SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
Vyksta „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos 2020 m. prenumeratos akcija • • • • • Elektroninio leidinio prenumeratos visiems 2020-iems metams kaina – 89 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • Vyksta „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos 2020 m. prenumeratos akcija • • • • • Elektroninio leidinio prenumeratos visiems 2020-iems metams kaina – 89 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2015 m. birželio 23 d.
Nr. 24 (919) StraipsniaiMokesčiaiCMR važtaraščio reikšmė įrodinėja...         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

CMR važtaraščio reikšmė įrodinėjant 0 proc. PVM tarifo taikymą prekių tiekimui į ES valstybes: aktuali teismų praktika

 

 

 

 

Advokatų kontoros „Motieka & Audzevičius“

vyr. teisininkas Mantas JUOZAITIS

teisininkas Gediminas VALANTIEJUS

 

Šiame straipsnyje aptarsime 2015 03 12 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) sprendimą administracinėje byloje UAB „Aukseda“ v Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (byla Nr. A-902-575/2015), kuriame pateikti nauji teismo išaiškinimai dėl 0 proc. pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifo taikymo prekių tiekimui į kitą Europos Sąjungos (ES) valstybę sąlygų bei krovinio gabenimo kelių transportu važtaraščio (CMR važtaraščio) reikšmės įrodinėjant prekių tiekimą į kitą ES valstybę.

 

0 proc. PVM tarifo taikymo prekių tiekimui į kitą ES valstybę taisyklė

Lietuvos teismams neretai tenka nagrinėti ginčus, kilusius dėl verslo subjektams apskaičiuoto PVM ir su juo susijusių sumų, nustačius, jog jie, vykdydami prekių tiekimo į kitas ES valstybes (prekių tiekimo ES viduje) sandorius, Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (PVMĮ) 49 str. ir 56 str. 1 d. nustatytomis sąlygomis prekių realiai neišgabeno į ES valstybę narę, todėl nepagrįstai tokių sandorių apmokestinimui taikė 0 proc. importo PVM tarifą.

PVMĮ 49 str. 1 d. nustatyta, kad, taikant 0 proc. PVM tarifą apmokestinamos prekės, tiekiamos kitoje valstybėje narėje įregistruotam PVM mokėtojui ir išgabenamos iš šalies teritorijos į kitą valstybę narę (neatsižvelgiant į tai, kas (prekių tiekėjas, pirkėjas ar bet kurio iš jų užsakymu trečioji šalis) prekes gabena).

PVMĮ 56 str. 1 d. numato, kad PVM mokėtojas, pritaikęs 0 proc. PVM tarifą pagal šio Įstatymo 49 str., privalo turėti įrodymus, kad prekės išgabentos iš šalies teritorijos, o tais atvejais, kai 0 proc. PVM tarifas taikomas prekes tiekiant kitoje valstybėje narėje registruotam PVM mokėtojui, – ir įrodymus, kad asmuo, kuriam prekės išgabentos, yra kitoje valstybėje narėje registruotas PVM mokėtojas.

2006 11 28 Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (PVM direktyva), 14 str. 1 d. numato, jog „prekių tiekimas“ – teisės kaip savininkui disponuoti materialiuoju turtu perdavimas. Kartu PVM direktyvos 20 str. nustato, kad valstybės narės neapmokestina prekių tiekimo, kai tas prekes pardavėjas ar prekes įsigyjantis asmuo išsiunčia ar išgabena į paskirties vietą, esančią Bendrijoje, bet ne jos atitinkamoje teritorijoje, kitam apmokestinamajam asmeniui ar neapmokestinamajam juridiniam asmeniui, veikiančiam kaip toks, į kitą valstybę narę nei ta, kurioje pradėtas prekių siuntimas ar gabenimas, arba kai tai atliekama pardavėjo ar prekes įsigyjančio asmens vardu.

 

Bylos faktai

Nagrinėjamoje byloje ginčas iš esmės kilo dėl to, ar pareiškėjo mokesčių administratoriui pateikti įrodymai patvirtina faktą, jog 2011 m. pareiškėjo parduotos prekės (aukso laužas), kurios buvo apmokestintos taikant 0 proc. PVM tarifą, buvo išgabentos iš Lietuvos Respublikos teritorijos į kitos valstybės narės (nagrinėjamu atveju – Latvijos Respublikos) teritoriją, t. y. buvo tiekiamos Latvijos įmonėms.

Mokesčių administratorius iš esmės neginčijo, kad prekių tiekimo metu Latvijos įmonės buvo registruotos Latvijos PVM mokėtojais ir minėtos bendrovės įgijo teisę disponuoti prekėmis kaip savo. Tačiau ginčas šioje byloje kilo dėl aplinkybės, ar pareiškėjo patiektos prekės buvo fiziškai išgabentos į Latvijos Respubliką, kadangi mokesčių administratorius konstatavo, jog mokesčių mokėtojo pateikti įrodymai to nepatvirtina ir dėl šios priežasties, mokesčių administratoriaus vertinimu, pareiškėjas prarado teisę taikyti 0 proc. PVM tarifą į Latvijos Respubliką tiekiamoms prekėms.

Mokesčių administratorius, be kitų aplinkybių, atkreipė dėmesį į tai, kad pareiškėjo pateikti prekių išgabenimą patvirtinantys CMR važtaraščiai yra vertintini kaip neišsamūs, užpildyti nepakankamai rūpestingai, nesilaikant 1956 m. gegužės 19 d. Tarptautinės krovinių vežimo keliais konvencijos (CMR konvencijos) 6 str. nuostatų.

Mokestinių ginčų komisija prie LR Vyriausybės pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą, tačiau pirmosios instancijos teismas – Vilniaus apygardos administracinis teismas – remdamasis byloje nustatytomis aplinkybėmis nusprendė, kad byloje surinktų duomenų visuma leidžia daryti išvadą, jog aplinkybė, kad pareiškėjo Latvijos įmonėms parduotas auksas (laužas) buvo išgabentas iš Lietuvos Respublikos, įrodyta. Taigi, teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju mokesčių administratorius nepagrįstai pareiškėjui pritaikė standartinį PVM tarifą.

Išnagrinėjęs mokesčių administratoriaus apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo, LVAT paliko galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir mokesčių administratoriaus skundą atmetė kaip nepagrįstą.

 

LVAT išaiškinimai

LVAT atkreipė dėmesį į tai, kad CMR konvencijos 4 str. nustatyta, jog krovinio vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas yra važtaraštis. Tačiau, LVAT vertinimu, važtaraščio nebuvimas, pametimas ar neteisingas užpildymas neturi įtakos nei krovinio vežimo sutarčiai, nei krovinio vežimo sutarties veikimui. CMR konvencijos 9 str. 1 d. įtvirtinta, kad važtaraštis yra vežimo sutarties sudarymo patvirtinimas, taip pat įrodymas, kad krovinys vežėjo dispozicijon yra perėjęs iki tol, kol bus įrodyta priešingai. Be to, Mokesčių administravimo įstatymo (MAĮ) 10 str. įtvirtina, kad mokesčių teisiniuose santykiuose viršenybė teikiama šių santykių dalyvių veiklos turiniui, o ne jos formaliai išraiškai. Atitinkamai MAĮ 69 str. 2 d. nustatyta, kad tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas, įformindamas apskaitos dokumentus ir pateikdamas mokesčio deklaraciją, suklysta, taip pat kitais atvejais, kai mokesčio mokėtojo veikla neatitinka formalių teisės aktų reikalavimų, tačiau jos turinys atitinka aplinkybes, su kuriomis mokesčių įstatymai sieja apmokestinimą, mokestis apskaičiuojamas taikant minėtų mokesčių įstatymų atitinkamas nuostatas.

Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėjamu atveju vertindamas CMR važtaraščiuose nurodytos informacijos išsamumą, konstatavo, kad pateiktų CMR važtaraščių turinys atitinka CMR konvencijos nuostatų reikalavimus. Pateiktuose CMR važtaraščiuose yra atitinkamos žymos su parašais, pagal kurias galima nustatyti, kad prekės buvo išgabentos iš Lietuvos Respublikos teritorijos į kitą Europos Sąjungos valstybę (nagrinėjamu atveju – Latvijos Respubliką). Be to, kaip pažymėjo LVAT, mokesčių administratorius iš esmės nenurodė, kaip nustatyti CMR važtaraščių formos trūkumai patvirtina ar paneigia realaus prekių išvežimo iš Lietuvos Respublikos faktą.

Taigi, LVAT vertinimu, nagrinėjamu atveju pareiškėjas, sudarydamas prekių tiekimo sandorius su Latvijos įmonėmis, elgėsi pakankamai atidžiai ir rūpestingai, ėmėsi pakankamų priemonių identifikuoti ūkinių operacijų partnerius ir juos atstovaujančius asmenis bei surinkti daugiau informacijos, kuri patvirtintų, jog prekės pristatytos dokumentuose nurodytiems gavėjams (pvz., realaus prekių išgabenimą į Latvijos Respubliką patvirtino teismo posėdyje liudytojais apklausti asmenys). LVAT nuomone, mokesčių mokėtojo pasirinktas elgesio modelis atitiko sąžiningumo principo reikalavimus. Teismui byloje esančių įrodymų visuma nekėlė abejonių dėl ginčo prekių išgabenimo į kitą ES valstybę narę ir pirkėjų teisės disponuoti patiektomis prekėmis įgijimo realumo, todėl šiuo atveju negali būti atimta pareiškėjo teisė ginčo prekių tiekimui taikyti 0 proc. PVM tarifą.

 

Sprendimo reikšmė apmokestinamiesiems asmenims, veikiantiems Lietuvoje

Akcentuotina, jog ilgą laiką mokestinių ginčų bylose dėl 0 proc. PVM tarifo taikymo prekių tiekimui į kitą ES valstybę LVAT nuosekliai laikėsi nuostatos, kad pagrindiniu ir esminiu tokio tiekimo sandorio įrodymu (prima facie įrodymu, turinčiu didesnę įrodomąją galią), kai prekės buvo tiekiamos kelių transportu, laikomas CMR važtaraštis (žr. pvz. administracinę bylą Nr. A-438-716/2010). Šiuo aspektu LVAT buvo konstatavęs, kad nors Administracinių bylų teisenos įstatymas tiesiogiai neįtvirtina oficialių rašytinių įrodymų instituto, atskiri teisės aktai kai kurioms įrodinėjimo priemonėms (šiuo atveju – CMR važtaraščiui) gali suteikti didesnę įrodomąją galią. Tokiuose įrodymuose nurodytos aplinkybės laikomos teisingomis, išsamiomis ir įrodytomis, kol jos bus paneigtos kitais įrodymais. Šią išvadą LVAT buvo padaręs vadovaudamasis CMR konvencijos nuostatomis bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2001 06 15 nutarimas Nr. 31), teigdamas kad būtent CMR važtaraštis yra prima facie įrodymas, patvirtinantis kad yra sudaryta tarptautinio krovinių vežimo sutartis ir kad krovinys perėjo vežėjo dispozicijon (CMR Konvencijos 9 str.) (žr. administracinę byla Nr. A438-1842/2012).

Pavyzdžiui, remiantis tokia ankstesne praktika, mokesčių mokėtojo teisė 0 proc. PVM tarifo taikymui prekių tiekimui į kitą ES valstybę būdavo paneigiama vien tik nustačius, kad mokesčių mokėtojo pateikti CMR važtaraščiai yra neišsamūs, užpildyti nepakankamai rūpestingai, nesilaikant CMR konvencijos 6 str. nuostatų (žr. administracines bylas Nr. A438-1842/2012; A438-1276/2012; Nr. A438-415/2011):

  • juose nurodyta neišsami informacija apie prekių vežėją, t. y. nenurodytas vežėjo adresas bei krovinio pristatymo sąlygos (nėra nurodyta krovinį gabenusio automobilio markė, valstybiniai numeriai, krovinį gabenusio vairuotojo vardas, pavardė, parašas, krovinio gavimo/iškrovimo laikas ir būdas);
  • iš CMR važtaraščių neįmanoma nustatyti ar pirkėjai prekės apskritai priėmė (nėra prekių gavėjo pavadinimo ir patvirtinimo, kad prekės yra gautos, nenurodyta tiksli prekių iškrovimo vieta);
  • nėra nurodyti prekių (krovinių) matavimo vienetai, kiekis, įpakavimo būdas, negalima įskaityti ranka užpildytų duomenų ir pan.

Ankstesniu LVAT vertinimu, prekių išgabenimo iš šalies teritorijos faktas, nesant tinkamai užpildyto CMR važtaraščio, negalėjo būti grindžiamas jokiais kitais dokumentais (įrodymais) – PVM sąskaitomis faktūromis, kitos formos važtaraščiais, informacinių sistemų duomenimis, kadangi tokie dokumentai iš esmės pagrindžia tik prekių pardavimo faktą ir negali būti vertinami kaip vienareikšmiškai įrodantys, jog prekės buvo fiziškai (realiai) išgabentos iš tiekėjo valstybės narės teritorijos, t. y. Lietuvos Respublikos teritorijos (administracinė byla Nr. A-438-1890/2012).

Tačiau naujausioje apžvelgiamoje byloje Nr. A-902-575/2015 LVAT, remdamasis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) praktika (žr. ESTT 2007 09 27 sprendimą byloje Teleos ir kt. prieš Commissioners of Customs & Excise, C-409/04) pripažino, jog prekių tiekimo ES viduje atvejais, valstybės narės kompetentingoms institucijoms draudžiama įpareigoti tiekėją, kuris veikė sąžiningai ir pateikė įrodymų, patvirtinančių teisę į kitą ES valstybę narę tiekiamas prekes apmokestinti taikant 0 proc. PVM tarifą, vėliau sumokėti tų prekių pardavimo PVM, kai paaiškėja, kad tie įrodymai yra netinkami, tačiau neįrodyta, jog prekių tiekėjas dalyvavo sukčiaujant ir jei jis ėmėsi visų protingų priemonių įsitikinti, kad jo vykdomas prekių tiekimas į kitą ES valstybę narę neprisideda prie sukčiavimo mokesčių srityje.

Tai reiškia, kad remiantis aktualia LVAT praktika, CMR važtaraštis nebelaikomas didesnę įrodomąją galią turinčiu prima facie įrodymu, pagrindžiančiu mokesčių mokėtojo teisę 0 proc. PVM tarifo taikymui prekių tiekimo į kitą ES valstybę sandoriams. Remiantis mokesčių teisėje galiojančiu turinio viršenybės prieš formą principu, susidarius tokioms situacijoms, kai CMR važtaraščio nėra, jis pamestas ar neteisingai užpildytas (esant važtaraščio formos trūkumams), krovinio vežimo sutarties vykdymas ir realus prekių išgabenimas į kitą ES valstybę gali būti įrodinėjamas visais kitais mokesčių mokėtojui prieinamais įrodymais, įskaitant ir liudytojų parodymus. Akcentuotina, jog būtent ši nauja LVAT praktika, atitinkanti aktualius ESTT išaiškinimus (byloje Nr. C-409/04), mokesčių mokėtojams suteikia itin plačias galimybes apginti savo teisėtus interesus inicijuojant mokestinį ginčą ar siekiant susitarimo su mokesčių administratoriumi Mokesčių administravimo įstatyme nustatyta tvarka bei įrodinėjant prekių išgabenimo į kitą ES valstybę faktą.

 

Pastaba: straipsnyje pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir negali būti vertinama kaip išsami teisinė konsultacija.

 
Kiti temos „Mokesčiai“ straipsniai

Atvirkštinio apmokestinimo PVM taikymas statybų darbams nuo liepos 1 d. (I dalis)

Nuo 2015 m. liepos 1 d. įsigalios Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 96 straipsnio pakeitimo įstatymas dėl atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymo statybos darbams • Todėl VMI prie LR FM, atsižvelgdama į tai bei gavusi iš Aplinkos ministerijos raštą dėl kai kurių Statybos įstatyme pateiktų sąvokų apibrėžimų galimo interpretavimo, parengė apibendrintą paaiškinimą atvirkštinio apmokestinimo PVM taikymo statybos darbams klausimais.

Atvirkštinio apmokestinimo PVM taikymas statybų darbams nuo liepos 1 d. (II dalis)

Klausimai, susiję su atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymu statybos darbams.
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Birželis     2015  
PrATKPŠS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Naujienos
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS
2018-12-19
Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus atneš nebe paštininkai
2018-12-18
„Sodra“ pranešimus apie pensijų kaupimą siųs 650 tūkstančių gyventojų
2018-12-14
Priimant sprendimus dėl įmonių finansavimo, bankai remsis ir VMI duomenimis
2018-12-11
Smulkieji verslininkai jau gali pamatyti, ką gebės VMI sukurtas virtualus buhalteris i.APS
2018-12-03
Nuo gruodžio 3-osios kai kuriuose VMI poskyriuose pasikeitė darbo laikas
2018-12-03
VMI primena: artėja nekilnojamojo turto fiziniams asmenims deklaravimo terminas
2018-11-29
VMI teikia naujas konsultavimo telefonu paslaugas
2018-11-26
Viešosios įstaigos raginamos Registrų centrui pateikti duomenis apie savo dalininkus
2018-11-12
Kvitų žaidimas pratęstas dar vieniems metams

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama