SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2015 m. sausio 6 d.
Nr. 1 (896) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

12-ojo ir 23-iojo VSAFAS pakeitimai

Finansų ministras 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 1K–413 pakeitė 12–ąjį VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, o 2014 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 1K–464 – 23–ąjį VSAFAS „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“.
 

2015–aisiais – viešbučių tipo ir specialaus apgyvendinimo paslaugoms 9 proc. PVM

2015 m. sausio 1 dieną įsigaliojo Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio pakeitimo įstatymas, pagal kurį pakeistas PVM įstatymo 19 str. 3 dalies 3 punktas ir nustatyta, kad lengvatinis 9 proc. PVM tarifas taikomas turizmo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka teikiamoms apgyvendinimo paslaugoms • VMI prie LR FM informavo apie šiuos PVM įstatymo 19 str. 3 dalies 3 punkto pasikeitimus ir parengtą apibendrintą paaiškinimą (komentarą).
 

53-jų VMI naudojamų formų pakeitimai

Pateikiame VMI prie LR FM viršininko įsakymais naujomis redakcijos išdėstytas formas, skirtas mokesčių administratoriaus funkcijoms vykdyti.
 

Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A, jų priedų naujos formos bei jų pildymo taisyklių pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkas 2014 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. VA–181 pakeitė Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisykles, patvirtino naujos redakcijos Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630 bei jų priedų formas, taip pat 1 ir 2 priedus.
 

Ataskaitos FR0314 formos ir jos užpildymo taisyklių pakeitimai

2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo VMI prie LR FM viršininko 2014 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. VA-185 pakeistas 2002 04 22 įsakymas Nr. 107 ir juo patvirtintos Išvestinių finansinių priemonių ataskaitos FR0314 forma (išdėstyta nauja redakcija) bei FR0314 formos užpildymo taisyklės • Taisyklėse išdėstyta išvestinių finansinių priemonių ataskaitos FR0314 formos užpildymo tvarka, kuria turi vadovautis Lietuvos juridiniai asmenys ir užsienio valstybių juridinių asmenų ar organizacijų nuolatinės buveinės, taip pat nustatyti šios išvestinių finansinių priemonių ataskaitos FR0314 formos pildymo atvejai • Pakeitimais FR0314 formoje panaikinta nuoroda į litus, taisyklėse taip pat vietoje anksčiau naudotos nuorodos į litus, nuo 2015 m. sausio 1 d. įrašyta nuoroda į eurus, be to, atnaujinti pavyzdinėse situacijose pateikti pavyzdžiai. Šiose taisyklėse išdėstyta išvestinių finansinių priemonių ataskaitos FR0314 formos užpildymo tvarka, kuria turi vadovautis Lietuvos juridiniai asmenys ir užsienio valstybių juridinių asmenų ar organizacijų nuolatinės buveinės, taip pat nustatyti šios išvestinių finansinių priemonių ataskaitos FR0314 formos pildymo atvejai.
 

Atsiskaitymo su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymų išdavimo taisyklių pakeitimas

VMI prie LR FM viršininkas 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. VA-205 pakeitė 2003 11 18 įsakymą Nr. V-298 bei nauja redakcija išdėstė Nepakankamo atsiskaitymo su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymos FR0321 formą.
 

Darbo ir poilsio kalendorius 2015 metais

Socialinės apsaugos ir darbo ministras 2014 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. A1-646 patvirtino 2015 metams taikytinus metinius darbo dienų koeficientus ir metinius vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų dydžius • Metiniai darbo dienų koeficientai, palyginus su nustatytaisiais praėjusiais metais, šiemet nepakito ir liko 0,7 bei 0,9, tačiau darbo valandų skaičius, esant 5 darbo dienų savaitei, padidėjo, o esant 6 darbo dienų savaitei - sumažėjo. 
 

Draudėjų finansinių ataskaitų sudarymo ir patvirtinimo taisyklių pakeitimai

„Sodros“ direktorius 2014  m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-777 pakeitė Draudėjų finansinių ataskaitų sudarymo ir patvirtinimo taisykles • Draudėjų finansinių ataskaitų formos F4 ir F4-1, kurios išdėstytos nauja redakcija ir kuriose buvusios nacionalinės valiutos litų trumpiniai „Lt, ct“ pakeisti į „Eur, ct“, skirtos draudėjo ir „Sodros“ valdybos informacinėje sistemoje esančių duomenų sutikrinimui bei jų teisingumo patvirtinimui • Patikslinti ir veiksmai, kuriuos turi atlikti „Sodros“ valdybos teritorinių skyrių specialistai iki kiekvieno mėnesio 25 d. „Sodros“ valdybos informacinėje sistemoje • Draudėjai iki kitų po ataskaitinių metų sausio 31 d. turi patvirtinti tik galutines metines finansines ataskaitas, kurios „Sodros“ valdybos informacinėje sistemoje suformuojamos kitų po ataskaitinių metų sausio 26 dieną • Jei draudėjas iki sausio 31 d. nepatvirtina metų finansinių ataskaitų, laikoma, kad duomenys „Sodros“ valdybos informacinėje sistemoje suformuotose draudėjo finansinėse ataskaitose yra teisingi.
 

Duomenų apie paskolas teikimas VMI: nauja FR0711 forma ir jos priedai bei pakeistos pildymo taisyklės

Sausio 1 d. įsigaliojo VMI prie LR FM viršininko 2014 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. VA-188 pakeistos Juridinių asmenų duomenų apie fiziniams asmenims suteiktas, jų grąžintas, iš fizinių asmenų gautas ir jiems grąžintas paskolas FR0711 formos ir jos priedų FR0711A, FR0711B, FR0711C, FR0711D užpildymo taisyklės • Taip pat pakeista ir nauja redakcija išdėstyta FR0711 forma ir jos priedai FR0711A, FR0711B, FR0711C, FR0711D (02 versija) • FR0711 formą ir jos priedus apskrities VMI iki balandžio 1 d. turi pateikti juridiniai asmenys (išskyrus LR finansų įstaigų įstatyme nurodytas kredito įstaigas), kurie per kalendorinius metus iš fizinių asmenų gavo ir fiziniams asmenims suteikė paskolas, kuriems paskolą ar jos dalį fiziniai asmenys per kalendorinius metus grąžino, taip pat tie, kurie grąžino paskolą ar jos dalį fiziniams asmenims.
 

Euras ir apskaita

Audito ir apskaitos tarnybos atsakymai į klausimus, susijusius su apskaitos duomenų perskaičiavimu į eurus.
 

Grynųjų pinigų deklaravimo ir kilmės kontrolės taisyklių pakeitimai

Muitinės departamento generalinis direktorius trimis 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymais pakeitė ankstesnius su grynųjų pinigų gabenimu susijusius savo įsakymus.
 

Importo PVM grąžinimo juridiniams asmenims, kurie nėra apmokestinamieji asmenys, taisyklių korektūra

VMI prie LR FM viršininkas 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. VA–162 pakeitė Lietuvos Respublikoje sumokėto importo PVM grąžinimo juridiniams asmenims, kurie nėra apmokestinamieji asmenys, taisyklių 18 punktą, susijusį su šios formos pildymu.
 

Įsigaliojo muitinės patvirtintos euro ir kitų valiutų santykių skelbimo taisyklės

Nuo sausio 1 d. įsigaliojo Muitinės dapartamento prie LR FM generalinis direktorius 2014 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. 1B-818 patvirtintos Euro ir kitų valiutų santykių, kuriais perskaičiuojami prekių muitinės vertės elementai, skelbimo taisyklės.
 

Keisti darbo sutarčių įvedus eurą, nereikia

Dėl euro įvedimo darbo sutarčių pakeisti nereikia, nes galios jų tęstinumo principas, tačiau Valstybinė darbo inspekcija pažymi, kad nors privalomo reikalavimo pakeisti darbo sutartis ir nėra, tačiau šalims susitarus tokie pakeitimai galimi.
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki sausio 15 d., kalendorius.
 

Muitinės departamento vadovo įsakymų pakeitimai

Pristatome 20-ties Muitinės departamento generalinio direktoriaus pakeistų ankstesnių įsakymų nuostatas.
 

Nauja 39-ojo VAS „Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos“ redakcija

Audito ir apskaitos tarnybos direktorius 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. VAS-37 pakeitė ir nauja redakcija išdėstė 39-ąjį VAS „Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos“, kuris parengtas atsižvelgiant į pasikeitusį teisinį kolektyvinio investavimo reglamentavimą, naujus kolektyvinio investavimo subjektų tipus (informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai ir profesionaliesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai) ir naujas kolektyvinio investavimo subjektų formas (tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos).
 

Nauji mokesčiai už angliavandenilių išteklių gavybą, naftą, ir dujas

2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauji mokesčiai už angliavandenilių išteklių gavybą, įskaitant ir skalūnų naftą, ir dujas • Buvęs naftos ir dujų išteklių mokestis, pakeičiant jį nauju už Lietuvoje išgaunamus angliavandenilius, tarp jų ir už skalūnų (išsklaidytųjų angliavandenilių) naftą bei dujas, nustatyti naujame Angliavandenilių išteklių mokesčio įstatyme, kuris pakeitė anksčiau galiojusį Naftos ir dujų išteklių mokesčio įstatymą.
 

Naujos ,,Sodrai“ teikiamų pranešimų formos ir jų duomenų struktūros aprašai

Nuo 2015 m. sausio 1 d. pasikeitė socialinio draudimo pranešimai – SD formos bei jų duomenų struktūros aprašai • „Sodros“ direktorius 2014  m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V–734 pakeitė 2010 06 04 įsakymą Nr. V–243 ir nauja redakcija išdėstė šešias formas bei jų duomenų struktūros aprašus • Naujosios formos (išskyrus SAM pranešimo 04 versiją) ir su eurais susiję pakeitimai įsigaliojo nuo 2015 m. sausio 1 d., o kiti patikslinimai jau taikomi nuo 2014 m. gruodžio 4 d.
 

Naujos redakcijos FR0313 forma ir jos pildymo taisyklių pakeitimai

2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo VMI prie LR FM viršininko 2014 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. VA-187 pakeistas 2002 02 08 įsakymas Nr. 40 ir šiuo įsakymu patvirtintos Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 forma (išdėstyta nauja redakcija) bei FR0313 formos pildymo taisyklės • Naujos redakcijos FR0313 formoje panaikinta nuoroda į litus, o taisyklės papildytos nuostata, jog šioje formoje išmokėtos pajamų (sumos) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio sumos iki 2014 m. gruodžio 31 d. nurodomos litais, o nuo 2015 m. sausio 1 d. – eurais • Taip pat patikslintos nuostatos dėl sumų apvalinamo ir 17 laukelio pildymo tvarka.
 

Pajamų arba išmokų apibūdinimo iš naujo taisyklių pakeitimas

2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo Vyriausybės 2014 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1357 pakeistos Pajamų arba išmokų apibūdinimo iš naujo taisyklės, patvirtintos 2003 12 09 nutarimu Nr. 1575.
 

Pakeistos taisyklės ir VMI formos, susijusios su administraciniais teisės pažeidimais

VMI prie LR FM viršininkas 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. VA–163 pakeitė 2011 06 30 įsakymą Nr. VA–82 ir juo patvirtintas Nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje FR0333 formos užpildymo taisykles; Nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje FR0333 formą (nauja redakcija) bei Nutarimo dėl baudos pakeitimo nemokamais viešaisiais darbais FR1095 formą (nauja redakcija).
 

Pakeitimai dėl pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų

Sausio 1 d. įsigaliojo finansų ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 1K-419 pakeistos Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklės bei nauja redakcija išdėstyti du priedai: 1 priedas „Pinigų priėmimo kvito pavyzdys“ ir 2 priedas „Pinigų išmokėjimo kvito pavyzdys“.
 

Pakeitimai pirkimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, ataskaitos formoje ir taisyklėse

2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo VMI prie LR FM viršininko 2014 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. VA-183 pakeistas 2013 11 29 įsakymas Nr. VA-87 ir juo patvirtintos Žemės ūkio produkcijos ir/ar paslaugų pirkimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, ataskaitos FR0617K forma (išdėstyta nauja redakcija) bei FR0617K formos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės • Taisyklės nustato, jog FR0617K formą privalo pildyti ir pateikti mokesčių administratoriui apmokestinamieji asmenys (neatsižvelgiant į tai, ar jie yra, ar nėra įsiregistravę kaip PVM mokėtojai), šalies teritorijoje įsigiję žemės ūkio produkcijos ir (arba) paslaugų iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, tai yra: juridiniai asmenys, vykdantys ekonominę veiklą ir fiziniai asmenys, vykdantys ekonominę veiklą • FR0617K formoje panaikinta nuoroda į nacionalinę valiutą, kaip ir patikslintose FR0617K formos pildymo taisyklėse – jose taip pat nebeliko nuorodos „nacionalinė valiuta“, pakeičiant į nuorodą „eurai“ • Nustatyta, kad šioje formoje duomenys nuo 2015 m. sausio 1 d. turi būti nurodomi eurais ir centais • Duomenys litais ir centais nurodomi tik tikslinant 2014 m. sausio mėnesio ir vėlesnių mėnesių mokestinių laikotarpių FR0617K formos duomenis (t. y. tikslinant FR0617K formas, pateiktas nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 dienos), o tikslinant FR0617K formas, pateiktas po 2015 m. sausio 1 d., duomenys nurodomi eurais ir centais.
 

Pakeitimai Užsienio valstybės asmens prašymo grąžinti ūkininkams sumokėtą kompensacinį priedą FR0601 formos užpildymo taisyklėse

VMI prie LR FM viršininkas 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. VA-201 pakeitė Užsienio valstybės asmens prašymo grąžinti ūkininkams sumokėtą kompensacinį priedą formos užpildymo taisykles, nustatančias užsienio valstybės asmens prašymo grąžinti kompensacinį priedą, sumokėtą ūkininkams, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, FR0601 formos ir jos priedo FR0601A formos užpildymo tvarką.
 

Palengvinta socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarka

Pasikeitė IĮ savininkų, MB narių ir ŪB tikrųjų narių valstybinio socialinio draudimo VSD įmokų mokėjimo tvarka • Pagal įsigaliojusį Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4, 7, 8, 16, 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XI-1792 2 straipsnio pakeitimo įstatymą, už IĮ savininkus, MB narius ir ŪB tikruosius narius VSD įmokos mokamos dvejopai.
 

Pasikeitė banderolių rūšių kodai

2014 m. gruodžio 18 d. įsigaliojo VMI prie LR FM viršininko 2014 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. VA-190, kuriuo pakeisti Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolių rūšių kodai, patvirtinti 2002 06 28 įsakymu Nr. 193 • Nauja redakcija išdėstytų kodų sąraše pakeisti keturių banderolių kodai – pirmasis skaičius vietoj 5 dabar yra 6.
 

Pasikeitimai draudėjų permokėtų VSD įmokų, baudų, delspinigių ir palūkanų grąžinimo tvarkos apraše

„Sodros“ direktorius 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-814 pakeitė Draudėjų permokėtų Valstybinio socialinio draudimo įmokų, baudų, delspinigių ir palūkanų grąžinimo tvarkos aprašą bei nauja redakcija išdėstė aprašo priedą „Prašymo gražinti permoką pavyzdinė forma“, kurį pateikus draudėjui, svarstomas permokos grąžinimas.
 

Pataisos Darbo kodekse

2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo Darbo kodekso darbo kodekso 75-1, 98, 268, 287, 288, 293 straipsnių pakeitimo ir 301 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas ir lydimųjų teisės aktų pataisos (Nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 11 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 111 straipsniu įstatymas, Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 2 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymas), kuriais darbdaviams bei darbuotojams sugriežtinta atsakomybė už nelegalų darbą, be to, atsisakyta privalomo pakartotinio atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais ir įteisinta, kad darbdavių žinios iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities bus privalomai tikrinamos tik pradedant veiklą, taip pat atlikti kiti pakeitimai.
 

Patikslinti pasirengimo euro įvedimui ir muitinės formalumų užbaigimo, duomenų tvarkymo ir naudojimo įvedus eurą nuostatai

Muitinės departamento generalinis direktorius 2014 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1B–868 pakeitė Pasirengimo euro įvedimui ir muitinės formalumų užbaigimo, duomenų tvarkymo ir naudojimo įvedus eurą nuostatus, kurie numato, jog nuo euro įvedimo dienos pateikiamose muitinės deklaracijose, įskaitant muitinės deklaracijas, įforminamas vietoje pripažintų negaliojančiomis, ir muitinės įforminamuose mokėjimo dokumentuose prekių muitinė, statistinė ir apmokestinamoji vertės, pinigų suma išreikštos mokesčių normos ir apskaičiuotos mokesčių sumos nurodomos tik eurais • Muitinės deklaracijos duomenys • Papildoma deklaracija – prekės išleidžiamos į laisvą apyvartą iš D tipo muitinės sandėlio • Retrospektyvios eksporto deklaracijos
 

Patvirtintas naujas 32-as VAS „Tikrosios vertės nustatymas“

Audito ir apskaitos tarnybos direktorius 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. VAS-36 patvirtino 32-ąjį verslo apskaitos standartą (VAS) „Tikrosios vertės nustatymas“, įsigaliojusį 2014 m. gruodžio 24 d.
 

Patvirtintos naujos muitinės vykdomų TIR procedūrų tyrimų taisyklės

Muitinės departamento generalinis direktorius 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 1B-951 pakeitė 2006 08 16 įsakymą Nr. 1B-522 ir patvirtino naujas Nebaigtos, baigtos su išlyga, neteisėtai ar apgaulės būdu įvykdytos TIR operacijos tyrimo atlikimo taisykles, galiojančias nuo 2015 m. sausio 1 d. • Šios taisyklės reglamentuoja tyrimų atlikimą, kai nustatyta tvarka negaunamas liudijimas apie TIR operacijos baigimą ar gaunama informacija, kad TIR operacija baigta su išlyga, įvykdyta neteisėtai ar apgaulės būdu.
 

Pažymų apie Lietuvoje gautas pajamas ir sumokėtą pajamų mokestį išdavimo pasikeitimai

VMI prie LR FM viršininkas 2014 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. VA–145 pakeitė 2004 04 09 įsakymą Nr. VA–50 ir naujomis redakcijomis išdėstė juo patvirtintas nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusias: Nuolatinio Lietuvos gyventojo gautų pajamų ir nuo jų Lietuvoje sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0594 formą; Nenuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje gautų pajamų ir nuo jų sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0595 formą; pažymos FR0594 formos bei pažymos FR0595 formos užpildymo bei išdavimo taisykles.
 

Privalomųjų atskaitymų nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų deklaracijos FR0463 formos užpildymo taisyklių pakeitimai

2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo VMI prie LR FM viršininko 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. VA-203 pakeistos Privalomųjų atskaitymų nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų deklaracijos FR0463 formos užpildymo taisyklės bei pakeista ir nauja redakcija išdėstyta Privalomųjų atskaitymų iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką deklaracijos FR0463 forma (01 versija).
 

PSD ir VSD įmokos eurais nuo 2015 m. sausio 1 d.

VMI mokamos PSD įmokos eurais ūkininkams, savarankiškai besidraudžiantiems ir dirbantiems su verslo liudijimais • „Sodrai“ mokami PSD ir VSD įmokų dydžiai eurais
 

PVM grąžinimo užsienio keleiviui deklaracijos nauja FR0420 forma ir korektūros jos pildymo taisyklėse

VMI prie LR FM viršininkas 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. VA-202 pakeitė Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio keleiviui deklaracijos FR0420 formos užpildymo taisykles • Deklaraciją turi užpildyti prekybininkai, grąžinantys užsienio keleiviui jo už iš prekybininkų įsigytas prekes sumokėtą PVM, ir tik tuomet, kai yra įsitikinę, kad pirkėjo nuolatinė gyvenamoji vieta nėra ES teritorijoje.
 

PVM mokestinio laikotarpio nustatymo taisyklių pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkas 2014 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. VA-193 pakeitė 2002 06 06 įsakymą Nr. 147 ir nauja redakcija išdėstė nuo 2015 m. sausio 1 d. galiojančias: PVM mokestinio laikotarpio nustatymo taisykles; Prašymo nustatyti PVM mokestinį laikotarpį PVM105 formą; Sprendimo dėl PVM mokestinio laikotarpio nustatymo FR1120 formą.
 

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos pasikeitimai

Ūkio ministras 2014 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 4-891 pakeitė 2008 03 26 įsakymą Nr. 4-119 ir, jį išdėstydamas nauja redakcija, patvirtino nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusį Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašą bei išdėstė naujomis redakcijomis tris deklaracijos formas: Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos 1 formą; Partnerinių įmonių duomenų 1 P formą; Susijusių įmonių duomenų 1 S formą.
 

Su mokestinės paskolos sutartimi susijusių taisyklių ir formų pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkas 2014 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. VA-184 pakeistas Prašymo atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą, sudarant mokestinės paskolos sutartį, reikalavimų aprašas, taip pat naujomis redakcijomis iš šešių aprašo priedų išdėstyti du priedai - 3 ir 6 priedai „Debitorių sąrašas (pirkėjų ir kitos skolos)“ • VMI viršininko 2014 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. VA-186 pakeista ir nauja redakcija išdėstyta Mokestinės paskolos sutarties FR0284 forma.
 

Sumokėtų sumų įskaitymo ir mokėjimo prievolių dydžių skirtumo tvarkymo taisyklių pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkas 2014 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. VA–136 pakeitė Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo ir mokėjimo prievolių dydžių skirtumo pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus tvarkymo taisykles, kurios nustato mokesčių mokėtojo ar už jį trečiojo asmens į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas sumokėtų mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų įskaitymo, mokesčių mokėjimo prievolių dydžių skirtumų, susidariusių pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus, bei mokėjimo prievolės dokumente apskaičiuotų grąžintinų sumų tvarkymo principus.
 

Taisyklių ir formų, susijusių su paveldimu turtu, pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkas 2014 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. VA–148 pakeitė ir nauja redakcija išdėstė 2003 03 24 įsakymą Nr. V–80 bei patvirtino naujas nuo 2015 m. sausio 1 d įsigaliojusias: Paveldimo turto vertės pažymos FR0513 formą; Paveldimo turto apmokestinamosios vertės pažymos FR0514 formą ir jos papildomo lapo Paveldimo turto apmokestinamosios vertės ir paveldimo turto mokesčio apskaičiavimo FR0514P formą; Paveldimo turto mokesčio įskaitymo į savivaldybių biudžetus aprašo FR1030 formą; Paveldimo turto vertės pažymos, Paveldimo turto apmokestinamosios vertės pažymos ir Paveldimo turto mokesčio įskaitymo į savivaldybių biudžetus aprašo formų užpildymo taisykles.
 

Užsienio apmokestinamųjų asmenų prašymų grąžinti Lietuvoje sumokėtą PVM taisyklių pakeitimai

VMI viršininkas 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. VA-208 pakeitė 2002 11 25 įsakymą Nr. 339 ir išdėstydamas jį nauja redakcija, patvirtino naujas: už ES teritorijos ribų įsikūrusio apmokestinamojo asmens prašymo grąžinti PVM FR0445 formos užpildymo taisykles, FR0445 formą ir Sprendimo dėl PVM grąžinimo už ES teritorijos ribų įsikūrusiam apmokestinamajam asmeniui pavyzdinę formą FR0446 bei kitoje ES valstybėje narėje įsikūrusio apmokestinamojo asmens prašyme grąžinti PVM nurodomų prekių ir paslaugų aprašymo, prašymo tikslinimo ir prašymo priedų pateikimo elektroninėmis priemonėmis taisykles, Sprendimo dėl PVM grąžinimo kitoje ES valstybėje narėje įsikūrusiam apmokestinamajam asmeniui pavyzdinę formą FR1084 ir Sprendimo dėl kitoje ES valstybėje narėje įsikūrusiam apmokestinamajam asmeniui grąžinamo PVM perskaičiavimo po PVM atskaitos procento patikslinimo pavyzdinę formą FR1085.
 

VAS pakeitimai dėl užsienio valiutos kurso

Atsižvelgiant į Buhalterinės apskaitos įstatymo 5 str. pakeitimo įstatymo nuostatas, nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo trijų verslo apskaitos standartų (VAS) pakeitimai - 9-ojo VAS, 22-ojo VAS ir 38-ojo VAS.
 

Verslo liudijimą įsigijusių bei besiverčiančių individualia veikla gyventojų buhalterinės apskaitos taisyklių pakeitimai

Sausio 1 d. įsigaliojo dviem finansų ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymais pakeisti ankstesni įsakymai • Įsakymu Nr. 1K-420 pakeistos Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklės ir nauja redakcija išdėstytas priedas „Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo pavyzdys“, kuriame litus pakeitė eurai • Įsakymu Nr. 1K-421 pakeistos Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklės bei jų priedas „Gyventojo individualios veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo pavyzdys“.
 
Verta žinoti

Atmintinų dienų sąrašą papildė Durbės mūšio diena

Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymu Lietuvos istoriją verčianti prisiminti Durbės mūšio diena bus minima liepos 13–ąją.
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Sausis     2015  
PrATKPŠS
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Naujienos
2020-07-21
Nauja VMI interneto svetainė
2020-07-09
VMI tikrins vežėjus – stabdys specialiai pažymėtais automobiliais
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS
2018-12-19
Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus atneš nebe paštininkai
2018-12-18
„Sodra“ pranešimus apie pensijų kaupimą siųs 650 tūkstančių gyventojų

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama