SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio prenumeratos visiems 2020-iems metams kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio prenumeratos visiems 2020-iems metams kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2015 m. gruodžio 1 d.
Nr. 45 (940) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Apie neatvykimą į gydymo įstaigą pacientai privalės pranešti iš anksto

Nuo kitų metų sausio 1 d. gydymo įstaigų pacientai privalės ne vėliau kaip prieš parą pranešti sveikatos priežiūros įstaigai apie neatvykimą į ją paskirtu laiku • Toks reikalavimas įtvirtintas Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 12 straipsnio pakeitimo įstatyme.
 

Dvigubą pilietybę jau gali turėti užsienyje gimę lietuvių vaikai

Lapkričio 28 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 7 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymas, kuriame įtvirtinta, kad Lietuvos Respublikos pilietis gali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, jeigu jis Lietuvos pilietybę ir kitos valstybės pilietybę įgijo gimdamas, išbraukiant sąlygą, kad toks asmuo turi iki 21 metų apsispręsti, kurią pilietybę pasirinkti.
 

Grąžintos tobulinti pataisos dėl pakuočių priėmimo

Seimas po svarstymo nepritarė Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo pataisoms, kuriomis siūloma keisti dar nespėjusias įsigalioti nuostatas dėl pakuočių priėmimo ir jį grąžino tobulinti parlamento Aplinkos apsaugos komitetui.
 

Importuojamų naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo taisyklių pakeitimai

Muitinės departamento prie LR FM generalinis direktorius 2015 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 1B-912 pakeitė Importuojamų naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo taisykles, kuriose naujai išdėstytas 17 punktas, skirtas apgadintų importuojamų naudotų transporto priemonių muitinei vertei nustatyti, papildant jį nuorodomis į kitus teisės aktus, ir naujomis nuostatomis dėl taikytinų koeficientų, kai turto vertinimo ataskaitose apskaičiuojama vertinamų apgadintų importuojamų naudotų transporto priemonių likutinė vertė.
 

Kada mokesčių mokėtojas laikinai atleidžiamas nuo deklaracijų ir/ar kitų dokumentų pateikimo?

VMI prie LR FM paaiškinimas apie laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir/arba kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų teikimo tvarką.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki gruodžio 10 d., kalendorius.
 

Muitinėje galima mokėti ir mokėjimo kortele

Muitinės departamento prie LR FM generalinis direktorius 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 1B-904 papildė savo ankstesnį 2013 02 05 įsakymą Nr. 1B-79 ir nuo gruodžio 1 d. nustatė dar vieną muitinėje naudojamą mokėjimo būdą – mokėjimo kortele (mokėjimo būdo kodas B).
 

Nuo kitų metų spalio VMI turės būti nuolat teikiami PVM sąskaitų faktūrų ir prekių gabenimo važtaraščių duomenys

Kitų metų spalio 1 d. įsigalios Mokesčių administravimo įstatymo bei dviejų lydimųjų įstatymų – Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo ir Kelių transporto kodekso įstatymo pataisos, kuriomis nustatyta prievolė visiems mokesčių mokėtojams nuolat teikti Valstybinei mokesčių inspekcijai PVM sąskaitų faktūrų ir vidaus vežimams kelių transportu naudojamų važtaraščių, kurie galės būti ir elektroninės formos, duomenis • Be to, į gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrus turės būti įtrauktos ir supaprastintos PVM sąskaitos faktūros, išskyrus kasos aparato kvitus už prekes ir paslaugas mažmeninėje degalų prekyboje (variklių benzino, dyzelinių degalų, suskystintų dujų), kurie laikomi PVM sąskaitomis faktūromis, o tais atvejais, kai avanso gavimas forminamas PVM sąskaita faktūra, pačių prekių tiekimas (paslaugų teikimas) turės būti įformintas PVM sąskaita faktūra, kurioje atlygis sumažinamas gautu avansu • Mokesčio deklaracija ir su mokesčio apskaičiavimu ir sumokėjimu susiję kiti dokumentai bus pateikiami tik elektroniniu būdu, išskyrus gyventojų pajamų mokesčio metinę deklaraciją, kuri galės būti pateikiama ir raštu, bei atvejus, kai mokesčio deklaraciją pateikti elektroniniu būdu neįmanoma dėl objektyvių priežasčių arba toks pateikimo būdas sukeltų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą.
 

Pakeistos leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygos

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-677 pakeitė Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašą • Pakeitimais, galiojančiais nuo lapkričio 24 d., patikslintos nuostatos dėl šio aprašo netaikymo, nustatyta išimtis dėl valstybės rinkliavos neėmimo už leidimo dirbti (jo dublikato) išdavimą užsieniečiui, į Lietuvą atvykstančiam pagal tarptautinius susitarimus dėl jaunimo mainų, o siekiant sutrumpinti leidimo dirbti išdavimo terminus, pakeisti laisvos darbo vietos paskelbimo terminai, taip pat ir informacijos apie prognozuojamą užsieniečių įdarbinimo poreikį pateikimą teritorinei darbo biržai, nustatant ir išimtis • Be to, pakeitimais papildytos nuostatos dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti Lietuvoje įregistruota įmonė, įstaiga, organizacija ar Lietuvos Respublikoje įregistruotas užsienio juridinio asmens arba kitos organizacijos padalinys, priimantys atsiųstą laikinai dirbti į Lietuvą užsienietį, kurio nuolatinė darbo vieta yra užsienyje.
 

Pakeistos mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir atleidimo nuo deklaracijų teikimo taisyklės

VMI prie LR FM viršininkas 2015 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. VA-100 pakeitė Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisykles • Vienas pagrindinių pakeitimų taisyklėse susijęs su nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliosiančiais Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimais, t. y. 68 str. papildymą nauja 3 dalimi, pagal kurią mokesčių administratoriui suteikta teisė patikrinti deklaracijoje deklaruoto mokesčio apskaičiavimo teisingumą ir jį perskaičiuoti, neatsižvelgiant į deklaracijos pateikimo ir patikslinimo senaties terminą, jeigu patikrinimas bus pradėtas ne vėliau kaip per 90 dienų nuo šios deklaracijos pateikimo dienos • Tokia teisė VMI suteikta tik tuo atveju, jeigu mokesčių mokėtojas pateiks mokesčio deklaraciją arba patikslintą mokesčio deklaraciją likus mažiau kaip 90 dienų iki MAĮ 68 str. 1 dalyje numatyto mokesčio apskaičiavimo (perskaičiavimo) termino pabaigos (t. y. už einamuosius ir 5 praėjusius kalendorinius metus, skaičiuojamus atgal nuo tų metų, kuriais pradedama mokestį apskaičiuoti arba perskaičiuoti, sausio 1 d.) • Taisyklėse taip pat pakeistos nuostatos, skirtos laikinai atleisti nuo metinės pelno mokesčio deklaracijos pateikimo pelno nesiekiančius vienetus, patikslinant kai kurių šių juridinių vienetų teisinių formų pavadinimus, t. y. patikslinant sąrašą, kuriame vietoje daugiabučių namų savininkų bendrijų nurodytos ne tik daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijos, bet ir kitos paskirties pastatų – asmeninio naudojimo rekreacinės, kūrybos ar ūkinės paskirties pastatų, taip pat vienbučių ir dviejų butų gyvenamųjų namų – bendrijos, be to, į šį sąrašą įtraukiant visas religinės bendruomenes ir bendrijas • Taip pat nustatyta, kad įmonėms, turinčioms likviduojamos, bankrutuojančios ar restruktūrizuojamos įmonės statusą, taisyklių nuostatos dėl laikino atleidimo nuo deklaracijų pateikimo netaikomos, ir įrašyta nauja nuostata, nurodanti, kad mokesčių mokėtojui nepranešus VMI apie veiklos atnaujinimą, mokesčių administratorius pagal gautą iš kitų šaltinių informaciją, gali įrašyti į Mokesčių mokėtojų registrą mokesčių mokėtojo veiklos atnaujinimo datą, apie tai informuodamas mokesčių mokėtoją.
 

Patvirtinta laikino paso išrašymo, išdavimo ir paskelbimo negaliojančiu tvarka

Užsienio reikalų ministras 2015 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. V-244 patvirtino Lietuvos Respublikos laikino paso išrašymo, išdavimo ir paskelbimo negaliojančiu tvarkos aprašą, kurio nuostatos bus taikomos nuo 2016 m. liepos 1 d. • Šiame apraše įtvirtinta, kad nuo kitų metų liepos 1-osios laikinas pasas, kuris galios ne ilgiau kaip 1 metus, galės būti išduodamas Lietuvos Respublikos piliečiui, esančiam užsienio valstybėje ir pageidaujančiam tęsti kelionę, kuriam Lietuva yra išdavusi asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą, jeigu: jis buvo prarastas; jis tapo netinkamu naudoti; pasibaigė jo galiojimo laikas; pilietis neturi galiojančio kelionės dokumento • Laikiną pasą išrašys ir išduos Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga, o jį skelbs negaliojančiu konsulinė įstaiga, teritorinės policijos įstaigos migracijos padalinys arba Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.
 

Socialinių įmonių įstatymo pataisos dėl paramos tikslinėms grupėms

Gruodžio 1 d. įsigaliojo Socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 4, 16, 22 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas dėl paramos socialinėse įmonėse įdarbinamų asmenų tikslinėms grupėms, t. y. patikslintas socialinėse įmonėse įdarbinamų asmenų tikslinių grupių sąrašas, nebeišskiriamas mokymo pobūdis, nustatant, kad subsidija tikslinėms asmenų grupėms priklausantiems darbuotojams mokyti gali sudaryti iki 60 proc. išlaidų, reikalingų mokymui, ir ši subsidija gali būti padidinta 10 proc., jeigu pagalba skiriama vidutinėms, mažoms ir labai mažoms įmonėms, taip pat pakeitimais įtvirtinti valstybės pagalbos socialinėms įmonėms dydžio apribojimai.
 

Užsieniečių sąskaitų išsamaus patikrinimo procedūrų ir duomenų teikimo VMI tvarka

VMI prie LR FM viršininkas 2015 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. VA-102 patvirtino nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliosiančias Informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisykles, kurios nustato finansų įstaigų, privalėsiančių Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM pateikti užsienio valstybių rezidentų mokesčių tikslais duomenis ir informaciją apie jų finansines sąskaitas, tvarką • Šios taisyklės – dar vienas dokumentas, į kurį perkeltos Direktyvos 2014/107/ES dėl privalomo automatinio keitimosi informacija apmokestinimo srityje, pakeitusios Direktyvą 2011/16/ES, nuostatos • Pristatome tik naujųjų taisyklių pagrindines normas, kadangi jų 9 prieduose, nors informacija išdėstyta gana plačiai ir išsamiai, tačiau ilga ir sudėtinga, todėl finansų įstaigų darbuotojams, atliksiantiems užsieniečių išsamaus sąskaitų patikrinimo procedūrą, teks nuodugniai nagrinėti nuostatas, aiškinantis sąvokų apibrėžimus, analizuojant įterptas nuorodas į punktus bei papunkčius, taip pat gilinantis į kitus aspektus • Taigi, laukia nemenkas darbas, neabejotinai pareikalausiantis nemažai pastangų, tik džiugu tai, kad reikalavimas informaciją pirmą kartą VMI pateikti nustatytas iki 2017 m. liepos mėn. 1 d. (už 2016 metus), todėl laiko yra.
 

Užsienio pareigūnus papirkusiems asmenims grės baudžiamoji atsakomybė

Lapkričio 26 d. įsigaliojo Baudžiamojo kodekso 226, 227 ir 230 straipsnių pakeitimo įstatymas, remiantis kuriuo užsienio pareigūnus papirkę asmenys visais atvejais gali būti traukiami baudžiamojon atsakomybėn.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Gruodis     2015  
PrATKPŠS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Naujienos
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS
2018-12-19
Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus atneš nebe paštininkai
2018-12-18
„Sodra“ pranešimus apie pensijų kaupimą siųs 650 tūkstančių gyventojų
2018-12-14
Priimant sprendimus dėl įmonių finansavimo, bankai remsis ir VMI duomenimis
2018-12-11
Smulkieji verslininkai jau gali pamatyti, ką gebės VMI sukurtas virtualus buhalteris i.APS
2018-12-03
Nuo gruodžio 3-osios kai kuriuose VMI poskyriuose pasikeitė darbo laikas
2018-12-03
VMI primena: artėja nekilnojamojo turto fiziniams asmenims deklaravimo terminas

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama