SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio prenumeratos visiems 2020-iems metams kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio prenumeratos visiems 2020-iems metams kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2015 m. lapkričio 24 d.
Nr. 44 (939) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

„Sodrai“ teikiamų formų naujos versijos ir naujas PT elektroninio prašymo dėl apdraustųjų VSD duomenų tikslinimo PT-SAM3SD-M priedas

Gruodžio 1 d. įsigalios „Sodros“ direktorius 2015 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. V-570 pakeistas ankstesnis 2010 06 04 įsakymas Nr. V-243 ir nauja redakcija išdėstytos dvi anksčiau patvirtintos formos: PT elektroninio prašymo dėl apdraustųjų VSD duomenų tikslinimo forma (versija 09) ir NP-SD pranešimo dėl pašalpos skyrimo forma (versija 05) bei šių elektroninių formų duomenų struktūros aprašai • Taip pat naujausiu įsakymu patvirtintas naujas PT elektroninio prašymo dėl apdraustųjų VSD duomenų tikslinimo PT-SAM3SD-M priedas „SAM pranešimo SAM3SD priedo duomenų tikslinimas (už metus)“, kuris skirtas tikslinti duomenis už metus, t. y. teikiamas, jeigu draudėjas turi tikslinti SAM pranešimo SAM3SD priedo visų kalendorinių metų duomenis • Atsižvelgiant į Vyriausybės 2015 09 30 nutarimu Nr. 1032 pakeistas Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatas dėl naujos pranešimo pašalpai skirti (NP-SD pranešimo dėl pašalpos skyrimo) pateikimo tvarkos, naujai išdėstytas punktas, kuriame pakeisti pranešimo (forma NP-SD) pateikimo „Sodrai“ terminai • Taip pat atlikti ir kiti pakeitimai bei papildymai.
 

2016 metams – papildytas A klasės išmokų kodų sąrašas

VMI prie LR FM viršininkas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. VA-99 pakeitė Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formos, jos FR0572A, FR0572U priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių 1 priedą „A klasės išmokų kodai“ ir jį išdėstė nauja redakcija • Naujame 1 priede nebeliko A klasės išmokų kodų, skirtų 2009 bei 2010 m. ir yra pateiktos 4 lentelės, t. y. kodai nuo 2011 m., tarp jų ir naujas 2016 ir vėlesniais metais išmokėtų A klasės išmokų kodų sąrašas • Naujojo priedo 1 grupės „Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusių išmokos“ sąrašas papildytas nauja eilute „Gyvybės draudimo išmokos, viršijančios sumokėtas įmokas“ ir nauju 75 išmokų kodu. 2 grupė „Individualią veiklą vykdančiam gyventojui išmokėtos išmokos“ išliko tokia pati kaip ir 2014–2015 m.
 

Draudimo įmonėms skirtos naujos finansinių ataskaitų formos

Lietuvos banko valdyba 2015 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 03-172 pakeitė Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2004 02 03 nutarimą Nr. N-7, patikslindama jo antraštę – „Dėl draudimo įmonių pagal verslo apskaitos standartus rengiamos finansinės atskaitomybės“ ir nustatydama, kad naujasis nutarimas įsigalios 2016 m. sausio 1 d. ir bus taikomas draudimo įmonėms, taip pat trečiųjų valstybių draudimo įmonių filialams, perdraudimo įmonėms ir trečiųjų valstybių perdraudimo įmonių filialams, kurie tvarko buhalterinę apskaitą pagal Verslo apskaitos standartus, jo nuostatas taikant tiek draudimą, tiek perdraudimą vykdančioms draudimo įmonėms • Naujuoju nutarimu pripažinti netekusiais galios du aprašai, t. y. Finansinių ataskaitų pateikimo tvarkos aprašas ir Finansinių ataskaitų paskelbimo tvarkos aprašas • Kitu 2015 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 03-173 Lietuvos banko valdyba patvirtino draudimo įmonių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo periodiškumo ir finansinių ataskaitų rinkinio viešo skelbimo tvarką, kuri bus taikoma draudimo įmonėms, taip pat trečiųjų valstybių draudimo įmonių filialams, perdraudimo įmonėms ir trečiųjų valstybių perdraudimo įmonių filialams sudarant ir skelbiant 2016 m. I ketvirčio ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas • Dar vienu, trečiuoju 2015 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 03-174 Lietuvos banko valdyba patvirtino draudimo įmonių priežiūrai skirtų finansinių ataskaitų tris naujas formas (Balanso ataskaitos DFA1 formą, Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitos DFA2 formą bei Pinigų srautų ataskaitos DFA3 formą), taip pat Draudimo įmonių priežiūrai skirtų finansinių ataskaitų teikimo tvarkos aprašą • Šis nutarimas įsigalios 2016 m. sausio 1 d. ir juo patvirtinti dokumentai bus taikomi sudarant 2016 m. I ketvirčio ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių priežiūrai skirtas finansines ataskaitas.
 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai ir jų tikslinimas

VMI prie LR FM atnaujino leidinį „Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvų tikslinimas“, kuris aktualus vienetams, atlikusiems ilgalaikio turto rekonstravimą ar remontą, kuris pailgino turto naudingo tarnavimo laiką arba pagerino jo naudingąsias savybes, pakeitusiems jo naudojimo paskirtį, įsigijusiems kitą to paties ilgalaikio turto dalį ir dėl to norintiems tikslinti ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvus • Leidinyje, kuriame aptariami tik atvejai, kada vienetas, jau nusistatęs nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, remdamasis Pelno mokesčio įstatymo 18 str. 12 dalies nuostatomis, gali juos keisti ir tikslinti, paaiškinimai pateikiami klausimų–atsakymų forma • Jame atnaujinti laikotarpiai (datos) pavyzdinių situacijų aprašymuose bei visur minima naujoji valiuta – euras, taip pat išdėstyti ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų tikslinimo atvejai, paaiškinant, kad vienetai, kurie trumpina ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvus, atitinkamai ilgalaikio turto grupei turi nustatyti tokį nusidėvėjimo laikotarpį, per kurį vienete turtas dar bus naudojamas pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti • Be to, pateikiamos nuostatos dėl galimybės taikyti mažesnius ilgalaikio turto nusidėvėjimo ar amortizacijos normatyvus, nei numatyta PMĮ 1 priedėlyje (vertinant vieneto dydį ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų taikymo tikslais, pajamų riba vietoje 500 Lt pakeista 150 000 Eur suma), aptarti ir atvejai, kada normatyvai gali būti tikslinami ir kada privaloma juos tikslinti, pabrėžiant, kad gavus VMI leidimą tikslinti ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvą, nusidėvėjimas (amortizacija) pagal naują normatyvą skaičiuojamas nuo to mokestinio laikotarpio, kurį mokesčių mokėtojas kreipėsi į mokesčių administratorių, pradžios, o nauji normatyvai turi būti vienodai taikomi visai ilgalaikio turto grupei (pogrupiui), t. y. tiek jau turimam, tiek naujai įsigytam turtui • Taip pat išdėstyti ir kiti paaiškinimai apie ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos principus pagal PMĮ 18 str. 12 d. nuostatas.
 

Kitąmet – griežtesnė greitųjų kreditų gavimo tvarka

Nuo kitų metų vasario 1 d. įsigalios Vartojimo kredito įstatymo pataisos, sugriežtinusios greitųjų kreditų rinką, siekiant ją reguliuoti taip, kad vartojimo kredito davėjai skolintų, o vartojimo kredito gavėjai skolintųsi atsakingiau, kartu numatant ir griežtesnį žmogaus finansinės būklės vertinimą prieš jam išduodant paskolą • Pvz., vartojimo kredito sutartis negalės būti sudaroma su jaunesniu kaip 18 metų asmeniu, uždrausta išmokėti vartojimo kredito lėšas nuo 22 iki 7 valandos, įteisinta galimybė vartojimo kredito gavėjui, kuriuo įvardintas fizinis asmuo, siekiantis sudaryti ar sudarantis vartojimo kredito sutartį asmeninėms, šeimos, namų ūkio, bet ne verslo ar profesinėms reikmėms, per 2 dienas, nenurodant priežasties, atsisakyti vartojimo kredito sutarties ir grąžinti vartojimo kredito davėjui arba paskolos davėjui jam išmokėtą vartojimo kredito sumą, nemokant palūkanų ir jokių kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijų, nuo 2016 m. lapkričio 1 d. numatyta kiekvienam fiziniam asmeniui teisė pateikti prašymą neleisti jam sudaryti vartojimo kredito sutarčių, nurodant terminą, o asmeniui, piktnaudžiaujančiam imant greituosius kreditus, teismas įstatymų nustatyta tvarka galės uždrausti sudaryti vartojimo kredito sutartis • Prašymą uždrausti asmeniui sudaryti vartojimo kredito sutartis turės teisę teismui pateikti to asmens sutuoktinis, tėvai, pilnamečiai vaikai, globos (rūpybos) institucija arba prokuroras • Pagal naujas nuostatas bus bus apribota vartojimo kredito reklama, nustatyta pareiga vartojimo kredito davėjams kasmet atlikti metinių finansinių ataskaitų auditą, įtvirtinti reikalavimai tarpusavio skolinimo veiklai ir tarpusavio skolinimo platformos operatoriui, , apribojant vieno paskolos davėjo (skolintojo) vartojimo kreditų, suteiktų per tarpusavio skolinimo platformas, maksimalias sumas bei įtvirtinant, kad tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus įstatinis kapitalas privalės būti ne mažesnis kaip 40 tūkst. eurų • Dar viena svarbi naujovė yra ta, kad tarpusavio skolinimo platformos operatoriui paskolos davėjo ir/arba vartojimo kredito gavėjo mokamas atlygis galės būti skaičiuojamas tik nuo paskolos davėjui vartojimo kredito gavėjo grąžintų įmokų • Pakeitimais nustatytos ir gerokai didesnės baudos už pažeidimus.
 

Ligonių kasos nebeišieškos mažareikšmės žalos

Nuo kitų metų sausio 1 d., kai įsigalios Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 15 straipsnio pakeitimo įstatymas (SDĮ), žala Privalomojo sveikatos draudimo (PSDF) biudžetui galės būti pripažinta mažareikšme žala ir neišieškoma, jeigu ši žala PSDF biudžetui bus nedidelė ir jos išieškojimo išlaidos didesnės už išieškomą sumą.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki gruodžio 1 d., kalendorius.
 

Nauja darbo santykių pasibaigimo, kai nerandamas darbdavys, tvarka

Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius 2015 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. V-342 patvirtino šiuos nuo lapkričio 21 d. galiojančius naujus dokumentus: darbo santykių pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma, tvarkos aprašą, prašymo dėl darbo santykių pasibaigimo konstatavimo formą VDI-DSPS-15 ir pažymos apie darbo santykių pasibaigimą formą VDI-DSPP-15.
 

Nukeltos prašymų pateikimo per muitinės Verslininko portalą datos

Muitinės departamento prie LR FM generalinis direktorius 2015 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. 1B-877 pakeitė šių metų rugpjūčio 12 d. įsakymą Nr. 1B-646 ir patikslino galimybės pateikti muitinei kai kurių prašymų per Verslininko portalą datas.
 

Panaikinta 20 metų senumo automobilių kuro normų nustatymo metodika

Susisiekimo ministras 2015 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 3-454(1.5 E) pripažino netekusiu galios 1995 10 12 įsakymu Nr. 405 patvirtintą Automobilių kuro normų nustatymo metodiką, kurią rekomenduota taikyti nustatant kuro suvartojimo normas įmonėse, įstaigose ir organizacijose • Metodika, kuri nebuvo nė karto keista 20 metų, panaikinta nuo lapkričio 6 d.
 

Panaikintos senosios žymėto kuro kontrolės taisyklės

Ūkio ir vidaus reikalų ministrai kolegialiu 2015 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 4-729/1V-910 nuo 2016 m. sausio 1 d. pripažino netekusiu galios ankstesnį 2003 10 31 įsakymą Nr. 4-406 / 1V-392 „Dėl Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, kontrolės tvarkos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.
 

Papildytas savarankiškai dirbančių asmenų PSD įmokų, mokamų „Sodrai“, kodų sąrašas

„Sodros“ direktorius 2015 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. V-574 pakeitė Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų sąrašą • Šio sąrašo pakeitimai susiję su Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 8, 15, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo nuostatomis, pagal kurias nuo 2016 m. sausio 1 d. visas privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas administruos tik „Sodra“ • Todėl ir pakeistas minėto sąrašo 2 punktas (savarankiškai dirbančių asmenų privalomosios valstybinio socialinio draudimo įmokos), papildant jį verslo liudijimus turintiems gyventojams, savarankiškai PSD besidraudžiantiems asmenims bei asmenims, kurių žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis yra ne didesnis kaip 2 EDV, skirtais naujais PSD įmokų ir delspinigių, už pavėluotai „Sodrai“ pervestas PSD įmokas, kodais, taip pat nurodant ir individualią žemės ūkio veiklą vykdantiems gyventojams, kurių žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis yra didesnis kaip 2 EDV ir kurie nėra PVM mokėtojai, PSD įmokų, delspinigių už laiku nesumokėtas PSD įmokas bei baudų už neteisėtai sumažintas PSD įmokas kodus.
 

Papildomas VMI paaiškinimas dėl atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymo statybos darbams

VMI prie LR FM, atsižvelgdama į gaunamus paklausimus iš mokesčių mokėtojų dėl prievolės tikslinti/netikslinti PVM sąskaitas faktūras ir PVM deklaracijas tuo atveju, kai buvo neteisingai taikytas atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas statybos darbams pagal PVM įstatymo 96 straipsnio nuostatas, pateikė papildomą paaiškinimą dėl mokesčių inspekcijos anksčiau, 2015 10 20 rašte Nr. RM-22410, pateiktų atsakymų į 23-25 klausimus • Mokesčių inspekcija taip pat informavo, kad patikslinamas mokesčių mokėtojų pateiktų paslaugų, kurios priskiriamos/nepriskiriamos statybos darbams pagal Statybos įstatymo 2 str. 15 dalį, I sąrašo 77 punktas: magistralinių kelių, gatvių apšvietimas (kabelių tiesimas bei stulpų ir šviestuvų montavimas, tranšėjų ir duobių kasimas) laikomi statybos darbais.
 

Pasiteisino bandomasis Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos projektas

VMI vykdyto „PSF“ (PVM sąskaitų–faktūrų) projekto metu kontroliuotų įmonių mokėtinas PVM, lyginant su praėjusiais metais, išaugo beveik 80 proc. • Kitų šalies įmonių PVM prievolės augimas siekė 4,8 proc. • 7 tūkst. kontroliuotų įmonių balandžio–rugsėjo mėnesiais deklaravo 6 mln. Eur daugiau mokėtino PVM nei pernai tuo pačiu metu • Apie tokius rezultatus pranešė VMI prie LR FM.
 

PVM direktyvoje reglamentuotų trikampės prekybos taisyklių įgyvendinimas Lietuvoje

Advokatų profesinės bendrijos „Motieka & Audzevičius“ vyr. teisininkas Mantas JUOZAITIS ir teisininkas Edvinas LENKAUSKAS.
 

Siūloma greičiau grąžinti PVM sumą dėl atvirkštinio apmokestinimo PVM taikymo

Siūloma keisti dabartinę tvarką, pagal kurią iš biudžeto grąžintiną PVM sumą, susidariusią dėl atvirkštinio apmokestinimo PVM tvarkos taikymo, galima atgauti tik du kartus per metus.
 

Sveikatos išsaugojimui ir stiprinimui – dalis akcizo už parduotus alkoholinius gėrimus

Vyriausybė 2015 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1197 patvirtinto Valstybinio sveikatos stiprinimo fondo nuostatus ir fondo tarybos sudėtį • Šio fondo paskirtis – remti sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo veiklą, prevencinius projektus, socialinę reklamą ir reikalingus mokslinius tyrimus • Fondas, kurį administruos Sveikatos apsaugos ministerija, veiklą pradės 2016 metais, ir bus finansuojamas iš įplaukų, gautų už alkoholio akcizą, o finansavimo dydį kasmet nustatys Vyriausybė • Fondo lėšas pagal nuostatus skirstys iš 11 narių sudaryta Valstybinio sveikatos stiprinimo fondo taryba, kurios sudėtis tvirtinama 5 metams.
 

Valstybės tarnautojams uždrausta sudaryti papildomas darbo sutartis su savo darbovietėmis

2016 m. sausio 1 d. įsigalios Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 17 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymas, kuriame nuo kitų metų pradžios uždrausta valstybės tarnautojams sudaryti papildomas darbo sutartis su savo darbovietėmis ir gauti papildomą atlygį už tiesioginį darbą, t. y. įtvirtintas draudimas valstybės tarnautojui ne tik eiti daugiau negu vienerias valstybės tarnautojo pareigas, bet ir dirbti pagal darbo sutartį valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis eina valstybės tarnautojo pareigas, taip pat gauti iš šių valstybės ar savivaldybės institucijų ar įstaigų kitas pajamas nei darbo užmokestis ir šiame įstatyme nustatytas išmokas, kompensacijas ir pašalpas • Įsigaliojus įstatymui, valstybės ar savivaldybės institucijose bei įstaigose dirbantys tarnautojai iš savo darbovietės galės gauti tik pareiginę algą ir kitas Valstybės tarnybos įstatymo leidžiamas išmokas bei kompensacijas.
 

Valstybinė darbo inspekcija šiemet tikrins 10 socialinių įmonių

Nuo š. m. lapkričio 1 d. įsigaliojus įsigaliojus Socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 24 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymui bei Vyriausybės 2015 09 30 nutarimu Nr. 1029 pakeistam 2004 07 09 nutarimui Nr. 852 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymą“ ir socialinių įmonių veiklos priežiūros funkciją (fizinius patikrinimus įmonėse) perdavus Valstybinei darbo inspekcijai, lapkričio-gruodžio mėnesiais darbo inspekcija tikrins pirmąsias 10 įmonių, kurių sąrašas paskelbtas www.vdi.lt skiltyje Veikla/Ūkio subjektų priežiūra/Tikrinamų ūkio subjektų sąrašas.
 

VMI paaiškinimas apie mokesčius kompanijos „Uber“ partneriams – vairuotojams

Lietuvoje pradėjus teikti keleivių pavežėjimo paslaugas tarptautinei kompanijai „Uber“, VMI prie LR FM pateikė paaiškinimą apie mokėtinus mokesčius kompanijos „Uber“ partneriams – vairuotojams.
 

VMI paaiškinimas apie netesybas PVM ir Pelno mokesčio įstatymų tikslais

VMI prie LR FM, atsižvelgdama į mokesčių mokėtojų paklausimus, paaiškina klausimą dėl abonentų, kurie viršijo abonento bei vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo sutartyje nurodytą nuotekų užterštumą, mokamų netesybų traktavimo Pridėtinės vertės mokesčio ir Pelno mokesčio įstatymų tikslais.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Lapkritis     2015  
PrATKPŠS
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Naujienos
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS
2018-12-19
Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus atneš nebe paštininkai
2018-12-18
„Sodra“ pranešimus apie pensijų kaupimą siųs 650 tūkstančių gyventojų
2018-12-14
Priimant sprendimus dėl įmonių finansavimo, bankai remsis ir VMI duomenimis
2018-12-11
Smulkieji verslininkai jau gali pamatyti, ką gebės VMI sukurtas virtualus buhalteris i.APS
2018-12-03
Nuo gruodžio 3-osios kai kuriuose VMI poskyriuose pasikeitė darbo laikas
2018-12-03
VMI primena: artėja nekilnojamojo turto fiziniams asmenims deklaravimo terminas

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama