SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ prenumerata 2023 metams NEBEPRIIMAMA • • • • • Dėkojame savo skaitytojams už daugiau nei 25 metus trūkusį bendravimą ir linkime visiems sėkmingos dabarties ir daug žadančios ateities.
2015 m. balandžio 28 d.
Nr. 16 (911) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

„Sodros“ mokamų išmokų permokų nustatymo, apskaitos, išieškojimo ir nurašymo tvarkos aprašas

Rugpjūčio 1 d. įsigalios „Sodros“ direktoriaus 2015 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V-197 patvirtintas naujas Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų mokamų išmokų permokų nustatymo, apskaitos, išieškojimo ir nurašymo tvarkos aprašas, kuris reglamentuoja „Sodros“ administravimo įstaigų mokamų pensijų, pašalpų, kompensacijų ir kitų išmokų permokų nustatymo, apskaitos, išieškojimo ir nurašymo tvarką.
 

Apie paramos ir dovanų atskaitymą

VMI prie LR FM pakeitė ir papildė Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) 31 str. 1 dalies, nustatančios, kokios vieneto patirtos sąnaudos, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, negali būti atimamos iš pajamų, t. y. turi būti priskiriamos neleidžiamiems atskaitymams, 9 punkto komentarą (apibendrintą paaiškinimą) • PMĮ 31 str. 1 dalyje išvardytos šešiolikos skirtingų rūšių sąnaudos (išlaidos), kurios laikomos neleidžiamais atskaitymais • Viena jų – parama, išskyrus PMĮ 28 straipsnyje nustatytus atvejus, ir dovanos, išskyrus dovanas darbuotojams.
 

Auditoriams ir audito įmonėms – ilgesnis drausminių nuobaudų sąrašas

Balandžio 22 d. įsigaliojo Audito įstatymo Nr. VIII-1227 13, 14, 22, 34, 37, 38, 39 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymas • Esminis šio teisės akto pakeitimas yra tas, kad visiškai naujai išdėstyti du straipsniai, t. y. 38 straipsnis, kuriame anksčiau buvo nustatyti tik privalomi nurodymai auditoriams ir audito įmonėms, o pataisomis į jį iš 39 straipsnio perkeltos ir drausminių nuobaudų rūšys • Toks sujungimas motyvuotas tuo, kad tiek nurodymai, tiek nuobaudos, kaip administracinio poveikio priemonės, gali būti taikomi už pažeidimus, padarytus atliekant auditą • Taip pat Audito įstatymas papildytas nauja nuobaudų rūšimi – auditoriaus ar audito įmonės pažymėjimo sustabdymas ne ilgesniam negu 3 metų laikotarpiui • Tai reiškia, kad pažymėjimo galiojimas gali būti sustabdomas ir tik, pvz., metams • Tokią bausmę Audito ir apskaitos tarnyba galėtų skirti atlikusi tyrimą, taip suteikiant šiai institucijai galimybę diferencijuoti taikomos drausminės atsakomybės lygį pagal tyrimo metu nustatytą audito trūkumų reikšmingumą • Be to, atlikti ir kiti pakeitimai bei papildymai.
 

Dėl kasos aparatų naudojimo viešbučiams, restoranams, kavinėms ir kitoms viešojo maitinimo paslaugas teikiančioms įmonėms

Gegužės 1 d. įsigalioja VMI prie LR FM viršininko 2014 09 26 įsakymas Nr. VA-78, kuriuo pakeistas 2004 01 26 įsakymas Nr. VA-9 „Dėl Kasos aparatų, prekybos (paslaugų teikimo) automatų ir taksometrų spausdintuvų techninių reikalavimų“ ir kuriame numatyta, kad kasos aparatų programinė įranga turi užtikrinti išankstinių sąskaitų turinio spausdinimą kontrolinėje juostoje, nedidinant pardavimo sumos • Šį reikalavimą turės taikyti viešbučiai, restoranai, kavinės ir kitos viešojo maitinimo paslaugas teikiančios įmonės, įplaukoms fiksuoti naudojančios kasos aparatus • Reikalavimas išankstinių sąskaitų turinį spausdinti kontrolinėje juostoje taikomas tais atvejais, kai klientui prieš išduodant fiskalinį kvitą yra pateikiama išankstinė sąskaita su nurodyta bendra mokėtina suma.
 

Elektroninės prekių laikinojo saugojimo deklaracijos pateikimo ir kitos elektroninės informacijos mainų taisyklės be pakeitimų galiojo vos savaitę

Balandžio 22 d. įsigaliojo Muitinės departamento prie LR FM generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. 1B-301 pakeistos Elektroninės prekių laikinojo saugojimo deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su prekių laikinuoju saugojimu, mainų taisyklės, patvirtintos 2015 03 31 įsakymu Nr. 1B-244 • Šių naujųjų taisyklių nuostatos be pakeitimų „ištvėrė“ tik savaitę (nuo balandžio 15 d., kai įsigaliojo, iki balandžio 22 d., t. y. datos, nuo kurios taikomos jose padarytos pataisos).
 

Į kovą su nelegaliu trečiųjų šalių piliečių darbu įtraukti ir rangovai

Balandžio 22 d. įsigaliojo Darbo kodekso 98 ir 98-1 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jį lydinčio Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo Nr. IX-1768 12-1 straipsnio pakeitimo įstatymas, kuriais į nacionalinę teisę perkeltos 2009 06 18 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/52/EB, kuria numatomi sankcijų ir priemonių nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbdaviams būtiniausi standartai, 8 str. „Subranga“ nuostatos dėl rangovų ir subrangovų, kurie yra yra darbdaviai, atsakomybės įdarbinant nelegaliai Lietuvoje esančius trečiųjų šalių piliečius • Darbo kodekso pakeitimais patikslinti nelegalaus darbo požymiai, taip pat nustatyta darbdavio, kuris yra subrangovas, pareiga raštu per 3 dienas informuoti rangovą apie darbo sutartis su trečiosios šalies piliečiais, o rangovo, gavusio informaciją iš darbdavio (subrangovo) apie darbo sutarties su asmeniu iš trečiosios šalies sudarymą, teisė susipažinti su subrangovo turimais dokumentais, tokiais kaip trečiosios šalies piliečio galiojantis leidimas gyventi Lietuvoje ar kitas dokumentas, suteikiantis teisę trečiosios šalies piliečiui būti ar gyventi Lietuvoje • Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo pataisomis įtvirtinta subsidiari atsakomybė rangovui kartu su subrangovu, kai darbdavys yra subrangovas, už piniginius įpareigojimus nelegaliai dirbusiam trečiosios šalies piliečiui, baudas bei nustatyta, kad tokia atsakomybė rangovui nekyla, jei jis tinkamai vykdė subrangovo turimų dokumentų tikrinimus, susijusius su trečiųjų šalių piliečių darbu, arba, jei subrangovas raštu jam nepranešė apie darbo sutarties sudarymą su asmeniu iš trečiosios šalies.
 

Įstatinio kapitalo mažinimas

VMI prie LR FM pakeitė ir papildė Pelno mokesčio įstatymo 14 str. (turto įsigijimo kaina) 1 dalies 9 punkto komentarą nauju trumpu paaiškinimu ir pavyzdžiu, kai Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka siekiant panaikinti vieneto balanse įrašytus nuostolius, yra mažinamas jo įstatinis kapitalas anuliuojant akcijas.
 

Išmokas išmokančio Lietuvos vieneto, nuolatinės buveinės ir gyventojo pareigos

VMI prie LR FM nauja redakcija išdėstė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 33 straipsnio komentarą (apibendrintą paaiškinimą), kuris atnaujintas atsižvelgus į nuo 2015 m. sausio 1 d. įvestą eurą ir į Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos užpildymo ir pateikimo taisykles, nauja redakcija išdėstytas VMI prie LR FM viršininko 2014 10 30 įsakymu Nr. VA-116 • Šiuo komentaru turi būti vadovaujamasi darbe, aiškinant GPMĮ nuostatų taikymą 2015 m. ir vėlesniu mokestiniu laikotarpiu.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki gegužės 5 d., kalendorius.
 

Naujovės dėl pakuočių teikiamų vidaus rinkai deklaravimo

Nuo gegužės 1 d. visos Lietuvos įmonės, vidaus rinkoje tiekiančios pakuotus produktus, privalės pildyti nustatytos formos deklaracijas, ar pakuotė atitinka ES direktyvos reikalavimus • Deklaracijoje pateiktus faktus reikės pagrįsti dokumentais (tai galės būti ir pakuotės gamintojo sertifikatai) ar laboratoriniais tyrimais • Jeigu įmonė, importuojanti gaminius iš ES, turės dokumentą, patvirtinantį, kad rinkai tiekiama pakuotė atitinka Lietuvoje galiojančius teisės aktų reikalavimus, tai papildomai pildyti deklaracijos nereikės • Naujai įsigaliojantys reikalavimai įtvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų pakuočių atitikties Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytiems pakuočių reikalavimams įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame ūkio ir aplinkos ministrų 2014 m. lapkričio 28 d. kolegialiu įsakymu Nr. 4-870/D1-958.
 

NPD ir papildomo NPD taikymas (III dalis)

NPD taikymas išmokant darbo užmokestį už kelis mėnesius • NPD taikymas išmokant atlyginimą už atostogas • Kada pradedamas arba nustojamas taikyti PNPD ar didesnis PNPD? • Kaip apskaičiuojmas metinis papildomas NPD? • Kaip tėvams taikomas metinis papildomas NPD?
 

NPD ir papildomo NPD taikymas (IV dalis)

Kaip metinį NPD gali prisitaikyti nenuolatinis Lietuvos gyventojas? • Metinio NPD dalies apskaičiavimas galutinai iš Lietuvos išvykstančiam nuolatiniam Lietuvos gyventojui
 

Pajamų mokesčio nuo mokestiniu laikotarpiu gautų pajamų apskaičiavimas, deklaravimas, sumokėjimas, permokos grąžinimas ir metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimas

VMI prie LR FM nauja redakcija išdėstė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) 27 straipsnio komentarą (apibendrintą paaiškinimą), kuris atnaujintas atsižvelgus į pakeistas GPMĮ 27 str. nuostatas ir į nuo 2015 m. sausio 1 d. įvestą eurą • Šis komentaras papildytas naujomis pavyzdinėmis situacijomis, pakeistos nuostatos, paaiškinančios turto deklaravimo prievoles ir atvejus, kai užtenka tik deklaruoti turtą, o prievolė deklaruoti pajamų neatsiranda, taip pat atlikti ir kiti pakeitimai.
 

Pakeistas Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašas

„Sodros“ direktorius 2015 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. V-207 pakeitė Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašą, kuriame padaryti pakeitimai ir papildymai galioja nuo balandžio 23 d.
 

Patvirtinta lėšų kaupimo daugiabučiui atnaujinti tvarka

Vyriausybė 2015 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 389, įsigaliojusiu balandžio 22 d., patvirtino lėšų kaupimo daugiabučiui atnaujinti, kaupiamosios įmokos dydžio, kuris priklausys nuo buto (patalpų) ploto ir gyventojų suplanuotų remonto darbų sąmatos, apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarką, kuri nustatyta Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos apraše • CK įtvirtinta prievolė praktiškai neveikė • Reikės parengti ilgalaikių daugiabučio atnaujinimo darbų planą • Minimalus privalomojo kaupimo įmokos dydis • Maksimali įmoka – 5 proc. MMA • Lėšos turi būti laikomos atskiroje sąskaitoje
 

Trečiųjų šalių piliečių, turinčių leidimą gyventi ir dirbti Lietuvoje, privalomojo sveikatos draudimo sąlygos

Balandžio 18 d. įsigaliojo Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2, 6 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas, į kurį perkeltos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/98/ES nuostatos ir numatytos trečiųjų šalių piliečių, atvykstančių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, sveikatos draudimo sąlygos.
 

VMI paaiškinimo projektas dėl atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymo statybos darbams

VMI prie LR FM, atsižvelgdama į nuo 2015 m. liepos 1 d. įsigaliosiančias PVM įstatymo 96 straipsnio nuostatas dėl atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymo statybos darbams, bei gavusi iš Aplinkos ministerijos raštą dėl kai kurių Statybos įstatyme pateiktų sąvokų apibrėžimų galimo interpretavimo, parengė apibendrinto paaiškinimo atvirkštinio apmokestinimo PVM taikymo statybos darbams klausimais projektą, dėl kurio pastabas kviečia teikti iki 2015 m. gegužės 11 d.
 
Verta žinoti

Lietuvos banko išaiškinimas dėl palūkanų skaičiavimo kredito sutartyse su klientais

Lietuvos banko nuomone, vertinant su klientais sudarytas kreditų sutartis, kuriose kreditoriui mokamos palūkanos yra kintamos ir jų skaičiavimas yra susietas su kintamu dydžiu (pvz., EURIBOR), pirmiausia būtina atsižvelgti į konkrečios sutarties sąlygas ir jose numatytą palūkanų apskaičiavimo būdą.
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Balandis     2015  
PrATKPŠS
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama