SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
„MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos prenumerata • • • • • Elektroninio leidinio 12 mėn. prenumeratos kaina – 96 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2012 m. spalio 1 d.
Nr. 37 (791) StraipsniaiApskaitaApskaitos politikos, apskaitinių įvert...         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas • 7–ojo VAS metodinės rekomendacijos

                                                                                               Pabaiga. Pradžia Nr. 34

 

VI. ATVEJAI, KAI RETROSPEKTYVINIO BŪDO TAIKYTI NEĮMANOMA

24. Gali būti atvejų, kai įmonė negali įvykdyti reikalavimo taikyti retrospektyvinį būdą net dėdama visas įmanomas pastangas. Pakeitus apskaitos politiką ar taisant esmines klaidas standarto reikalavimo taikyti retrospektyvinį būdą neįmanoma, jeigu:

   24.1. neįmanoma nustatyti įtakos praėjusio laikotarpio duomenims;

Pavyzdžiui, ankstesnio laikotarpio duomenys galėjo būti kaupiami kitokiu būdu, pagal kurį negalima retrospektyviai taikyti naujos apskaitos politikos ar ištaisyti ankstesnio laikotarpio klaidų, neįmanoma atkurti tokios informacijos (žiūrėti 6.1 ir 9 punktų aiškinimą).

   24.2. neįmanoma nustatyti, kokie praėjusį laikotarpį galėjo būti vadovybės tikslai, o konkrečių vadovybės tikslų žinojimas lemia apskaitos būdo pasirinkimą;

Jeigu ataskaitinį laikotarpį neįmanoma objektyviai nustatyti, kokie buvo vadovybės tikslai ankstesnį laikotarpį ir jeigu jų nebuvo žinoma tuo metu, kai buvo tvirtinamos ankstesnio laikotarpio finansinės ataskaitos, retrospektyvus būdas netaikomas.

 

 Pavyzdys

UAB K naudoja visą įsigytą ilgalaikį materialųjį turtą gamybinei veiklai. Jo apskaitai ji pasirinko įsigijimo savikainos būdą ir skaičiuoja šio turto nusidėvėjimą. Įmonė 20 X 1 m. įsigijo pastatą. Jokių specialių vadovybės sprendimų dėl šio pastato naudojimo nebuvo priimta, todėl pastatas buvo priskirtas gamybinėje veikloje naudojamam turtui. Sudarant 20 X 1 m. finansines ataskaitas, pastatas balanse parodytas pastatų ir statinių turto grupėje. 20 X 4 m. pabaigoje pasikeitė įmonės vadovybė. Atsižvelgdama į tai, kad iki šiol 20 X 1 m. įsigytas pastatas nebuvo naudojamas gamybai vystyti, naujoji vadovybė nusprendė jį priskirti investicinio turto grupei ir išnuomoti.

Kadangi sudarant 20 X 1– 20 X 3 m. finansines ataskaitas, tokie vadovybės tikslai nebuvo žinomi, tai šis pastatas į investicinio turto grupę perkeliamas tik 20 X 4 m., nekoreguojant praėjusių laikotarpių informacijos.

 

   24.3. reikia atlikti praėjusio laikotarpio finansinėse ataskaitose pateiktos sumos įvertinimą,

tačiau neįmanoma gauti objektyvios informacijos, kuri:

       24.3.1. leistų įrodyti aplinkybes, buvusias tą dieną, kada tokia suma turėjo būti įvertinta, pripažinta ar pateikta;

       24.3.2. patvirtintų, kad vadovybė tuo metu, kai buvo skelbiamos praėjusio laikotarpio finansinės ataskaitos, žinojo įvertinimui reikalingą informaciją.

Patikslinti ar ištaisyti ankstesnių laikotarpių lyginamąją informaciją trukdo objektyvios priežastys, neleidžiančios atskirti lyginamosios informacijos nuo kitos informacijos, kuri patvirtintų tada buvusias aplinkybes, kai tokios sumos turėjo būti pripažintos, įvertintos ir atskleistos, ir kurią buvo galima gauti rengiant ankstesnio laikotarpio ataskaitas.

 

 Pavyzdys

UAB M 20 X 3 m. pradėjo dirbti nauja vyriausioji buhalterė ir pastebėjo, kad nuo 20 X 0 m. įmonėje nebuvo skaičiuojami atostoginių kaupiniai. Įmonėje nėra sudaryta darbuotojų asmens bylų, todėl surinkti informacijos, kiek už praėjusius laikotarpius nepanaudota atostogų yra neįmanoma.

Sudarydama 20 X 3 m. finansines ataskaitas, buhalterė apskaičiuoja atostoginių kaupinius pagal 20 X 3 m. nepanaudotas atostogas, bet nekoreguoja praėjusių laikotarpių lyginamosios informacijos, nes negali jos patikslinti dėl duomenų trūkumo.

 

VII. STANDARTŲ TAIKYMAS PIRMĄ KARTĄ

25. Apskaitos politikos, pakeistos pradedant taikyti verslo apskaitos standartus ar jų pakeitimus, poveikis turi būti registruojamas pagal specialias baigiamąsias nuostatas, jei jos numatytos verslo apskaitos standartuose ar jų pakeitimuose.

Pradėjus taikyti verslo apskaitos standartus ar jų pakeitimus, įmonėms gali tekti keisti apskaitos politiką. Jei įmonė apskaitos politiką keičia dėl verslo apskaitos standartų reikalavimų, poveikis finansinių ataskaitų duomenims parodomas konkretaus verslo apskaitos standarto baigiamosiose nuostatose nurodytu būdu.

 

 Pavyzdys

12–ojo VAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ baigiamosiose nuostatose nurodyta:

„Jei pagal 12–ojo VAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ ankstesnes nuostatas tam tikro ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo nereikėjo skaičiuoti, tai pagal naują šio standarto redakciją nuo 2009 m. sausio 1 d. tokio turto nusidėvėjimą įmonė gali skaičiuoti perspektyviniu būdu. Šiuo atveju, pradedant skaičiuoti ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimą, reikia patikrinti, ar šis turtas nėra nuvertėjęs, iš naujo nustatyti jo likvidacinę vertę, peržiūrėti naudingo tarnavimo laiką.“

Įmonė A iki 2009 01 01 turėjo meno kūrinių ir į kultūros vertybių registrą įtraukto ilgalaikio turto, kurio nusidėvėjimo neskaičiavo. Įsigaliojus 12–ojo VAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ pakeitimui, įmonė turi pakeisti apskaitos politiką ir skaičiuoti viso turto nusidėvėjimą.

Tokio apskaitos politikos pakeitimo poveikis įmonės finansinių ataskaitų informacijai parodomas, kaip nurodyta minėto verslo apskaitos standarto baigiamosiose nuostatose, perspektyviniu būdu, t. y. meno kūrinių ir kultūros vertybių nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo 2009 01 01.

 

26. Jei verslo apskaitos standartuose ar jų pakeitimuose baigiamųjų nuostatų nėra, apskaitos politikos pakeitimo poveikio rezultatas turi būti registruojamas pagal šio standarto reikalavimus retrospektyviniu būdu.

Jei verslo apskaitos standarte nėra specialių baigiamųjų apskaitos politikos pakeitimo nuostatų, įmonė šį pakeitimą turi parodyti pagal šio standarto reikalavimus retrospektyviniu būdu. (žiūrėti 7 punkto aiškinimą).

VIII. INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

27. Jei buvo atlikta reikšmingų apskaitos politikos pakeitimų, apie tokius pakeitimus aiškinamajame rašte turi būti atskleidžiama ši informacija:

     27.1. faktas, kad buvo keičiama apskaitos politika;

     27.2. apskaitos politikos keitimo priežastis;

     27.3. pakeistos apskaitos politikos taikymo būdas;

   27.4. sumos, kuriomis koreguojami kiekvieno finansinėse ataskaitose pateikiamo laikotarpio duomenys ir lyginamoji informacija;

   27.5. priežastys, dėl kurių pakeista apskaitos politika buvo taikoma perspektyviniu būdu, jei tokių atvejų buvo;

   27.6. priežastys, dėl kurių nebuvo galimybės pateikti visos patikslintos lyginamosios informacijos, jei tokių atvejų buvo.

Aiškinamajame rašte atskleidžiama informacija apie kiekvienos ataskaitų eilutės duomenis, kuriems apskaitos politikos pakeitimas turėjo reikšmingą poveikį. Informacijos atskleidimo pavyzdžių pateikta prie 7 ir 9 punktų.

 

28. Atlikus reikšmingus apskaitinių įvertinimų keitimus, aiškinamajame rašte apie tokius keitimus turi būti pateikiama ši informacija:

   28.1. faktas, kad buvo pakeistas apskaitinis įvertinimas ir keitimo priežastys;

   28.2. apskaitinio įvertinimo keitimo pobūdis ir poveikis;

   28.3. suma, kuri daro įtaką ataskaitinio laikotarpio rezultatui;

   28.4. paaiškinimas, jei sumos, kuri daro įtaką rezultatui, apskaičiuoti negalima.

 

 Pavyzdys

Ištrauka iš UAB Z 20 X 1 m. gruodžio 31 d. aiškinamojo rašto:

„Sudarant finansines ataskaitas pagal 12–ojo VAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nuostatas, įmonė peržiūrėjo gamybos įrenginių naudingo tarnavimo laiką ir dėl pasikeitusių gamybos apimčių ir rinkoje esančių naujų technologijų nustatė, kad reikšmingai sutrumpės įrenginių naudojimo laikas. Todėl patikslinamas naudingo tarnavimo laikas, kuris dabar bus 2 metai vietoj buvusių 10 metų, ir padidinama ataskaitinio ir būsimų laikotarpių metinė nusidėvėjimo suma. Dėl padidėjusių nusidėvėjimo sąnaudų 20 X 1 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitoje veiklos sąnaudos padidėjo 100 500 Lt, o grynasis pelnas sumažėjo 100 500 Lt.“

 

29. Atlikus esminių klaidų taisymą, aiškinamajame rašte turi būti atskleidžiama ši informacija:

     29.1. esminių klaidų pobūdis;

     29.2. faktas, kad ankstesnių laikotarpių lyginamoji informacija buvo koreguota arba kad to atlikti neįmanoma;

     29.3. ankstesnių laikotarpių koregavimų sumos ir lyginamoji informacija.

Aiškinamajame rašte atskleidžiama informacija apie kiekvienos ataskaitų eilutės duomenis, kuriems klaidos taisymas turėjo reikšmingą poveikį. Informacijos atskleidimo pavyzdys pateiktas prie 23 punkto.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

30. Šis standartas taikomas sudarant 2012 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Standartas gali būti taikomas ir sudarant ankstesnių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas.

 
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Spalis     2012  
PrATKPŠS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Naujienos
2020-07-21
Nauja VMI interneto svetainė
2020-07-09
VMI tikrins vežėjus – stabdys specialiai pažymėtais automobiliais
2020-03-27
Individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla dabar ribojama, gali ją nutraukti
2020-03-18
VMI ir „Sodros“ pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19
2020-02-12
Grįžus iš Kinijos, reiktų izoliuotis 2 savaitėms
2020-02-11
Nepasinaudoję mokesčių amnestija, sulaukė VMI dėmesio
2020-01-13
„Sodra“ apie padidėjusias pensijas
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS
2018-12-19
Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus atneš nebe paštininkai
2018-12-18
„Sodra“ pranešimus apie pensijų kaupimą siųs 650 tūkstančių gyventojų

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama