti įrengiama tik pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijose ir atliekų saugojimo, rūšiavimo bei utilizavimo teritorijose (arba specialiai įrengtoje patalpoje, arba atviroje aikštelėje, prie kurios įrengtas privažiavimas) ir negali ribotis su teritorijomis, patenkančiomis į Saugomų teritorijų įstatymo 4 str. 1 dalyje nurodytų kategorijų saugomas teritorijas, jeigu tokia galimybė nėra nustatyta šių teritorijų planavimo dokumentuose (išbraukta ankstesnė nuostata, kad supirkimo vieta negali būti įrengiama visuomeninės paskirties teritorijose, gyvenamuosiuose namuose, sodininkų bendrijų sodų žemėje, boksiniuose ir metaliniuose garažuose ir jiems priskirtose teritorijose).
 

Panaikintos leidimų steigti laisvuosius sandėlius išdavimo, atšaukimo ir jų galiojimo sustabdymo taisyklės

Muitinės departamento generalinis direktorius 2016 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 1B-203 nuo gegužės 1 d. pripažino netekusiu galios savo ankstesnį 2005 01 07 įsakymą Nr. 1B-9 su visais pakeitimais ir papildymais, kuriuo buvo patvirtinęs Leidimų steigti laisvuosius sandėlius išdavimo, atšaukimo ir jų galiojimo sustabdymo taisykles.
 

Patvirtintos naujos Loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijų (FR0583 ir FR0584) formos ir jų užpildymo taisyklės

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. VA-23 pakeitė 2003 11 10 įsakymą Nr. V-290 ir nauja redakcija išdėstė juo patvirtintas Loterijų verslo loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijos FR0583 formą ir Azartinių lošimų verslo loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijos FR0584 formą bei šių formų užpildymo taisykles • Taisyklės papildytos nuostatomis, skirtomis nuotolinių lošimų organizatoriams, pakeistas lošimus lošimo automatais ir stalo lošimus organizuojančių juridinių asmenų fiksuoto mokesčio už lošimo įrenginius sumokėjimo terminas, pakeičiant ir apskaičiavimo bei mokėjimo už kiekvieną lošimų veiklos leidime nurodytą lošimo įrenginį tvarką, patikslintos kai kurių naujųjų FR0583 ir FR0584 formų laukelių pildymo taisyklės, atsižvelgiant į pačių formų pakeitimus • Pvz., abiejose formose panaikintas laukelis „Registravimo Nr.“, kuriame anksčiau buvo įrašomas deklaracijos įregistravimo mokesčių mokėtojo tvarkomame deklaracijų registravimo žurnale eilės numeris, nustatyta, kad Loterijų mokesčio deklaracijos FR0583 formos 3–6 laukeliai (buveinės adresas, telefonas, faksas, elektroninio pašto adresas) neužpildomi, atsisakant šių laukelių ir FR0584 formoje, o pildant FR0583 formos 9 laukelį (pirminė ar patikslinta), nurodyta, kad jame „x“ ženklu turi būti pažymima, ar tų ataskaitinių metų FR0583 forma teikiama pirmą kartą („pirminė forma“), ar ji yra patikslinta („patikslinta“) (anksčiau šio laukelio nereikėjo pildyti) • Lošimų mokesčio deklaracijos FR0584 A dalies gautoms įplaukoms nurodyti 10 laukelyje turi būti įrašoma atitinkamos lošimų rūšies, t. y. bingo, totalizatoriaus, lažybų ar nuotolinių lošimų, mokestinio laikotarpio įplaukų suma • Be to, Lietuvos savivaldybių kodai nurodomi nebe Loterijų mokesčio deklaracijos FR0583 formoje, o jų sąrašas pateikiamas deklaracijų FR0583 ir FR0584 formų užpildymo taisyklių priede • Naujosios formos ir taisyklės taikomos nuo 2016 m. kovo 18 d.
 

Pavyzdinio remiamojo įdarbinimo priemonių įgyvendinimo patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo pakeitimai

Lietuvos darbo biržos direktorius 2016 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. V-161 pakeitė Pavyzdinį remiamojo įdarbinimo priemonių įgyvendinimo patikrinimų atlikimo tvarkos aprašą, kuriame be oficialaus teisės aktų paskelbimo šaltinių rekvizitų išbraukimo, netekusiais galios pripažinti trys priedai, t. y. 2-4 priedai (Darbdavio, įgyvendinančio viešuosius darbus, neplaninio patikrinimo akto forma, Darbdavio, įgyvendinančio darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonę, neplaninio patikrinimo akto forma, Darbdavio, įgyvendinančio darbo rotacijos priemonę, neplaninio patikrinimo akto forma), paliekant tik vieną nauja redakcija išdėstytą 1 priedą „Darbdavio, įgyvendinančio remiamojo įdarbinimo priemonę, neplaninio patikrinimo akto forma“, surašomą teritorinei darbo biržai atliekant darbdavio neplaninį patikrinimą.
 

Policijos įstaigose dirbančių valstybės tarnautojų pajamų ir turto deklaravimas 2016 metais

VMI prie LR FM paaiškinimas apie policijos įstaigose dirbančių valstybės tarnautojų gautų pajamų ir/ar turto deklaravimo tvarką 2016 metais.
 

Privalomojo sveikatos draudimo įmokos su neteisingais kodais neįskaitomos

Nuo šių metų sausio 1-osios visų asmenų privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas administruoja tik „Sodra“ ir jas mokėti reikia tik „Sodrai“, todėl asmenys būtinai turi atkreipti dėmesį, kokį kodą nurodo mokėdami įmokas • Dažniausiai klystama nurodant kodą 364, todėl „Sodra“ primena, kad šiuo kodu įmokos gali būti mokamos tik tuo atveju, jeigu tą mėnesį asmuo neturi darbo santykių, nėra draustas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis ir nevykdo jokios kitos savarankiškos ekonominės veiklos, t. y: nevykdo individualios veiklos; nevykdo individualios žemės ūkio veiklos; neturi verslo liudijimo; nėra individualios įmonės (IĮ) savininkas, ūkinės bendrijos (ŪB) tikrasis narys ar mažosios bendrijos (MB) narys; nėra veiklos laikinai nevykdančios, bankrutuojančios ar likviduojamos IĮ savininkas, ŪB tikrasis narys ar MB narys • Pradėjusieji vykdyti savarankišką ekonominę veiklą PSD įmokas turėtų mokėti nurodydami kitus įmokų kodus • Primename, kad nuo šių metų sausio 1 d. privalomasis sveikatos draudimas galioja tik tiems asmenims, kurie laiku, iki einamojo mėnesio paskutinės dienos sumoka nustatyto dydžio PSD įmokas ir neturi nuo metų pradžios susidariusių skolų • Tai reiškia, kad apdraustas PSD bus tik toks gyventojas, kuris neturės skolos ir bus sumokėjęs einamojo laikotarpio įmoką.
 

Pusmečiui pratęstas valstybės paramos teikimo daugiabučiams renovuoti terminas

Vyriausybė 2016 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 231 pakeitė Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisykles ir pratęsė valstybės paramos, skirtos seniems daugiabučiams renovuoti, teikimo terminus • Pakeitimais dar šešiems mėnesiams – iki šių metų gruodžio 31 d. pratęstas terminas, kai valstybė butų ir kitų patalpų savininkams apmokės arba kompensuos visas daugiabučio modernizavimo projektui įgyvendinti skirtas statybos techninės priežiūros faktines išlaidas, tačiau ši kompensacija neturi viršyti 2 proc. statybos rangos darbų kainos su PVM, numatytos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane (anksčiau buvo nustatyta, kad tokia 100 proc. valstybės parama teikiama iki 2016 m. liepos 1 d.) • Iki 2016 m. gruodžio 1 d. (vietoje anksčiau nustatytos 2016 m. liepos 1 d.) butų ir kitų patalpų savininkams 100 proc. bus apmokamos ar kompensuojamos ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo faktinės išlaidos, tačiau neviršijančios 0,1 euro per mėnesį už kv. metrą buto naudingojo ar kitų patalpų bendrojo ploto, be PVM • Nuo 2017 m. sausio 1 d. už statybos techninę priežiūrą ir administravimo paslaugas valstybės paramos dydis mažinamas perpus, apmokant arba kompensuojant 50 proc. faktinių išlaidų • Pusmečiui pratęstas ir papildomos valstybės paramos iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų kompensuojant 25 proc. investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, teikimo terminas • Tačiau 25 proc. papildoma valstybės parama daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, įgyvendinantiems daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, bus teikiama tik tuo atveju, jei bus įvykdytos 3 sąlygos: pirmoji – atnaujinimo projektas parengtas iki 2014 m. gruodžio 31 d.; antroji – statybos rangos darbų pirkimas daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui ar jo daliai įgyvendinti įvykęs (atrinktas paslaugų teikėjas) iki 2015 m. kovo 31 d. ir trečioji sąlyga susieta su projekto įgyvendinimo data, kuri pratęsta dar pusei metų, nustatant, kad projektas turi būti įgyvendintas iki 2016 m. gruodžio 31 d. • Ankščiau buvo numatyta, kad 25 proc. investicijų kompensuojama, jeigu statybos rangos darbai daugiabučio renovavimo projektui įgyvendinti nupirkti iki 2015 m. kovo 31 d., o projektas įgyvendintas iki 2016 m. liepos 1 d.
 

VMI apie biodujų apmokestinimą akcizais

VMI prie LR FM paaiškinimas apie biodujų apmokestinimą akcizais iki 2015 m. gruodžio 31 d. ir nuo 2016 m. sausio 1 d., t. y. kada atsiranda prievolė mokėti akcizus už biodujas, atvejai kai gali būti atleidžiama nuo akcizų mokėjimo, aptarta akcizų deklaracijų pateikimo ir akcizų sumokėjimo tvarka bei kita informacija.
 

VMI keičia apie užsienyje atidarytas ir uždarytas elektronines sąskaitas deklaravimo tvarką bei atideda informacijos pateikimo terminus

VMI prie LR FM informavo, kad keičia taisykles, reglamentuojančias Lietuvos gyventojų prievolę iki gegužės 2 d. deklaruoti užsienio valstybių kredito įstaigose atidarytas ir uždarytas sąskaitas bei informuoti apie elektronines sąskaitas (pvz., PayPal, Webmoney, Skrill ir kt.) • Taip pat iki metų pabaigos atidedamas terminas, per kurį tokią informaciją reikia pateikti.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Kovas     2016  
PrATKPŠS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama