SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 2 mėn. prenumeratos kaina – 18 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ 2022 m. el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 2 mėn. prenumeratos kaina – 18 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2014 m. spalio 14 d.
Nr. 38 (886) StraipsniaiMokesčiai0 proc. PVM tarifo importuojamoms ir į ...         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

0 proc. PVM tarifo importuojamoms ir į kitą valstybę narę tiekiamoms prekėms pritaikymo problemos praktikoje

 Lietuvos teismams neretai tenka nagrinėti ginčus, kilusius dėl verslo subjektams apskaičiuoto importo PVM ir su juo susijusių sumų, nustačius, jog jie importuotų prekių Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVMĮ) 35 str. nustatytomis sąlygomis neišgabeno į kitą Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybę narę, todėl nepagrįstai importuotoms prekėms taikė 0 proc. importo PVM tarifą.

PVMĮ 35 str. įgyvendinimo tvarką nustato Muitinės departamentas prie LR finansų ministerijos kartu su centriniu mokesčio administratoriumi (PVMĮ 35 str. 3 d.).

Taigi pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis minėto 35 str. įgyvendinimo tvarką yra Importuotų ir tiekiamų į kitą ES valstybę narę prekių neapmokestinimo importo PVM taisyklės (Muitinės departamento prie LR FM ir VMI prie LR FM viršininko 2004 04 29 įsakymas Nr. 1B–439/VA–71 Dėl Importuotų ir tiekiamų į kitą Europos Sąjungos valstybę narę prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu taisyklių patvirtinimo; (toliau – Taisyklės).

Advokatų kontoros „Motieka & Audzevičius“ teisininkai:

            Juozaitis_Mantas__Motieka__1.JPG                    Priluckyte_Vilma__Motieka__1.JPG

Mantas JUOZAITIS, vyr. teisininkas   Vilma PRILUCKYTĖ, teisininkė

                                                                                       

 

Siekiant importuojamoms prekėms taikyti 0 proc. PVM tarifą, būtina užtikrinti 5 sąlygų egzistavimą

Verslo subjektas, norėdamas importuojamoms į Lietuvos Respublikos teritoriją iš ne ES šalių prekėms pritaikyti 0 proc. PVM tarifą, gali tai padaryti, jeigu egzistuoja visos penkios žemiau nurodytos sąlygos (Taisyklių 4 punktas).

1 sąlyga: importo metu žinoma, kad prekės yra skirtos išgabenti ir bus išgabentos į kitą valstybę narę. Kartu su importo muitinės deklaracija muitinės pareigūnams importuotojas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad prekės skirtos išgabenti ir bus išgabentos į kitą valstybę narę. Tokiais dokumentai galėtų būti sutartys, užsakymai, prekių transportavimo dokumentai, taip pat dokumentas, kuriame nurodyta prekių saugojimo vieta, kurioje prekės bus laikomos iki jų išgabenimo į kitą valstybę narę, dokumentai, kuriuose nurodytas pirkėjo pavadinimas, jo PVM mokėtojo kodas, valstybė narė, į kurią bus išgabentos prekės ir kt. dokumentai (detaliau siūlome žr. Taisyklių 7 punktą);

2 sąlyga: prekių importuotojas importo muitinės deklaracijos priėmimo muitiniam tikrinimui metu yra registruotas šalies teritorijoje PVM mokėtoju. Informaciją apie importuotojo registraciją PVM mokėtoju teritorinės muitinės pareigūnas patikrina turimomis automatinio duomenų apdorojimo techninėmis priemonėmis arba Europos Komisijos bei Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM interneto svetainėse. Jeigu minėtos priemonės to padaryti neleidžia ir yra pagrįstų abejonių dėl importuotojo buvimo PVM mokėtoju Lietuvoje, 0 proc. PVM tarifas prekėms netaikomas.

3 sąlyga: importuotų prekių tiekimas iš Lietuvos Respublikos į kitą valstybę narę pagal PVMĮ VI skyriaus nuostatas apmokestinamas taikant 0 proc. PVM tarifą.

Pagal PVMĮ VI skyriaus nuostatas 0 proc. PVM tarifu apmokestinami tiekimai į kitą valstybę narę, pavyzdžiui, galėtų būti šie:

          √ pagal 49 str. 1 d. taikant 0 proc. PVM tarifą apmokestinamos prekės, tiekiamos kitoje valstybėje narėje įregistruotam PVM mokėtojui ir išgabenamos iš šalies teritorijos į kitą valstybę narę (neatsižvelgiant į tai, kas – prekių tiekėjas, pirkėjas ar bet kurio iš jų užsakymu trečioji šalis – prekes gabena);

       √ pagal 49 str. 2 d. taikant 0 proc. PVM tarifą apmokestinamos naujos transporto priemonės, tiekiamos PVM įsiregistravusiam PVM mokėtojui ir išgabenamos iš šalies teritorijos į kitą valstybę narę (neatsižvelgiant į tai, kas – prekių tiekėjas, pirkėjas ar bet kurio iš jų užsakymu trečioji šalis – prekes gabena). (Daugiau apmokestinimo atvejų pavyzdžių žr. PVMĮ VI skyriuje).

Šios sąlygos įgyvendinimo ypatumai detaliau bus aptarti žemiau, nes jos įgyvendinimas daugiausia ir sukelia ginčų praktikoje.

4 sąlyga: importuotojas kitos valstybės narės PVM mokėtojui tiekia tas pačias nepakeisto pavidalo prekes, kurias importavo į šalies teritoriją. Dėl šios sąlygos įgyvendinimo svarbiausia akcentuoti, kad importuotojas į šalį įvežęs prekes negali jų perdirbti ar atlikti jokios kitos tvarkymo operacijos (perpakavimo, rūšiavimo, šaldymo, glazūravimo ir pan.). Į kitą valstybę narę prekės turi būti išvežtos tokio pat pavidalo kokio buvo importo metu.

5 sąlyga: prekės į kitą valstybę narę išgabenamos:

 • per laiką, ne ilgesnį kaip 1 mėnuo nuo apmokestinimo momento, nurodyto PVMĮ 14 str. 12 arba 13 d., dienos;

Apmokestinimo momento diena pagal PVMĮ 14 str. 12 arba 13 d. yra:

         √ prekių ne iš ES teritorijos įvežamo į šalies teritoriją diena;

       √ jeigu įvežtoms į ES teritoriją prekėms taikomi įvairūs režimai (pvz., jos pateikiamos laikinajam saugojimui muitinės prižiūrimose laikino prekių saugojimo vietose, įvežamos į laisvąją zoną ar padedamos į laisvąjį sandėlį ir kt.) apmokestinimo momento diena yra ta, kurią režimas nustojamas taikyti šalies teritorijoje;

       √ jeigu prekėms pagal atitinkamus ES teisės aktus yra taikomi importo muitai, žemės ūkio ar kitos rinkliavos, nustatytos ES mastu, apmokestinimo momentas atsiranda tuo metu, kai pagal minėtus teisės aktus atsiranda prievolė už jas apskaičiuoti importo muitus, žemės ūkio ar kitas rinkliavas (detaliau dėl apmokestinimo momento dienos žr. PVMĮ 14 str. 12 ir 13 dalių komentarus)

arba

 • per Taisyklių 5 punkte nurodyta tvarka nustatytą ilgesnį prekių išgabenimo į kitą valstybę narę laiką.

Praktikoje neretai pasitaiko, kad importuotojai į kitą valstybę narę prekes išgabena nesilaikydami 1 mėnesio termino, todėl netenka teisės taikyti 0 proc. importo PVM tarifą.

Atkreipiame dėmesį, kad teritorinė muitinė turi teisę nustatyti ilgesnį laiką, per kurį prekės turi būti išgabentos į kitą valstybę narę, nei 1 mėnuo, tačiau turi gauti iš importuotojo prašymą, kuris turi būti pateiktas ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki prekių išgabenimo į kitą valstybę narę laiko pabaigos. Kokios aplinkybės prašyme turi būti išdėstytos ir kokie dokumentai turi būti pridėti, detaliau siūlome žr. Taisyklių 5 punktą.

Atsižvelgdami į tai, kad Taisyklėse pakankamai aiškiai išdėstyti esminiai minėtų sąlygų įgyvendinimo momentai, kaip jau buvo minėta, straipsnyje didesnį dėmesį norėtume skirti 3 sąlygų, dėl kurių ir kyla daugiausia praktinių ginčų, įgyvendinimo ypatumams (sąlyga: importuotų prekių tiekimas iš Lietuvos Respublikos į kitą valstybę narę turėtų būti apmokestinamas pagal PVMĮ VI skyriaus nuostatas taikant 0 proc. PVM tarifą).

Vienas iš dažniausiai praktikoje pasitaikančių atvejų, kada prekių tiekimas iš Lietuvos Respublikos į kitą valstybę narę apmokestinamas 0 proc. PVM tarifu numatytas 49 str. 1 d., kuri reglamentuoja: „taikant 0 procentų PVM tarifą apmokestinamos prekės, tiekiamos kitoje valstybėje narėje įregistruotam PVM mokėtojui ir išgabenamos iš šalies teritorijos į kitą valstybę narę (neatsižvelgiant į tai, kas – prekių tiekėjas, pirkėjas ar bet kurio iš jų užsakymu trečioji šalis – prekes gabena).

Taip pat svarbu paminėti ir PVMĮ 56 str. 1 d., kuri įtvirtina, kad: „PVM mokėtojas, pritaikęs 0 proc. PVM tarifą pagal šio Įstatymo 49 str., privalo turėti įrodymus, kad prekės išgabentos iš šalies teritorijos, o tais atvejais, kai 0 proc. PVM tarifas taikomas prekes tiekiant kitoje valstybėje narėje registruotam PVM mokėtojui, – ir įrodymus, kad asmuo, kuriam prekės išgabentos, yra kitoje valstybėje narėje registruotas PVM mokėtojas.“

Taigi iš viso to, kas aukščiau paminėta, darytina išvada, kad verslo subjektas, vadovaudamasis PVMĮ 49 str. 1 d. bei savo importuojamoms prekėms taikydamas 0 proc. PVM tarifą, turi ne tik:

 • tiekti prekes kitoje valstybėje narėje įregistruotam PVM mokėtojui ir
 • išgabenti jas iš Lietuvos Respublikos teritorijos (nebūtinai pats, tai gali padaryti ir trečioji šalis),

bet dar prie viso to ir

 • turi turėti visus įrodymus, kad prekės tikrai išgabentos iš Lietuvos Respublikos teritorijos ir
 • prekes gaunantis asmuo tikrai yra registruotas PVM mokėtojas.

 

 A. Dėl įrodymų, pagrindžiančių prekių išgabenimo faktą, pateikimo

LVAT praktikoje (LVAT nutartys administracinėse bylose Nr. A442–1521/2014 ir Nr. A438–1890/2012) konstatuota, kad pareiga įrodyti, jog prekės buvo išgabentos iš Lietuvos Respublikos teritorijos, tenka mokesčių mokėtojui.

Atsižvelgiant į tai, kad PVMĮ 56 str. nėra nustatyta, kuriuos konkrečiai dokumentus turi pateikti PVM mokėtojas, įrodinėdamas prekių išgabenimo į kitą valstybę narę faktą, teismų praktikoje pažymima, kad tinkamų dokumentų kiekį ir rūšį turi teisę pasirinkti pats importuotojas (LVAT nutartis administracinėje byloje Nr. A261–89/2014).

Tiek PVMĮ 56 str. komentare, tiek Taisyklių 9 punkte pažymima, kurie dokumentai galėtų būti pateikti kaip įrodymai, patvirtinantys prekių išgabenimo į kitą valstybę narę faktą. Tai galėtų būti tokie dokumentai:

 • prekių gabenimo dokumentai (gaunami iš vežėjo atsakingo už prekių išgabenimą);
 • užsakymai ar/ ir kita korespondencija;
 • vidinė įmonės korespondencija;
 • PVM sąskaitos faktūros;
 • prekių pakavimo dokumentai;
 • draudimo dokumentai;
 • prekių tiekimo sutartys;
 • pirkėjo apmokėjimo dokumentai ir pirkėjo patvirtinimas, kad prekės gautos;
 • taip pat ir kiti papildomi dokumentai.

Tačiau svarbu akcentuoti, kad nepaisant plataus leidžiamo PVM mokėtojui pateikinėti dokumentų sąrašo, iš teismų praktikos akivaizdu, kad PVM apskaičiavimo ir sumokėjimo kontrolę atliekančios institucijos pripažįsta tik tuos dokumentus, iš kurių galima nustatyti prekių išgabenimo iš Lietuvos Respublikos į kitą valstybę narę faktą. LVAT praktikoje konstatuota, kad pavyzdžiui, PVM sąskaitos faktūros, prekių apmokėjimo dokumentai, sutartys arba prekių pakrovimo vietoje surašyti CMR važtaraščiai patvirtina tik prekių pardavimo, bet ne išgabenimo iš Lietuvos Respublikos faktą (LVAT nutartys administracinėse bylose: Nr. A556–1752/2013; Nr. A442–766/2013; A438–1890/2012). Todėl tokie dokumentai galėtų būti tik kaip papildomi, bet ne pagrindiniai įrodymai, pagrindžiantys prekių išgabenimo faktą.

LVAT praktikoje tarp patikimiausių prekių išgabenimo į kitą valstybę narę fakto įrodymų įvardijami prekių gabenimo dokumentai, taip pat dokumentai, kuriuose yra įvardinamos transporto priemonių rūšys, kuriomis gabentos prekės, bei jų identifikaciniai duomenys, taip pat asmenų, kurie išgabeno prekes, identifikaciniai duomenys ir pan. (LVAT nutartys administracinėse bylose Nr. A442–1521/2014; Nr. A602–1547/2014; Nr. A442–1257/2014; A438–1890/2012).

Taigi vienas svarbiausių dokumentų, kuris yra svarus prekių išgabenimo į kitą valstybę narę fakto įrodymas, yra važtaraštis – dokumentas, patvirtinantis krovinio gabenimo sutartį (CMR važtaraštis – gabenant kelių transportu, Bill of lading – gabenant jūsų transportu; CIM, SMGS – gabenant geležinkelių transportu; Air Waybill – gabenant oro transportu).

Tačiau tam, kad važtaraščiai taptų patikimais prekių išgabenimo įrodymais, jie turėtų būti tinkamai užpildyti. Teismų praktikoje dažniausiai pasisakoma dėl CMR važtaraščių ir neretai konstatuojama, kad CMR važtaraščiai yra su trūkumais, todėl nepripažįstami neginčijamais ir tinkamais prekių išgabenimo iš Lietuvos Respublikos į kitą valstybę narę fakto įrodymais. Teismų praktikoje dažniausiai nustatomi tokie CMR važtaraščių trūkumai:

 • važtaraščiai neišsamūs, užpildyti nesilaikant CMR konvencijos (Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=68227&p_query=CMR) 6 str. reikalavimų (LVAT nutartis administracinėje byloje Nr. A442–1521/2014);
 • nenurodytos prekes gavusių asmenų pavardės, nėra parašų ir prekių gavimo datos, atskirais atvejais krovinio gavimo laukelyje nėra prekes priimančios įmonės spaudo ar prekių gavėjų spaudai neįskaitomi (LVAT sprendimas administracinėje byloje Nr. A602–996/2013);
 • PVM sąskaitose faktūrose nurodytas prekių pristatymo adresas neatitinka CMR važtaraščiuose nurodytos iškrovimo vietos (LVAT nutartis administracinėse bylose Nr. A556–1752/2013 ir LVAT sprendimas administracinėje byloje A602– 996/2013).

Prekių importuotojams vertėtų atkreipti dėmesį į LVAT poziciją, kad CMR važtaraščių užpildymas, tačiau jų pateikimas be gavėjo patvirtinimo apie gautas prekes jokiu būdu negali patvirtinti prekių išgabenimo į kitą ES valstybę narę fakto (LVAT nutartis administracinėje byloje Nr. A442–257/2014).

Pavyzdžiui, vienoje iš bylų LVAT patvirtino VMI poziciją, kad pareiškėjo pateikti pirmieji CMR važtaraščiai, t. y. tie egzemplioriai, kurie lieka pas krovinio siuntėją, buvo pasirašyti prekių pakrovimo vietoje, t. y. Lietuvoje, ir negali būti įrodymais, patvirtinančiais prekių išvežimą į Lenkiją (LVAT nutartis administracinėje byloje Nr. A556–1752/2013).

Importuotojai turėtų atsiminti, kad CMR važtaraštis turi būti būtinai surašytas trimis egzemplioriais, kuriuos pasirašo siuntėjas ir vežėjas (detaliau žr. pačios konvencijos 5 str.).

Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad važtaraštyje neturėtų būti užfiksuotas prekių trūkumas, nes tai automatiškai patvirtins faktą, kad tam tikras prekių kiekis nėra išgabentas iš Lietuvos Respublikos (LVAT nutartis administracinėje byloje Nr. A442–1257/2014).

Verslo subjektams itin svarbu atsiminti, kad už PVM apskaičiavimą ir sumokėjimą atsakingos institucijos turi diskreciją nuspręsti, ar pakanka importuotojo pateiktų dokumentų, kad būtų įrodyta, jog prekės tikrai išgabentos į kitą valstybę narę. Jeigu pateiktų dokumentų nepakanka, teritorinės muitinės ir/arba apskričių VMI turi teisę reikalauti importuotojo pateikti ir kitokius dokumentus (PVMĮ 56 str. 4., Taisyklių 9 p.; LVAT nutartis administracinėje byloje Nr. A261–89/2014).

 

B. Dėl įrodymų, pagrindžiančių, kad prekių pirkėjas yra kitoje valstybėje narėje registruotas PVM mokėtojas

Verta pastebėti, kad teismų praktikoje ginčai tarp kontrolę vykdančių institucijų ir prekes į kitas šalis gabenančių verslo subjektų dėl įrodymų, pagrindžiančių kitoje valstybėje narėje registruotus PVM mokėtojus (prekių pirkėjus), pateikimo kyla retai. Todėl šiame straipsnyje nepateiksime itin detalios analizės, kokius veiksmus turi atlikti prekes į kitą valstybę narę gabenantis verslo subjektas, tam, kad įsitikintų, kad prekių pirkėjas yra kitoje valstybėje narėje registruotas PVM mokėtojas.

Svarbiausias momentas, kurį verta pabrėžti yra tai, kad paprasčiausias būdas ES valstybės PVM mokėtojo kodą patikrinti Europos Komisijos interneto svetainėje http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/.

Taip pat šiuo klausimu PVM mokėtojams patartina kreiptis ir į VMI prie FM Tarptautinių informacijos mainų skyrių telefonu: (8–700) 55566; el. paštu: vies@vmi.lt; faksu: (8–5) 2125673 arba adresu: Vasario 16– osios g. 14, LT–01514 Vilnius. VMI prie FM išduos Europos Sąjungos valstybių narių pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų identifikacinių duomenų patikrinimo pažymos formą FR01127 (patvirtintą VMI prie LR FM viršininko 2013 09 27 įsakymu Nr. VA–56 Dėl Europos Sąjungos valstybių narių pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų identifikacinių duomenų tikrinimo).

 

  Išvados

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją, darytinos tokios išvados.

Verslo subjektas, norėdamas pritaikyti 0 proc. PVM tarifą iš ne ES šalių importuojamoms (ir vėliau išgabenamoms į kitas valstybes nares jose registruotam PVM mokėtojui) prekėms turėtų atlikti šiuos veiksmus:

 • pirma, importuotojas turėtų įsitikinti, kad egzistuoja Taisyklių 4 punkte išdėstytos penkios sąlygos:

            importo metu turi būti žinoma, kad prekės bus išgabentos į kitą valstybę narę;

           √ importuotojas yra registruotas šalies teritorijoje (į kurią importuoja) PVM mokėtojas;

         √ importuotų prekių tiekimas apmokestinamas 0 PVM tarifu pagal PVMĮ VI skyriaus nuostatas;

          √ kitos valstybės narės PVM mokėtojui bus tiekiamos tos pačios nepakeisto pavidalo prekės;

          √ prekės bus išgabentos per 1 mėnesį arba per ilgesnį laikotarpį (tik teritorinei muitinei leidus);

 • antra, tam, kad importuotų prekių tiekimas į kitą valstybę narę būtų apmokestinamas 0 proc. PVM tarifu pagal PVMĮ VI skyriaus nuostatas, importuotojas, išgabenęs prekes į kitą valstybę narę joje registruotam PVM mokėtojui, turi susirinkti įrodymus, pagrindžiančius prekių išgabenimo iš Lietuvos Respublikos teritorijos faktą: vienas svariausių įrodymų, dėl kurio prekių tiekėjams praktikoje kyla daugiausia problemų yra CMR važtaraštis. CMR važtaraštis turi būti užpildytas išsamiai vadovaujantis CMR konvencijos 6 str. Be užpildyto CMR važtaraščio, prekių tiekėjui būtina gauti prekių gavėjo patvirtinimą apie gautas prekes. Be minėtų dokumentų, kaip papildomi įrodymai, pagrindžiantys prekių išgabenimo faktą, galėtų būti pateikti: PVM sąskaitos faktūros, prekių pirkimo– pardavimo sutartys, prekių apmokėjimo dokumentai. Kaip jau buvo akcentuota, prekių tiekėjas, pateikdamas tik pastaruosius dokumentus (t. y. nepateikdamas CMR važtaraščio ir prekių gavėjo patvirtinimo apie gautas prekes) įrodytų tik prekių pardavimo, bet ne prekių išgabenimo faktą;
 • trečia, prieš tiekdamas prekes kitoje valstybėje narėje prekių pirkėjui, tiekėjas turėtų įsitikinti, kad prekės tiekiamos asmeniui, toje valstybėje narėje registruotam PVM mokėtojui. PVM mokėtojo kodą paprasčiausia patikrinti internetiniame puslapyje http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ arba kreiptis į VMI prie FM dėl formos FR01127 išdavimo.

Jeigu importuotojo atveju bent viena iš aukščiau minimų sąlygų nebus tenkinama, teritorinė muitinė, vadovaudamasi galiojančiais teisės aktais importuotojui įskaitys PVM arba išieškos iš jo mokestinę nepriemoką.

 

Pastaba: straipsnyje pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir negali būti vertinama kaip išsami teisinė konsultacija.

 
Kiti temos „Mokesčiai“ straipsniai

Tarnybinės komandiruotės į užsienį (III dalis)

Kaip apmokestinami komandiruotės į užsienį dienpinigiai? • Diepinigių, vykstant į komandiruotes užsienyje, apmokestinimo GPM riba • Gyvenamojo ploto nuomos išlaidos • Komandiruotės kelionės išlaidos • Kelionės išlaidų ekonominė nauda • Degalų įsigijimo išlaidos • Automobilio laikymo saugojimo aikštelėje išlaidos • Dokumentų tvarkymo išlaidos • Valiutos keitimo kredito įstaigoje išlaidos • Kitos išlaidos
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Spalis     2014  
PrATKPŠS
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Naujienos

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama