SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2021 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2021 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2014 m. lapkričio 4 d.
Nr. 41 (889) Rubrikos         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

26–ojo VSAFAS „Išteklių fondo apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ pakeitimai

Finansų ministras 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K–319 pakeitė 26–ąjį viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą (VSAFAS) „Išteklių fondo apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“, patvirtintą ankstesniu 2007 12 07 įsakymu Nr. 1K–357 • Šis standartas nustato išteklių fondų apskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo tvarką, sudėties bei turinio bendruosius reikalavimus ir jį taiko išteklių fondų administratoriai ar tvarkytojai išteklių fondų apskaitai tvarkyti ir finansinių atskaitų rinkiniams rengti.
 

Atlygis Registrų centrui už JAR duomenis, dokumentus ir išrašus

Vyriausybė 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 895 pakeitė ir nauja redakcija išdėstė nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliosiančius Atlyginimo Registrų centrui už naudojimąsi Juridinių asmenų registro (JAR) duomenimis bei informacija, atlyginimo už JAR duomenų vienetą ir atlyginimo už pažymos, patvirtinančios jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją, išdavimą dydžius, patvirtintus 2007 03 21 nutarimu Nr. 296.
 

Baudos eurais už teisės akte nustatytų normų pažeidimus

Nuo kitų metų sausio 1 d. įsigalios Profesinių pensijų kaupimo įstatymo Nr. X–745 17 ir 56 straipsnių pakeitimo įstatymas, kuriame eurais nustatytos piniginės baudos už šio įstatymo pažeidimus.
 

Buhalterinės apskaitos pakeitimai ūkininkams

Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigalios Žemės ūkio ministrės 2014 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 3D–725 pakeistos Ūkininko ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo supaprastintąja apskaitos sistema rekomendacijos, patvirtintos 2005 05 11 įsakymu Nr. 3D–266, bei nauja redakcija išdėstyti 16 priedų • Vyriausybė 2014 m. spalio 15 d. nutarimu Nr. 1114 pakeitė ankstesnį savo 1999 12 01 nutarimą Nr. 1333 ir juo patvirtintą Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkos aprašą. 
 

Eurai VMI baudų skyrimo ir delspinigių skaičiavimo metodikoje

2015 m. sausio 1 d. įsigalios VMI prie LR FM viršininko 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. VA–103 pakeista Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM Baudų skyrimo ir delspinigių skaičiavimo metodika, patvirtinta 2007 03 28 įsakymu Nr. VA–25 • Šioje metodikoje pateikiami paaiškinimai, kokia tvarka mokesčių mokėtojams, pažeidusiems mokesčių įstatymus, turi būti skiriamos Mokesčių administravimo įstatyme (MAĮ) ar atitinkamų mokesčių įstatymuose numatytos baudos bei skaičiuojami delspinigiai • Metodikoje dėstomos baudų skyrimo ir delspinigių skaičiavimo nuostatos taikomos tiek mokesčių mokėtojui, tiek mokestį išskaičiuojančiam asmeniui.
 

Kai vykstama į komandiruotę...

Darbuotojams, pasiųstiems į tarnybines komandiruotes, garantuojama, kad per visą komandiruotės laiką paliekama darbo vieta (pareigos) ir darbo užmokestis • Be to, jiems mokami dienpinigiai ir kompensuojamos su komandiruote susijusios išlaidos • Avansas ir atsiskaitymas • O kokie dienpinigiai? • Komandiruotė darbo santykio nekeičia
 

Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius

Mokesčių, kuriuos reikia deklaruoti ir sumokėti iki lapkričio 13 d., kalendorius.
 

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektas

VMI prie LR FM pakeitė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 5 str. 4 dalies, nustatančios nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektą, 1 ir 2 punktų apibendrintus paaiškinimus (komentarus).
 

Pakeistos PVM deklaracijos ir kitos su šiuo mokesčiu susijusių formų užpildymo taisyklės

VMI prie LR FM viršininkas 2014 m. spalio 22 d. Nr. įsakymu VA–105 pakeitė 2004 03 01 įsakymą Nr. VA–29 ir nurodytuoju įsakymu patvirtintas: Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų užpildymo taisykles ir PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino pridėtinės vertės mokesčio apyskaitos FR0608 formą (išdėstyta nauja redakcija).
 

Pakeitimai, susigrąžinant pajamų mokesčio permoką

Spalio 22 d. įsigaliojo VMI prie LR FM viršininko 2014 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. VA–104 pakeistas 2003 01 24 įsakymas Nr. V–21 ir nauja redakcija išdėstytos šiuo įsakymu patvirtintos: Prašymo perskaičiuoti pajamų mokestį ir grąžinti permoką FR0464 formos 04 versija; Prašymo perskaičiuoti pajamų mokestį ir grąžinti permoką įforminimo, pateikimo bei nagrinėjimo taisyklės • Taip pat patvirtintas naujas Prašymo perskaičiuoti pajamų mokestį ir grąžinti permokos formos FR0464 priedas FR0464P „Pateiktų dokumentų aprašas“, o anksčiau naudota Pridedamų dokumentų aprašo FR0465 forma pripažinta netekusi galios.
 

Pasiskaitymai laisvalaikiu

Ką žada žvaigždės? • Su šypsena apie moteris
 

Patikslintos nuorodos dėl valiutos keitimo sąnaudų buhalterinėje apskaitoje

2015 m. sausio 1 d. įsigalios Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX–1691 16 straipsnio pakeitimo įstatymas, kuriame patikslinta 16 str. 2 dalies formuluotė dėl valiutos keitimo sąnaudų buhalterinėje apskaitoje.
 

PVM įstatymo taikymo naujovės

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX–751 12, 15, 40, 71, 71-1, 79, 80, 84 ir 92 straipsnių pakeitimo įstatymas pakeitė 10 PVM įstatymo straipsnių ir net 15 punktų, kurie susiję su euro įvedimu • T. y. pataisomis visos PVM įstatyme esančios atitinkamų dydžių vertės litais yra perskaičiuotos į vertes eurais, nuorodos litais pakeistos nuorodomis į būsimą naują valiutą eurus, taip pat atlikti ir kiti su euru susiję pakeitimai • Pvz., nuo euro įvedimo dienos didės riba, kurią viršijus reikia registruotis PVM mokėtoju dėl prekių įsigijimo iš kitos valstybės narės (nuo 35 tūkst. Lt (10 137 Eur) ši riba didės iki 14 tūkst. Eur (48 339 Lt), o Lietuvos apmokestinamieji asmenys privalės registruotis PVM mokėtojais, jeigu per 12 paskutiniųjų mėnesių jų atlygis už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir/ar suteiktas paslaugas viršys 45 000 Eur (155 376 Lt) • Anksčiau buvo nustatyta 155 tūkst. Lt (44 891 Eur) dydžio registravimosi PVM mokėtojais riba • Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigalios nuostata, kuria nuo 125 000 Lt iki 35 000 Eur (120 848 Lt) sumažinta riba, kai privaloma registruotis Lietuvoje PVM mokėtoju nuotolinei prekybai.
 

Savanoriškasis draudimas ligos ir motinystės pašalpoms

Vyriausybė 2014 m. spalio 22 d. nutarimu Nr. 1136 pakeitė Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo ligos ir motinystės pašalpoms taisyklių, patvirtintų 1997 10 28 nutarimu Nr. 1191, 5 punktą, nustatant, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. mažiausia įmoka savanoriškojo draudimo pašalpoms bus 2,90 euro (vietoje – 10 litų) per mėnesį. Asmens, kuris draudžiamas, pageidavimu ši suma gali būti didinama dvigubai, trigubai ir daugiau kartų, tačiau didžiausia įmoka negali būti didesnė nei 57,92 euro (anksčiau – 200 litų) per mėnesį • Taip pat pakeistas taisyklių 2 priedas „Ligos ir motinystės pašalpos dydis (eurais)”.
 

Skolų „Sodrai“ sumokėjimo atidėjimas

Vyriausybė 2014 m. spalio 22 d. nutarimu Nr. 1138 pakeitė Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisykles, patvirtintas 2005 06 14 nutarimu Nr. 647 • Taisyklių pakeitimai susiję su savarankiškai dirbančių žmonių, mokančių valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokas už save, VSD įmokų, delspinigių ir baudų įsiskolinimo, kuris neviršija 1500 eurų, sprendimo atidėjimo procesu nuo 2015 m. sausio 1 d. • Eurais nustatyti ir maksimalūs priskaičiuotų delspinigių bei VSD įmokų įsiskolinimo dydžiai, kuriuos viršijus, „Sodra“ sprendžia klausimą dėl tokių delspinigių išieškojimo draudėjams atidėjimo ar atleidimo nuo jų ir įmokų skolų sumokėjimo atidėjimo/neatidėjimo.
 

Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo pataisos

2015 m. sausio 1 d. įsigalios Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo Nr. VIII–935 2, 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymas, kuriame, artėjant eurui, litais nurodytų sumų vertės pakeistos į išraišką eurais ir suapvalintos • Taip pat patikslinta labai mažos paskolos (mikrokredito) sąvoka, įtvirtinta kas nuo kitų metų pradžios bus laikoma vidutine, maža ir labai maža įmone.
 

Vals­ty­bės tar­nau­to­jai kitąmet galės priimti vertingesnes dovanas

2015 m. sausio 1 d. įsigalios Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo Nr. VIII–371 6, 14 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas, kuriame padidintos dovanų, ku­rias ga­li pri­im­ti vals­ty­bės tar­nau­to­jai, ver­tės, taip pat vertės dovanų ir sandorių, kuriuos privaloma nurodyti privačius interesus deklaruojantiems asmenims.
 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Lapkritis     2014  
PrATKPŠS
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Naujienos
2020-12-08
Verslo liudijimą 2021 metams įsigyti šiemet galima anksčiau
2020-12-08
VMI skelbs nukentėjusių nuo COVID-19 įmonių atidėtų mokesčių nepriemoką, kai ji didesnė nei 100 tūkst. eurų
2020-07-21
Nauja VMI interneto svetainė
2020-07-09
VMI tikrins vežėjus – stabdys specialiai pažymėtais automobiliais
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama