SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2021 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2021 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2014 m. lapkričio 11 d.
Nr. 42 (890) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Kada politinės partijos narys privalo deklaruoti turtą ir pajamas?

2015 m. sausio 1 d. įsigalios Politinių partijų įstatymo Nr. I–606 19 straipsnio pakeitimo įstatymas, kuriame pakeista nuostata dėl sumos, kurią viršijant bendrai politinės partijos nario mokesčių politinei partijai sumai per metus, politinės partijos narys privalo deklaruoti savo turtą ir pajamas.
 

Keisis laikino atleidimo nuo metinės pelno mokesčio deklaracijos pateikimo tvarka

Nuo 2015 m. kovo 1 d. įsigalios VMI prie LR FM viršininko 2014 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. VA–118 pakeistos Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklės • Taisykles papildžius nauju 34-1 punktu, nustatyta, kad pelno nesiekiantys vienetai bus laikinai atleidžiami nuo metinės pelno mokesčio deklaracijos pateikimo už 2015 metais prasidėjusį mokestinį laikotarpį ir vėlesnius mokestinius laikotarpius tokia pat tvarka kaip ir pelno siekiantys vienetai • Supaprastinta tvarka nuo pelno mokesčio deklaracijos pateikimo galės būti atleidžiami tik šie pelno nesiekiantys vienetai: daugiabučių namų savininkų bendrijos; gyvenamųjų namų statybos bendrijos; garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos; sodininkų bendrijos; šaulių sąjungos; politinės partijos; religinės bendruomenės; tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos; šeimynos; profesinės sąjungos ar susivienijimai.
 

Kiek mokėsime eurais už nekilnojamojo turto registrų duomenis?

Vyriausybė 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 894 pakeitė ir nauja redakcija išdėstė nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliosiantį Atlyginimo už nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų ir su nekilnojamaisiais daiktais susijusių juridinių faktų, įmonių perleidimo ir nuomos sutarčių įregistravimą/išregistravimą ir naudojimąsi Nekilnojamojo turto registro duomenimis dydžių sąrašą • Pakeistuoju nutarimu patvirtinti dydžiai išskirstyti į šešias lenteles: mokėtini atlyginimo už VĮ „Registrų centras“ teikiamas paslaugas dydžiai litais perskaičiuoti į eurus ir suapvalinti euro centų, o turto ribinės vertės – eurų tikslumu pagal matematines apvalinimo taisykles.
 

Lito pakeitimas euru

Litų perskaičiavimas į eurus ir apvalinimas • Dviejų valiutų naudojimo laikotarpis • Atlyginimai, stipendijos • Socialinio draudimo įmokos • PVM • Apskaita • Kur rasti informaciją apie euro įvedimą?
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki lapkričio 20 d., kalendorius.
 

Mokestinio tyrimo atlikimo taisyklių pakeitimai

Spalio 29 d. įsigaliojo VMI prie LR FM viršininko 2014 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. VA–110 pakeistos Mokestinio tyrimo atlikimo taisyklės • Naujame įsakyme patikslinti atvejai, kada netaikomos mokestinio tyrimo atlikimo taisyklės, bei mokestinio tyrimo užbaigimo etape griežčiau reglamentuotas pranešimo mokesčių mokėtojui parengimo laikotarpis.
 

Mokymosi visą gyvenimą skatinimas

Mokytis niekada nevėlu, o žinių niekada nebūna per daug • Šiam dažnai vartojamam posakiui nuo kitų metų atsivers daugiau galimybių, kai įsigalios šiuolaikinės visuomenės suaugusiųjų neformaliojo švietimo poreikius atspindintis naujos redakcijos Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo Nr. VIII–822 pakeitimo įstatymas, kuris iš esmės atnaujintas ir dabar vadinasi Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymu • Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliosiančiame naujos redakcijos įstatyme į neformalųjį suaugusiųjų švietimą pažvelgta kaip į tęstinį mokymąsi, t. y. mokymosi visą gyvenimą dalį • Darbdavys, skyręs lėšų darbuotojų neformaliajam švietimui ir tęstiniam mokymuisi kvalifikacijai tobulinti, Vyriausybės nustatyta tvarka taip pat galės gauti valstybės paramą patirtoms išlaidoms iš dalies finansuoti • 2015 m. sausio 1 d. įsigalios Darbo kodekso 150, 181 ir 210 straipsnių pakeitimo įstatymas, kuriame numatyta galimybė darbuotojams pasinaudoti apmokamomis atostogomis dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose, kurios, susitarus su darbdaviu, galės trukti iki 5 darbo dienų per metus, taip pat dirbantiesiems sudarytos ir kitos palankesnės, skatinančios juos aktyviau dalyvauti neformaliajame suaugusiųjų švietime, sąlygos.
 

Naujas pavyzdinis NPD prašymas gaunantiems pašalpas

„Sodros“ direktorius 2014 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V–669 pakeitė Valstybinio socialinio draudimo pašalpų apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu taisykles bei nauja redakcija išdėstė priedą „Prašymo dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo pavyzdinė forma“.
 

Pakeistos Akcizų sumokėjimą užtikrinančių dokumentų priėmimo, registravimo ir naudojimo taisyklės

Spalio 25 d. įsigaliojo VMI prie LR FM viršininko 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. VA–106 pakeistos Akcizų sumokėjimą užtikrinančių dokumentų priėmimo, registravimo ir naudojimo taisyklės • Taip pat pakeisti ir nauja redakcija išdėstyti du taisyklių priedai: 1 priedas „Piniginio užstato sumokėjimo patvirtinimas“ bei 2 priedas „Prašymas grąžinti/įskaityti piniginį užstatą“.
 

Pakeistos Taksometro registravimo VMI ir jo dokumentų pildymo taisyklės

VMI viršininkas 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. VA–115 pakeitė Taksometro registravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir jo dokumentų pildymo taisykles • Nustatyta, kad nuo spalio 31 d. taksometras registruojamas AVMI pagal vežėjo buveinės/veiklos vykdymo adresą • Dėl taksometrų registravimo galima kreiptis į bet kurią AVMI • Kiti pakeitimai susiję su euru, todėl pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas taisyklių priedas „Taksometro kasos operacijų žurnalas“, kuris bus naudojamas nuo 2015 m. sausio 1 d.
 

Pakeitimai „Sodros“ priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklėse

„Sodros“ direktorius 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V–674 pakeitė Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisykles, nustatančias „Sodros“ teritorinių skyrių veiksmus tais atvejais, kai asmenys pažeidžia teisės normas, ir reglamentuojančias valstybinį socialinį draudimą bei privalomąjį sveikatos draudimą • Pakeitus taisyklių 17 punktą, pakeistas terminas, per kurį „Sodra“ privalo priimti sprendimą dėl skolos išieškojimo priverstinai ir pateikti vykdyti mokėjimo nurodymą kredito įstaigai (–oms), kuriose skolininkas turi sąskaitą (–as) • Taip pat atliktas nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliosiantis pakeitimas, skirtas skolos sumos, kai siunčiamas šis raginimas, ribos nustatymui.
 

Papildytas kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašas

Vyriausybė 2014 m. spalio 22 d. nutarimu Nr. 1152 pakeitė Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašą, kuriame nustatyta, kaip turės dirbama kasos aparatais pereinamuoju euro įvedimo laikotarpiu (2015 01 01 – 2015 01 15) ir po jo.
 

Pasirinkimas skaičiuoti PVM

2015 m. sausio 1 d. įsigalios VMI prie LR FM viršininko 2014 m. lapkričio 3 d. Nr. VA–121 pakeistos Pasirinkimo skaičiuoti pridėtinės vertės mokestį deklaravimo taisyklės, kurios nustato, kaip apmokestinamasis asmuo privalo informuoti AVMI apie savo pasirinkimą PVM įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka skaičiuoti PVM.
 

Pasiskaitymai laisvalaikiu

Ką žada žvaigždės? • Pajuokavimai
 

Patvirtinta pranešimo apie įvykį, dėl kurio prekės yra negrįžtamai prarastos ar visiškai sunaikintos, forma

VMI prie LR FM viršininko 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. VA–109 pakeistas 2011 12 30 įsakymas Nr. VA–144 ir juo patvirtintos Įrodymų, kad akcizais apmokestinamos prekės negrįžtamai prarastos ar visiškai sunaikintos, pateikimo ir sprendimo dėl akcizais apmokestinamų prekių praradimo aplinkybių pripažinimo nenugalimos jėgos, negrįžtamo praradimo ar visiško sunaikinimo priėmimo taisyklės • Taisyklėse atnaujintos nuorodos ir papildytos naujomis nuorodomis į aktualius teisės aktus, atsisakyta teisės aktų oficialaus paskelbimo šaltinių rekvizitų minėjimo, be to, pakeistos nuostatos dėl duomenų nurodymo pranešime apie įvykį, dėl kurio prekės yra negrįžtamai prarastos arba visiškai sunaikintos • Taip pat taisyklės papildytos šio pranešimo pavyzdine forma.
 

Politinių kampanijų finansavimo pasikeitimai

2015 m. sausio 1 d. įsigalios Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo Nr. IX–2428 10, 11, 14 straipsnių pakeitimo įstatymas, kuriame skaitmeninės vertės litais perskaičiuotos ir nurodytos eurais, suapvalinus laikantis aritmetinio apvalinimo principų.
 

Suminė darbo laiko apskaita • Konsultuoja Jonas GRICIUS, Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos asmenų aptarnavimo ir teisės taikymo skyriaus vedėjas

Apmokėjimas už prastovas, esant suminei darbo laiko apskaitai • Apie viršvalandžius taikant suminę darbo laiko apskaitą • Dirbantiems kenksmingomis darbo sąlygomis
 

Sumokėtų gyvybės draudimo ir pensijų įmokų atėmimas iš metinių apmokestinamųjų pajamų

VMI prie LR FM pakeitė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 str., reglamentuojančio iš pajamų atimamų per mokestinį laikotarpį patirtų nuolatinio Lietuvos gyventojo išlaidų rūšis, 1 dalies 1 ir 2 punktų apibendrintus paaiškinimus (komentarus).
 

Svarbios priežastys nebūti darbo vietoje

Kokia priežastis yra svarbi? • Kada darbuotoją privalu išleisti iš darbo? • O jei namuose trūko vamzdis?.. • Fiziologinių poreikių tenkinimas darbo metu • Rūkymas darbo metu
 

Vėl pakeista sprendimo dėl piniginio užstato grąžinimo/įskaitymo forma

Dar visai neseniai (2014 m. rugsėjo 30 d. VMI prie LR FM viršininko įsakymu Nr. VA–82) pakeista FR0473 forma, 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. VA–112 vėl pakeista ir išdėstyta nauja redakcija.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Lapkritis     2014  
PrATKPŠS
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Naujienos
2020-12-08
Verslo liudijimą 2021 metams įsigyti šiemet galima anksčiau
2020-12-08
VMI skelbs nukentėjusių nuo COVID-19 įmonių atidėtų mokesčių nepriemoką, kai ji didesnė nei 100 tūkst. eurų
2020-07-21
Nauja VMI interneto svetainė
2020-07-09
VMI tikrins vežėjus – stabdys specialiai pažymėtais automobiliais
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama