SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2021 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2021 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2015 m. lapkričio 17 d.
Nr. 43 (938) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Kitąmet didelių įmonių imamoms paskoloms bus teikiamos garantijos

Vyriausybė 2015 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1180 pakeitė 2009 06 10 nutarimą Nr. 569 ir, jį išdėsčiusi nauja redakcija, patvirtino Paskolų garantijų kredito įstaigoms už didelių įmonių imamas paskolas teikimo nuostatus, kuriuose įtvirtinta, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (Invega) teiks paskolų garantijas kredito įstaigoms už didelių įmonių imamas paskolas, skirtas investicijoms finansuoti ir/ar apyvartinėms lėšoms papildyti • Nuostatuose įtvirtinta, kad Invegos garantijos suma didelei įmonei negalės būti didesnė kaip 1,5 mln. Eur, o jeigu didelė įmonė vykdo krovinių vežimą keliais veiklą –  750 tūkst. Eur, tuo atveju, kai garantijos trukmė yra ne ilgesnė kaip 5 metai • Kai garantijos trukmė, įskaitant garantijos termino pratęsimą, – ilgesnė kaip 5 metai, bet ne ilgesnė kaip 10 metų, garantijos suma negalės būti didesnė kaip 750 tūkst. Eur (didelių įmonių, vykdančių krovinių vežimo keliais veiklą, atveju – 350 tūkst. Eur) • Garantijos nebus teikiamos, jeigu paskolos gavėjas vykdo finansų ar draudimo, alkoholinių gėrimų ir/ar etilo alkoholio gamybos ar didmeninės prekybos, ginklų gamybos ar prekybos, tabako gaminių gamybos ar didmeninės prekybos, azartinių lošimų ar lažybų organizavimo, nekilnojamojo turto operacijų veiklą ar veiklą, susijusią su žmogaus kamieninių ląstelių naudojimu ir/ar vartojimu, taip pat jeigu paskolos lėšomis norima perfinansuoti finansinius įsipareigojimus kitoms kredito įstaigoms ir/ar kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims; finansuoti kito ūkio subjekto akcijų, pajų dalies kapitale įsigijimą, turto, kuris, Invegos vertinimu, gali būti naudojamas ir asmeniniais tikslais, įsigijimą, nuomą, pagerinimą ir pan., bei investicijas, atliekamas ne Lietuvos Respublikos teritorijoje.
 

Kokiais atvejais PVM neapmokestinamos laisvųjų mokytojų teikiamos mokymo paslaugos?

VMI prie LR FM papildė Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 22 str., nustatančio švietimo ir mokymo paslaugų, taip pat su šių paslaugų teikimu susijusių kitų paslaugų ir prekių tiekimu, neapmokestinimo/apmokestinimo atvejus PVM, 4 dalies, susijusios su PVM lengvata, taikoma laisvojo mokytojo teikiamoms mokymo paslaugoms, apibendrintą paaiškinimą (komentarą), kuriame išbraukta laisvojo mokytojo sąvokos apibrėžtis, papildant atvejais dėl PVM lengvatos taikymo privataus mokytojo teikiamoms laisvojo mokymo paslaugoms ir pateikiant naują pavyzdinę situaciją.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki lapkričio 25 d., kalendorius.
 

Nauja žymėto kuro naudojimo kontrolės tvarka

Energetikos ir vidaus reikalų ministrai bendru 2015 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 1-253/1V-884 patvirtino naują Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, kontrolės tvarkos aprašą, kurio nuostatos bus pradėtos taikyti nuo 2016 m. sausio 1 d. • Aprašas skirtas nustatyti, ar šis kuras naudojamas pagal paskirtį, ir kontroliuojančių institucijų koordinavimo tvarką atliekant šio kuro kontrolę • Žymėtas kuras, kuris turi būti laikomas atskirose talpyklose, parduodamas Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka ir privalo būti naudojamas tik pagal paskirtį: t. y. šildyti skirtas žymėtas kuras, žymėti gazoliai (skirti naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, taip pat skirti naudoti akvakultūros ir verslinę žvejybą vidaus vandenyse vykdančioms įmonėms) bei žymėti laivų degalai • Sutrumpėjo dažyto kuro, kuriam taikomos akcizo lengvatos, kontroliuojančių institucijų sąrašas, jame nebeliekant Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ir įtvirtinant, kad kuro žymėjimą ir žymėto kuro naudojimą pagal kompetenciją kontroliuoja: Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Muitinės departamentas prie LR FM ir teritorinės muitinės bei policijos įstaigos • Praplėstos VMI kontrolės, susijusios su žymėto kuro tikrinimu, funkcijos, taip pat pakeistos nuostatos, susijusios su tikrinimo protokolų gavimu, iki 5 darbo dienų pailgintas terminas, per kurį tikrinantieji kurą, jo bandinį turi pristatyti į laboratoriją, be to, nurodyta, kad vietoje 2 bandinių tikrinti bus imamas kuro bandinys 3 vienoduose induose, išbrauktas 24 valandų terminas, per kurį laboratorija, priėmusi kuro bandinius laboratoriškai ištirti, turi atlikti tyrimą, iki 30 darbo dienų pailgėjo ir terminas, per kurį laboratorija kontrolieriams turi pateikti tyrimų rezultatų oficialią išvadą, taip pat atlikti ir kiti pakeitimai bei papildymai.
 

Naujas sąrašas statybos paslaugų, kurias reikia apmokestinti taikant atvirkštinį PVM

VMI prie LR FM papildė mokesčių mokėtojų pateiktų paslaugų, kurios priskiriamos/nepriskiriamos statybos darbams pagal Statybos įstatymo 2 str. 15 dalį, sąrašą, kuris sudarytas pagal Aplinkos ministerijos individualius atsakymus mokesčių mokėtojams ir mokesčių inspekcijai pateiktas kaip papildoma informacija • Šįkart ir pateikiamas jau ketvirtasis sąrašas, kuriame išvardintos 66 paslaugos, priskiriamos statybos darbams, kuriems taikomas atvirkštinis PVM mechanizmas, ir 70 paslaugų, kurios artimos statybos darbams, tačiau nėra statybos darbai.
 

Nauji įgaliojimai Audito ir apskaitos tarnybai bei Finansų ministerijai

Vyriausybė 2015 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1164 pakeitė 2002 03 12 nutarimą Nr. 348 ir, jį išdėsčiusi nauja redakcija, papildė dviejų institucijų įgaliojimus, t. y.: įgaliojo Audito ir apskaitos tarnybą patvirtinti įrašymo į buhalterių profesionalų sąrašą ir išbraukimo iš jo tvarkos aprašą bei tvarkyti ir skelbti savo interneto svetainėje buhalterių profesionalų sąrašą • Naujieji pavedimai susiję su 2016 m. sausio 1 d. įsigaliosiančiais Buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimais, panaikinusiais šiuo metu dar neįsigaliojusį reikalavimą vyriausiesiems buhalteriams (buhalteriams) būti išlaikius profesinius buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės, mokesčių egzaminus ir įteisinusiais buhalterio profesionalo vardą • Finansų ministerija įgaliota patvirtinti naujas mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos ir konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos sudarymo taisykles, kurias pavesta parengti atsižvelgiant į Įmonių finansinės atskaitomybės ir Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymų pakeitimų nuostatas, kuriose nurodyta, kad didelės ir viešojo intereso įmonės, kurios yra gavybos pramonės arba pirmykščių miškų medienos ruošos įmonės, kaip jos apibrėžtos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos teisės akte, kuriame nustatyti mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) sudarymo reikalavimai, kiekvienais finansiniais metais privalo parengti mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą (konsoliduotąją mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą).
 

Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos pelno nesiekiančioms organizacijoms ir apmokestinimo valstybinės žemės nuomos mokesčiu tvarka

Parengta pagal VMI prie LR FM atnaujintą leidinį „Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai“, kuriame klausimų atsakymų forma paaiškinta, kokiais atvejais ir kokiam pelno nesiekiančioms organizacijų turtui yra taikomos nekilnojamojo turto (NT) mokesčio lengvatos, kokia tvarka deklaruojamas ir sumokamas NT mokestis, taip pat aptartas ir mokesčio už valstybinės žemės nuomą reglamentavimas, atsisakant teisės aktų oficialaus paskelbimo šaltinių minėjimo.
 

Pakeisti VMI nurodymai atsiskaityti negrynaisiais pinigais

VMI prie LR FM viršininko 2015 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. VA-83 pakeistas 2012 12 31 įsakymas Nr. VA-120, kuriuo patvirtintos Mokesčių administratoriaus nurodymo mokesčių mokėtojui atsiskaityti negrynaisiais pinigais FR1118 formos ir Sprendimo panaikinti mokesčių administratoriaus nurodymą mokesčių mokėtojui atsiskaityti negrynaisiais pinigais FR1200 formos bei jų pildymo taisyklės • Nors naujausias įsakymas priimtas dar spalio 13 d., tačiau Teisės aktų registre paskelbtas tik po mėnesio, t. y. lapkričio 12 d. • Papildžius minėtas taisykles nauja nuostata, įtvirtintos naujos sąlygos, VMI duodant nurodymus atsiskaityti tik negrynaisiais pinigais ir nustatyta, kad mokesčių administratorius gali duoti nurodymą trumpesniam nei 1 metų laikotarpiui ir nuspręsti, kad tikslinga riboti atsiskaitymus grynaisiais pinigais tik nuo konkrečiai nustatytos sumos, taip pat gali nurodyti ir vėlesnę nei nurodymo surašymo data atsiskaitymo negrynaisiais pinigais datą • Mokesčių administratorius šias atsiskaitymo negrynaisiais pinigais sąlygas turi nurodyti FR1118 formoje • Pakeistas ir taisyklių punktas, kuriame, įgyvendinant 2016 01 01 įsigaliosiančio Mokesčių administravimo įstatymo (MAĮ) naujas nuostatas, įtvirtinta mokesčių administratoriaus teisė plačiau taikyti MAĮ 104-2 str. (Nurodymas mokesčių mokėtojui atsiskaityti negrynaisiais pinigais) nustatytą mokestinės prievolės įvykdymo užtikrinimo būdą, t. y. duoti nurodymą mokesčių mokėtojui atsiskaityti negrynaisiais pinigais ir tuomet, kai vykdomas mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos priverstinis išieškojimas, taip pat kai mokestinio tyrimo metu nustatomi mokesčių įstatymų pažeidimai ir yra rizika, kad mokesčių mokėtojas, atsiskaitydamas grynaisiais pinigais, gali slėpti pajamas ar kitaip vengti mokėti mokesčius • Pakeitimais papildytas pavyzdinis ir nebaigtinis sąrašas faktų, į kuriuos mokesčių administratorius atkreipia dėmesį, įvertindamas aplinkybes, kurioms esant gali būti nustatoma, jog yra pagrindo manyti, kad yra pagrįsta rizika, kad mokesčių mokėtojas, atsiskaitydamas grynaisiais pinigais, gali slėpti pajamas ar kitaip vengti mokėti mokesčius, t. y. atveju, kai mokesčių mokėtojas pažeidžia Civiliniame kodekse nustatytą atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais tvarką • Taisyklių pakeitimais supaprastinta dokumentų įteikimo tvarka, atsisakant reikalavimo nurodymą įteikti pasirašytinai, t. y. nurodoma, kad dokumentai įteikiami bendra MAĮ X skyriuje nustatyta tvarka • Nauja redakcija išdėstytos dvi formos: Sprendimo panaikinti mokesčių administratoriaus nurodymą mokesčių mokėtojui atsiskaityti negrynaisiais pinigais FR1200 forma, kurioje sukonkretinta apskundimo tvarka bei Mokesčių administratoriaus nurodymo mokesčių mokėtojui atsiskaityti negrynaisiais pinigais FR1118 forma (ji bus pradėta naudoti nuo 2016 m. sausio 1 d.), kurioje palikta nuoroda į šiuo metu dar galiojantį Administracinių teisės pažeidimų kodeksą (ATPK), išbraukiant jo paskelbimo „Valstybės žiniose“ rekvizitus ir primenant, kad už VMI vadovų ir kitų pareigūnų nurodymų nevykdymą taikoma administracinė atsakomybė pagal ATPK 172-3 str. (jame numatyta bauda nuo 14 iki 579 Eur) • Beje, ankstesniame 2015  m. spalio 13 d. VMI prie LR FM viršininko įsakyme Nr. VA-82 nurodyta, kad kai 2016 m. balandžio 1 d., įsigalios Administracinių nusižengimų kodeksas (ANK), už VMI vadovų ir kitų pareigūnų nurodymų nevykdymą asmuo galės būti traukiamas administracinėn atsakomybėn vadovaujantis ANK 505 str. (jame nustatyta bauda asmenims nuo 60 iki 600 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 300 iki 1500 eurų, o už pakartotinį nusižengimą – asmenims nuo 550 iki 900 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 850 iki 5000 eurų).
 

Pakeistos 2-ojo, 15-ojo ir 16-ojo verslo apskaitos standartų metodinės rekomendacijos

Atsižvelgiant į naujas 2-ojo VAS „Balansas“, 15-ojo VAS „Investicijos į asocijuotąsias įmones“ bei 16-ojo VAS „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir investicijos į patronuojamąsias įmones“ redakcijas, įsigaliosiančias nuo 2016 m. sausio 1 d., Audito ir apskaitos tarnybos direktorius 2015 11 05 trimis įsakymais naujai išdėstė minėtų standartų metodines rekomendacijas.
 

Pelno nesiekiančių organizacijoms apie gautą/suteiktą paramą

Parengta pagal VMI prie LR FM atnaujintą leidinį „Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai“, kuriame pelno nesiekiančių organizacijų buhalteriams išdėstyta teorinė informacija (praktinių pavyzdžių nepateikta) apie paramos gavimą, t. y. kokia tvarka įgyjamas paramos gavėjo statusas, kurie juridiniai asmenys gali būti paramos gavėjais, nurodant platesnį paramos gavėjų sąrašą, į kurį nuo 2015 m. sausio 1 d. įtraukti ir EEE valstybėse įsteigti juridiniai asmenys ar kitos organizacijos, kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų dalyviams, todėl papildymais paaiškinta, kad paramą EEE valstybių vienetams teikianti pelno nesiekianti organizacija, turi VMI pateikti ir dokumentus, įrodančius, kad jo parama teikiama šių užsienio asmenų dokumentuose numatytiems visuomenei naudingiems tikslams, nurodytiems LPĮ 3 str. 3 d. • Šiuos dokumentus pasibaigus kalendoriniams metams iki kitų metų gegužės 15 d. privaloma pateikti kartu su Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos 02 versija ir Paramos gavimo bei panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos 02 versija (pastarąją turi teikti tik pelno nesiekiančios organizacijos) • Be to, paaiškinta, kokiais atvejais ir iki kada pelno nesiekiančios organizacijos turi teikti mėnesio ataskaitos PLN203 formą apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir/arba labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę kaip 15 000 Eur, nuostatos dėl paramos apmokestinimo ir išdėstyti atvejai, kai parama laikoma panaudota ne pagal LPĮ nustatytą paskirtį • Taip pat pakeitimais atnaujintos nuorodos į aktualius teisės aktus, skirtus suteiktai ir gautai paramai deklaruoti: nors paprastai teisės aktų oficialaus paskelbimo šaltinių rekvizitai neminimi, tačiau šįkart nurodytos aktualių VMI viršininko ir finansų ministro įsakymų paskelbimo Teisės aktų registre nuorodos • Kadangi forma FR0478 forma buvo papildyta naujais priedais, išskiriant suteiktą paramą Lietuvos ir užsienio subjektams iš nuosavų lėšų, paaiškinta, kad tais atvejais, kai pelno nesiekianti organizacija pagal GPMĮ nuostatas pervestą paramą (iki 2 proc. gyventojo pajamų mokesčio dalį) panaudoja paramai teikti, ši informacija turi būti pateikiama priede FR0478D „Iš nuosavų lėšų suteikta parama Lietuvoje“ arba priede FR0478E „Iš nuosavų lėšų suteikta parama užsienio juridiniams asmenims“ kaip suteikta parama iš nuosavų lėšų.
 

Pelno nesiekiantiems vienetams – apie gyventojų pajamų mokestį

Parengta pagal VMI prie LR FM atnaujintą leidinį „Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai“, kuriame pakeitimai susiję su 2015 m. Lietuvoje įvesta naująja valiuta – euru, todėl tiek paaiškinimuose, pateikiant atsakymus į klausimus apie pelno nesiekiančių organizacijų išmokėtų gyventojams išmokų apmokestinimą pajamų mokesčiu bei detalizuojant lengvatos taikymą, tiek pavyzdžių aprašymuose atnaujinti laikotarpiai (datos) ir sumas litais pakeitė sumos eurais • Be to, aiškinant nuostatas apie gyventojų pajamų mokesčių skaičiavimo taisykles bei A ir B klasių išmokų duomenų pateikimą VMI, nebeliko VMI viršininko įsakymų, taip pat ir kitų teisės aktų, oficialaus paskelbimo „Valstybės žiniose“ rekvizitų minėjimo.
 

Pelno nesiekiantiems vienetams – apie pelno mokestį

VMI prie LR FM atnaujino leidinį „Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai“, kuris parengtas pagal teisės aktų nuostatas, galiojusiais 2015 m. spalio 2 d. • Šis leidinys skirtas pelno nesiekiančioms organizacijoms, kurios suprantamos pagal bendrą visų nagrinėjamų teisės aktų atžvilgiu priimtiną pelno nesiekiančių organizacijų sąvoką, išskyrus atvejus, kai mokesčių įstatymų nuostatos taikomos arba paaiškinimas skirtas konkrečiai minėtų organizacijų grupei (sveikatos priežiūros viešosioms įstaigoms, sporto klubams ir pan.) • Leidinyje, kuris suskirstytas į 6 skyrius, klausimų atsakymų forma aptarti pelno nesiekiančių organizacijų, išskyrus religinių bendruomenių, mokestiniai įpareigojimai: apmokestinimo pelno, gyventojų pajamų mokesčiais, PVM, taip pat nekilnojamojo turto ir valstybės žemės nuomos mokesčiais klausimai, pateikiant ir nuostatas dėl gautos paramos apmokestinimo • Teoriniuose paaiškinimuose bei juos iliustruojančiuose pavyzdžiuose sumas litais pakeitė sumos eurais ir atnaujintos datos, darant prielaidą, kad mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais • Kadangi leidinys nemažos apimties, temas išskaidėme į atskiras dalis • Šioje dalyje pateikiamos bendrosios nuostatos, kuriose nurodyti kriterijai, pagal kuriuos juridiniai asmenys priskiriami pelno nesiekiančioms organizacijoms, taip pat paaiškinimai, aktualūs pelno mokesčio apmokestinimo klausimais: t. y. pajamų ir sąnaudų pripažinimas, neapmokestinamosios pajamos, leidžiami ir neleidžiami atskaitymai, pajamų priskyrimas/nepriskyrimas ūkinės komercinės veiklos pajamoms, viešiems interesams, aptarta, kaip apmokestinamas apmokestinamasis pelnas ir lengvatinio pelno mokesčio tarifo taikymo sąlygos, nurodant pajamų iš ūkinės komercinės veiklos sumas 2014 m. ir anksčiau litais (1 mln. Lt), bei nuo 2015 m. eurais (300 000 Eur) bei paaiškinant, kad jeigu per mokestinį laikotarpį pajamos iš ūkinės komercinės veiklos neviršija šių dydžių, 7 250 Eur (2014 m. ir anksčiau – 25 000 Lt) taikomas 0 proc. mokesčio tarifas, o likusiai daliai – 15 proc. pelno mokesčio tarifas • Jei mokestinio laikotarpio pajamos iš ūkinės komercinės veiklos didesnės kaip 300 000 Eur (2014 m. ir anksčiau – 1 mln. Lt), visas pelnas apmokestinamas 15 proc. mokesčio tarifu • Be to, aprašytos mokestinių nuostolių perkėlimo taisyklės bei pelno mokesčio deklaravimo ir atleidimo nuo deklaracijų teikimo tvarka, papildant nuostatomis dėl panaikinto reikalavimo pelno nesiekiančios organizacijoms kartu su metinėmis pelno mokesčio deklaracijomis VMI teikti ir finansinių ataskaitų rinkinius (nuo 2015 m. sausio 1 d. ir vėliau finansines ataskaitas šios organizacijos turės teikti Registrų centrui), paaiškintas prievolės teikti avansinio pelno mokesčio deklaraciją ir mokėti avansinių pelno mokesčio mokėjimus reglamentavimas, taip pat apmokestinimas prie pajamų šaltinio bei kiti klausimai, skirti pelno nesiekiančios įmonėms • Beje, pakeitimais atnaujinti teisės aktai, nebeliekant jų oficialaus paskelbimo „Valstybės žiniose“ rekvizitų, tačiau nurodant kai kurių paskelbimą Teisės aktų registre rekvizitus.
 

Perpus sumažintas minimalus kaupiamosios įmokos naujo ar renovuoto daugiabučio namo remontui tarifas

Vyriausybė 2015 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1159 pakeitė Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, jų dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašą, patvirtintą 2015 04 15 nutarimu Nr. 390, ir jį papildė nauju punktu, nustatydama, kad pastatytų naujų, rekonstruotų ir atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams jų sprendimu 5 metus nuo statybos užbaigimo taikomas 50 proc. mažesnis minimalus mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifas • Iki šiol visiems daugiabučiams – ir seniems, ir naujiems – minimalus mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifas buvo vienodas ir jis priklauso nuo daugiabučio namo dydžio, jo naudingojo ploto: daugiabučiams namams, kurių naudingasis plotas sudaro iki 3 tūkst. kvadratinių metrų, minimalus mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifo dydis yra 0,05 Eur už kv. metrą, o jei daugiabučio namo naudingasis plotas yra 3 tūkst. kv. metrų ir daugiau, taikomas 0,03 Eur už kv. metrą tarifas • Vyriausybės nutarime, įsigaliojusiame lapkričio 13 d., nustatyta, kad 50 proc. mažesnis minimalus mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifas taikomas: pastatytų naujų, rekonstruotų ir atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių namų, kuriems šio nutarimo įsigaliojimo dieną (lapkričio 13 d.) nepasibaigęs įstatymo nustatytas minimalus (5 metų) statinio ar atliktų statybos darbų garantinis terminas, arba pagal rangos darbų sutartis atnaujinamų (modernizuojamų) daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams nuo šio nutarimo įsigaliojimo (nuo lapkričio 13 d.).
 

PVM pelno nesiekiančioms organizacijoms

Parengta pagal VMI prie LR FM naujos redakcijos leidinį „Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai“, kuriame, be teisės aktų oficialaus paskelbimo „Valstybės žiniose“ rekvizitų panaikinimo, paaiškintos nuostatos dėl pelno nesiekiančių organizacijų privalomo registravimosi PVM mokėtojomis ribos skaičiavimo (12 paskutiniųjų mėnesių 155 000 Lt atlygio už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes (suteiktas paslaugas) sumą pakeičiant 45 000 Eur riba, o iš kitos valstybės narės įsigijimo prekių atveju vietoje 35 000 Lt sumos nurodant 14 000 Eur ribą), taip pat ir galimybės savanoriškai registruotis PVM mokėtoju, pavyzdžių aprašymuose aktualizuojant laikotarpius ir sumas nurodant eurais • Be to, aptarti atvejai dėl teisės į PVM atskaitą, PVM prievolės įsigijus naują transporto priemonę ar akcizines prekes, paaiškinant ir PVM lengvatų, kurias gali taikyti pelno nesiekiančios organizacijos, taisykles.
 

Seimas siūlo suvienodinti darželių auklėtojų ir mokytojų atlyginimus bei kelti algas viešojo sektoriaus darbuotojams

Seimas priėmė dvi rezoliucijas, pasiūlydamas nuo 2016 m. sausio 1 d. suvienodinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų atlyginimus su mokytojų atlyginimais, taip pat pakelti viešojo sektoriaus įstaigų ir organizacijų darbuotojų, nepriskiriamų valstybės tarnautojų kategorijai, atlyginimus.
 

Sudarytas krepšelis būtiniausių mokėjimo paslaugų, kurių įkainiai būtų ribojami

Lietuvos bankas sudarė sąrašą su mokėjimo sąskaita susijusių bankų ir kredito unijų būtiniausių paslaugų, kurios būtų teikiamos už reguliuojamą kainą • Būtiniausių mokėjimo paslaugų kainos apribojimai įsigaliotų jau 2016-aisiais, jei Vyriausybė pritartų, o Seimas patvirtintų Mokėjimų įstatymo Nr. VIII-1370 pakeitimo įstatymo projektą.
 

VMI mokamų įmokų kodų sąrašo pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkas ir Muitinės departamento prie LR FM generalinis direktorius kolegialiu 2015 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. VA-95/1B-857 pakeitė Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į VMI biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, kodų sąrašą • Pakeitimais šio sąrašo skyriai „Valstybės rinkliavos“ ir „Kitos baudos“ papildytos dviem naujomis įmokų eilutėmis, o skyriuje „Vietinės rinkliavos“ patikslintos keturių eilučių formuluotės, nekeičiant įmokų kodų.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Lapkritis     2015  
PrATKPŠS
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Naujienos
2020-12-08
Verslo liudijimą 2021 metams įsigyti šiemet galima anksčiau
2020-12-08
VMI skelbs nukentėjusių nuo COVID-19 įmonių atidėtų mokesčių nepriemoką, kai ji didesnė nei 100 tūkst. eurų
2020-07-21
Nauja VMI interneto svetainė
2020-07-09
VMI tikrins vežėjus – stabdys specialiai pažymėtais automobiliais
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama