SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
Prasidėjo „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • Prasidėjo „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2015 m. rugpjūčio 11 d.
Nr. 30 (925) StraipsniaiMokesčiaiAkcizų mokesčio lengvatos kuro produkt...         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Akcizų mokesčio lengvatos kuro produktams ir jų praktinio taikymo problemos teismų praktikoje

 

 

 

 

 

Advokatų kontoros „Motieka & Audzevičius“

vyr. teisininkas Mantas JUOZAITIS 

teisininkas Gediminas VALANTIEJUS

 

Deklaruodami ir apskaičiuodami akcizo mokestį, mokesčių mokėtojai labai dažnai susiduria su importuotų kuro produktų apmokestinimo problema, spręsdami klausimus, ar konkrečiam importuotam produktui gali būti taikomos Akcizų įstatyme numatytos šio mokesčio lengvatos. Šiuo aspektu ypač daug praktinių klausimų kelia Akcizų įstatymo reikalavimai nustatyta tvarka pažymėti kuro produktus, kuriems taikomos lengvatos, ir jų įgyvendinimas.

Šiame straipsnyje aptarsime 2014-2015 metais Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme (LVAT) nagrinėtas administracines bylas, kuriose buvo pateikti teismo išaiškinimai dėl akcizų mokesčio lengvatų taikymo sąlygų ir, remdamiesi teismų praktika, pateiksime atsakymus į klausimus, ar kuro produktų nepažymėjimas arba netinkamas pažymėjimas visais atvejais atima mokesčių mokėtojų teisę į šio mokesčio lengvatų taikymą.

 

Akcizų mokesčio lengvatų taikymo atskiriems energiniams (kuro) produktams taisyklės

Akcizų mokesčio įstatymo 2 str. 1 d. 3 p. apibrėžia, jog akcizų mokesčio objektu yra energiniai produktai – variklių degalai, jų priedai, taip pat šildymui skirtas kuras. Remiantis Akcizų mokesčio įstatymo 42 straipsnyje įtvirtinta taisykle, įstatyme nenurodytiems energiniams produktams taikomi akcizų tarifai, nustatyti atitinkamiems ekvivalentiškiems produktams, vietoj kurių ar kaip šių produktų priedai jie gali būti ar yra parduodami arba naudojami.

Savo ruožtu Akcizų mokesčio įstatymas įtvirtina gana plačią energiniams (kuro) produktams taikomų akcizų mokesčio lengvatų sistemą, įskaitant akcizo mokesčio tarifo dydžio sumažinimą (Akcizų įstatymo 37 str. 2-3 d.) ar visišką atleidimą nuo akcizų mokesčio (Akcizų įstatymo 43 str.).

Pavyzdžiui, vadovaujantis Akcizų įstatymo 37 str. 1 d., bendrasis gazoliams, kaip kuro produktams, taikomas akcizų mokesčio tarifas yra 330,17 euro už 1 000 litrų produkto. Tačiau, remiantis to paties įstatymo 37 str. 2 d. nustatyta gazoliams taikoma akcizo mokesčių tarifo lengvata, šildymui skirtiems gazoliams (buitiniam krosnių kurui), pažymėtiems šio įstatymo 44 straipsnyje nustatyta tvarka, taikomas tik 21,14 euro už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas.

Be to, kaip numato Akcizų įstatymo 43 str. 1 d. 2 p., nuo akcizo mokesčio atleidžiami laivų degalai, kurie tiekiami laivų navigacijos Europos Sąjungos vandenyse tikslams (įskaitant žvejybą), išskyrus laivų degalus, tiekiamus į asmeniniams poreikiams naudojamus laivus.

Pagrindinė šių lengvatų taikymo sąlyga yra ta, jog atitinkami kuro produktai (šildymui skirti produktai – gazoliai), kiti kuro produktai (pvz., laivų degalai) privalo būti pažymėti Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka (Akcizų mokesčio įstatymo 44 str. 1 d.). Specialiuoju teisės aktu, reglamentuojančiu teisinius santykius dėl kuro (gazolių) šildymui, kuriam taikomos akcizų lengvatos, žymėjimo, yra Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. 193 patvirtinta Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, žymėjimo tvarka (tvarkos 2.1 p.). Tuo tarpu nuostatą, jog remiantis minėta tvarka privalo būti pažymėtas laivų degalams skirtas kuras, numato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 30 d. nutarimas Nr. 792 „Dėl atsargų laivams ir orlaiviams bei degalų, skirtų naudoti orlaivių gamybai, remontui, bandymams, eksploatavimui ir aptarnavimui, tiekimo taisyklių patvirtinimo“ (Vyriausybės nutarimo 3.1 p.).

Taigi, pagrindinė akcizo mokesčio lengvatų energiniams (kuro) produktams (tarifo sumažinimo ar atleidimo nuo šio mokesčio) taisyklė yra ta, kad kuras, kuriam taikomos lengvatos, paprastai turi būti pažymėtas teisės aktų nustatyta tvarka (šios bendros nuostatos yra laikomasi ir teismų praktikoje, pvz., LVAT administracinėje byloje Nr. A602-879/2014). Kitaip tariant, pagal bendrąją nuostatą tvarkoje nurodytomis žymėjimo medžiagomis ir laikantis nurodytų fiskalinio žymėjimo reikalavimų nepažymėti energiniai (kuro) produktai nėra laikytini produktais, kuriam taikomos akcizų lengvatos.

Kita vertus šios taisyklės imperatyvumas ir visuotinis privalomumas pastaruoju metu buvo ginčijamas daugelyje mokestinių ginčų, kuriuose LVAT suformulavo papildomus precedentus ir išaiškinimus dėl kuro žymėjimo ar nepažymėjimo teisinės reikšmės akcizo mokesčio prievolėms atsirasti.

 

Bylų faktai

Pavyzdžiui, LVAT administracinėje byloje Nr. A438-1364/2014 buvo nagrinėjama situacija, kuomet mokesčių administratorius – Muitinės departamentas – paneigė pareiškėjo teisę taikyti lengvatinį akcizo mokestį importuotai prekei, deklaracijoje nurodytai kaip „šildymo kuras-alyva“, dėl tos formalios priežasties, kad pareiškėjo pateiktuose dokumentuose nebuvo jokios informacijos, įrodančios esminę aplinkybę akcizo mokesčio lengvatos taikymui – kuro žymėjimą.

Įvertinęs ginčo teisinės situacijos aplinkybes, LVAT šioje byloje, akcizo mokesčio lengvatos taikymą susiejo ne su formalia aplinkybe – importuoto kuro produkto pažymėjimu, bet su jo realiomis (objektyviomis) savybėmis ir panaudojimo paskirtimi bei faktiniu panaudojimu.

Šiuo aspektu teismas nurodė, kad mokesčių mokėtojo importuotas energinis produktas pagal faktinę paskirtį buvo skirtas krosnių kurui, todėl jis pagal Akcizų įstatymo 42 straipsnį priskirtinas ekvivalentiniam produktui. Atitinkamai, pagal Akcizų įstatyme numatytą energinio produkto ekvivalentą pareiškėjo importuotas energinis produktas pagal jo deklaruotą pavadinimą ir Kombinuotosios prekių nomenklatūros kodą bei pagal siekiamą naudoti paskirtį pripažintinas kuru, skirtu šildymui. Tačiau Akcizų įstatymo 37 str. 2 d. numato lengvatinį tarifą šildymui skirtiems gazoliams (buitiniam krosnių kurui), tik pažymėtiems Akcizų įstatymo 44 straipsnyje nustatyta tvarka. Tokia tvarka, teismo vertinimu, turėtų būti taikoma ir visiems kitiems energiniams produktams, kurie numatyti Akcizų įstatymo 42 straipsnyje.

Kita vertus, nagrinėjamu atveju mokesčių mokėtojas importuoto kuro nebuvo pažymėjęs, nes tokia jo importuota prekė kaip „šildymo kuras-alyva“, remiantis Ūkio ministro 2002 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. 193 patvirtinta Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, žymėjimo tvarka, formaliai nebuvo nurodyta kaip žymėtinas kuras (tvarkos 1 ir 2 prieduose). Tokią situaciją teismas įvertino kaip teisinio reguliavimo spragą, ribojančią pareiškėjo teisę į lengvatinį akcizą, numatytą Akcizų įstatymo 37 str. 2 d.

Atsižvelgdamas į tai, teismas pripažino, kad poįstatyminis aktas negali riboti teisės į lengvatą, nustatytą įstatymu, todėl, nesant galimybės tinkamai pažymėti ginčo prekės, importuotam produktui, atsižvelgiant į jo realią paskirtį, yra taikytinas Akcizų įstatymo 37 str. 2 d. numatytas lengvatinis akcizo mokestis.

 

Kitoje administracinėje byloje (Nr. A143-1770/2014) LVAT nagrinėjo teisinę situaciją, kuomet pareiškėjas, būdamas ginčo prekės importuotojas ir atlikdamas dyzelinio kuro importo procedūrą, deklaravo importuotą prekę kaip degalus, skirtus tiekti laivų navigacijai, kurie pagal Akcizų įstatymo 43 str. 1 d. 2 p. yra atleidžiami nuo akcizo. Be to, pareiškėjas šiuos degalus pažymėjo žymėjimo medžiagomis, nurodytomis Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, žymėjimo tvarkoje, žymėjimo procedūroje dalyvaujant muitinės pareigūnui, kuris dalyvavęs dyzelinio kuro žymėjimo procese nuo pradžios iki pabaigos, jokių pretenzijų ar pastabų nepareiškė. Tačiau prekės muitinio įforminimo metu buvo paimtas papildomas jos mėginys, kurį ištyrus buvo nustatyta, kad pareiškėjo deklaruoto dyzelinio kuro žymiklio kiekis buvo mažesnis nei nurodyta Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, žymėjimo tvarkoje. Todėl mokesčių administratorius (Klaipėdos teritorinė muitinė) šią prekę įvertino būtent kaip nepažymėtą kuro produktą, kuriam akcizo mokesčio lengvata negali būti taikoma, bei apskaičiavo papildomai mokėtiną akcizo mokestį, šio mokesčio delspinigius ir skyrė baudą.

Tačiau, nagrinėdamas šią bylą, LVAT nepalaikė mokesčių administratoriaus pozicijos ir nustatė, kad teisės aktuose mėginį imančio muitinės pareigūno vaidmuo mėginio paėmimo procedūroje, yra nurodytas kaip pagrindinis ir nulemiantis šios procedūros vykdymo teisėtumą paimto mėginio reprezentatyvumo užtikrinimo prasme. Todėl, teismo nuomone, atlikus pirminį kuro produkto žymėjimą nustatyta tvarka ir dalyvaujant atsakingų valstybės institucijų atstovams, žymėjimo teisėtumas (pagrįstumas) iš esmės nebegali būti kvestionuojamas atliekant papildomus tyrimus.

Taigi, šioje byloje LVAT suformavo aiškią poziciją, jog galimi formalūs žymėjimo trūkumai ar neatitikimai (pvz., panaudotas per mažas žymėjimo medžiagos kiekis), nustatyti jau po to, kai buvo atliktos pirminės produkto žymėjimo procedūros, neeliminuoja mokesčio mokėtojo teisės į akcizo mokesčio lengvatų taikymą. Atitinkamai, tokia situacija nesudaro pagrindo atitinkamų kuro produktų vertinti kaip apskritai nepažymėtų Akcizų įstatymo 44 str. 1 d. nuostatų taikymo prasme.

 

Sprendimų reikšmė apmokestinamiesiems asmenims, veikiantiems Lietuvoje

Apžvelgę nurodytą LVAT praktiką, galime padaryti išvadą, jog Akcizų įstatymas ir jį įgyvendinantys poįstatyminiai teisės aktai įtvirtina bendrą taisyklę, kad kuro produktai (degalai), kuriems taikomos šio mokesčio lengvatos, turi būti pažymėti teisės aktų nustatyta tvarka. Nors bendras šios taisyklės taikymo principas yra tas, kad apmokestinimo lengvata privalo būti aiškinama griežtai (plečiamasis aiškinimas nėra leidžiamas) (žr. LVAT administracinę bylą Nr. A602-879/2014), teismų praktikoje suformuluotos ir papildomos taisyklės, sudarančios išimtis iš bendro reikalavimo pažymėti kuro produktus:

  • teisinio reguliavimo spragos dėl kurių mokesčių mokėtojas negali tinkamai pažymėti kuro produktų (pvz., importuoto kuro produkto neįrašymas į žymėtinų produktų sąrašą) neatima teisės į lengvatos taikymą, jei produktas pagal siekiamą naudoti paskirtį iš tiesų atitinka mokesčio lengvatos objektu esančius produktus (yra jiems ekvivalentiškas).

Lemiami kriterijai, leidžiantys įvertinti produktų paskirtį, yra:

        1) jų identiškas faktinis panaudojimas;

     2) jų pakeičiamumas arba sukeičiamumas, siekiant numatyto rezultato (kurį produktą, kuriam yra taikoma mokesčio lengvata, iš tiesų pakeičia naudojamas nepažymėtas kuro produktas);

      3) jei neįmanoma įvertinti produktų pakeičiamumo arba sukeičiamumo, turi būti nustatyta, į kuriuos lengvatinius produktus savo savybėmis nepažymėtas kuro produktas yra labiausiai panašus

Žr. LVAT administracinę bylą Nr. A438-1364/2014, taip pat žr. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2014 m. balandžio 3 d. prejudicinį sprendimą sujungtose bylose Hauptzollamt Köln prieš Kronos Titan GmbH ir Hauptzollamt Krefeld prieš Rhein-Ruhr Beschichtungs-Service GmbH (C-43/13 ir C-44/13);

  • formalūs kuro produkto žymėjimo trūkumai ar neatitikimai (pvz., žymėjimui panaudoto kuro žymiklio neatitikimai ir pan.), jei kuro produktas buvo tiekiamas ir panaudotas įstatymo numatytiems tikslams, su kuriais siejamas mokesčio lengvatos taikymas (šildymui skirtas kuras, laivų navigacijai skirtas kuras ir pan.) neatima teisės į lengvatos taikymą. Akcizais apmokestinamos prekės – kuro – pirminio žymėjimo procedūrą atlikus nustatyta tvarka bei dalyvaujant valstybės institucijų pareigūnams, tokio teisėtai atlikto kuro pažymėjimo faktas suteikia teisę kurui taikyti Akcizų įstatyme numatytas lengvatas ir nebegali būti paneigtas. Šiuo aspektu kuro žymėjimas yra vertinamas ne kaip akcizo mokesčio lengvatos sąlyga, o tik kaip lengvatos taikymo teisingumą užtikrinanti priemonė (LVAT administracinė byla Nr. A143-1770/2014).

Atitinkamai, konstatuotina, jog, remiantis šia aktualia teismų praktika, importuotų kuro produktų pažymėjimas nustatyta tvarka nėra vienintelė ir pagrindinė aplinkybė su kuria siejamas akcizo mokesčių lengvatų taikymas. Pagrindus objektyvią importuotų kuro produktų paskirtį ar įrodžius, kad pirminės kuro žymėjimo procedūros buvo atliktos tinkamai, mokesčių mokėtojo teisė į šio mokesčio lengvatų taikymą visais atvejais yra užtikrinama bei negali būti iš naujo kvestionuojama mokesčių administratoriaus inicijuotų mokestinės kontrolės procedūrų metu.

 

Pastaba: straipsnyje pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir negali būti vertinama kaip išsami teisinė konsultacija.

 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Rugpjūtis     2015  
PrATKPŠS
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Naujienos
2020-12-08
Verslo liudijimą 2021 metams įsigyti šiemet galima anksčiau
2020-12-08
VMI skelbs nukentėjusių nuo COVID-19 įmonių atidėtų mokesčių nepriemoką, kai ji didesnė nei 100 tūkst. eurų
2020-07-21
Nauja VMI interneto svetainė
2020-07-09
VMI tikrins vežėjus – stabdys specialiai pažymėtais automobiliais
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama