SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ prenumerata 2023 metams NEBEPRIIMAMA • • • • • Dėkojame savo skaitytojams už daugiau nei 25 metus trūkusį bendravimą ir linkime visiems sėkmingos dabarties ir daug žadančios ateities.
2015 m. kovo 24 d.
Nr. 12 (907) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas

VMI prie LR FM atnaujino Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 6 str., paaiškinančio koks turtas laikomas ilgalaikiu turtu, kokiais atvejais ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas tampa PVM objektu, kokia PVM mokėtojo pasigaminto ilgalaikio materialiojo turto PVM apskaičiavimo tvarka, kokiais atvejais šis apskaičiuotas PVM gali būti įtrauktas į PVM atskaitą, apibendrintą paaiškinimą (komentarą) • Pakeitimais, kuriose be oficialaus teisės aktų paskelbimo šaltinių rekvizitų nurodymo atsisakymo, atnaujintų teisės aktų, patikslintas PVM tarifas, PVM sumos nuoroda „nacionalinė valiuta“ pakeista į nuorodą euras, taip pat pavyzdžiuose pateikiamose pavyzdinėse situacijose, atsižvelgiant į įvestą eurą, sumos litais pakeistos į sumas eurais bei patikslinti PVM deklaracijos FR0600 formos laukelių numeriai.
 

Kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėto pajamų mokesčio grąžinimas

VMI prie LR FM gauna paklausimų dėl permokėto pajamų mokesčio grąžinimo gyventojui tais atvejais, kai mokesčio permoka susidaro iš dalies todėl, kad už gyventoją mokėtiną pajamų mokestį sumoka kitas asmuo savo lėšomis • Paklausimuose dėstoma nuomonė, kad gyventojui turėtų būti grąžinama visa jo metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje apskaičiuota permokėta mokesčio suma, neatsižvelgiant į tai, kieno (gyventojo ar kito asmens) lėšomis sumokėtas pajamų mokestis • VMI prie LR FM paaiškina su nagrinėjamu klausimu susijusias atitinkamų teisės aktų normas bei jų taikymo motyvus.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki balandžio 8 d., kalendorius.
 

Nauji atsiskaitymų grynaisiais ribojimo limitai

Atsiskaityti grynųjų pinigų sumomis, viršijančiomis 3 tūkst. eurų arba juos atitinkančia suma užsienio valiuta, būtų draudžiama, kai bent viena tarpusavyje atsiskaitanti šalis yra juridinis asmuo arba fizinis asmuo, besiverčiantis komercine veikla • Kai tarpusavyje atsiskaitytų fiziniai asmenys, nesiverčiantys komercine – ūkine veikla, atsiskaitymo grynaisiais lubos siektų iki 5 tūkst. eurų arba juos atitinkančia suma užsienio valiuta • Tai numatyta Atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymo projekto naujausiame variante.
 

Pakeisti keturi VSAFAS

Finansų ministras 2015 m. kovo 4 d. įsakymais pakeitė keturis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus: 2–ąjį VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“, 3–iąjį VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“, 7–ąjį VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ ir 22–ąjį VSAFAS „Turto nuvertėjimas“ • Pagrindiniai pakeitimai susiję su įvestu euru, todėl vietoje nuorodų į litus įrašytos nuorodos į eurus.
 

Pakeisti keturi VSAFAS

Finansų ministras 2015 m. kovo 5 d. įsakymais pakeitė dar keturis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus: 11–ąjį VSAFAS „Sąnaudos“, 14–ąjį VSAFAS „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“, 15–ąjį VSAFAS „Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys ir investicijos į kontroliuojamus subjektus“, 18–ąjį VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ • Šiuose standaruose pagrindiniai pakeitimai susiję su įvestu euru, todėl pavyzdžiuose pateiktos sumos litais pakeistos sumomis eurais.
 

Prekių pervežimas į kitą ES valstybę narę

VMI prie LR FM atnaujino Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 5-1 str. apibendrintą paaiškinimą (komentarą), kuriame aptarti atvejai, kada prekių pervežimas verslo tikslais į kitą ES valstybę laikomas prekių tiekimu už atlygį ir kokios yra nustatytos išimtys, t. y. nustatyti tam tikri sandorių kriterijai, kada prekių pervežimas į kitą valstybę narę nėra laikomas tiekimu už atlygį • Pakeitimai komentare nežymūs ir susiję tik su atliktais techninio pobūdžio patikslinimais.
 

Prekių suvartojimas PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti (II dalis)

VMI prie LR FM pakeistas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 5 str., nustatančio prekių suvartojimo PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti taisykles, apibendrintas paaiškinimas (komentaras).
 

PVM neapmokestinamos kultūros ir sporto paslaugos

VMI prie LR FM atnaujino Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 23 str., reglamentuojančio kultūros bei su kūno kultūra ir sportu susijusių paslaugų neapmokestinimą PVM, apibendrintą paaiškinimą (komentarą) • Komentare paaiškinami esminiai dalykai: kokios paslaugos (ir kieno teikiamos) priskiriamos PVM neapmokestinamoms kultūros ir sporto paslaugoms, kuriais atvejais kitos su kultūros paslaugomis susijusios prekės ir paslaugos vertinamos kaip neapmokestinamos PVM • Pakeitimais komentare atsisakyta platesnės pelno nesiekiančių juridinių asmenų sąvokos paaiškinimo, pateikiant nuorodą į PVMĮ 2 str. 21 dalies komentarą, viename pavyzdyje atnaujinta pavyzdinė situacija, iliustruojanti teorinius paaiškinimus, kitame pavyzdyje buvusi suma litais pakeista suma eurais, nebeliko teisės aktų oficialaus paskelbimo šaltinių rekvizitų nurodymo, išbraukta nuostata, susijusi su PVM atskaita.
 

PVM sąskaitos faktūros rekvizitai (II dalis)

VMI prie LR FM atnaujintas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 80 str., nustatančio PVM sąskaitos faktūros rekvizitus, apibendrintas paaiškinimas (komentaras) • PVM sąskaitos–faktūros išrašymas degalinėse • Reikalavimai supaprastintos PVM sąskaitos faktūros rekvizitams
 

Siūloma leisti atidėti PVM mokėjimus smulkiesiems verslininkams

Mažesnes nei 60 tūkst. eurų metines pajamas gaunantys PVM mokėtojai – tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys – galėtų PVM sumokėti tik gavę atlygį už prekes ar suteiktas paslaugas • Tokiai nuostatai PVM įstatymo 14 str. 9 dalies pakeitimo projekte pritarė Vyriausybė ir perdavė Seimui tolesniam svarstymui.
 

Socialinės paslaugos ir susijusios prekės

VMI prie LR FM atnaujino Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 21 str., nustatančio socialinių paslaugų ir susijusių prekių apmokestinimo PVM taisykles, apibendrintą paaiškinimą (komentarą) • Pakeitimai vien tik techninio pobūdžio: atsisakyta teisės aktų oficialaus paskelbimo rekvizitų minėjimo, patikslinta nuoroda į PVMĮ straipsnį dėl pelno nesiekiančių juridinių asmenų sąvokos ir vienintelio komentare esančio pavyzdžio pateiktoje situacijoje „skurstantys bendruomenės nariai“ pavadinti „gyventojais, neturinčiais pakankamai pajamų“ • Taigi, galima teigti, kad faktiškai atliktos visai neesminės komentaro korektūros.
 

Specialiosios taisyklės, taikomos tam tikriems sandoriams

VMI prie LR FM pakeitė Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 9 str., reglamentuojančio specialias apmokestinimo taisykles, taikomas tam tikriems sandoriams, apibendrintą paaiškinimą (komentarą), kuriame nebeliko oficialaus teisės aktų paskelbimo šaltinių rekvizitų nurodymo, pavyzdžiuose, papildančius teorinius paaiškinimus, sumos litais pakeistos į sumas eurais, taip pat atlikti ir kiti techninio pobūdžio pakeitimai.
 

Sveikatos priežiūros paslaugų ir su jomis susijusių prekių bei paslaugų apmokestinimas PVM

VMI prie LR FM atnaujino Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 20 str., nustatančio su sveikatos priežiūra susijusių prekių ir paslaugų PVM apmokestinimo/neapmokestinimo taisykles, apibendrintą paaiškinimą (komentarą) • Pakeitimai minimalūs, vien tik redakcinio ar techninio pobūdžio (pvz., patikslinti su sveikatos priežiūra veikla susijusių paslaugų kodas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, taip pat nuorodų į Tarybos direktyvos 2006/112/EB ir Šeštosios Tarybos 77/388 direktyvos trumpiniai, atsisakyta nuorodos į kitus teisės aktus oficialaus paskelbimo rekvizitų minėjimo).
 

Švietimo bei mokymo paslaugos ir PVM

VMI prie LR FM atnaujino Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 22 str. nustatančio švietimo ir mokymo paslaugų, taip pat su šių paslaugų teikimu susijusių kitų paslaugų ir prekių tiekimu, neapmokestinimo/apmokestinimo atvejus PVM • Pakeitimais patikslinti PVM tarifai, anksčiau minėtas 18 proc. pakeistas standartiniu, o vietoje lengvatinio 5 proc. tarifo įrašytas 9 proc., taip pat pavyzdžiuose nebenurodomi konkretūs laikotarpiai, panaikinti teisės aktų oficialaus paskelbimo šaltinių rekvizitai, atnaujintos nuorodos į PVMĮ kitus atitinkamus straipsnius.
 

Tarpininkavimo paslaugos

VMI prie LR FM atnaujino Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 11 str., nustatančio su tarpininkavimu susijusias taisykles, apibendrintą paaiškinimą (komentarą) • Komentare aprašyti kriterijai, pagal kuriuos nustatomas tarpininko tipas, atsiskleidusio ir neatsiskleidusio tarpininko skirtumai, paaiškinti tarpininkavimo atvejai pagal komiso sutartis, apmokestinimo ypatumai ir kt. • Pakeitimais pavyzdžiuose pateikiamuose pavyzdinių situacijų aprašymuose anksčiau buvusios sumos litais pakeistos sumomis eurais, ankstesnis nebegaliojantis 18 proc. PVM tarifas pakeistas į galiojantį standartinį 21 proc. tarifą, sąvoka „Europos Bendrija“ pakeista sąvoka „Europos Sąjunga“, atnaujintos nukreipiamosios nuorodos į kitus PVMĮ straipsnius, išbrauktos nebeaktualios nuostatos bei atlikti kiti techninio pobūdžio pakeitimai.
 
Verta žinoti

Delspinigių ir palūkanų dydžiai už pavėluotą grąžinti paramą 2015 m. II ketvirčiui

Finansų ministras 2015 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 1K-106 nustatė nuo 2015 m. balandžio 1 d. 2015 metų II ketvirčiui už pavėluotą grąžinti ES finansinę paramą, tarptautinę finansinę paramą ir bendrojo finansavimo lėšas: delspinigių dydį – 0,03 proc. už kiekvieną pavėluotą dieną ir palūkanų, jeigu leidžiama atidėti terminą, per kurį lėšos turi būti grąžintos, arba grąžintiną sumą grąžinti dalimis, dydį – 0,01 proc. už kiekvieną naudojimosi negrąžintomis lėšomis dieną.
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Balandis     2015  
PrATKPŠS
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama