SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2015 m. el. versijos prenumerata • • • • • El. versijos 5 mėn. kaina 35,80 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2015 m. el. versijos prenumerata • • • • • El. versijos 5 mėn. kaina 35,80 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • • •
2015 m. rugpjūčio 25 d.
Nr. 32 (927) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Galutinai iš Lietuvos išvykstančiojo asmens deklaracijų VMI teikimo ir pajamų mokesčio sumokėjimo tvarka

VMI prie LR FM pakeitė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 29 str., reglamentuojančio fizinio asmens, galutinai išvykstančio iš Lietuvos, pajamų mokesčio nuo pajamų, gautų išvykimo mokestiniu laikotarpiu, deklaravimo ir pajamų mokesčio sumokėjimo taisykles, apibendrintą paaiškinimą (komentarą) • Komentare, aktualiame tiems nuolatiniams Lietuvos gyventojams, kurie galutinai išvyksta iš Lietuvos, esminių pakeitimų nepadaryta, tik nebeliko oficialaus minimų teisės aktų paskelbimo šaltinių rekvizitų nurodymo, atnaujintos datos pavyzdžiuose pateikiamose praktinėse situacijose, ir į eurus pakeistos sumos. Be to, primenama, kokias fizinis asmuo, galutinai išvykstantis iš Lietuvos, privalo vykdyti jam priklausančias mokestines prievoles, t. y. kokias deklaracijas ir kada turi pateikti VMI bei sumokėti į Lietuvos biudžetą pajamų mokestį, taip pat aptarta pajamų pardavus/perleidus nuosavybėn EEE valstybėje esantį gyvenamąjį būstą (įskaitant priskirtą žemę) apmokestinimo tvarka, paaiškinta, kaip apskaičiuojama metinio NPD ir metinio papildomo NPD dalis galutinai iš Lietuvos išvykstančiam nuolatiniam Lietuvos gyventojui.
 

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo komentaras apie A klasės pajamų deklaracijas

VMI prie LR FM pakeitė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 24 str., skirto pajamų mokesčio, išskaičiuoto iš A klasės pajamų, deklaracijai, apibendrintą paaiškinimą (komentarą) • Komentaras pakeistas, atsižvelgiant į VMI viršininko įsakymus, kuriais pakeistos Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formos pildymo taisyklės ir Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos pildymo taisyklės.
 

Išlaidų darbuotojų naudai, kuri nėra GPM objektas, priskyrimas ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams

VMI prie LR FM pakeitė ir papildė Pelno mokesčio įstatymo 26 str. (Išlaidos darbuotojų ir/arba jų šeimos narių naudai, kuri nėra gyventojų pajamų mokesčio objektas) 1 dalies komentarą, kuriame sąvoka „mokymo įstaiga“ pakeista žodžiu „mokykla“, pavyzdžiuose atnaujinti laikotarpiai (datos) ir sumos nurodytos ne tik litais, bet perskaičiuotos ir į eurus, pateikta nauja pavyzdinė situacija, išbrauktos nebeaktualios nuostatos (taikytos iki 2008 m.), taip pat papildyta paaiškinimu, kad už išlyginamąsias studijas aukštosioms mokykloms sumokėtos sumos gali būti priskiriamos vieneto ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, jeigu aukštosios mokyklos studijų nuostatuose šios studijos yra prilygintos studijoms, kurias baigus įgyjamas aukštasis išsilavinimas ir/ar suteikiama kvalifikacija.
 

Koks turtas pelno mokesčio prasme laikomas ilgalaikiu turtu?

VMI prie LR FM pakeitė ir papildė Pelno mokesčio įstatymo 13 str. (vieneto turtas) 3 dalies, kuriame apibrėžiama ilgalaikio turto samprata, komentarą (apibendrintą paaiškinimą) • Komentare, be redakcinio pobūdžio patikslinimų, vietoje sąvokos „mokymo įstaiga“ įrašytos sąvokos „mokykla“, paaiškinta, koks turtas pelno mokesčio prasme laikomas ilgalaikiu turtu, kokiais kriterijais reikia vadovautis priskiriant turtą ilgalaikiam, kada nematerialiajam ilgalaikiam turtui priskiriamos mokymo išlaidos fizinių asmenų, nesusijusių darbo santykiais su įmone, šiems fiziniams asmenims pradėjus dirbti įmonėje, kada šias išlaidas vienetai gali priskirti leidžiamiems atskaitymams, kaip toks turtas (išlaidos už mokslus) nudėvimas (amortizuojamas), taip pat pateikti 5 nauji pavyzdžiai, iliustruojantys teorinius paaiškinimus, be to, atlikti ir kiti pakeitimai bei papildymai.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki rugsėjo 7 d., kalendorius.
 

Mokestinės prievolės nuolatiniu Lietuvos gyventoju tapusiam fiziniam asmeniui

VMI prie LR FM pakeitė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 28 str., nustatančio nuolatiniu Lietuvos gyventoju tapusio fizinio asmens pajamų mokesčio nuo mokestiniu laikotarpiu gautų pajamų deklaravimo ir pajamų mokesčio sumokėjimo tvarką, apibendrintą paaiškinimą (komentarą), kuriame paaiškinta, kokie asmenys yra laikomi nuolatiniais Lietuvos gyventojais pajamų mokesčio mokėjimo ir deklaravimo tikslais, atnaujintas pavyzdys, pakeičiant jame nurodytas datas.
 

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų (ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje) apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo tvarka

VMI prie LR FM atnaujino Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 31 str., skirto nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų (ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje) apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo tvarkai, apibendrintą paaiškinimą (komentarą), kuriame, be teisės aktų oficialaus paskelbimo „Valstybės žiniose“ rekvizitų panaikinimo, patikslinta, nuo kurių ne per nuolatinę bazę gautų pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvoje, nenuolatinis Lietuvos gyventojas privalo pats mokėti pajamų mokestį į Lietuvos biudžetą, taip pat patikslinti FR0459 formos pateikimo būdai: vietoje žodžio „betarpiškai“ naudojamas žodis „tiesiogiai“ AVMI darbuotojui, elektroniniu būdu per VMI EDAS, nebeminint Mokesčių deklaracijų formų teikimo elektroniniu būdu taisyklių, o siunčiant paštu – ir į AVMI jų skelbiamais adresais.
 

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo per nuolatinę bazę gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo taisyklės

VMI prie LR FM atnaujino Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 30 str., skirto nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo individualios veiklos per nuolatinę bazę pajamų apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo tvarkai, apibendrintą paaiškinimą (komentarą), kuriame esminių korektūrų nepadaryta: tik panaikinti minimų teisės aktų oficialaus paskelbimo „Valstybės žiniose“ rekvizitai, patikslinti nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų pripažinimo principai: pajamos pripažįstamos pagal pinigų apskaitos principą, o jeigu toks gyventojas verčiasi individualia veikla per nuolatinę bazę Lietuvoje ir yra įregistruotas PVM mokėtoju arba savo individualiai veiklai priskiria ir joje naudoja ilgalaikį turtą, individualios veiklos pajamos pripažįstamos pagal kaupimo apskaitos principą, taip pat patikslinti FR0531 formos pateikimo būdai (žodis „betarpiškai“ pakeistas į „tiesiogiai“ AVMI darbuotojui, nebeminimos Mokesčių deklaracijų formų teikimo elektroniniu būdu taisyklės, nurodant elektroniniu būdu per VMI EDAS ir papildant į AVMI jų skelbiamais adresais, jei siunčiama paštu).
 

Papildytas įsakymas dėl PVM įstatymo 96 straipsnio taikymo

Finansų ministras 2015 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. 1K-273 pakeitė ankstesnį 2002 07 03 įsakymo Nr. 216 „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 straipsnio taikymo“ 1 punktą ir nustatė, kad nuo rugpjūčio 25 d.: PVM įstatymo 96 str. 1 dalyje nurodytu prekių tiekimo ar paslaugų teikimo atveju prekių tiekėjo (paslaugų teikėjo) išrašytame apskaitos dokumente apskaičiuota PVM suma visais atvejais PVM mokėtojo, kuriam dokumentas išrašomas (t. y. PVM mokėtojo, perimančio nuosavybės teisės objektus kaip turtinį įnašą arba dėl kito PVM mokėtojo reorganizavimo, arba PVM mokėtojo – pagerinto pastato (statinio) daikto savininko, arba apmokestinamojo asmens PVM mokėtojo, kurio užsakymu atliekami statybos darbai, įskaitant atvejus, kai tiekiamos prekės (kilnojamieji pagal prigimtį daiktai), kurios instaliuojamos (montuojamos) statinyje, kuriame atliekami statybos darbai, ir po tokio instaliavimo (montavimo) tampa neatsiejama statinio dalimi, jeigu tokios prekės yra tiekiamos pagal vieną sutartį kartu su atitinkamais instaliavimo (montavimo) ir/arba kitais statybos darbais, kaip jie apibrėžti Statybos įstatymo 2 str. 15 dalyje), išskaitoma ir sumokama į biudžetą laikantis PVM įstatymo 96 str. 3 dalies nuostatų.
 

Per „Mano VMI“ jau išsiųsta 19 tūkst. pranešimų apie administracines baudas

Nuo liepos mėnesio pradėjus veikti naujai elektroninių paslaugų informacinei sistemai, skirtai administruoti fiziniams ir juridiniams asmenims paskirtas baudas, Administracinių teisės pažeidimų registre jau užfiksuota per 70 tūkst. administracinių teisės pažeidimų, o „Mano VMI“ sistemos vartotojams išsiųsta apie 19 tūkst. pranešimų apie administracines baudas.
 

PVM grąžinimo užsienio keleiviui deklaracijos FR0420 formos pildymo pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkas 2015 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. VA-61 pakeitė PVM grąžinimo užsienio keleiviui deklaracijos FR0420 formos užpildymo taisykles, kurių 5 punkte nurodyta, kad užsienio keleivio, iš vieno prekybininko per vieną kalendorinę dieną įsigijusio prekių (išskyrus PVM už Lietuvos Respublikoje įsigytas ir iš ES teritorijos išgabentas prekes grąžinimo asmenims, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta nėra ES teritorijoje, taisyklių, kurios pakeistos Vyriausybės 2015 08 05 nutarimu Nr. 810, 2.4 papunktyje nurodytas prekes) ne mažiau kaip už 55 eurus, pageidavimu pagal išduotą kasos aparato kvitą arba kitą atsiskaitymą patvirtinantį dokumentą (neliko 2 egzemplioriais) turi būti užpildoma deklaracija (deklaracija neužpildoma, kai vietoj deklaracijos užpildomas Vyriausybės nutarime nurodytas kitas ją atitinkantis dokumentas) • Taip pat pakeistame 6 punkte įtvirtinta, jog užpildyta deklaracija turi būti perduota užsienio keleiviui, kuris ją kartu su prekėmis pateikia išvežimo iš Europos Sąjungos muitinės įstaigai (anksčiau pagal šį punktą, vienas deklaracijos egzempliorius buvo perduodamas užsienio keleiviui, kitas likdavo prekybininkui).
 

Ruošiamasi keisti mokesčių tarifus už gamtos išteklius

Vyriausybė pritarė siūlymui už Lietuvoje išgaunamą gintarą padidinti mokesčio tarifą, jį diferencijuojant priklausomai nuo gintaro frakcijos dydžio: mažesnių nei 40 mm dydžio gintarų kilogramą numatoma apmokestinti 280 Eur, o stambesnių nei 40 mm gintarų kilogramui taikyti 900 eurų mokestį. Tai numatyta Aplinkos ministerijos parengtame Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo Nr. i-1163 6 ir 11 straipsnių ir 1 ir 2 priedų pakeitimo įstatymo projekte, kuris perduotas svarstyti Seimui • Numatyta keisti mokesčio tarifų indeksavimo tvarką • Siūlomi mokesčio tarifai už naudingąsias iškasenas ir už vandens išteklius
 

Siūloma perpus mažinti minimalų kaupiamosios įmokos naujo ar renovuoto daugiabučio namo remontui tarifą

Siūloma diferencijuoti minimalų mėnesinės kaupiamosios įmokos daugiabučio namo remontui tarifą, kuris dabar visiems daugiabučiams – ir seniems, ir naujiems – yra vienodas • Aplinkos ministerijos parengtame Vyriausybės nutarimu tvirtinamo Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, jų dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašo papildymo projekte numatyta naujai pastatytų, rekonstruotų ar atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams 5 metus nuo statybos užbaigimo taikyti perpus mažesnį (50 proc. sumažintą) minimalų nustatytą kaupiamosios įmokos tarifą • Sumažintas tarifas taip pat būtų taikomas ir atnaujinamų (modernizuojamų) daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams nuo rangos darbų sutarties pasirašymo datos iki renovacijos užbaigimo.
 

Teisinės garantijos atleidimo iš darbo metu

Įspėjimas apie atleidimą – iš anksto • Išeitinė kompensacija priklauso nuo darbo santykių nutraukimo pagrindo • Kaip sprendžiami individualūs darbo ginčai? • Kovos už savo teises ginklas – ir skundai • Geriausia pažeidimų prevencija – konsultacijos
 

Už atliktus daugiabučių renovacijos darbus PVM sąskaitų faktūrų gyventojams nebereikia išrašyti

Nuo rugpjūčio 22 d. pasikeitė PVM sąskaitų–faktūrų išrašymo tvarka modernizuojant daugiabučius namus • Vyriausybė 2015 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 878 papildė Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos duomenų išrašymo ir pripažinimo taisykles nauju 19.6 papunkčiu ir nustatė, kad PVM sąskaita faktūra nenaudojama, tais atvejais, kai daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams fiziniams asmenims, kurie pagal PVM įstatymą nėra apmokestinamieji asmenys, teikiamos (tiekiamos) daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo), administravimo ir kitos paslaugos (prekės), susijusios su daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų, kurie vykdomi pagal Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymą ir Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisykles, įgyvendinimu • Taigi, nuo rugpjūčio 22 d. PVM sąskaitų faktūrų nebereikia naudoti tiek rangovams, PVM mokėtojams, už savo suteiktas paslaugas (patiektas prekes), tiek administratoriams, PVM mokėtojams, už suteiktas administravimo ar kitas paslaugas (prekes) daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams – fiziniams asmenims, nevykdantiems ekonominės veiklos, t. y. gyventojams, dalyvaujantiems daugiabučių namų atnaujinimo projektuose.
 

Vengiantiems kompensacijų už žemę, pinigai pervedami notarams

Vyriausybė 2015 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 873 patvirtino naują Piliečių, kuriems atlyginama pinigais už valstybės išperkamą žemę, mišką ir vandens telkinius, ir piliečių, kuriems atlyginama pinigais, kai jie atsisako perduodamo neatlygintinai nuosavybėn naujo žemės sklypo individualiai statybai mieste, sąrašo sudarymo ir atlyginimo tvarkos aprašą • Apraše, įsigaliojusiame rugpjūčio 21 d., nustatyta, kad, jeigu pilietis, kuriam priimtas sprendimas atkurti nuosavybės teises išmokant piniginę kompensaciją už valstybės išperkamą žemę, mišką ir vandens telkinius ar atsisakytą perduodamą neatlygintinai nuosavybėn naują žemės sklypą individualiai statybai mieste, arba asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka paveldi mirusio piliečio, kuriam priimtas sprendimas atkurti nuosavybės teises, piniginę kompensaciją, vengia ją priimti, Nacionalinė žemės tarnyba šią piniginę kompensaciją perveda į notaro, kurio veiklos teritorijoje, nustatytoje teisingumo ministro turto paveldėjimo atvejams, yra asmens gyvenamoji vieta (buveinės adresas), depozitinę sąskaitą • Tais atvejais, kai šių asmenų gyvenamoji vieta (buveinės adresas) yra užsienyje, piniginė kompensacija pervedama į notaro, kurio veiklos teritorijoje, nustatytoje teisingumo ministro turto paveldėjimo atvejams, yra žemės, miško ir vandens telkinio, už kuriuos atlyginama pinigais, buvimo vieta, depozitinę sąskaitą.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Rugpjūtis     2015  
PrATKPŠS
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Naujienos
2015-08-20
Per „Mano VMI“ jau išsiųsta 19 tūkst. pranešimų apie administracines baudas
2015-08-06
VMI suburta ekspertų komanda, galimoms mokesčių vengimo schemoms tirti
2015-07-31
Piniginių lėšų apribojimų informacinė sistema pradės veikti savaite vėliau
2015-07-28
Visos administracinės baudos – vienoje sistemoje
2015-07-23
Senų „Windows“ vartotojams Registrų centras ribos prieigą prie paslaugų
2015-04-30
Tik savaitę vėluosiantiems pateikti deklaracijas, VMI netaikys sankcijų
2015-04-30
Mokančios mažus atlyginimus įmonės sulauks tikrintojų dėmesio
2015-04-16
Rizikingiausios įmonės pusę metų VMI turės teikti PVM sąskaitų faktūrų duomenis
2015-04-13
VMI grąžino 8,5 mln. eurų pajamų mokesčio permokų
2015-04-13
Darbą pradėjo naujas VMI viršininkas
2015-03-26
VMI MOSS sistema – pagalba PVM mokėtojams
2015-03-04
140 tūkst. gyventojų sulauks VMI raginimų pateikti pajamų deklaracijas
2015-02-26
PSD draustiems pacientams brangieji tyrimai – nemokamai
2015-02-18
Sąskaitas už valstybės pirkinius galima teikti ir gauti el. būdu
2015-02-10
Tikrąsias dviračių nuomos pajamas atskleidė įsigytas turtas Palangoje
2015-02-09
Kitus konsultavo, bet „įklimpo“ pačių suregztuose mainų sandoriuose
2015-02-06
Mokesčių inspektoriai išaiškino užsieniečių įmonę, imitavusią veiklą ir siekusią neteisėtai pasipelnyti
2015-02-06
Naktinio inspektorių patikrinimo klube rezultatai
2015-02-06
Sporto klube mokesčių inspektoriai nustatė slepiamus mokesčius
2015-01-23
Nedeklaruojantiems ir nemokantiems komercinio nekilnojamojo turto mokesčio – pakaitinės VMI deklaracijos
2015-01-14
Mažosios bendrijos - nebe populiarios
2014-12-19
Pusmečiui pratęsta PVM lengvata šilumai ir karštam vandeniui
2014-12-11
Nauja nekilnojamojo turto mokesčio kartelė
2014-12-11
IĮ, MB ir ŪB įmokas „Sodrai“ mokės dvejopai
2014-12-10
VMI rekomenduoja verslo liudijimais pasirūpinti iš anksto
2014-12-01
Jau pradėti pardavinėti lietuviškų eurų monetų rinkiniai
2014-10-22
Padidėjo žemės mokesčio sąskaitos
2014-10-22
Viešbučio apgyvendinimo paslaugas galės teikti ir gyventojai
2014-10-01
VMI paskelbė turto deklaracijų duomenis
2014-10-01
Padidėjusi MMA koreguoja mokėtinas PSD įmokas bei kitų metų fiksuotą pajamų mokesčio dydį

Adresas: Pylimo g. 8/2 - 13, Vilnius LT-01118
Tel.: (8 5) 231 06 66
Fax.: (8 5) 231 06 66
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama