SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio prenumeratos visiems 2020-iems metams kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio prenumeratos visiems 2020-iems metams kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2015 m. vasario 10 d.
Nr. 6 (901) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Ant stiklinių butelių - užstato ženklas

Aplinkos ministras 2015 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. D1-93 patvirtino Užstato už daugkartines gėrimų pakuotes sistemos taikymą nurodančio ženklo formos ir daugkartinių gėrimų pakuočių ženklinimo šiuo ženklu tvarkos aprašą, kuris nustato užstato už daugkartines gėrimų pakuotes sistemos taikymą nurodančio ženklo formos reikalavimus ir daugkartinių gėrimų pakuočių ženklinimo šiuo ženklu tvarką.
 

Atskaitymai nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų

Nuo 2015 m. sausio 1 d. visiems miško valdytojams (fiziniams ir juridiniams asmenims) nustatyti privalomieji 5 proc. atskaitymai į Lietuvos valstybės biudžetą iš pajamų, gautų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jų valdomuose miškuose ir už parduotą jų valdomą nenukirstą mišką • Valstybinių miškų valdytojams (juridiniams asmenims) taip pat nustatyti papildomi privalomieji 10 proc. atskaitymai į valstybės biudžetą iš pajamų, gautų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jų valdomame miške ir už parduotą jų valdomą nenukirstą mišką • Tai reiškia, kad privataus miško valdytojai (fiziniai juridiniai asmenys) nuo gautų pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką turi apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą 5 proc. privalomųjų atskaitymų sumą, o valstybinio miško valdytojai (juridiniai asmenys) - 10 proc. ir 5 proc. (viso 15 proc.) privalomųjų atskaitymų sumą • Kas yra žaliavinė mediena ir nenukirstas miškas? • Privalomųjų atskaitymų apskaičiavimas, sumokėjimas ir deklaracijos FR0463 teikimas • Privalomųjų atskaitymų iš pajamų, gautų už parduotą žaliavinę medieną ir/arba nenukirstą mišką, pripažinimo pajamomis momentas.  
 

Fizinių asmenų nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo tvarka

VMI prie LR FM parengta informacinė lentelė apie fizinių asmenų nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo tvarką.
 

Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2015 01 01

VMI prie LR FM paruošė ir pateikė naudojimui informacinę lentelę „Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2015 m. sausio 1 d.“.
 

Įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodiniai nurodymai

Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius 2015 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. V-16 pakeitė Įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodinius nurodymus, kurie nustato įvykių darbe, dėl kurių darbuotojai patiria žalą sveikatai, ir pranešimų apie šiuos įvykius registravimo, įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimo, tyrimo dokumentų tvarkymo, nelaimingų atsitikimų darbe N–1 ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo N–2 formos aktų pildymo, kodavimo ir registravimo tvarką.
 

Lietuvoje vykstančių sporto renginių dalyvių neapmokestinamos maitinimo išlaidų kompensacijos

Nuo vasario 4 d. galioja Vyriausybės 2015 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 79 pakeisti sporto renginių, vykstančių Lietuvoje, dalyvių vienos paros maitinimosi išlaidų piniginių kompensacijų dydžiai.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki vasario 17 d., kalendorius.
 

Mokesčių mokėtojo pergalė Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme

Straipsnyje advokatų profesinės bendrijos „Motieka ir Audzevičius“ teisininkai Edvinas Lenkauskas ir Mantas Juozaitis supažindina su Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme išnagrinėta mokestinio ginčo byla, kilusia dėl PVM atskaitos ribojimo sąlygų • Teismas šioje byloje išaiškino, kad jeigu mokesčių administratorius mokestinio patikrinimo metu nerinko įrodymų dėl piktnaudžiavimo sudarant sandorius, Mokestinių ginčų komisija neturi pareigos vertinti sandorį šiuo aspektu • Taip pat teismas išaiškino, kad mokesčių administratorius netinkamai aiškino PVM atskaitos ribojimo sąlygas, kadangi vien tai, jog mokesčių mokėtojas žinojo apie sunkią sandorio kontrahento finansinę padėtį, dar nereiškia, kad elgėsi nesąžiningai.
 

Pakeistas 17–asis VSAFIS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

Finansų ministras 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 1K–008 pakeitė 17–ąjį viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą (VSAFIS) „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, kurio pavyzdžiuose pateikiamose pavyzdinėse situacijose valiutą litą pakeitė euras, AB Turto bankas pakeistas į centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoją, taip pat atlikti ir kiti pakeitimai, be to, nauja redakcija išdėstyti penki priedai.
 

Pakeistos Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos (EGAS) naudojimo taisyklės

„Sodros“ direktorius 2015  m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-53 pakeitė Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisykles, kurios nustato elektroninių prašymų teikimo bei informacijos gavimo elektroniniu būdu iš „Sodros“ informacinės sistemos tvarką, Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudotojų teises ir jų įgyvendinimo procedūras.
 

Pakeitimai akcizų sumokėjimą užtikrinančių dokumentų priėmimo, registravimo ir naudojimo taisyklėse

VMI prie LR FM viršininkas 2015 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. VA-10 pakeitė Akcizų sumokėjimą užtikrinančių dokumentų priėmimo, registravimo ir naudojimo taisykles.
 

Panaikinta valstybės pagalbos teikimo mažoms ir vidutinėms įmonėms restruktūrizuoti schema

Vasario 3 d. įsigaliojo VMI prie LR FM viršininko, muitinės departamento prie LR FM generalinio direktoriaus ir „Sodros“ direktoriaus kolegialus 2015 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. VA-9/1B-82/V-50, kuriuo pripažintas netekęs galios 2011 06 28 įsakymas Nr. VA-81/1B-365/V-255 „Dėl Valstybės pagalbos teikimo mažoms ir vidutinėms įmonėms restruktūrizuoti schemos patvirtinimo“ kartu su visais jo pakeitimais.
 

Patikslintos 38–ojo VAS taikymo nuostatos

Audito ir apskaitos tarnybos direktorius 2015 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. VAS–1 papildė 38–ąjį VAS „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos“, nustatant, kad tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų, teisės aktų nustatyta tvarka veikiančių kaip kolektyvinio investavimo subjektai, apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti skirtas 39–asis VAS „Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos“.
 

Patvirtintos naujo pavyzdžio banderolės alkoholiui ženklinti

Finansų ministras 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1K-045 patvirtino naujus banderolių etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams ženklinti pavyzdžius bei banderolių etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams ženklinti kainą – 0,014 Eur už vienetą • Kadangi šiuo įsakymu patvirtinti nauji banderolių etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams ženklinti pavyzdžiai įsigaliojo 2015 m. vasario 6 d., todėl seno pavyzdžio banderolėmis paženklintas alkoholis ir alkoholiniai gėrimai turėtų būti pradėti inventorizuoti 2017 m. vasario 6 d.
 

Registrų centras užsimojo prieš vaiduoklius

Išnaudodamas suteiktas galias paprasčiau likviduoti veiklos nevykdančius juridinius asmenis Registrų centras įvardino daugiau nei 13 tūkst. (13 098) įmonių ir organizacijų, kurias ketina išregistruoti pirmiausia • Juridinių asmenų, kurias ketinama išregistruoti, sąrašas skelbiamas Registrų centro interneto svetainėje.
 

Siekiama įves­ti vi­suo­ti­nį gy­ven­to­jų pa­ja­mų ir tur­to dek­la­ra­vi­mą

Seime vėl brandinama idėja įvesti visuotinį gyventojų pajamų ir turto deklaravimą • Seimo valdyba 2015 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. SV-S-922 sudarė 17 asmenų darbo grupę, kuri turi per pustrečio mėnesio įvertinti, ar Lietuvoje reikia įteisinti visuotinį gyventojų pajamų ir turto deklaravimą.
 

Su DAIS taikymu susijusių formų ir jų pildymo taisyklių pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkas 2015 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. VA-11 pakeitė 2001 06 27 įsakymą Nr. 159 ir nauja redakcija išdėstė tris juo patvirtintas formas: Užsienio valstybės rezidento prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį FR0021 (DAS-1) formą; Užsienio valstybės rezidento prašymo grąžinti išskaičiuotą mokestį FR0022 (DAS-2) formą; Pažymos apie gautas pajamas ir Lietuvos Respublikoje sumokėtus mokesčius FR0023 (DAS-3) formą • Šiose formose, be redakcinių pataisymų ir patikslinimų, panaikintos nuorodos į litus, ir pastabų laukeliuose nurodyta, kad 2014 metais ir ankstesniais mokestiniais laikotarpiais išmokėtos sumos ir nuo jų išskaičiuotas mokestis nurodomi litais, o 2015 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais - eurais • Analogiškas reikalavimas nurodytas ir šių formų pildymo taisyklėse • Taip pat vietoje anksčiau nurodyto Lietuvos Respublikos apskrities VMI teritorinio skyriaus, kurio veiklos teritorijai priklauso užsienio valstybės rezidentui sumas išmokėjęs ir mokestį nuo jų išskaičiavęs Lietuvos ūkio subjektas arba kuriam užsienio valstybės rezidentas teikė pajamų mokesčio deklaraciją, įvardijama apskrities VMI.
 
VMI informuoja

Kitus konsultavo, bet „įklimpo“ pačių suregztuose mainų sandoriuose

Prestižinėje vietoje esantį žemės sklypą iškeitusi į 25 kartus mažesnės vertės neveikiančios bendrovės akcijas kaunietė į valstybės biudžetą nesumokėjo beveik 300 tūkst. litų mokesčių.

Mokesčių inspektoriai išaiškino užsieniečių įmonę, imitavusią veiklą ir siekusią neteisėtai pasipelnyti

Šiaulių apskrities VMI Lenkijos ir Latvijos mokesčių administratoriams pateikė svarių įrodymų, kad juos sudominusi Šiaulių įmonė nevykdė Lietuvoje realios ūkinės veiklos. Šioje įmonėje tik pagal dokumentus per dieną buvo perkraunami dideli kiekiai prekių iš 1–6 transporto priemonių. Ir tai darė vienintelis darbuotojas. Taip minimaliais resursais dirbanti „įmonė" deklaravo pernai per aštuonis mėnesius patiekusi prekių beveik už 24 mln. Lt. Mokesčių specialistai, atskleidę šią „priedangos" įmonę ir išaiškinę jos taikomą PVM „plovimo" schemą, vadinamąją „karuselę", sutrukdė milijonus PVM neteisėtai pasisavinti iš Lenkijos ir Latvijos biudžetų.

Naktinio inspektorių patikrinimo klube rezultatai

Panevėžio apskrities VMI pranešė, kad tiriant gautą informaciją apie galimai daromus pažeidimus, mokesčių inspektoriai kartu su Lietuvos kariuomenės Karo policijos pareigūnais atliko operatyvų patikrinimą viename iš Panevėžio naktinių klubų ir užfiksavo pajamų neapskaitymą bei išaiškino du nelegaliai dirbusius apsauginius, vienas iš kurių - kariškis.

Sporto klube mokesčių inspektoriai nustatė slepiamus mokesčius

Vilniaus apskrities VMI, patikrinusi vieną populiariausių sporto klubų Vilniuje nustatė, kad oficialiai pagal darbo sutartis treniruoklių salės prižiūrėtojais dirbę asmenys čia pat teikė trenerių paslaugas pagal verslo liudijimus. Sudariusi sutartis su treneriais, įmonė bandė slėpti darbo santykius ir išvengti mokesčių. Sukūrusi tokią schemą, kai sporto klube dirbo ne darbuotojai, o neva verslą vykdė keliasdešimt trenerių, įmonė bandė išvengti gyventojų pajamų mokesčio, PVM, valstybinio socialinio draudimo įmokų ir kt. Iš viso įmonei papildomai apskaičiuota beveik 56 tūkst. eurų (~195 tūkst. Lt) nesumokėtų mokesčių.

Tikrąsias dviračių nuomos pajamas atskleidė įsigytas turtas Palangoje

Klaipėdos apskrities VMI, patikrinusi, iš kokių lėšų viena sutuoktinių pora įsigijo per milijono vertės namą Palangos centre, nustatė, kad sutuoktiniai nedeklaravo daugiau nei 160 tūkst. eurų (apie 0,6 mln. litų) pajamų, gautų iš dviračių nuomos. Tokiu būdu galimai siekta išvengti mokesčių, tarp jų ir PVM - padidinus deklaruotas pajamas atsirado prievolė registruotis PVM mokėtoju ir į biudžetą sumokėti apie 50 tūkst. eurų (apie 170 tūkst. litų) PVM.
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Vasaris     2015  
PrATKPŠS
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Naujienos
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS
2018-12-19
Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus atneš nebe paštininkai
2018-12-18
„Sodra“ pranešimus apie pensijų kaupimą siųs 650 tūkstančių gyventojų
2018-12-14
Priimant sprendimus dėl įmonių finansavimo, bankai remsis ir VMI duomenimis
2018-12-11
Smulkieji verslininkai jau gali pamatyti, ką gebės VMI sukurtas virtualus buhalteris i.APS
2018-12-03
Nuo gruodžio 3-osios kai kuriuose VMI poskyriuose pasikeitė darbo laikas
2018-12-03
VMI primena: artėja nekilnojamojo turto fiziniams asmenims deklaravimo terminas

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama