SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 2 mėn. prenumeratos kaina – 18 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 2 mėn. prenumeratos kaina – 18 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2016 m. vasario 9 d.
Nr. 6 (949) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

2015 m. gautų pajamų iš finansinių priemonių pardavimo ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo apmokestinimas ir deklaravimas

VMI prie LR FM paaiškinimas, kokia tvarka apmokestinamos 2015 metais gyventojų gautos finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamos, taip pat pateikiant informaciją apie šių pajamų deklaravimo tvarką.
 

2015 m. gyventojų gautų palūkanų apmokestinimo ir deklaravimo tvarka

VMI prie LR FM paaiškina, kokia tvarka apmokestinamos ir deklaruojamos 2015 metais gyventojų gautos palūkanos.
 

A klasės išmokų deklaravimas metinėje A klasės išmokų deklaracijos FR0573 formoje

VMI prie LR FM paaiškinimas apie Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos pildymą ir pateikimą mokesčių administratoriui už 2015–uosius metus, taip pat kokias nuo 2016 01 01 išmokėtas A klasės neapmokestinamąsias išmokas (kurių neprivaloma deklaruoti už 2015 m.) turės papildomai deklaruoti mokestį išskaičiuojantys asmenys deklaracijos FR0573 formoje.
 

Kaip apmokėti baudas už administracinius teisės pažeidimus?

VMI prie LR FM paaiškinimas apie baudų už administracinius teisės pažeidimus apmokėjimą, įskaitymą, sumokėjimo atidėjimą ir išdėstymą dalimis, kuris parengtas klausimų atsakymų forma.
 

Kuriems gyventojams reikia deklaruoti ir sumokėti nekilnojamojo turto mokestį už 2012–2014 metus?

VMI prie LR FM, gavusios paaiškinimus iš finansų ir teisingumo ministerijų, informacija apie Konstitucinio Teismo 2015 09 22 nutarimo Nr. KT24-N14/2015 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio (2011 12 21 redakcija) nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ nuostatų taikymo už 2012–2014 metų mokestinį laikotarpį.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki vasario 15 d., kalendorius.
 

Pakeitimai deklaruojantiems ir mokantiems mokestį už valstybinius gamtos išteklius (už medžiojamų gyvūnų išteklius bei už kitus valstybinius gamtos išteklius)

VMI prie LR FM viršininkas ir aplinkos ministras bendru 2016 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. D1-63/VA-12 pakeitė 2006 12 27 įsakymą Nr. D1-614/VA-99 ir nauja nauja redakcija išdėstė Mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir statybinį gruntą deklaracijos KIT708 formą ir jos papildomo lapo KIT708P formą, kurioje naujais kodais papildytas gamtos išteklių rūšių kodų sąrašas, patikslintos šių formų pildymo ir pateikimo taisyklės, taip pat 9 ir 11 laukelių užpildymo tvarka • Be to, pakeistos ir Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaracijos KIT709 formos ir jos papildomo lapo KIT709P formos užpildymo ir pateikimo taisyklės.
 

Pakeitimai dėl šeimynų „Sodrai“ teikiamų SAV pranešimų

„Sodros“ direktorius 2016 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. V-68 pakeitė SAV pranešimų apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisykles ir nustatė, kad nuo vasario 9 d. šeimynos SAV pranešimus apie savarankiškai dirbančius asmenis „Sodrai“ privalo pateikti, kai už šeimynos dalyvį socialinio draudimo įmokas už mėnesį apskaičiuoja ir sumoka nuo sumos, didesnės negu Vyriausybės tvirtinamos einamųjų metų draudžiamosios pajamos (2016 metų draudžiamųjų pajamų dydis – 445 eurai).
 

Patikslinta mokesčio už aplinkos teršimą (iš mobilių ir stacionarių taršos šaltinių, apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės atliekomis) deklaracijų FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524 formų pateikimo VMI bei mokesčio sumokėjimo tvarka

VMI prie LR FM viršininkas ir aplinkos ministras kolegialiu 2016 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. VA-13/D1-64 pakeitė 2008 12 08 įsakymą Nr. VA-61/D1-658 ir juo patvirtintas Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos ir stacionarių taršos šaltinių deklaracijų FR0521 ir FR0522 formų bei Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės atliekomis deklaracijų FR0523 ir FR0524 formų pildymo taisykles • Pakeitimais nustatyta, kad mokesčio mokėtojai užpildytas deklaracijų formas FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524 mokesčių administratoriui turi pateikti bei deklaruotas mokesčio sumas sumokėti ne vėliau kaip pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, vasario 15 d., nurodant, kad elektroniniu būdu minėtos deklaracijos pateikiamos per VMI prie FM elektroninio deklaravimo sistemą (http://deklaravimas.vmi.lt).
 

Pelno mokesčio lengvata mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų sąnaudoms

Parengta pagal VMI prie LR FM atnaujintą leidinį „Pelno mokesčio lengvatos“, kuriame paaiškinta PMĮ 17-1 straipsnyje įtvirtinta pelno mokesčio lengvatos taikymo tvarka investicijoms į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (sąnaudos, patirtos moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai atlikti, gali būti atskaitomos iš pajamų 3 kartus, jeigu tenkinamos visos PMĮ 17-1 str. numatytos sąlygos) (pagal teisės aktų nuostatas, galiojusias 2016 m. sausio mėn. 1 d.).
 

Prievolė „Sodrai“ pateikti duomenis apie 2009 m. dirbusių pensininkų draudžiamąsias pajamas

„Sodros“ direktorius 2016 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V-58 patvirtino nuo vasario 5 d. galiojančias: 10-SD pranešimo apie dirbusių pensininkų draudžiamąsias pajamas formą (versija 02); Elektroninio 10-SD pranešimo apie dirbusių pensininkų draudžiamąsias pajamas formos duomenų struktūros aprašą (versija 02) ir Duomenų apie dirbusių pensininkų draudžiamąsias pajamas pateikimo taisykles • Naujosios taisyklės nustato duomenų apie laikotarpiu nuo 2009 m. gegužės 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. dirbusių pensininkų draudžiamąsias pajamas pateikimo „Sodros“ teritoriniam skyriui ir/ar „Sodros“ Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriui tvarką bei 10-SD pranešimo apie dirbusių pensininkų draudžiamąsias pajamas pildymo tvarką • Šiomis taisyklėmis privalo vadovautis visos institucijos ir įstaigos, kurios pagal Asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymą privalo perskaičiuoti grąžintiną asmeniui neišmokėto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalį, taip pat institucijos ar įstaigos, perėmusios reorganizuotų ar likviduotų institucijų ar įstaigų, mokėjusių sumažintą darbo užmokestį, teises ir pareigas ar kitos įstaigos ar institucijos numatytos minėto įstatymo 2 str. 6 dalyje (savivaldybės administracija (kai ši institucija ar įstaiga buvo išlaikoma iš savivaldybės biudžeto) arba ministerija, kurios ministras nurodytuoju laikotarpiu buvo atsakingas už valdymo sritį, kurioje veikė likviduota arba reorganizuota institucija (įstaiga), arba Seimo kanceliarija ar Prezidento kanceliarija, kai likviduota arba reorganizuota institucija ar įstaiga buvo atskaitinga Seimui ar Prezidentui).
 

PVM sąskaitų faktūrų registro tvarkymas ir duomenų FR0671 ir FR0672 formų pildymas

VMI prie LR FM paaiškinimas apie PVM sąskaitų faktūrų registrų tvarkymą bei formų FR0671 „Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenys“ ir/arba FR0672 „Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenys“ pildymą • Primintina, kad šios formos pildomos ir teikiamos mokesčių administratoriui tik tuomet, jei šis, siekdamas užkirsti kelią galimiems teisės aktų pažeidimams, apmokestinamajam asmeniui įteikia raštišką nurodymą (Nurodymo teikti gaunamų ir/arba išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenis FR0786 forma) nustatytu periodiškumu teikti gaunamų ir/arba išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis už tame nurodyme nustatytą laikotarpį, kurio pradžia negali būti ankstesnė nei apmokestinamajam asmeniui nurodymo įteikimo data • Registrų duomenys pagal nurodymą teikiami iki datos, nurodytos FR0786 formoje arba VMI Sprendime atšaukti nurodymą teikti gaunamų ir/arba išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenis (FR0787 forma) • Nuo 2016 m. spalio 1 d. apmokestinamieji asmenys privalomai, naudodamiesi i. MAS, turės pateikti duomenis apie išrašomas ir gaunamas PVM sąskaitas faktūras • VMI paskelbė PVM sąskaitų faktūrų registro duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių bei i.SAF duomenų rinkmenos aprašymo projektus, kartu ir 27 atsakymus į klausimus, susijusius su i.SAF duomenų teikimu/tikslinimu, taip pat gaunamų/išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų pildymu.
 

Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašo papildymai

„Sodros“ direktorius 2016 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V-67 pakeitė Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašą, kuriame papildymu nustatyta, kad valstybės lėšomis draudžiami ir kursantai – asmenys, kurie mokosi pataisos pareigūnų švietimo įstaigoje pagal profesinio mokymo programas, tačiau tik nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Vasaris     2016  
PrATKPŠS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama