SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2012 m. spalio 15 d.
Nr. 39 (793) StraipsniaiVMI informuojaAtleidimas nuo baudų, delspinigių ir p...         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Atleidimas nuo baudų, delspinigių ir palūkanų

Nuo spalio 7 d. įsigaliojo pakeistos Atleidimo nuo baudų, delspinigių ir palūkanų taisyklės bei sprendimų formos: FR1002 (sprendimo dėl atleidimo nuo baudų, delspinigių ir/ar palūkanų) ir FR1007 (sprendimo pripažinti netekusius galios sprendimą dėl atleidimo nuo baudų, delspinigių ir/ar palūkanų).

VMI prie LR FM viršininko 2012 10 01 įsakymu Nr. VA–89 pakeistas 2004 07 26 įsakymas Nr. VA–144 „Dėl Atleidimo nuo baudų ir delspinigių taisyklių patvirtinimo“. Pakeitimai susiję su LR mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63–2243, 2012, Nr. 76–3927) 88 str. 6 dalies įgyvendinimu, t. y. mokesčių mokėtojo atleidimu nuo skaičiuojamų (apskaičiuotų), bet nesumokėtų (neišieškotų) palūkanų, padidintų palūkanų, palūkanų delspinigių ar jų dalies.

Taisyklėse atsisakyta prašymų nagrinėjimo paskirstymo VMI padaliniuose pagal tam tikrą MAĮ atleidimo nuo baudų, delspinigių ir palūkanų pagrindą (pvz., pagal MAĮ 100 str. 1 dalies 3 p.: kai iš fizinių asmenų netikslinga išiešoti delspinigius ekonominiu ar socialiniu požiūriu). Atsižvelgiant į tai, visus atskirus prašymus atleisti nuo baudų, delspinigių ir palūkanų, atsikirtimus dėl patikrinimo dalyko ir/ar patikrinimo akto nagrinės apskričių VMI padalinių darbuotojai.

Centrinio mokesčių administratoriaus struktūrinio padalinio, kurio kompetencijai pavesta aptarnauti didžiuosius mokesčių mokėtojus, darbuotojai prašymus nagrinės atleisti nuo baudų, delspinigių ir palūkanų, kai:

 • didžiojo mokesčių mokėtojo atleidimo nuo baudų, delspinigių ir/ar palūkanų klausimas sprendžiamas atliekant atskirą atleidimo nuo baudų, delspinigių ir/ar palūkanų procedūrą arba mokestinio patikrinimo rezultatų tvirtinimo metu;
 • atleidimo nuo baudų, delspinigių ir/ar palūkanų klausimas sprendžiamas nagrinėjant mokestinį ginčą.

Prašant atleisti nuo baudų, delspinigių ir/ar palūkanų:

 • prašymą mokesčių mokėtojas gali pateikti ir elektroniniu būdu. Pateiktas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu ir sudarytas taip, kad VMI galėtų atpažinti elektroninio dokumento formatą, atidaryti ir apdoroti jį VMI Dokumentų tvarkymo informacinėje sistemoje, atpažinti prašymo turinį bei identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį asmenį;
 • didieji mokesčių mokėtojai, siekiantys, kad prašymas būtų išnagrinėtas operatyviau, jį gali pateikti tiesiogiai centriniam mokesčių administratoriui (t. y. ne per vietos mokesčių administratorių);
 • VMI nereikalaus pateikti duomenų, kuriais pati disponuoja. Pavyzdžiui, kai prašoma atleisti:

         – nuo baudų, mokesčių administratorius pats turi įsitikinti, kad yra įvykdyta kuri nors iš MAĮ 141 str. 2 dalyje nustatytų sąlygų, t. y. mokesčių mokėtojas neprivalo apie tai pranešti;

         – nuo skaičiuojamų delspinigių ir/ar palūkanų, mokesčių mokėtojas gali nenurodyti delspinigių ir/ar palūkanų sumos.

 

Mokesčių mokėtojas nuo baudų mokėjimo gali būti atleidžiamas šiais atvejais:

 • jei mokesčių mokėtojas įrodo, kad nėra kaltas dėl padaryto pažeidimo;
 • jei mokesčio įstatymas pažeistas dėl aplinkybių, kurios nepriklausė nuo mokesčių mokėtojo valios ir kurių jis nenumatė ir negalėjo numatyti. Tokiomis aplinkybėmis nelaikomi mokesčių mokėtojo ar jo darbuotojų veiksmai ar neveikimas, taip pat mokesčių mokėtojo nemokumas;
 • kai mokesčių mokėtojo atskira veika, nors ir pažeidžiančia mokesčio įstatymo nuostatas, nepadaroma žalos biudžetui;
 • kai mokesčių mokėtojas mokesčio įstatymą pažeidė dėl klaidingo apibendrinto mokesčio įstatymo paaiškinimo arba VMI raštu ar telefonu, jei suteikta konsultacija centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka buvo įrašyta ir yra galimybė nustatyti skambinantį asmenį – mokesčių mokėtoją (ar jo atstovą), suteiktos klaidingos konsultacijos mokesčių mokėjimo klausimais.

Nuo baudos atleidžiama tik tuo atveju, kai mokesčių mokėtojas mokesčio, susijusio su paskirta bauda, sumą yra sumokėjęs (mokestis įskaitytas ir (arba) priverstinai išieškotas) ar šio mokesčio sumokėjimo terminas MAĮ nustatyta tvarka yra atidėtas arba išdėstytas.

 

Mokesčių administratorius savo iniciatyva gali atleisti mokesčių mokėtojas nuo baudų, delspinigių ir/ar palūkanų, kai:

 • delspinigius išieškoti netikslinga ekonominiu ir (ar) socialiniu požiūriu, t. y. VMI turint duomenų, patvirtinančių, jog mokesčių mokėtojui – fiziniam asmeniui (taikoma tik fiziniams asmenims) reikia valstybės paramos (asmuo yra pensinio amžiaus, neįgalus, asmeniui reikalingas gydymas, medicininė profilaktika ir reabilitacija, asmuo yra bedarbis, gauna socialinę pašalpą) arba tokia parama jau teikiama (pvz., minėtus duomenis patvirtinančius kompetentingų institucijų išduotus dokumentus, taip pat kitus dokumentus, kuriuose pateikti duomenys apie asmens ir jo šeimos gaunamas pajamas bei turimą turtą), tačiau mokesčių mokėtojas pats nesikreipia dėl atleidimo nuo apskaičiuotų delspinigių;
 • kai VMI turi pakankamai duomenų ir įrodymų, kurie patvirtina tai, kad mokesčių mokėtojas nėra kaltas dėl padaryto pažeidimo;
 • mokesčių mokėtojo atskira veika, nors ir pažeidžiančia mokesčio įstatymo nuostatas, nepadaroma žalos biudžetui;
 • mokesčių mokėtojas mokesčio įstatymą pažeidė dėl klaidingo apibendrinto mokesčio įstatymo paaiškinimo arba VMI raštu ar telefonu, jei suteikta konsultacija centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka buvo įrašyta ir yra galimybė nustatyti skambinantį asmenį – mokesčių mokėtoją (ar jo atstovą), suteiktos klaidingos konsultacijos mokesčių mokėjimo klausimais.

 

Mokesčių mokėtojas nuo delspinigių ir/ar palūkanų ar jų dalies mokėjimo gali būti atleidžiamas:

 • jei mokesčių mokėtojas įrodo, kad nėra kaltas dėl padaryto pažeidimo;
 • jei mokesčio įstatymas pažeistas dėl aplinkybių, kurios nepriklausė nuo mokesčių mokėtojo valios ir kurių jis nenumatė ir negalėjo numatyti. Tokiomis aplinkybėmis nelaikomi mokesčių mokėtojo ar jo darbuotojų veiksmai ar neveikimas, taip pat mokesčių mokėtojo nemokumas;
 • kai mokesčių mokėtojo atskira veika, nors ir pažeidžiančia mokesčio įstatymo nuostatas, nepadaroma žalos biudžetui;
 • kai mokesčių mokėtojas mokesčio įstatymą pažeidė dėl klaidingo apibendrinto mokesčio įstatymo paaiškinimo arba VMI raštu ar telefonu, jei suteikta konsultacija centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka buvo įrašyta ir yra galimybė nustatyti skambinantį asmenį – mokesčių mokėtoją (ar jo atstovą), suteiktos klaidingos konsultacijos mokesčių mokėjimo klausimais;
 • netikslinga priverstinai išieškoti nepriemoką, kadangi sunki fizinio asmens ekonominė (socialinė) padėtis: fiziniam asmeniui reikia valstybės paramos (asmuo yra pensinio amžiaus, invalidas, asmeniui reikalingas gydymas, medicininė profilaktika ir reabilitacija, asmuo yra bedarbis, gauna socialinę pašalpą) arba tokia parama jau teikiama (šis punktas taikomas tik mokesčių mokėtojams – fiziniams asmenims).

 

Mokėtojas gali teikti prašymą dėl atleidimo nuo baudų delspinigių ir/ar palūkanų ir gali būti atleidžiamas jo prašymu arba mokesčių administratoriaus iniciatyva (nesant mokesčių mokėtojo prašymo):

 • mokestinio patikrinimo rezultatų tvirtinimo metu;
 • nagrinėjant mokestinį ginčą;
 • atliekant atskirą atleidimo nuo baudų, delspinigių ir/ar palūkanų procedūrą.

Mokestinio patikrinimo rezultatų įforminimo ir/ar tvirtinimo metu mokesčių mokėtojas prašymą gali išdėstyti pastabose dėl patikrinimo dalyko ir/ar patikrinimo akto, ir jį pateikti iki patikrinimo akto surašymo arba per MAĮ 131 str. nustatytą rašytinių pastabų dėl patikrinimo akto pateikimo terminą, t. y. per 30 dienų nuo patikrinimo akto įteikimo.

Mokestinio ginčo atveju mokesčių mokėtojas prašymą gali išdėstyti skunde dėl mokestinio ginčo ir jis centriniam mokesčių administratoriui turi būti pateiktas per tą vietos VMI, kurios sprendimas yra skundžiamas, per MAĮ 152 str. nustatytą terminą, t. y. per 20 dienų po to, kai buvo įteiktas vietos VMI sprendimas.

 

Mokesčių mokėtojas, prašydamas atleisti jį nuo baudų, delspinigių ir/ar palūkanų, su raštišku prašymu gali kreiptis į:

 • mokesčių administratorių, kuriam pagal kompetenciją pavesta atlikti mokestinį patikrinimą, – kai mokesčių mokėtojas prašo atleisti nuo baudų ir/ar delspinigių iki patikrinimo rezultatų įforminimo patikrinimo aktu;
 • mokesčių administratorių, kuriam pagal kompetenciją pavesta tvirtinti mokestinio patikrinimo rezultatus, – kai mokesčių mokėtojas prašo atleisti nuo baudų ir/ar delspinigių po patikrinimo rezultatų įforminimo patikrinimo aktu;
 • vietos VMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje registruotas mokesčių mokėtojas – kai pateikiamas atskiras prašymas;
 • centrinį mokesčių administratorių, kuriam pagal kompetenciją pavesta aptarnauti didžiuosius mokesčių mokėtojus, paduodant prašymą jam tiesiogiai arba per vietos VMI, kurios administruojamoje teritorijoje registruotas mokesčių mokėtojas, – kai didysis mokesčių mokėtojas pateikia atskirą prašymą arba prašymą pateikia mokestinio patikrinimo rezultatų įforminimo ir/ar tvirtinimo metu;
 • centrinį mokesčių administratorių, paduodant skundą per vietos VMI, kuris sprendimas skundžiamas, – kai mokesčių mokėtojas prašo atleisti nuo baudų, delspinigių ir/ar palūkanų mokestinio ginčo nagrinėjimo metu.

Mokesčių mokėtojas prašymą mokesčių administratoriui gali pateikti: asmeniškai, per teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotą asmenį arba atsiųsti paštu arba elektroniniu būdu.

Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu ir sudarytas taip, kad mokesčių administratorius galėtų atpažinti elektroninio dokumento formatą, atidaryti ir apdoroti jį Valstybinės mokesčių inspekcijos Dokumentų tvarkymo informacinėje sistemoje, atpažinti prašymo turinį bei identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį asmenį.

 

Atskirą mokesčių mokėtojo prašymą dėl atleidimo nuo baudų ir (ar) delspinigių bei kartu su šiuo prašymu pateiktus dokumentus mokesčių administratorius turi išnagrinėti ir priimti sprendimą per Viešojo administravimo įstatymo 31 str. nustatytą 20 darbo dienų terminą, pradedant skaičiuoti nuo tos dienos, kai mokesčių administratorius jį gauna.

 

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. VA-144 "Dėl Atleidimo nuo baudų ir delspinigių taisyklių patvirtinimo" pakeitimo [Priedai]

Mokesčių administravimo įstatymas

Mokesčių administravimo įstatymo 29, 33, 40, 88, 95, 105 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 42(1), 104(1), 104(2) straipsniais ĮSTATYMAS

 
Kiti temos „VMI informuoja“ straipsniai

Mokesčių mokėtojams – nauja bandomoji „e. VMI beta versija“

Didėjant mokesčių inspekcijos klientų IT raštingumui, VMI vis daugiau savo paslaugų perkelia į mobiliąją erdvę ir skatina gyventojus bei verslo subjektus naudotis pažangiomis technologijomis • Prisijungusieji prie VMI portalo, vartotojai jau pastebėjo naują reklaminę juostą (banerį) „e. VMI beta versija“, kurioje pristatytos 4 elektroninės paslaugos: nauja, ergonomiška VMI interneto svetainė, elektroninė mokesčių mokėtojo kortelė, e. forumas bei nuotoliniai mokymai.

VMI atidarė dar vieną biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą

Valstybinė mokesčių inspekcija atidarė dar vieną biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą – nuo šiol visas VMI mokamas įmokas, mokesčius ir rinkliavas mokesčių mokėtojai gali mokėti ir į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą „Danske“ banke • Kaip ir iki šiol mokėtojai gali naudotis biudžeto surenkamosiomis sąskaitomis bankuose „Swedbank“ ir „Nordea“ • Mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, pavyzdžiui, paskirtas baudas už kelių eismo taisyklių ar kitus pažeidimus galima sumokėti ne tik bankuose, bet ir Lietuvos pašto skyriuose, kai kurių prekybos centrų kasose, „Perlo“ terminaluose, „mokėjimai.lt“ sistemoje ir kt.
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Spalis     2012  
PrATKPŠS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Naujienos
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS
2018-12-19
Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus atneš nebe paštininkai
2018-12-18
„Sodra“ pranešimus apie pensijų kaupimą siųs 650 tūkstančių gyventojų
2018-12-14
Priimant sprendimus dėl įmonių finansavimo, bankai remsis ir VMI duomenimis
2018-12-11
Smulkieji verslininkai jau gali pamatyti, ką gebės VMI sukurtas virtualus buhalteris i.APS

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama