SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2013 m. gruodžio 16 d.
Nr. 47 (848) StraipsniaiMokesčiaiNekilnojamojo turto pardavimo ir nuomos ...         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Nekilnojamojo turto pardavimo ir nuomos pajamų apmokestinimo specifika

Ar priskiriama gyventojų vykdoma nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų pardavimo ir/arba nuomos veikla individualiai veiklai?

Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (Žin., 2012, Nr. 73–3085, toliau – GPMĮ) nustatyta, kad individualiai veiklai nepriskiriama gyventojų vykdoma nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų pardavimo ir (ar) nuomos veikla, t. y. su nekilnojamuoju turtu susijusi veikla išbraukta iš individualios veiklos sąvokos. Nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2010 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pajamas. Pažymėtina, kad nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų pardavimo ir (ar) nuomos veikla, suprantama, kaip veikla, kurią vykdant yra gaunamos pajamos už tokio turto pardavimą ir (ar) nuomą, o ne už tarpininkavimą tą turtą parduodant ar nuomojant. Vadinasi, visais atvejais nekilnojamojo turto pardavimas 2010 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais nėra laikomas gyventojo vykdoma individualia veikla.

• • •  

Kaip apmokestinamos 2010 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gyventojų gautos pajamos už parduotą nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą?

2010 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautos nekilnojamojo pagal prigimtį daikto pardavimo pajamos apmokestinamos taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą skirtumui tarp nekilnojamojo daikto pardavimo ir jo įsigijimo kainų (jeigu tokiam turtui netaikomos GPMĮ 17 str. 1 dalyje nustatytos pajamų mokesčio lengvatos). Jeigu nekilnojamajam pagal prigimtį daiktui taikomos 17 str. 1 dalyje nustatytos pajamų mokesčio lengvatos – tokios pajamos pajamų mokesčiu neapmokestinamos.

Plačiau apie nekilnojamojo turto pardavimo pajamų apskaičiavimą galima rasti leidinyje „Kaip apmokestinamos 2010 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos“ (VMI prie FM interneto puslapis http://www.vmi.lt/cms/leidiniai1).

  • • •

  Ar galioja pajamų mokesčio lengvata turtui, kuris buvo įsigytas prieš 3 (5) metus iki jo pardavimo kito asmens nuosavybėn?

Nekilnojamojo pagal prigimtį daikto pardavimo pajamos neapmokestinamos, jeigu šis daiktas buvo parduotas ar kitokiu būdu perleistas nuosavybėn po 3 metų nuo jo įsigijimo, kai daiktas įsigytas iki 2011 m. sausio 1 d., taip pat šis daiktas iki 2011 m. sausio 1 d. nebuvo laikomas individualios veiklos turtu.

Nekilnojamojo pagal prigimtį daikto pardavimo pajamos neapmokestinamos, jeigu šis daiktas buvo parduotas ar kitokiu būdu perleistas nuosavybėn po 5 metų nuo jo įsigijimo, kai daiktas įsigytas po 2011 m. sausio 1 d., taip pat šis daiktas buvo įsigytas iki 2011 m. sausio 1 d., tačiau buvo laikomas individualios veiklos turtu.

Pajamoms, gautoms už gyvenamojo būsto, kuriame deklaruota gyventojo gyvenamoji vieta, taikomos apmokestinimo lengvatos nustatytos GPMĮ 17 str. 1 d. 53 ir 54 punktuose.

• • •

  Kaip apmokestinamos 2010 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautos nekilnojamojo turto nuomos pajamos?

2010 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gyventojai nelaikomi vykdančiais turto nuomos individualią veiklą, todėl 2010 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautos iš turto nuomos pajamos gali būti apmokestinamos tokiais būdais:

  • jeigu gyventojas nuomoja nekilnojamąjį turtą kitiems gyventojams tai gali pasirinkti mokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį nuo nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomos pajamų, jeigu pajamos iš tokios nuomos per mokestinį laikotarpį neviršija LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 71 str. 2 dalyje nustatyto atlygio už suteiktas paslaugas dydžio (155 000 Lt). Tuo atveju, kai gyventojui, nuomojančiam nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą įsigijus verslo liudijimą, iš tokio turto nuomos gautos pajamos viršija nurodytą dydį, pajamos apmokestinamos taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą. 2012 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais, gyventojai įsigiję verslo liudijimus gali nuomoti tik gyvenamosios paskirties patalpas.
  • jeigu gyventojas nuomoja nekilnojamąjį turtą kitiems gyventojams, nuomotojas gali pats apskaičiuoti ir deklaruoti gautas nuomos pajamas bei nuo jų, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus iki kitų kalendorinių metų gegužės 1 d. sumokėti mokėtiną 15 proc. pajamų mokestį;
  • jeigu gyventojas nuomoja nekilnojamąjį turtą juridiniam asmeniui, tai tokios pajamos pagal pajamų mokesčio mokėjimo tvarką yra priskiriamos A klasės pajamoms, kurias išmokėdami juridiniai asmenys apskaičiuoja, išskaičiuoja ir sumoka 15 proc. pajamų mokestį į biudžetą.

• • •

  Ar gali mokesčių administratorius pripažinti gyventojų pajamas, gautas už parduotą turtą pajamomis iš nekilnojamojo turto individualios veiklos?

Mokesčių administratorius, tikrindamas gyventojų gautų pajamų deklaravimo, apmokestinimo teisingumą, gali pripažinti, kad iki 2010 m. sausio 1 d. parduoto nekilnojamojo turto pajamos priskirtinos individualios veiklos pajamoms ir papildomai apskaičiuoti mokėtinas pajamų mokesčio, socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų sumas.

  • • •

Kada gyventojo nekilnojamojo turto (įskaitant žemę) pardavimas tampa PVM apmokestinimo objektu?

Nekilnojamasis turtas (įskaitant žemę) tampa PVM apmokestinimo objektu, kai:

       1) tiekiamas (parduodamas ar kitaip nuosavybės teise perleidžiamas) šalies teritorijoje esantis turtas ir

        2) jį tiekia apmokestinamasis asmuo vykdydamas savo ekonominę veiklą.

• • •

Kada gyventojas PVM tikslais laikomas apmokestinamuoju asmeniu?

Gyventojas PVM tikslais laikomas apmokestinamuoju asmeniu tuomet, kai jis pradeda vykdyti ekonominę veiklą.

• • •

 Kokiais atvejais gyventojo nekilnojamojo turto (įskaitant žemę) pardavimas yra laikomas ekonomine veikla?

Gyventojo nekilnojamojo turto (įskaitant žemę) pardavimas yra laikomas ekonomine veikla, jeigu jis:

       1) parduodamas žemę ir kitą nekilnojamąjį turtą siekia gauti nuolatinių pajamų, t. y. jei gyventojo vykdomiems žemės ir kito nekilnojamojo turto sandoriams yra būdingas tam tikras tęstinumas ir atsikartojimas (bet kokie atsitiktiniai sandoriai, kuriuos sudarę gyventojai neturi ketinimo vykdyti veiklą ir siekti gauti iš jos pajamų ateityje, nelaikomi ekonomine veikla ir nėra PVM objektu);

       2) imasi panašių priemonių į gamintojo, prekybininko ar paslaugas teikiančio asmens (pvz., ne tik pakeičia žemės naudojimo paskirtį ir padalina sklypą į keletą sklypų, bet ir nutiesia privažiavimo kelius, atveda į sklypus įvairias komunikacijas, reklamuoja šiuos sklypus visuomenės informavimo priemonėse ir pan.).

• • •

 Kokiais atvejais gyventojui, pardavusiam nekilnojamąjį turtą (įskaitant žemę), atsiranda prievolė skaičiuoti PVM?

Gyventojui, pardavusiam nekilnojamąjį turtą (įskaitant žemę), prievolė skaičiuoti PVM už jam nuosavybės teise priklausančio turto tiekimą atsiranda tokiu atveju, kai yra įvykdytos tokios sąlygos:

       1) nekilnojamo turto (įskaitant žemę) tiekimo sandoriai PVM tikslais laikomi ekonomine veikla;

        2) tiekiamas turtas (įskaitant žemę) yra šalies teritorijoje;

       3) tiekiamas nekilnojamas (įskaitant žemę) turtas yra PVM apmokestinamas. Pagal PVM įstatymo 32 str. nuostatas PVM apmokestinama žemė statyboms, žemė, perduodama kartu su naujais pastatais ar statiniais ar jų dalimis, taip pat nauji pastatai ar statiniai bei jų dalys (žr. 32 str. komentarą);

       4) per paskutiniuosius 12 mėnesių atlygis, gautas už per paskutiniuosius 12 mėnesių vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir/ar suteiktas paslaugas, viršija 155 000 Lt (iki 2011 12 31 – jei atlygis, gautas už per paskutiniuosius 12 mėnesių vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir/ar suteiktas paslaugas, viršijo 100 000 Lt ). Tokiu atveju, remiantis PVM įstatymo 71 str. 1 ir 2 dalies nuostatomis, gyventojui atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju. Jeigu gyventojas, kuris privalėjo įsiregistruoti PVM mokėtoju, juo neįsiregistravo, tai jis vis tiek privalo skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM už žemę ar nekilnojamąjį turtą, už kurį jis pagal PVM įstatymo nuostatas privalėtų skaičiuoti ir mokėti PVM būdamas PVM mokėtoju. PVM turi būti pradėtas skaičiuoti nuo to mėnesio, kurį minėta 155 000 Lt (iki 2011 12 31 -100 000 Lt) riba buvo viršyta. Šiuo atveju mokėtina į biudžetą PVM suma apskaičiuojama pagal PVM įstatymo 92 str. 1 dalyje nurodytą formulę (žr. 92 str. komentarą).

 

Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2012 m. sausio 1 d. PVM yra skaičiuojamas už visą šalies teritorijoje patiektą PVM apmokestinamą nekilnojamąjį turtą (įskaitant žemę), dėl kurio tiekimo buvo viršyta 155 000 Lt riba, taikant toms prekėms ir paslaugoms nustatytą PVM tarifą (iki 2011 m. gruodžio 31 d. – nuo 100 000 Lt ribą viršijančios sumos). Neįsiregistravę PVM mokėtojais gyventojai, kuriems atsiranda prievolė nekilnojamąjį (įskaitant žemę) turtą apmokestinti PVM, apskaičiuotą pardavimo PVM sumą privalo į biudžetą sumokėti iki 25 d. kito mėnesio, po kurio šis mokestis turėjo būti apskaičiuotas, ir kartu turi pateikti PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitą (forma FR0608).

 
Kiti temos „Mokesčiai“ straipsniai

Klausėte? Atsakome

Leidžiami individualios veiklos atskaitymai • Išlaidų valdybos nariams kompensavimas • Beprocentinės paskolos ir menamos palūkanos

Kontroliuojamų ir kontroliuojančių asmenų registravimasis PVM mokėtojais

Kada ekonominę veiklą vykdantiems fiziniams asmenims ir jų kontroliuojamiems juridiniams asmenims atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtojais ir kokiais atvejais jie gali būti išregistruoti iš PVM mokėtojų?

PVM prievolės fiziniams asmenims, neįsiregistravusiems PVM mokėtojais

VMI prie LR FM parengtas leidinio „Fizinio asmens atmintinė apie pridėtinės vertės mokestį“ pakeitimas ir 4.4. punkto papildymas • Šio leidinio pakeitimas yra parengtas, atsižvelgiant į PVM įstatyme nustatytas naujas nuostatas dėl neįregistruoto PVM mokėtojo asmens teisės į PVM atskaitą (PVM įstatymo 57 str. nustato teisės į PVM atskaitą atvejus ir taisykles ir 63-1 str. nustato, kad PVM mokėtoju neįregistruotas apmokestinamasis asmuo turi teisę į PVM atskaitą įtraukti įsigytų ir (arba) importuotų prekių ir paslaugų, šio asmens faktiškai panaudotų PVM apmokestinamai veiklai, pirkimo ir (arba) importo PVM (esant tam tikriems apribojimams).

Suvienodinti pelno mokesčio deklaravimo ir sumokėjimo terminai

VMI prie LF FM parengta Pelno mokesčio įstatymo 53 str., skirto pelno mokesčio sumokėjimui ir grąžinimui, 1 dalies nauja redakcija ir šios dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimas.

Šventinių sąnaudų pripažinimas leidžiamais atskaitymais • Konsultuoja Jolita MAZĖTIENĖ, mokesčių specialistė

Kaip ir kiekvienais metais vėl sugrįžo šventinis laikotarpis: puošiama ne tik miesto, bet ir įmonių ar biurų aplinka, verslo įmonės sveikina partnerius ir savo klientus • Šiuo periodu norisi priminti, kaip tokios biurų puošybos, partneriams išsiųstų atvirukų ar įteiktų dovanų, surengtų vakarėlių išlaidos pripažįstamos mokesčių tikslais.

Užsienio vieneto mokesčio bazei priskirtos visos išmokos už stebėtojų tarybos narių veiklą

VMI prie LF FM pakeisti Pelno mokesčio įstatymo 2 str., apibrėžiančio vartojamas įstatyme sąvokas, 26 d. 2 punkto ir 4 str., nustatančio mokesčio bazę, 4 d. 7 punkto apibendrinti paaiškinimai (komentarai).
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Gruodis     2013  
PrATKPŠS
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Naujienos
2020-07-21
Nauja VMI interneto svetainė
2020-07-09
VMI tikrins vežėjus – stabdys specialiai pažymėtais automobiliais
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS
2018-12-19
Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus atneš nebe paštininkai
2018-12-18
„Sodra“ pranešimus apie pensijų kaupimą siųs 650 tūkstančių gyventojų

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama