SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 2 mėn. prenumeratos kaina – 18 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 2 mėn. prenumeratos kaina – 18 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2016 m. sausio 12 d.
Nr. 2 (945) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Buhalterinės apskaitos įstatymo naujovės

Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 1, 2, 3, 5, 12, 13, 18, 21 straipsnių, penktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 3-1 straipsniu įstatymu (BAĮ) papildžius 13 str. 8 dalį, nuo 2016 m. sausio 1 d. nustatyta, kad ant sąskaitų faktūrų pasirašyti nebereikia, nebeprivalomi ir šį apskaitos dokumentą surašiusio asmens vardas, pavardė ir pareigos, taip pat pataisomis patikslinta „apskaitos dokumento“ sąvoka, atsisakant laisvos formos apskaitos dokumento, o vietoj jo surašant buhalterinę pažymą, nebereikia ant jos visų privalomų rekvizitų – privalomu paliktas tik atsakingo asmens parašas • Be to, patikslinta klaidų apskaitos registruose taisymo tvarka, griežčiau suformuluota ūkio subjekto vadovo atsakomybė, kuris atsako ne tik už apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų išsaugojimą, bet ir įstatymų nustatytais atvejais jų duomenų teikimą, įtvirtinus civilinę, administracinę ir baudžiamąją atsakomybę • Taip pat į BAĮ perkeltas visų ūkio subjektų buhalterinės apskaitos tvarkymo reikalavimų reglamentavimas, pakeičiant kai kurių ūkio subjektų apskaitos standartų taikymo tvarką, o nuo 2017 m. sausio 1-osios nustatyta, kad subjektas galės pasirinkti ir apskaitos politikoje turės nurodyti, kokį konkretaus visuotinai pripažinto informacijos šaltinio skelbiamą euro ir užsienio valiutos santykį naudoja ir kokią dieną paskelbtą – ūkinės operacijos dieną ar dieną prieš ūkinę operaciją.
 

Dienpinigių apmokestinimas nuo 2016 m. sausio 1 d.

VMI, atsižvelgdama į nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 350 Eur padidintą minimaliąją mėnesinę algą (MMA) ir iki 2,13 Eur pakeltą minimalujį valandinį atlygį (MVA), atnaujino informaciją apie dienpinigių apmokestinimą gyventojų pajamų mokesčiu (GPM) tiek vykstant į užsienio komandiruotes, tiek Lietuvoje.
 

Lietuvai nusipelnę žmonės galės turėti dvigubą pilietybę

Šių metų liepos 1 d. įsigalios Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 2, 5, 7, 20, 21, 24, 26, 30, 31, 32, 36, 42 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 9-1, 41-1 straipsniais įstatymas, kuriame ypatingų nuopelnų mūsų šaliai turintiems Lietuvos piliečiams įtvirtinta teisė turėti dvigubą pilietybę neatsisakant ir Lietuvos piliečio paso • Ypatingais nuopelnais Lietuvos valstybei laikoma Lietuvos piliečio veikla, kuria jis ypač reikšmingai prisideda prie Lietuvos valstybingumo stiprinimo, Lietuvos galios ir jos autoriteto tarptautinėje bendruomenėje didinimo.
 

Mokesčio mokėtojo pareigos pagal GPMĮ 35 straipsnį

VMI prie LR FM, atsižvelgusi į pasikeitusius teisės aktus, nauja redakcija išdėstė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 35 str., nustatančio mokesčio mokėtojo pareigas, apibendrintą paaiškinimą (komentarą), kurio nuostatos taikomos 2015 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki sausio 20 d., kalendorius.
 

Naujos mokesčių mokėtojų skolingumo nustatymo taisyklės

VMI prie LR FM viršininkas 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. VA-126 pakeitė ir išdėstė nauja redakcija Mokesčių mokėtojų skolingumo nustatymo taisykles, kuriomis vadovaujasi VMI prie LR FM darbuotojai visais mokesčių mokėtojų skolingumo nustatymo atvejais • Naujosios taisyklės, galiojančios nuo sausio 1 d., papildytos nuostatomis, susijusiomis su administracinių teisės pažeidimų baudų administravimu, todėl ir nurodyta, kad jos nustato mokestinių prievolių ir/ar Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka paskirtų baudų įvykdymo būklę, pagal kurią mokesčių mokėtojas laikomas skolingas arba neskolingas valstybės ir savivaldybių biudžetams, valstybės pinigų fondams.
 

Nuo 2017-ųjų gyventojai iki 2 proc. pajamų mokesčio galės skirti meno kūrėjo statusą turintiems asmenims

Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 pakeitimo įstatymu, kuriuo Labdaros ir paramos įstatymas (LPĮ) išdėstytas nauja redakcija, nuo 2017 m. sausio 1 d. įtvirtinta nauja meno kūrėjų kūrybinės veiklos skatinimo forma – nuolatiniai Lietuvos gyventojai galės iki 2 proc. pajamų mokesčio skirti meno kūrėjo statusą turintiems fiziniams asmenims • Kaip informavo VMI, nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėto pajamų mokesčio dalis kaip parama meno kūrėjams pirmą kartą galės būti skiriama nuo jų 2016 m. mokestiniu laikotarpiu gautų pajamų pagal 2017 m. sausio 1 d. – gegužės 2 d. laikotarpiu mokesčių administratoriui pateiktus Prašymus pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir/arba politinėms partijoms (FR0512 forma) • Atsižvelgiant į LPĮ pakeitimus, Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatyme, įsigaliosiančiame 2017 m. sausio 1 d., pakeitus 17 str. 1 dalies 25 punktą, papildytos neapmokestinamų pajamų rūšys ir įtvirtinta, kad neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamos ne tik kaip labdara, bet ir kaip parama gyventojų gautos pajamos LPĮ nustatyta tvarka.
 

Nuo balandžio 1 d. – nauja Nurodymo teikti gaunamų/išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenis FR0786 forma

VMI prie LR FM viršininkas 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. VA-120 pakeitė Nurodymo teikti gaunamų ir/arba išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenis FR0786 formą, patvirtintą 2004 12 15 įsakymu Nr. VA-188 ir ją išdėstė nauja redakcija • Pakeitimas šioje naujoje FR0786 formoje susijęs su nuo 2016 m. balandžio 1 d. įsigaliosiančiu Administracinių nusižengimų kodeksu, todėl joje patikslintos atsakomybę nustatančios nuostatos.
 

Padidinti atlyginimo už naudojimąsi Juridinių asmenų dalyvių informacine sistema dydžiai

Teisingumo ministras 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1R-389 patvirtino Atlyginimo VĮ Registrų centrui už naudojimąsi Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos duomenimis ir informacija dydžius, taikomus nuo šių metų sausio 1 d. • Naujieji neterminuotai galiojantys dydžiai, palyginus su iki 2015 12 31 galiojusiais, padidėjo, išskyrus tik išlikusį nepakitusį atlygį už paiešką Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje pagal asmenį, kuris yra juridinio asmens dalyvis.
 

Pakeistas akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių klasifikatorius

VMI prie LR FM viršininkas 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. VA-125 pakeitė Akcizų įstatyme nurodytų akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių kodų klasifikatorių ir jį papildė naujomis 954, 955, 956 kodų eilutėmis atitinkamai skirtomis gamtinėms dujoms, naudojamoms mišriai šilumos ir elektros energijos gamybai, gamtinėms dujoms, naudojamoms kaip šildymui skirtas kuras ir gamtinėms dujoms, naudojamoms verslo reikmėms kaip šildymui skirtas kuras • Be to, klasifikatorius papildytas nauja 648 (Automobiliniai etanolio degalai (E85)) tarifine grupe, skirta automobiliniams degalams (E85) • Degalams, sudarytiems iš 100 proc. RRME koncentracijos, atskiros tarifinės grupės nenumatyta, todėl atliekant veiksmus su šiomis prekėmis naudojamas 640 (Riebalų rūgščių metilo esteris (RRME)) tarifinės grupės kodas • Atitinkamai pakeisti ir 420 (Variklių benzino ir biologinės kilmės žaliavų mišiniai), 460 (Gazolių ir biologinės kilmės žaliavų mišiniai), 464 (Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje, žuvininkystėje arba laivų kuro atsargoms, ir biologinės kilmės žaliavų mišiniai, pažymėti Akcizų įstatymo 44 str. nustatyta tvarka), 465 (Šildyti skirtų gazolių (buitinio krosnių kuro) ir biologinės kilmės žaliavų mišiniai, pažymėti Akcizų įstatymo 44 str. nustatyta tvarka), 475 Skystojo kuro (mazuto), atitinkančio Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus požymius, ir biologinės kilmės žaliavų mišiniai), 495 (Šildyti skirto skysto kuro (mazuto) neatitinkančio Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytų požymių, ir biologinės kilmės žaliavų mišiniai, pažymėti Akcizų įstatymo 44 str. nustatyta tvarka) tarifinių grupių, kurioms nuo 2016 m. sausio 1 d. panaikinama akcizų lengvata biologinės kilmės medžiagų daliai, aprašymai.
 

Pakeistos Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos pildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklės

VMI prie LR FM viršininkas 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. VA-121 pakeitė Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų formų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisykles, kuriose nauja redakcija išdėstytas 1 priedas „Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų pajamų, gautų 2014 m. ir vėlesnį mokestinį laikotarpį, sąrašas“, jo naujame III skyriuje „Ne didesnės už nustatytą dydį nedeklaruojamos neapmokestinamosios pajamos, gautos 2015 m. ir vėlesnį mokestinį laikotarpį“ ir naujame IV skyriuje „Bet kokio dydžio nedeklaruojamos neapmokestinamosios pajamos, gautos 2015 m. ir vėlesnį mokestinį laikotarpį“ pateikiant sąrašą tų neapmokestinamųjų pajamų, kurios gali būti nedeklaruojamos gyventojo teikiamoje 2015 m. mokestinio laikotarpio Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formoje • Atsižvelgiant į naująjį Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų pajamų sąrašą, atitinkamai patikslintos su tokiomis pajamomis susijusios taisyklių nuostatos • Be to, atsižvelgiant į tai, kad nuo 2016 01 01 visas privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas administruoja vienas administratorius – „Sodros“ administravimo įstaigos, taisyklės papildytos paaiškinimais apie tai, kad sveikatos draudimo įmokos deklaruojamos ir į VMI prie LR FM biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas sumokamos tik už mokestinius laikotarpius iki 2015 m. gruodžio 31 d. • Taisyklės taip pat patikslintos paaiškinimu, kad 2015 m. mokestiniu laikotarpiu žemės ūkio veiklą vykdantys asmenys, kurių žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis praėjusių metų laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra 2 ir mažiau EDV, žemės ūkio veiklą vykdančių asmenų kategorijoje PSD įmokas už save privalo deklaruoti ir tuo atveju, kai tuo pačiu laikotarpiu buvo individualios įmonės savininkais, ūkinės bendrijos tikraisiais nariais ar mažosios bendrijos nariais.
 

Pakeitimai Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklėse

VMI prie LR FM viršininkas 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. VA-122 pakeitė Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisykles • Pakeitimai šiose taisyklėse susiję su ataskaitiniais metais (ataskaitiniu laikotarpiu) individualios veiklos gautų pajamų deklaravimu, taip pat patikslinta, kurie asmenys laikomi metinę gyventojų turto deklaraciją teikiančių gyventojų, pageidaujančių gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, šeimos nariais, papildytos nuostatos dėl gyventojų, pageidaujančių gauti piniginę socialinę paramą ar paramą (valstybės paramą) būstui įsigyti arba išsinuomoti, ir jų šeimų narių pateiktų deklaracijų duomenų teisingumo tikrinimo VMI, taisyklių 1 priede „Turto deklaravimo pareigybių (priežasčių) kodų sąrašas“ patikslinta II skyriaus 723 kodo reikšmė.
 

Patikslintos mokesčio ir administracinių baudų permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo) taisyklės

VMI prie LR FM viršininkas 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. VA-124 pakeitė Mokesčio ir baudos už administracinį teisės pažeidimą permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo) taisykles ir nauja redakcija išdėstė Prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio ir/arba baudos už administracinį teisės pažeidimą permoką (skirtumą) ar nepagrįstai išieškotas sumas FR0781 formą, kurioje grąžinimo (įskaitymo) pagrindų sąrašas papildytas nauju 23 kodu – grąžintina sąlyginė PVM suma, apskaičiuota, taikant standartinį PVM tarifą, nuo to mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje deklaruotos apmokestinamosios vertės prekių ir paslaugų, nurodytų PVM įstatymo 96 str. 1 dalies 3 ir 4 punktuose (išskyrus atvejus, kai prekių tiekėjui (paslaugų teikėjui) teisme pradėta bankroto procedūra) • Atitinkamai patikslinta, kad pildant Prašymo FR0781 formą tais atvejais, kai prašoma grąžinti (įskaityti) PVM skirtumą pagal PVM įstatymo 91 str. 2, 3 ir 5 dalių nuostatas, 10 laukelyje „Grąžinimo (įskaitymo) kodas“ privaloma įrašyti vieną iš grąžinimo (įskaitymo) pagrindų kodų 01, 02, 03, 04, 05 , 06, 07, 08, 09 ar naujas 23 • Nurodyta, kad jei mokesčių mokėtojas klaidingai sumokės PSD įmoką VMI (o ne „Sodrai“, kuriai nuo 2016-ųjų sausio 1 d. perduotas visų PSD įmokų administravimas), tai pateikus prašymo formą FR078, sveikatos draudimo įmoką VMI perves „Sodrai“ • Papildymu taip pat nustatyta, kad pagal PVM įstatymo 91 str. nuostatas, mokesčių mokėtojui pateikus prašymą (forma FR0781) grąžinti PVM skirtumą už atitinkamą mokestinį laikotarpį, grąžinama neįskaityto PVM skirtumo likučio dalis negali būti didesnė kaip sąlyginė PVM suma, apskaičiuota, taikant standartinį PVM tarifą, nuo to mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje deklaruotos apmokestinamosios vertės prekių ir paslaugų, nurodytų PVM įstatymo 96 str. 1 dalies 3 ir 4 punktuose (išskyrus atvejus, kai prekių tiekėjui (paslaugų teikėjui) teisme pradėta bankroto procedūra) (grąžinimo (įskaitymo) pagrindo kodas 23).
 

Patvirtintos 23 naujos JAR teikiamų metinių finansinių ataskaitų elektroninio formato rinkinių formos

Teisingumo ministras 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-355 pakeitė 2013 01 17 įsakymą Nr. 1R-17 ir, jį išdėstęs nauja redakcija, patvirtino 23 naujas Juridinių asmenų registro (JAR) tvarkytojui teikiamų metinių finansinių ataskaitų elektroninio formato rinkinių formas, taikytinas nuo 2016 m. sausio 1 d. • 14-kos JAR tvarkytojui teikiamų tarpinių finansinių ataskaitų elektroninio formato rinkinių formos išliko nepakeistos. 
 

Šešios naujos Registrų centrui teikiamos formos

VĮ „Registrų centras“ direktorius 2016 m. sausio 6  d. įsakymu Nr. v-4 pakeitęs 2014 03 13 įsakymą Nr. v-63, patvirtino šešias naujas Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamas formas: keturias prašymų ir dvi kitas formas.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Sausis     2016  
PrATKPŠS
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama