SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2013 m. gruodžio 9 d.
Nr. 46 (847) StraipsniaiSODRANeįgaliesiems – specialieji poreikiai...         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Neįgaliesiems – specialieji poreikiai • „Sodros“ Vilniaus skyriaus vyriausioji ryšių su visuomene specialistė dr. Leonilija PERMINIENĖ

Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių (toliau – specialieji poreikiai), nustatymą reglamentuoja Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašas (Žin., 2010, Nr. 68–3424).

 

Specialieji poreikiai

Specialieji poreikiai – socialinės paramos rūšis. Tiek darbingo, tiek ir pensinio amžiaus asmenims specialiuosius poreikius nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT). Teisę į specialiųjų poreikių nustatymą turi Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, nustatyta tvarka deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje.

Asmenims gali būti nustatyti šie specialieji poreikiai:

 • nuolatinės slaugos poreikis;
 • nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;
 • lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis;
 • transporto išlaidų kompensacijos poreikis.

Specialieji poreikiai yra nustatomi asmenims ir teisės aktų nustatyta tvarka tenkinami, neatsižvelgiant į jų amžių, neįgalumo ar darbingumo lygį.

 

Specialiųjų poreikių nustatymo terminai

Nustatant specialiuosius poreikius, nustatomi tokie terminai:

 • 6 mėnesiams, kai pirmą kartą vertinami asmens iki 18 metų ir darbingo amžiaus asmens specialieji poreikiai ir prognozuojamas greitas sveikatos būklės bei savarankiškumo pasikeitimas;
 • 1 metams, kai pirmą kartą vertinami asmens specialieji poreikiai ir (ar) prognozuojamas asmens sveikatos būklės bei savarankiškumo pasikeitimas per artimiausius 12 mėnesių;
 • 2 metams, kai prognozuojamas asmens sveikatos būklės bei savarankiškumo pasikeitimas per artimiausius 24 mėnesius;
 • 3 metams, kai specialusis nuolatinės slaugos poreikis nustatomas senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims;
 • 6 metams, kai nustatomas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis;
 • neterminuotai, kai asmens sveikatos sutrikimai yra nuolatinio pobūdžio.

 

Transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymas

Transporto išlaidų ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijų mokėjimo sutrikusią judėjimo funkciją turintiems asmenims ir šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, arba neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam iki 2005 m. liepos 1 d. buvo pripažinta visiška negalia, tvarką nustato Transporto išlaidų kompensacijos ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos mokėjimo neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, tvarkos aprašas (Žin., 2008, Nr. 79–3124; 2011, Nr. 164–7826)

Neįgalieji dėl transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo turi kreiptis į savo šeimos gydytoją. Jeigu neįgalusis atitiks šiam specialaus poreikiui būtinus kriterijus, gydytojas parengs reikiamus dokumentus ir nusiųs jį į NDNT teritorinį skyrių. Beje, siuntimą į NDNT medikas turi išrašyti ir tuomet, jeigu pats pacientas to reikalauja, nors ir neatitinka minėtų kriterijų (tai nurodoma siuntimo dokumentuose). Sprendimas dėl specialiųjų poreikių priimamas atsižvelgiant į gydytojo nustatytą diagnozę ir į tai, kad, taikant gydymą ir (ar) reabilitacijos priemones, išlieka organizmo funkcijų sutrikimų.

Gavus asmens rašytinį prašymą ir transporto išlaidų kompensacijai skirti būtinus dokumentus, sprendžiamas klausimas dėl transporto išlaidų kompensacijos skyrimo ir mokėjimo.

 

Transporto išlaidų kompensacijos mokėjimas

„Sodros“ teritoriniai skyriai arba savivaldybių Socialinės paramos skyriai sprendimą dėl transporto išlaidų kompensacijos skyrimo priima ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo nurodytų visų dokumentų pateikimo dienos. Kompensacija skiriama ir mokama nuo NDNT specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 mėnesių, skaičiuojant nuo reikiamų dokumentų pateikimo dienos.

Paskirta kompensacija, gali būti mokama pervedant ją į išmokos gavėjo sąskaitą kredito (mokėjimo) įstaigoje arba pristatoma pagal pensijos gavėjo nuolatinę (faktinę) gyvenamąją vietą, kurioje jam mokama valstybinė socialinio draudimo pensija.

Asmenims, pateikusiems specialųjį transporto išlaidų kompensacijos poreikį patvirtinančią pažymą, transporto išlaidų kompensacija mokama kartu su kitomis tikslinėmis kompensacijomis ir išmokomis (pensijomis ir kt.), jei NDNT nenustato kitaip.

Transporto išlaidų kompensacija yra 0,25 bazinės socialinės išmokos ( BSI) dydžio t. y. 32,5 Lt, kai BSI – 130 Lt. Ši kompensacija mokama už einamąjį mėnesį asmeniui arba jo tėvams, arba globėjams (rūpintojams) ir naudojama pagal tikslinę paskirtį asmens transporto paslaugų poreikiui tenkinti.

Transporto išlaidų kompensacija mokama laikotarpiu, kuriam nustatytas šis poreikis. Jei pasibaigus nustatymo terminui, šis poreikis nustatomas pakartotinai, transporto išlaidų kompensacijos mokėjimas pratęsiamas nuo naujai išduotoje Specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažymoje nurodytos šio poreikio nustatymo datos. Apie šios kompensacijos mokėjimo pratęsimą „Sodros“ teritorinius skyrius pagal duomenų teikimo sutartį informuoja NDNT, todėl asmenims, kuriems pakartotinai nustatytas šis poreikis nereikia kreiptis į „Sodros“ teritorinius ar Socialinės paramos skyrius.

Asmeniui, išvykus gyventi į užsienį, transporto išlaidų kompensacijos mokėjimas nutraukiamas nuo mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį asmuo išvyko gyventi į užsienį, pirmos dienos. Laikotarpiu, kai neįgalusis, turintis teisę gauti transporto išlaidų kompensaciją, atlieka bausmę laisvės atėmimo vietoje, ši kompensacija nemokama. Kompensacija, negauta dėl asmens mirties, neišmokama.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad nuo 2012 m. sausio 1 d. judėjimo sutrikimų turintiems neįgaliesiems, atitinkantiems specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikio kriterijus, transporto išlaidų kompensacijos mokamos, neatsižvelgiant į tai, ar asmuo gauna slaugos, ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją.

Neįgalieji, kuriems buvo nustatytas specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis, bet buvo nutrauktas jos mokėjimas dėl to, kad buvo paskirta slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija, turėtų kreiptis į „Sodros“ teritorinį skyrių (jei gauna socialinio draudimo pensijas) ar savivaldybės Socialinės paramos skyrių (jei negauna socialinio draudimo pensijų) dėl transporto išlaidų kompensacijos mokėjimo atnaujinimo.

Transporto išlaidų kompensacijos mokėjimas pratęsiamas tik tiems neįgaliesiems, kuriems nėra pasibaigęs šio specialiojo poreikio galiojimo terminas ir yra galiojanti anksčiau išduota specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažyma. Svarbu žinoti, kad transporto išlaidų kompensacijos mokėjimas gali būti pratęstas tik nuo 2012 m. sausio 1 d. Už laikotarpį, kai kompensacijos mokėjimas buvo nutrauktas, neišmokėta transporto išlaidų kompensacija negrąžinama.

 

Transporto išlaidų kompensacijai paskirti reikalingi dokumentai

Asmenys, kuriems nustatytas specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis, gyvenamosios vietos „Sodros“ teritoriniams skyriams arba savivaldybių Socialinės paramos skyriams pateikia šiuos dokumentus:

 • prašymą skirti transporto išlaidų kompensaciją;

Prašymas gali būti pateiktas tiesiogiai atvykus į „Sodros“ teritorinį skyrių, atsiųstas paštu, per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą (EGAS). Siunčiant prašymą paštu būtina pridėti kompensacijos gavėjo asmens dokumento kopiją, patvirtintą notaro;

 • specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažymą (duomenis apie transporto išlaidų kompensacijos nustatymą pagal duomenų teikimo sutartį pateikia NDNT);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos pasą arba asmens tapatybės kortelę, arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje).

Nepilnamečių asmenų, kitų neveiksnių ar ribotai veiksnių asmenų, kuriems nustatytas specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis, vardu prašymą ir kitus dokumentus pateikia jų tėvai arba globėjai (rūpintojai).

 
Kiti temos „SODRA“ straipsniai

Nauja pranešimo „Sodrai“ forma apie dirbančiuosius pagal paslaugų kvitus

Nuo 2014 m. sausio 1 d. žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų gavėjai duomenis „Sodrai“ apie asmenis, teikusius žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus, turi teikti užpildydami naujos redakcijos PKV pranešimo formą (versija 02).
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Gruodis     2013  
PrATKPŠS
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Naujienos
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS
2018-12-19
Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus atneš nebe paštininkai
2018-12-18
„Sodra“ pranešimus apie pensijų kaupimą siųs 650 tūkstančių gyventojų
2018-12-14
Priimant sprendimus dėl įmonių finansavimo, bankai remsis ir VMI duomenimis
2018-12-11
Smulkieji verslininkai jau gali pamatyti, ką gebės VMI sukurtas virtualus buhalteris i.APS

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama