SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2014 m. gruodžio 2 d.
Nr. 45 (893) StraipsniaiVerta žinotiBendrųjų dokumentų saugojimo termin...         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės pakeitimai

Lapkričio 7 d. įsigaliojo Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2014 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. (1.3 E)VE–52 pakeista Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė, patvirtinta 2011 03 09 įsakymu Nr. V–100.

Rodyklė nustato valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, valstybės įgaliotų asmenų (toliau – įstaigos) dokumentų, sudaromų vykdant vidaus administravimo ir kitas bendrąsias funkcijas, saugojimo terminus.

Rodyklėje nustatyti minimalūs saugojimo terminai taikomi ir nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių asmenų veiklos dokumentams, kurių rengimą nustato teisės norminiai aktai.

Lentelėje pristatome pakeistus ar patvirtintus naujų dokumentų minimalius saugojimo terminus. 

 

Punktas

 

 

 

 

 

Dokumentai

 

 

 

 

 

Dokumentų saugojimas 

minimalus saugojimo terminas (metais)

 

 

saugojimas nuolat

(įstaigų, perduodančių dokumentus valstybės archyvams)

5.

Teisinio reguliavimo ir veiklos organizavimo dokumentai:

5.71 (naujas)

 

Įstaigos (vadovo) teisės aktų registre skelbiamų įstaigos teisės aktų, pasirašytų elektroniniu parašu, atspausdinti egzemplioriai

25 (nuo paskelbimo Teisės aktų registre)

 

 

5.34

Įstaigos registravimo Juridinių asmenų registre dokumentai

iki išregistravimo iš registro

 

5.39 (naujas)

Pareigybių (darbuotojų) sąrašai

10

nuolat

7.

Personalo valdymo dokumentai:

 

 

7.1.1.

 

 

7.1.3.

Teisės aktai:

dėl priėmimo į pareigas, perkėlimo, atleidimo iš pareigų, darbo užmokesčio, atostogų vaikui prižiūrėti, tėvystės atostogų;

dėl komandiruočių, papildomų poilsio dienų, sutrumpinto darbo laiko

 

50

 

10

 

7.2.

 

Asmens bylos dokumentai (su tarnybos (darbo) įstaigoje pradžia, eiga ir pabaiga susiję dokumentai ar jų kopijos)

10 (pasibaigus tarnybos (darbo) santykiams)

 

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

 

Neteko galios 7.4. papunktis: Darbo sutarčių registracijos žurnalas (registras)

7.8.

 

 

 

 

 

 

 

Pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas konkurso, atrankos į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas ir priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas be konkurso dokumentai (protokolai su prie jų pridedamais dokumentais, raštu atliekamos praktinės užduotys, konkurso, pakaitinio valstybės tarnautojo atrankos ir pokalbio dėl valstybės tarnautojo statuso atkūrimo ar pareigų siūlymo skaitmeniniai garso įrašai)

1 (protokolų išrašai dėl laimėjusiųjų konkursą, atrinktų į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas ir priimtų į valstybės tarnautojo pareigas be konkurso saugomi 10 metų (pasibaigus tarnybos (darbo) santykiams)

 

 

7.12.

Privačių interesų deklaracijos

3 (po pakeitimo)

 

7.17.

Pranešimai dėl valstybės tarnautojo pažymėjimo praradimo

1

 

Neteko galios šie papunkčiai: 7.18 (Darbuotojų darbo pažymėjimų registras), 7.19 (Grąžinti darbo pažymėjimai), 7.20 (Grąžintų darbo pažymėjimų naikinimo aktai)

7.33.

Taikinimo komisijos, nagrinėjančios kolektyvinius darbo ginčus, dokumentai

3 (priėmus sprendimą)

 

8.

Dokumentų valdymo ir naudojimo dokumentai:

8.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Metų dokumentacijos planas, dokumentacijos plano papildymų sąrašas

 

 

 

 

 

 

 

3 (nuo tais metais sudarytų visų bylų apyrašų, naikinimo aktų, kitų apskaitos dokumentų sudarymo).

Dokumentai saugomi nustatytą terminą, jei jų duomenys nebuvo derinti per Elektroninio archyvo informacinę sistemą (toliau – EAIS)

 

 

8.6.

 

 

Dokumentų registrai (išskyrus nurodytuosius šioje Rodyklėje)

 

 

pagal į registrą įrašytų dokumentų saugojimo terminus

 

 

nuolat saugomų dokumentų registrai –

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

 

8.10.

 

8.10.1.

 

 

 

 

8.10.3.

 

 

 

 

Bylų (dokumentų) apskaitos dokumentai:

 apyrašai

 

 

 

 

naikinimo aktai

 

 

 

 

 

10 (po į apyrašą įrašytų bylų sunaikinimo).

Apyrašai saugomi nustatytą terminą, jei jų duomenys nebuvo derinti per EAIS

 

10

Naikinimo aktai saugomi nustatytą terminą, jei jų duomenys nebuvo derinti per EAIS

nuolat saugomų bylų – nuolat.

Nuolat saugomų bylų apyrašai saugomi nuolat, jei jų duomenys nebuvo derinti per EAIS

 

 

 

 

 

8.13.

Nepataisomai sugadintų ar kitaip prarastų dokumentų aktai

pagal dokumentų saugojimo terminus

nuolat saugomų dokumentų – nuolat

8.18.

 

 

 

Dokumentų registrų, bylų apyrašų sąrašai

 

 

 

3 (pakeitus sąrašą).

Sąrašai saugomi nustatytą terminą, jei jų duomenys nebuvo derinti per EAIS

 

 

10.

Finansinio ir kito turto valdymo dokumentai:

10.361.

Viešųjų pirkimų, atliekamų vykdant investicijų projektus, dokumentai

10 (baigus vykdyti investicijų projektą)

 

10.37.

 

Viešųjų ir kitų pirkimų (prekių, darbų, paslaugų) sutartys, prekių, darbų ir paslaugų priėmimo aktai

10 (pasibaigus sutarčiai)

 

11.

Saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės ir civilinės saugos dokumentai:

Neteko galios 11.2 papunktis: Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registravimo žurnalai

11.3.

 

Darbuotojų saugos ir sveikatos  instruktavimų apskaitos dokumentai (žurnalai ir kita)

10 (nuo paskutinio įrašo apskaitos dokumente)

 

 

Neteko galios 11.4 papunktis: Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalai

11.5.

Gaisrinės saugos instruktažų apskaitos dokumentai (žurnalai ir kita)

10 (nuo paskutinio įrašo apskaitos dokumente)

 

Neteko galios 11.6 papunktis: Gaisrinės saugos instruktažų darbo vietoje registracijos žurnalai

11.8.

 

Įvykių darbe, nelaimingų atsitikimų darbe, nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo aktų registras

50 (nuo paskutinio įrašo registre)

 

11.9.

 

Nelaimingų atsitikimų (lengvų, sunkių ir mirtinų) darbe aktai ir kiti tyrimo dokumentai

50

 

 

Neteko galios 11.10 papunktis: Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe aktai ir kiti tyrimo dokumentai

11.11.

 

 

Profesinių ligų priežasčių tyrimo aktai, profesinių ligų patvirtinimo aktai, Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos išvados ir kiti tyrimo dokumentai

50

 

 

 

 
Kiti temos „Verta žinoti“ straipsniai

„Mokesčių žinios“ perkeliamos į internetinę erdvę

„Popierinę“ spaudą vis akivaizdžiau nurungiant internetinei žiniasklaidai, nuo kitų metų ir „Mokesčių žinių“ leidybą perkeliame išimtinai tik į internetinę erdvę • AKCIJA internetinei „Mokesčių žinių“ 2015 m. prenumeratai pratęsta iki gruodžio 15 d. • Akcijos metu „Mokesčių žinių“ el. versijos kaina 2015 m. prenumeratai 269 Lt (77,91 Eur)

Nauja VMI pildoma Finansinio reikalavimo pateikimo/patikslinimo FR1117 forma

Šiemet jau antrą kartą VMI prie LR FM viršininkas pakeitė Finansinio reikalavimo pateikimo/patikslinimo FR1117 formą • Naujausiu 2014 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. VA–150, įsigaliojusiu lapkričio 22 d., ši forma vėl išdėstyta nauja redakcija, joje panaikinant nacionalinę valiutą litus.

Naujos redakcijos formos mažųjų bendrijų steigimui

2015 m. sausio 1 d. įsigalios ūkio ministro 2014 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 4–766 pakeistas 2012 08 31 įsakymas Nr. 4–878 ir patvirtintos iš mažosios bendrijos (MB) pavyzdinių 10–ties steigimo dokumentų sąrašo 6-ių naujų formų naujos redakcijos, t. y. MB pavyzdinė steigimo akto forma, kai MB narių susirinkimas yra jos valdymo organas; MB pavyzdinė steigimo akto forma, kai MB vadovas yra vienasmenis MB valdymo organas; MB pavyzdinė steigimo sutarties forma, kai MB narių susirinkimas yra jos valdymo organas; MB pavyzdinė steigimo sutarties forma, kai MB vadovas yra vienasmenis MB valdymo organas; MB pavyzdinių steigimo akto ir steigimo sutarties formų bei MB pavyzdinių nuostatų, kai MB narių susirinkimas yra jos valdymo organas, pildymo rekomendacijos; MB pavyzdinių steigimo akto ir steigimo sutarties formų bei MB pavyzdinių nuostatų, kai MB vadovas yra vienasmenis MB valdymo organas, pildymo rekomendacijos.

Naujos UAB steigimo dokumentų formos

2015 m. sausio 1 d. įsigalios ūkio ministro 2014 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. 4–760, kuriuo patvirtinti nauji uždarųjų akcinių bendrovių pavyzdiniai dokumentai ir jų pildymo rekomendacijos, t. y. uždarosios akcinės bendrovės pavyzdinė steigimo akto forma (naudojama, kai UAB steigia vienas steigėjas); uždarosios akcinės bendrovės pavyzdinė steigimo sutarties forma (naudojama, kai UAB steigia 2 ar daugiau steigėjų); uždarosios akcinės bendrovės pavyzdiniai įstatai; uždarųjų akcinių bendrovių pavyzdinių steigimo akto, steigimo sutarties formų ir pavyzdinių įstatų pildymo rekomendacijos.

Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį kaip paramą taisyklių pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkas 2014 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. VA–141 pakeitė ir išdėstė nauja redakcija Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisykles, patvirtintas 2003 02 07 įsakymu Nr. V–45 • Šios taisyklės nustato nuolatinio Lietuvos gyventojo, pageidaujančio skirti pajamų mokesčio dalį vienetams, pagal LR labdaros ir paramos įstatymą, turintiems teisę gauti paramą, ir politinėms partijoms, kurios įstatymų nustatyta tvarka yra įregistruotos Juridinių asmenų registre ir atitinka įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo arba likvidavimo procedūra, prašymo užpildymo ir pateikimo mokesčių administratoriui tvarką.

VMI įmokų kodų sąrašo pakeitimai

VMI viršininkas ir Muitinės departamento generalinis direktorius 2014 m. lapkričio 6 d. bendru įsakymu Nr. VA–130/1B–792 pakeitė Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į VMI biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, kodų sąrašą.

VMI informavimo apie numatomą akcizais apmokestinamų prekių gavimą, pristatymą arba laikymą iš kitos ES šalies pakeitimai

VMI prie LR FM viršininkas 2014 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. VA–139 pakeitė Informavimo apie akcizais apmokestinamų prekių, kurioms netaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, siuntimą į kitą ES valstybę narę arba šių prekių gavimą iš kitos ES valstybės narės taisykles, patvirtintas 2004 04 28 įsakymu Nr. VA–64.
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Gruodis     2014  
PrATKPŠS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Naujienos
2020-07-21
Nauja VMI interneto svetainė
2020-07-09
VMI tikrins vežėjus – stabdys specialiai pažymėtais automobiliais
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS
2018-12-19
Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus atneš nebe paštininkai
2018-12-18
„Sodra“ pranešimus apie pensijų kaupimą siųs 650 tūkstančių gyventojų

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama