SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ prenumerata 2023 metams NEBEPRIIMAMA • • • • • Dėkojame savo skaitytojams už daugiau nei 25 metus trūkusį bendravimą ir linkime visiems sėkmingos dabarties ir daug žadančios ateities.
2016 m. vasario 2 d.
Nr. 5 (948) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Delspinigių už pavėluotą darbo užmokesčio išmokėjimą dydis nepasikeitė

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. A1-44 patvirtino delspinigių už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą, dydį – 0,07 proc., taikomą nuo vasario 1 d. (delspinigių dydis nepakito).
 

Kada ir kaip apmokestinamas gyventojų paveldėtas turtas?

VMI prie LR FM atnaujino leidinį „Gyventojų paveldimo turto apmokestinimas paveldimo turto mokesčiu“, kuris aktualus turtą paveldintiems gyventojams • Šiame leidinyje, kurį sudaro 20 dalių, klausimų-atsakymų forma paaiškinama, kas yra paveldimas turtas, kada ir kaip paveldėtas turtas apmokestinamas, kas yra paveldimo turto mokesčio mokėtojai ir kokie šio mokesčio tarifai taikomi apmokestinant paveldimą turtą, kam nereikia mokėti šio mokesčio, aptariama kas nustato paveldimo turto vertę ir apmokestinamąją vertę bei kaip apskaičiuojamas paveldimo turto mokestis, kokie taikomi tarifai, kokia yra šio mokesčio deklaravimo ir sumokėjimo tvarka bei kiti su šio mokesčio sumokėjimu susiję aspektai • Leidinyje patikslintos nuostatos, paaiškinančios paveldimo turto mokesčio lengvatas, nurodant, kad nuo 2015 01 01 neapmokestinama paveldimo turto apmokestinamosios vertės dalis, neviršijanti 3 000 Eur, t. y. apmokestinamoji turto vertė, kuri sudaro 70 proc. viso paveldimo turto vertės, dar mažinama 3000 Eur • Tai reiškia, kad gyventojui, nuo šių metų sausio 1 d. paveldėjusiam turtą, kurio visa vertė yra ne didesnė kaip 4286 eurų, o apmokestinamoji vertė (70 proc. viso turto vertės) – ne didesnė kaip 3000 eurų, paveldimo mokesčio mokėti nereikia • Paveldėjusiems turtą, kurio visa vertė yra didesnė kaip 4286 Eur (nuo 2015 01 01), apskaičiuojant paveldimo turto mokestį, gyventojams yra taikoma lengvata – šio turto apmokestinamoji vertė (70 proc. visos turto vertės) yra mažinama 3000 Eur • Kaip apskaičiuojama paveldimo turto apmokestinamoji vertė ir paveldimo turto mokestis, iliustruojama atnaujintame pavyzdyje • Primenama, kad paveldimo turto apmokestinamoji vertė lemia taikomą paveldimo turto mokesčio tarifą: jeigu paveldimo turto apmokestinamoji vertė (70 proc. visos jo vertės) yra ne didesnė kaip 150 tūkst. Eur (nuo 2015 01 01), paveldimo turto mokestis skaičiuojamas, taikant 5 proc. tarifą, o jeigu paveldimo turto apmokestinamoji vertė yra didesnė nei 150 tūkst. Eur, tai paveldimo turto mokestis skaičiuojamas, taikant jau 10 proc. tarifą • Taip pat patikslinta informacija, kaip paveldimo turto mokestis turi būti mokamas, atnaujinant nuostatas ir apie paveldimo turto mokesčio deklaravimo ir sumokėjimo tvarką, paveldėjus užsienyje esamą turtą • Be to, sutrumpintas sąrašas valstybių, kuriose sumokėtą paveldimo turto mokestį (ar jam tapatų mokestį) galima atskaityti iš Lietuvoje mokėtinos paveldimo turto mokesčio sumos – jį sudaro 46 šalys (išbraukta Korėjos Respublika) ir atlikti kiti pakeitimai.
 

Kasmetinė darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugų teikėjų prievolė pateikti darbo inspekcijai informaciją

Valstybinė darbo inspekcija primena, kad juridiniai ar fiziniai asmenys, pagal sutartis su darbdaviais atliekantys darbuotojų saugos ir sveikatos funkcijas ar jų dalį, socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka kasmet iki kovo 1 d. turi VDI teikti informaciją apie darbdavius, kuriems teikė darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugas, bei darbuotojų saugos bei sveikatos specialistų, atlikusių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ar jų dalį, skaičių.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki vasario 10 d., kalendorius.
 

Muitinės įstaigų teikiamų papildomų paslaugų sąrašas ir nauji jų tarifai

Muitinės departamento generalinis direktorius 2016 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1B-77 pakeitė 2001 01 25 įsakymą Nr. 62 ir nauja redakcija išdėstė Muitinės įstaigų teikiamas papildomas paslaugas ir jų tarifus, taikomus nuo sausio 29 d. • Naujame sąraše, lyginant su ankstesniuoju, papildomų paslaugų rūšys išliko tokios pat, o 14-kos paslaugų kainos, palyginus su galiojusiomis iki sausio 29 d., simboliškai sumažėjo (1-3 euro centais) • Be to, patikslintos minėtu įsakymu patvirtintos Mokėjimo už muitinės įstaigų teikiamas papildomas paslaugas taisyklės, nurodant, kad už muitinės įstaigų teikiamas papildomas paslaugas juridiniai ir fiziniai asmenys moka pagal paslaugos suteikimo dieną galiojančius tarifus, kuriuos nustato Muitinės departamentas prie LR FM Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymu (išbraukta nuostata anksčiau numačiusi, kad tarifai derinami su Finansų ministerija ir Konkurencijos taryba).
 

Nauja valstybės valdomų įmonių vadovų darbo apmokėjimo tvarka

Vyriausybė 2016 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 42 pakeitė savo ankstesnį 2002 08 23 nutarimą Nr. 1341 ir, jį išdėsčiusi nauja redakcija, pavadino „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ • Taigi, nauju sausio 22 d. įsigaliojusiu nutarimu, kuris skirtas tik valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčiui reglamentuoti, nustatyta, kad valstybės įmonių vadovų darbo užmokestį sudaro mėnesinė alga, kuri susideda iš pastoviosios dalies ir kintamosios dalies, bei premija • Nutarime išdėstyta, kaip nustatoma mėnesinės algos pastovioji dalis ir nuo ko priklauso kintamoji dalis, įtvirtinti valstybės įmonės vadovo mėnesinės algos apribojimai, taip pat numatyta ir anksčiau nereglamentuota naujai įsteigtos valstybės įmonės vadovo darbo užmokesčio nustatymo tvarka pirmaisiais įmonės veiklos metais • Be to, pakeistos premijų mokėjimo sąlygos ir nustatyti materialinės pašalpos bei išmokamų kompensacijų dydžiai • Kitu 2016 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 43 Vyriausybė pakeitė 2015 12 02 nutarimą Nr. 1240 ir nuo sausio 22 d. pripažino netekusia galios nuostatą, kad valstybės įmonių, AB ir UAB, kuriose valstybei priklauso daugiau kaip 50 proc. balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžiui nustatyti taikoma 247 eurų MMA.
 

Naujos Asmenų registravimo Muitinės prievolininkų registre taisyklės

Muitinės departamento generalinis direktorius 2015 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 1B-975 patvirtino naujas Asmenų registravimo Muitinės prievolininkų registre, registravimo procedūros sustabdymo, registravimo procedūros atnaujinimo ir asmenų išregistravimo iš Muitinės prievolininkų registro taisykles bei Asmens tipų klasifikatorių, kurį sudaro 6 asmenų tipai: fizinis asmuo, juridinis asmuo, asmenų bendrija, užsienio valstybės atstovybė, Lietuvoje registruoti juridinių asmenų filialai ir atstovybės.
 

Pakeistas mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų ir stacionarių taršos šaltinių deklaracijų pateikimo bei mokesčio sumokėjimo terminas

Įgyvendinant Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIIII-1183 7 straipsnio pakeitimo įstatymą, kuriuo nuo 2016 01 01 buvo pakeistas mokesčių už aplinkos teršimą deklaravimo ir sumokėjimo terminas, aplinkos ir finansų ministrai bendru 2016 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. D1-56/1K-42 pakeitė 2008 09 09 įsakymą Nr. D1-370/1K-230 ir juo patvirtintus Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių ir stacionarių taršos šaltinių apskaičiavimo bei mokėjimo tvarkos aprašus • Pakeitimais šiuose aprašuose, galiojančiais nuo vasario 2 d., nustatyta, kad mokesčio mokėtojai per Mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme nustatytą terminą (ne vėliau kaip pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, vasario 15 d.) sumoka mokestį ir pateikia teritorinei VMI, kurios veiklos teritorijoje mokesčio mokėtojas yra įregistruotas mokesčių mokėtojų registre, Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaraciją bei Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaraciją, kurių FR0521 ir FR0522 formas, pildymo ir pateikimo taisykles nustato VMI prie LR FM kartu su Aplinkos ministerija.
 

Pakeistas VMI mokamų įmokų kodų sąrašas

VMI prie LR FM viršininkas ir Muitinės departamento prie LR FM generalinis direktorius bendru 2016 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. VA-11/1B-64 pakeitė Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į VMI biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, kodų sąrašą • Šiame įmokų kodų sąraše skyrius „Kitos baudos“ papildytas nauja įmokų eilute „Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos paskirtos baudos už Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pažeidimus (įmokos kodas 6792) • Taip pat sąrašas papildytas nauju skyriumi – įmokų eilute „Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos tikslinės paskirties pajamos už teisę į žvejybos kvotų suteikimą (įmokos kodas 5478) • Be to, pakeista vienu 1001 įmokos kodu koduojamų mokesčių pastabos eilutė, kurioje pateiktas VMI administruojamų deklaruojamų mokesčių ir baudos už administracinius teisės pažeidimus, paskirtos nuo 2015 07 01, sąrašas ir nustatyta, kad bendru 1001 kodu VMI mokami nekilnojamojo turto mokestis, išbraukiant išimtį nekilnojamojo turto mokesčio avansinei įmokai, kurią anksčiau mokėdami juridiniai asmenys nurodydavo 3211 kodą ir loterijų ir azartinių lošimų mokestis, išbraukiant išimtį lošimų lošimo automatais ir stalo lošimų organizavimo mokesčiui, anksčiau mokėtam atskiru 5221 kodu • Šie papildymai ir pakeitimai įsigaliojo sausio 28 d.
 

Pakeisti pavyzdinio sąskaitų plano penkių sąskaitų pavadinimai

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie LR FM direktorius 2016 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V2-1 pakeitė 2015 04 13 įsakymu Nr. VAS-15 patvirtinto pavyzdinio sąskaitų plano, kuris naudojamas verslo apskaitos standartų nuostatoms aiškinti ir nėra privalomas, sąnaudų sąskaitų dalies 68 „Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos“ grupės penkių sąskaitų (6800, 68001, 68002, 6801 ir 6802) pavadinimus.
 

Patvirtintas 0,10 Eur užstato už daugkartinės pakuotės vienetą dydis

Aplinkos ministras 2016 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. D1-54 patvirtino nuo vasario 1 d. taikomą užstato už daugkartinės pakuotės, kuriai pagal Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 11 str. 1 dalį taikoma užstato sistema, vienetą dydį, lygų 0,10 Eur (toks pat 0,10 Eur užstatas nuo vasario 1 d. taikomas ir gėrimams, supakuotiems į vienkartinę pakuotę).
 

Patvirtintos naujos Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos taisyklės

Finansų ministras 2016 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 1K-29 pakeitė 2005 02 04 įsakymą Nr. 1K-040 ir, jį išdėstęs nauja redakcija, patvirtino Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos taisykles • Naujosios taisyklės, galiojančios nuo sausio 29 d., trumpos ir jose, kaip ir patvirtintose prieš 11-ka metų, išdėstyti veikiau nurodymai, nei taisyklės, kuriais, tvarkydamos apskaitą, turi vadovautis tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos, individualios įmonės.
 

Prekių laikinajam saugojimui įforminti pateikiami dokumentai

Muitinės departamento prie LR FM generalinis direktorius 2016 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 1B-29 pakeitė 2010 12 14 įsakymą Nr. 1B-746 ir, išdėstęs jį nauja redakcija, pavadino „Dėl laikinojo saugojimo deklaracijos formų“.
 

Teisės aktų pakeitimai, aktualūs lošimus organizuojančioms įmonėms

Šių metų sausio 1 d. įsigaliojus Azartinių lošimų įstatymo pakeitimams, daug permainų ir naujovių atsirado ne tik pačiame lošimo procese (pvz., Lietuvoje pradėta kontroliuoti azartinius lošimus internete, lošimo namuose (kazino) leidžiama lošti tik sulaukusiems 21 metų, lošėjas gali prašyti lošimų organizatoriaus, kad jam būtų taikomi apribojimai, dalyvaujant nuotoliniuose lošimuose, bei ribojamos statomų pinigų sumos, įteisintas nelegalių lošimo tinklalapių blokavimas ir kt.), bet pasikeitė nemažai ir poįstatyminių teisės aktų, aktualių lošimus organizuojančių bendrovių finansininkams.
 

Vienkartinės ir daugkartinės pakuotės, kurioje įpakuota prekė, vertės įskaitymas į prekės apmokestinamąją vertę

VMI prie LR FM pakeitė ir papildė Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 15 str., reglamentuojančio PVM apmokestinamosios vertės nustatymo ypatumus, 8 dalies apibendrintą paaiškinimą (komentarą), kuriame paaiškinamos pakuotės (vienkartinės ir daugkartinės), kurioje įpakuota prekė, vertės traukimo į prekės apmokestinamąją vertę taisyklės.
 

VMI apie parduoto kito nei gyvenamasis būstas nekilnojamojo turto pajamų apmokestinimą

VMI prie LR FM klausimų atsakymų forma paaiškino apie Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. 1 d. 28 punkto nuostatų taikymą, apskaičiuojant pajamų mokestį nuo pajamų, gautų už parduotą nekilnojamąjį turtą 2016 metais ir vėlesniais laikotarpiais.
 

VMI komentaro papildymai dėl draudimo paslaugų neapmokestinimo PVM

VMI prie LR FM papildė Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 27 str., skirto draudimo/perdraudimo paslaugų neapmokestinimo PVM tvarkai, apibendrintą paaiškinimą (komentarą) • Pakeitimais papildyta šio straipsnio 2 dalis naujomis nuostatomis ir nauju pavyzdžiu dėl PVM neapmokestinamiems draudimo sandoriams priskiriamų sandorių dėl pirkinio garantijos pratęsimo bei pirkinio draudimo paslaugų suteikimo, taip pat 5 dalis, kurioje aiškinamos PVM neapmokestinimo su draudimo ir perdraudimo paslaugomis susijusios paslaugos, teikiamos draudimo ir perdraudimo tarpininkų, taisyklės, papildant ją nauju pavyzdžiu.
 

VMI patikslino verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo atmintines

VMI prie LR FM patikslino ir papildė Verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo trumpąją ir plačiąją atmintines, kuriose atnaujintos nuostatos dėl nuo 2016 m. sausio 1 d. pasikeitusių valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų dydžių, taip pat pasikeitusios PSD įmokų administravimo tvarkos • Be to, atmintinės papildytos nuostatomis, kai prievolės registruotis PVM mokėtoju atsiranda dėl kontroliuojamų asmenų.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Vasaris     2016  
PrATKPŠS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama