SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 6 mėn. prenumeratos kaina – 54 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 6 mėn. prenumeratos kaina – 54 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2015 m. lapkričio 24 d.
Nr. 44 (939) StraipsniaiPožiūrisPVM direktyvoje reglamentuotų trikampė...         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

PVM direktyvoje reglamentuotų trikampės prekybos taisyklių įgyvendinimas Lietuvoje

 

 

   

 

Advokatų profesinės bendrijos „Motieka & Audzevičius“

vyr. teisininkas Mantas JUOZAITIS ir

teisininkas Edvinas LENKAUSKAS.

 

Trikampė prekyba – tai tokie prekių tiekimo sandoriai ES viduje, kai juose dalyvauja trijų valstybių narių PVM mokėtojai: vienos valstybės narės PVM mokėtojas įsigyja prekes kitoje valstybėje narėje, prekės yra gabenamos tiesiai į trečią valstybę narę, kurioje ir toliau parduodamos (žr. 1 pav.).

Motieka1_1.jpg

Taigi, esant tipinei trikampės prekybos situacijai, PVM mokėtojas B yra trikampės prekybos tarpininkas, kuris prekes nusiperka iš A bei vėliau jas parduoda C. Tokiu atveju PVM mokėtojas B, tiek įsigydamas prekes iš valstybės narės A, tiek parduodamas šias prekes C, šių prekių pardavimo PVM valstybėje narėje B neskaičiuoja, nes tai nėra prekių įsigijimo vieta. Prekės vėliau patiekiamos valstybės narės C PVM mokėtojui, kuriam kyla prievolė apskaičiuoti savo šalies PVM.

Nors iš pirmo žvilgsnio trikampės prekybos esmė ir sąlygos atrodo gana nesudėtingai, tačiau praktikoje pasitaiko labai daug neaiškumų taikant šias taisykles. Kol kas Lietuvoje nėra nei vienos mokestinės bylos, kurioje būtų aiškiai išdėstytos trikampės prekybos taisyklių sąlygos bei jų taikymo ypatumai, todėl siekiant tinkamai išsiaiškinti trikampės prekybos taikymo aplinkybes, pirmiausia reikia atsižvelgti į pačią trikampės prekybos esmę bei jos tikslus, 2006 11 28 Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (PVM direktyva) nuostatas bei ES Teisingumo Teismo (ESTT) praktiką.

 

Trikampės prekybos tikslas yra supaprastinti administracinę naštą trikampės prekybos tarpininkui.

Pirmiausia, reikia prisiminti, kad 1993 m., įsigaliojus Mastrichto sutarčiai, ES buvo įtvirtintas laisvas prekių judėjimas, kurio pagrindu buvo panaikinti muitai, mokesčiai ir kiti prekių judėjimo suvaržymai. Dėl šios priežasties PVM direktyvoje buvo įtvirtina taisyklė, pagal kurią PVM mokėtojai yra atleidžiami nuo prievolės mokėti PVM, kai prekės keliauja iš vienos valstybės narės į kitą. Tokiu atveju prekių tiekimas į kitą valstybę narę yra apmokestinamas 0 proc. PVM tarifu. Prekių pirkėjas, kuris yra apmokestinamasis asmuo, savo valstybėje narėje turi apskaičiuoti PVM už pardavėja, bet tuo pačiu įgyja ir teisę iškart atskaityti pirkimo PVM. Tokiu būdu prekės kerta valstybių narių sienas, tačiau toks prekių tiekimas papildomai nėra apsunkinamas PVM. Tokios PVM direktyvos nuostatos atitinka PVM direktyvos tikslus, kuriais yra siekiama apmokestinti vien tik prekių ir paslaugų vartojimą pas galutinį pirkėją.

Nepaisant to, praktikoje dažnai pasitaikydavo ir sudėtingesnių prekių tiekimo atvejų, kai PVM mokėtojai prekes įsigydavo vienoje valstybėje narėje bei nugabendavo ne į savo, bet tiesiai į kitą valstybę narę ir vėliau tas pačias prekes parduodavo kitiems PVM mokėtojams toje valstybėje narėje. Esant tokiai situacijai PVM mokėtojai (tarpininkai) turėjo registruotis PVM mokėtojais valstybėje narėje, kurioje baigėsi prekių tiekimas, ir toje valstybėje narėje privalėjo apskaičiuoti, deklaruoti ir atskaityti PVM. Atsižvelgiant į tai, kad atlikus šiuos veiksmus rezultatas tampa praktiškai toks pat, t. y. toks prekių tarpininkas galutiniame rezultate faktiškai nėra apmokestinamas PVM nei savo valstybėje narėje, nei toje valstybėje narėje, kurioje baigiasi prekių tiekimas, buvo sukurta trikampės prekybos taisyklė. Ši taisyklė dar yra žinoma kaip „supaprastinimo taisyklė“ (angl. „the simplification rule“), kadangi suteikia teisę trikampės prekybos tarpininkui nesiregistruoti PVM mokėtoju valstybėje narėje, kai tiesiogiai nugabentos prekės yra vėliau parduodamos toje valstybėje narėje esantiems PVM mokėtojams, kurie tinkamai apskaičiuoja ir deklaruoja pirkimo PVM.

Taigi, trikampės prekybos tikslas yra supaprastinti administracinę naštą trikampės prekybos tarpininkui ir tokiu būdu užtikrinti, kad prekių tiekimas Bendrijos viduje bus nesuvaržytas jokiais papildomais mokesčiais. Atitinkamai, remiantis šia taisykle, prekės PVM yra apmokestinamos paskutinėje grandyje, t. y. toje valstybėje narėje, į kurią prekės atgabenamos. Tokia taisyklė atitinka bendruosius PVM apmokestinimo principus, kadangi prekės yra PVM apmokestinamos ten, kur jos yra nugabentos ar suvartojamos.

 

PVM direktyva numato, kad trikampės prekybos tarpininkas turi įrodyti, kad nugabenus prekes, jos vėliau buvo parduotos tos valstybės narės PVM mokėtojui.

PVM direktyvos 42 straipsnyje yra reglamentuotos trikampės prekybos taisyklių nuostatos, kurios numato, kad trikampės prekybos tarpininkui nereikia savo valstybėje narėje sumokėti pardavimo PVM, jeigu:

  • prekes įsigyjantis asmuo nurodo, kad jis prekes įsigijo Bendrijos viduje tam, kad paskui jas tiektų valstybės narės, kuri nustatoma pagal 40 straipsnį, teritorijoje ir už jas pagal 197 straipsnį prievolė sumokėti PVM tenka asmeniui, kuriam skirtos prekės;
  • prekes įsigyjantis asmuo įvykdė 265 straipsnyje nustatytas prievoles, susijusias su sumuojančios ataskaitos pateikimu.

Taigi, PVM direktyva numato dvi trikampės prekybos sąlygas:

  • trikampės prekybos tarpininkas prekes įsigijo Bendrijos viduje tam, kad paskui jas tiektų apmokestinamam asmeniui valstybėje narėje, kurioje prekės yra nugabenamos;
  • trikampės prekybos tarpininkas turi pateikti sumuojančią ataskaitą apie trikampės prekybos sandorius.

Be to, pirmoji PVM direktyvoje numatyta trikampės prekybos sąlyga yra detalizuota PVM direktyvos 141 straipsnyje, kuriame numatoma, jog turi būti tenkinamos šios sąlygos:

   a) prekes įsigyja apmokestinamasis asmuo, kuris nėra įsisteigęs atitinkamoje valstybėje narėje, bet yra įregistruotas PVM mokėtoju kitoje valstybėje narėje;

   b) prekes įsigyja a punkte nurodytas asmuo tam, kad paskui šias prekes galėtų tiekti atitinkamoje valstybėje narėje;

   c) prekės, kurias tokiu būdu įsigyja a punkte nurodytas apmokestinamasis asmuo, yra tiesiogiai siunčiamos ar gabenamos iš kitos valstybės narės nei ta, kurioje šis apmokestinamasis asmuo yra įregistruotas PVM mokėtoju, asmeniui, kuriam jis tas prekes patieks vėliau;

   d) asmuo, kuriam prekės bus vėliau patiektos, yra apmokestinamasis asmuo arba neapmokestinamasis juridinis asmuo, kuris yra įregistruotas PVM mokėtoju atitinkamoje valstybėje narėje;

   e) d punkte nurodytam asmeniui pagal 197 straipsnį tenka prievolė sumokėti PVM, kai tiekimą atlieka apmokestinamasis asmuo, kuris nėra įsisteigęs toje valstybėje narėje, kurioje atsiranda prievolė sumokėti PVM.

Taigi, apibendrinant PVM direktyvos nuostatas, galima daryti išvadą, kad tuo atveju, kai trikampės prekybos tarpininkas įrodo, jog įsigytos prekės iš vienos valstybės narės buvo nugabentos į kitą ir vėliau arba paskui ten parduotos PVM mokėtojui, tokiu atveju prekių tiekimas nebus apmokestintas trikampės prekybos tarpininko valstybėje narėje.

 

PVMĮ numato, kad trikampės prekybos tarpininkas turi įrodyti, kad prekes pardavė iš karto tos valstybės narės PVM mokėtojui, į kurią prekės buvo tiesiogiai nugabentos.

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (PVMĮ) 122 str. 3 dalyje yra įgyvendintos PVM direktyvos nuostatos dėl trikampės prekybos, kurios numato, kad tuo atveju, kai:

  • iš vienos valstybės narės į kitą valstybę narę išgabenamas prekes įsigyja Lietuvos Respublikoje registruotas PVM mokėtojas, kuris šias prekes iš karto toje kitoje valstybėje narėje patiekia asmeniui, kuriam toje kitoje valstybėje narėje nustatyta prievolė apskaičiuoti ir sumokėti už šias patiektas prekes PVM, o
  • Lietuvos Respublikos PVM mokėtojas PVMĮ nustatyta tvarka šiuos sandorius deklaruoja prekių tiekimo į kitas valstybes nares ataskaitoje, nelaikoma, kad šis prekių įsigijimas iš kitos valstybės narės įvyko šalies teritorijoje.

Analogiška pozicija pateikta PVMĮ 122 str. 3 dalies komentare, kuris numato, kad kai Lietuvoje registruotas PVM mokėtojas (tarpininkaujantis asmuo trikampėje prekyboje) iš vienos valstybės narės įsigyja prekes ir jų pardavėjui nurodo Lietuvos PVM mokėtojo kodą, o prekės vežamos iš įsigijimo valstybės narės į kitą valstybę narę (ne į Lietuvą), prekių įsigijimo vieta nelaikoma Lietuva, jei:

  • iš karto toje valstybėje, į kurią prekės atgabentos, prekės parduodamos asmeniui, turinčiam prievolę apskaičiuoti ir sumokėti už šias prekes PVM;
  • Lietuvos PVM mokėtojas kitos valstybės narės PVM mokėtojui patiektų prekių apmokestinamąją vertę nustatytąja tvarka deklaruoja Prekių tiekimo į kitas ES valstybes nares ataskaitos FR0564 formos 14 laukelyje.

Taigi, PVMĮ 122 str. 3 d. iš esmės numato tokias pat trikampės prekybos sąlygas kaip ir PVM direktyva, t. y. prekes įsigyjantis asmuo prekes turi parduoti kitam PVM mokėtojui valstybėje narėje, į kurią prekės yra atgabenamos.

Tačiau reikia atkreipti dėmesį į tai, kad PVMĮ be jokio teisinio pagrindo numato dar vieną papildomą trikampės prekybos sąlygą, kuri nėra numatyta PVM direktyvoje. Tiek PVMĮ, tiek ir jo komentare yra nurodyta, kad prekes įsigyjantis asmuo privalo iš karto toje valstybėje narėje, į kurią prekės atgabentos, parduoti prekes tos valstybės narės PVM mokėtojui. Tuo tarpu PVM direktyvoje yra nuosekliai laikomasi pozicijos, kad trikampės prekybos atveju prekes įsigyjantis asmuo turi teisę vėliau arba paskui toje valstybėje narėje, į kurią prekės atgabentos, parduoti prekes tos valstybės narės PVM mokėtojui.

Dar daugiau, PVMĮ komentare galima pastebėti dar vieną papildomą sąlygą, kurios nėra nei PVM direktyvoje, nei pačiame PVMĮ. PVMĮ komentaras reikalauja, kad trikampės prekybos atveju prekės turi būti gabenamos iš įsigijimo valstybės narės į kitą valstybę narę. Tuo tarpu PVM direktyvoje yra aiškiai nurodyta, kad prekės turi būti gabenamos iš vienos valstybės narės į kitą valstybę narę, nereikalaujant, kad prekės būtų gabenamos būtent iš tos valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs jų pardavėjas. 

 

Neproporcingos nacionalinės teisės aktų nuostatos yra neteisėtos.

Reikia prisiminti, kad PVM yra vienas iš netiesioginių mokesčių, kuris yra harmonizuotas Europos Sąjungos lygmenyje, todėl visos ES valstybės narės turi naudoti vienodą PVM sistemą bei tinkamai įgyvendinti PVM direktyvos nuostatas. Lietuva, kaip ir kitos ES valstybės narės, yra įpareigota įgyvendinti šią direktyvą tokiu būdu, kad būtų tinkamai pasiekti direktyvos tikslai ir rezultatas. PVM direktyvos tikslas yra pačiu paprasčiausiu būdu apmokestinti vartojimą (PVM direktyvos preambulės 5 p.), bei, atitinkamai, apmokestinti prekes ten, kur jos yra nugabenamos (PVM direktyvos preambulės 19 p.). ESTT praktikoje laikomasi pozicijos, kad nepaisant to, jog valstybės narės, remiantis PVM direktyvos nuostatomis, priimtomis priemonėmis siekia kuo veiksmingiau saugoti valstybės iždo teises, jos neturi viršyti to, kas būtina tam tikslui pasiekti (žr. ESTT sprendimus bylose Nr. C-286/94, C-384/04 ir C-499/13, Garage Molenheide BVBA c.s.). Taigi, valstybės narės privalo nacionalinėje teisėje įgyvendinti PVM direktyvos nuostatas atsižvelgiant į proporcingumo principą ir PVM direktyvos tikslus.

 

PVMĮ nuostatos dėl trikampės prekybos galimai yra neproporcingos ir prieštarauja PVM direktyvos tikslams.

PVMĮ trikampės prekybos nuostatose nurodytas reikalavimas trikampės prekybos tarpininkui įrodyti, kad prekės buvo iškart parduotos kitos valstybės narės PVM mokėtojui, galimai yra neproporcingas ir pažeidžiantis teisinio tikrumo principą. Visų pirmą, reikalavimas „iškart“ parduoti prekes yra visiškai neaiškus, t. y. ar trikampės prekybos tarpininkas prekes privalo parduoti tą pačią sekundę, ar tą pačią dieną, ar per savaitę, o gal net per mėnesį ar ketvirtį?

Be to, toks reikalavimas visiškai nepagrįstai riboja Lietuvoje įsteigtam trikampės prekybos tarpininkui pasinaudoti trikampės prekybos nuostatomis, kadangi vėliau parduodamas prekes toje valstybėje narėje, kurioje baigėsi prekių gabenimas, trikampės prekybos tarpininkas niekada nebus tikras ar Lietuvos mokesčių administratorius tokius sandorius traktuos kaip trikampę prekybą, pagal kurią prekės turi būti iš karto parduodamos kitam PVM mokėtojui. Tokios situacijos būtų išvengta, jeigu PVMĮ nuostatose būtų įtvirtintas PVM direktyvoje nurodytas žodis „vėliau“.

Dar daugiau, PVMĮ komentaras numato, kad trikampės prekybos tarpininkas gali pasinaudoti trikampės prekybos taisyklėmis tik tada, kai prekės yra gabenamos iš tos valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs prekių pardavėjas. Tai reiškia, kad jeigu Lietuvos trikampės prekybos tarpininkas prekes perka iš Latvijos PVM mokėtojo ir vėliau parduoda tas prekes Estijos PVM mokėtojams, o prekės yra gabenamos, pvz., iš Lenkijos į Estiją, tokiu atveju, pagal PVMĮ komentarą, trikampės prekybos taisyklės nebus taikomos. Tuo tarpu, pagal PVM direktyvos nuostatas, yra visiškai nesvarbu iš kokios valstybės narės prekės yra gabenamos, svarbu tik tai, kad valstybė narė nebūtų ta, kurioje yra įsisteigęs trikampės prekybos tarpininkas.

Taigi, atsižvelgiant į šias aplinkybes, galima daryti išvadą, kad įgyvendinant PVM direktyvos nuostatas, PVMĮ be jokio teisinio pagrindo nustatė papildomas, griežtesnes sąlygas trikampės prekybos tarpininkui, kurios yra ne tik visiškai nereikalingos tinkamai įgyvendinti PVM direktyvos nuostatas, bet ir prieštaraujančios PVM direktyvos tikslams. Todėl visi mokesčių mokėtojai, kurie Lietuvoje veikia kaip trikampės prekybos tarpininkai, turėtų būti itin atsargūs, kadangi Lietuvoje įtvirtinta trikampės prekybos taisyklė suteikia labai didelę diskreciją mokesčių administratoriui netaikyti trikampės prekybos taisyklių bei atitinkamai apmokestinti prekių tiekimą Lietuvoje, nepaisant to, kad prekių tiekimas taipogi bus tinkamai apmokestintas toje valstybėje narėje, kurioje baigėsi prekių gabenimas.

 

Pastaba. Šis straipsnis yra advokatų profesinės bendrijos „Motieka & Audzevičius“ teisininkų nuomonė, todėl negali būti naudojamas kaip teisinė išvada. 

 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Lapkritis     2015  
PrATKPŠS
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama